Upravení výchozích zástupných symbolů obsahu služby SharePoint

Ovládací prvky zástupné symboly obsahu, které jsou uvedeny v Zobrazení kódu jako <asp:ContentPlaceHolder>, jsou na stránce předlohy oblastmi nahraditelného obsahu. Zástupné symboly obsahu na stránce předlohy můžete upravovat, aby se změny projevily ve všech stránkách obsahu, které jsou připojeny ke stránce obsahu. Můžete také kterýkoli z výchozích zástupných symbolů obsahu na stránce obsahu přepsat vlastním obsahem. Vlastní obsah se poté na této stránce zobrazí v prohlížeči na místo výchozího obsahu.

Tento článek obsahuje úvod do zástupných symbolů obsahu a popisuje postup použití panelu nástrojů Stránka předlohy k jejich vyhledání. Je v něm uveden také seznam a popis všech výchozích zástupných symbolů obsahu, které se zobrazí na stránce předlohy default.master na webu aplikace Windows SharePoint Services 3.0, a postup úpravy obsahu zástupných symbolů obsahu.

V tomto článku:

Odkud pochází obsah výchozích zástupných symbolů obsahu?

Vyhledání zástupného symbolu obsahu

Výchozí zástupné symboly obsahu na stránce default.master na webu služby Windows SharePoint Services 3.0

Změna obsahu zástupného symbolu obsahu

Odkud pochází obsah výchozích zástupných symbolů obsahu?

Ve výchozím nastavení není většina obsahu stránky předlohy default.master, což je výchozí stránka předlohy webu služby Windows SharePoint Services 3.0, kódována v této stránce. Většina jejího obsahu pochází z webových ovládacích prvků SharePoint ASP.NET, jejichž obsah je stahován ze serveru. Při vyžádání stránky obsahu prohlížečem je tento obsah stažen ze serveru a zobrazen na stránce. Příklad: Text Týmový web, který se zobrazuje v levé oblasti výchozí domovské stránky (default.aspx), pochází z ovládacího prvku SharePoint ASP.NET, který tento obsah stahuje ze serveru. Text Týmový web se v zobrazení kódu nezobrazuje se značkami HTML. Tento text lze nahradit vlastním obsahem pomocí aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007, jak je popsáno později v části Změna obsahu zástupného symbolu obsahu.

Týmový web se zobrazí v zástupném symbolu obsahu

Začátek stránky

Vyhledání zástupného symbolu obsahu

Zástupné symboly obsahu se zobrazí pouze na stránce předlohy. Chcete-li zobrazit zástupné symboly obsahu na webu aplikace Windows SharePoint Services 3.0, musí být zapnuty vizuální pomůcky Prázdné kontejnery a Viditelná ohraničení. V nabídce Zobrazit přejděte na položku Vizuální pomůcky a poté klepněte na položky Prázdné kontejnery a Viditelná ohraničení. Ujistěte se, že je v podnabídce vybrána možnost Zobrazit.

Zapnutá tlačítka Prázdné kontejnery a Viditelná ohraničení jsou zvýrazněna oranžově, jak je uvedeno v příkladu.

Zapnuté vizuální pomůcky zvýrazněné v nabídce

Zástupné symboly obsahu snadno naleznete v návrhovém zobrazení pomocí panelu nástrojů Stránka předlohy.

 1. Chcete-li otevřít panel nástrojů Stránka předlohy, přejděte v nabídce Zobrazit na položku Panely nástrojů a poté klepněte na položku Stránka předlohy.

 2. Zástupný symbol obsahu vyberte klepnutím na šipku a poté klepnutím na zástupný symbol obsahu, který chcete vyhledat.

V následující ukázce je v panelu nástrojů Stránka předlohy vybrán zástupný symbol PlaceHolderTitleBreadcrumb.

Panel nástrojů Stránka předlohy

Vzhled zástupného symbolu obsahu vybraného v návrhovém zobrazení je uveden v následující ukázce. Na kartě je uveden identifikátor zástupného symbolu.

Vzhled karty zástupného symbolu obsahu v návrhovém zobrazení

Vzhled karty zástupného symbolu obsahu v návrhovém zobrazení

Vyberete-li zástupný symbol v obsahu v panelu nástrojů Stránka předlohy, bude zástupný symbol obsahu vybrán také v nástroji Rychlý výběr značky.

Tip: Není-li nástroj Rychlý výběr značky viditelný, klepněte v nabídce Zobrazit na položku Rychlý výběr značky.

Vzhled zástupného symbolu obsahu v nástroji Rychlý výběr značky

Vzhled zástupného symbolu obsahu v nástroji Rychlý výběr značky

Panel nástrojů Stránka předlohy můžete použít v návrhovém zobrazení nebo v zobrazení kódu.

Začátek stránky

Výchozí zástupné symboly obsahu na stránce default.master na webu služby Windows SharePoint Services 3.0

Ve výchozím nastavení používají stránky obsahu aplikace Windows SharePoint Services 3.0 zástupné symboly obsahu uvedené v následující tabulce. V této tabulce jsou uvedeny zástupné symboly obsahu a vysvětlení, co jednotlivé zástupné symboly na stránce zastupují.

Většina výchozích zástupných symbolů obsahu na stránce default.master je vyžadována funkcemi spolupráce služby Windows SharePoint Services 3.0 (například seznamy a knihovny SharePoint), a není proto vhodné je odstraňovat.

Chcete-li získat vizuální náhled uvedených výchozích zástupných symbolů obsahu, použijte panel nástrojů Stránka předlohy způsobem popsaným v předchozí části.

Zástupný symbol obsahu

Popis

PlaceHolderBodyAreaClass

Další styly základního textu v záhlaví stránky

PlaceHolderBodyLeftBorder

Prvek ohraničení základního textu hlavní stránky

PlaceHolderBodyRightMargin

Pravý okraj základního textu stránky

PlaceHolderCalendarNavigator

Zobrazuje prvek výběr data pro navigaci v kalendáři, je-li kalendář na stránce zobrazený

PlaceHolderFormDigest

Ovládací prvek zabezpečení algoritmu Digest formuláře

PlaceHolderGlobalNavigation

Globální navigace s popisem cesty

PlaceHolderHorizontalNav

Horní navigační nabídka pro stránku

PlaceHolderLeftActions

Dolní část levé navigační oblasti

PlaceHolderLeftNavBar

Levá navigační oblast

PlaceHolderLeftNavBarBorder

Prvek ohraničení na levém navigačním panelu

PlaceHolderLeftNavBarDataSource

Zdroj dat pro levou navigační nabídku

PlaceHolderLeftNavBarTop

Horní část levé navigační oblasti

PlaceHolderMain

Hlavní obsah stránky

PlaceHolderMiniConsole

Místo pro zobrazení příkazů na úrovni stránek, například příkazů WIKI, jako jsou například Upravit stránku, Historie a Příchozí odkazy

PlaceHolderNavSpacer

Šířka levé navigační oblasti

PlaceHolderPageDescription

Popis obsahu stránky

PlaceHolderPageImage

Ikona stránky v levé horní oblasti stránky

PlaceHolderSearchArea

Oblast pole pro hledání

PlaceHolderSiteName

Název webu

PlaceHolderTitleAreaClass

Další styly v záhlaví stránky

PlaceHolderTitleAreaSeparator

Zobrazuje stíny oblasti nadpisu

PlaceHolderTitleBreadcrumb

Oblast navigace s popisem cesty hlavního obsahu

PlaceHolderPageTitleInTitleArea

Název stránky zobrazený bezprostředně pod navigací s popisem cesty

PlaceHolderTitleLeftBorder

Levé ohraničení oblasti nadpisu

PlaceHolderTitleRightMargin

Pravý okraj oblasti nadpisu

PlaceHolderTopNavBar

Horní navigační oblast

PlaceHolderUtilityContent

Zvláštní obsah v dolní části stránky

SPNavigation

Ve službě Windows SharePoint Services 3.0 ve výchozím nastavení prázdný. Může být použit pro další ovládací prvky úpravy stránky.

WSSDesignConsole

Ovládací prvky úpravy stránky, je-li stránka v režimu úpravy stránky (v prohlížeči klepněte na možnost Akce webu a poté klepněte na příkaz Upravit stránku)

Začátek stránky

Změna obsahu zástupného symbolu obsahu

Chcete-li, aby změny zástupného symbolu obsahu platily pro celý web, změňte zástupný symbol obsahu na stránce předlohy. Můžete také změnit obsah na jednotlivé stránce obsahu, přepsat tak výchozí obsah, který je dodáván dotyčné stránce stránkou předlohy.

Poznámka: Můžete změnit celý obsah stránky předlohy, nejen obsah uvnitř zástupných symbolů obsahu. Všechny změny provedené na stránce předlohy se použijí pro všechny stránky obsahu, které jsou ke stránce předlohy připojeny.

Použití změn zástupného symbolu obsahu na celý web

Provedete-li změny ve stránce předlohy, použijí se změny na všechny stránky, které jsou k dotyčné stránce předlohy připojeny. V následujícím příkladu změníte text názvu webu na stránce předlohy výběrem zástupného symbolu obsahu PlaceHolderSiteName a poté nahradíte výchozí obsah vlastním obsahem. Po uložení stránky se změny zobrazí na všech stránkách, které jsou připojeny k dotyčné stránce předlohy.

 1. Chcete-li otevřít stránku default.master, poklepejte v seznamu složek na položku _catalogs, poklepejte na položku masterpage a poté na položku default.master.

 2. Chcete-li otevřít panel nástrojů Stránka předlohy přejděte v nabídce Zobrazit na položku Panely nástrojů a poté klepněte na položku Stránka předlohy.

 3. Pomocí panelu nástrojů Stránka předlohy vyhledejte zástupný symbol obsahu, který chcete změnit.

  Postupujte-li podle příkladu, klepněte v panelu nástrojů Stránka předlohy na šipku a poté klepněte v seznamu na položku PlaceHolderSiteName.

 4. Klepnutím na text Týmový web vyberte vlastnosti projektu.

  Vlastnosti projektu v zástupném symbolu obsahu PlaceHolderSiteName vybraném v návrhovém zobrazení

  Vlastnost projektu v zástupném symbolu obsahu PlaceHolderSiteName vybraném v návrhovém zobrazení

 5. Zadejte nový název webu a změny poté uložte klepnutím na příkaz Uložit v nabídce Soubor.

  Zobrazí se zpráva s upozorněním, že uložení změn způsobí individuální nastavení stránky z definice webu. Klepněte na tlačítko Ano.

  Poznámka: Nejste-li s provedenými změnami stránky předlohy spokojeni, můžete kdykoli provést obnovení na definici webu. Další informace naleznete v článku Obnovení přizpůsobené stránky na definici webu.

Změny se použijí na všechny stránky, které jsou připojeny k dotyčné stránce předlohy.

Poznámka: Změny se nepoužijí na stránku obsahu, pokud již přepisuje obsah stránky předlohy.

Použití změn zástupného symbolu obsahu pouze na jednu stránku obsahu

Provedete-li změny jednotlivé stránky obsahu, použijí se změny pouze u dotyčné stránky. Přidáte-li k zástupnému symbolu obsahu na stránce obsahu vlastní obsah, přepíšete výchozí obsah zástupného symbolu obsahu dodávaný stránkou předlohy vytvořením ovládacího prvku obsahu pro dotyčnou stránku. V následujícím příkladu změníte text názvu webu na výchozí domovské stránce výběrem zástupného symbolu obsahu PlaceHolderSiteName a poté nahrazením obsahu vlastním textem. Po uložení stránky se změny zobrazí pouze na stránce Default.aspx.

 1. V seznamu Seznam složek poklepejte na položku default.aspx.

 2. Klepněte na text Týmový web a poté klepněte na šipku zobrazenou v pravém horním rohu zástupného symbolu obsahu.

  V návrhovém zobrazení se týmový web zobrazí uvnitř zástupného symbolu PlaceHolderSiteName

  Všimněte si slova (předloha)na kartě. Znamená to, že oblast obsahu zobrazuje obsah předlohy. Tuto oblast nelze upravovat.

 3. Klepněte na příkaz Vytvořit vlastní obsah.

  Seznam společných úkolů obsahu

  Všimněte si slova (vlastní) na kartě. Znamená to, že vlastní obsah v této oblasti přepisuje obsah v předloze. Tuto oblast lze již upravovat.

 4. Klepnutím na text Týmový web vyberte vlastnosti projektu.

  Vlastnosti projektu v zástupném symbolu obsahu PlaceHolderSiteName vybraném v návrhovém zobrazení

  Vlastnost projektu v zástupném symbolu obsahu PlaceHolderSiteName vybraném v návrhovém zobrazení

 5. Zadejte nový název webu pro domovskou stránku a změny poté uložte klepnutím na příkaz Uložit v nabídce Soubor.

  Zobrazí se zpráva s upozorněním, že uložením se provede vlastní nastavení stránky z definice webu. Klepněte na tlačítko Ano.

  Poznámka: Nejste-li s provedenými změnami stránky předlohy spokojeni, můžete kdykoli provést obnovení na definici webu. Další informace naleznete v článku Obnovení přizpůsobené stránky na definici webu.

Změny se použijí pouze na stránku Default.aspx.

Chcete-li vrátit zpět výchozí obsah ze stránky předlohy, klepněte na text Týmový web, klepněte na šipku zobrazenou v pravém horním rohu ovládacího prvku a poté klepněte na možnost Použít výchozí obsah předlohy.

Zobrazí se zpráva s upozorněním, že použijete-li výchozí obsah stránky předlohy, bude veškerý obsah této oblasti odebrán ze stránky. Chcete-li se vrátit k obsahu stránky předlohy, a ztratit tak veškerý vlastní obsah v této oblasti, klepněte na tlačítko Ano.

Změny uložte klepnutím na příkaz Uložit v nabídce Soubor.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×