Office
Přihlásit se

Ukládání většího počtu hodnot ve vyhledávacím poli

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete vytvořit vyhledávací pole, ve kterém je uloženo více hodnot záznamu. Díky tomu můžete ukládat více souvisejících skutečností o daném předmětu. Předpokládejme, že máte například databázi sledování problémů a chcete mít přehled o zaměstnancích, kteří na problémech pracují. Jeden zaměstnanec může zpracovávat několik problémů a na každém problému může pracovat více než jeden zaměstnanec. Tento druh datové struktury se nazývá relace typu N:N. Access usnadňuje sledování tohoto typu souvisejících dat pomocí vyhledávacího pole s více hodnotami.

Tento článek o Microsoft Accessu 2010 popisuje vyhledávací pole s více hodnotami a objasňuje, jakým způsobem lze přidat pole do tabulky a jak lze změnit existující vyhledávací pole.

V tomto článku

Přehled

Vytvoření vyhledávacího pole s více hodnotami v zobrazení datového listu

Vytvoření vyhledávacího pole s více hodnotami v návrhovém zobrazení

Vytvoření vyhledávacího pole s více hodnotami pomocí Průvodce vyhledáváním

Kontrola nebo změna vlastností vyhledávacího pole v návrhovém zobrazení

Změna návrhu pole s více hodnotami

Přehled

Vyhledávací pole je pole tabulky, které obsahuje hodnoty získané z tabulky či dotazu nebo seznamu hodnot. Jestliže kliknete na vyhledávací pole na datovém listu a zadáte data, zobrazí aplikace Access seznam hodnot, v němž je možné vybírat. Vyhledávací pole může obsahovat více hodnot. To znamená, že v seznamu je možné vybrat více než jednu položku. Možnosti lze zobrazit v poli se seznamem nebo v seznamu.

Vytvoření vyhledávacího pole s více hodnotami

Můžete vytvořit pole hodnotami v zobrazení datového listu nebo v návrhovém zobrazení.

Poznámka: Návrhové zobrazení není k dispozici ve webové databázi.

V obou zobrazení pomocí Průvodce vyhledáváním vytvořit pole s více hodnotami. Průvodce vyhledáváním zjednodušuje automaticky vyplní vlastnosti příslušného pole a vytvoří příslušnou mezi tabulkami.

Změna vyhledávacího pole s více hodnotami

Opětovným spuštěním Průvodce vyhledáváním můžete změnit existující vyhledávací pole s více hodnotami.

Hodnoty vazby a zobrazené hodnoty

Jestliže vytvoříte vyhledávací pole, které obsahuje data z tabulky nebo dotazu, použije aplikace Access klíčové pole zdrojové tabulky a určí, která hodnota odpovídá záznamu. Klíčová pole však obsahují data, která nejsou inherentně smysluplná – většinou se jedná o pole ID s hodnotou Datový typ Automatické číslo. Ve vyhledávacím poli je zobrazení klíčového pole nahrazeno smysluplnějším obsahem, například jménem. Uložená hodnota se označuje jako hodnota vazby. Hodnota, která je zobrazena, se označuje jako zobrazená hodnota.

Například sada hodnot ID zaměstnanců z dotazu nazvaného Rozšířené kontakty může být uložena v poli s názvem Přiřazeno. Vzhledem k tomu, že pole Přiřazeno je polem vyhledávacím, zobrazí aplikace Access ve výsledku dotazu sadu vyhledávaných hodnot – v tomto případě jmen kontaktů. Hodnoty ID zaměstnanců představují hodnoty vazby. Jména kontaktů představují zobrazované hodnoty.

Datový list se zobrazenými hodnotami a datový list s hodnotami vazby

1. Zobrazené hodnoty

2. Hodnoty vazby

Význam hodnot vazby

Zobrazené hodnoty jsou ve výchozím nastavení automaticky obsaženy v zobrazení datového listu. Ve vyhledávacím poli jsou však uloženy hodnoty vazby, které se používají v kritériích dotazů a které aplikace Access používá jako výchozí při operacích spojení mezi tabulkami.

Jestliže například zadáte dotaz, který využívá vyhledávací pole Přiřazeno jako na předchozím obrázku a chcete vyloučit záznamy problémů přidělených Evě Elznicové, musí kritérium pro její vyřazení obsahovat hodnotu vazby (což je 9) a nikoli její jméno; např. WHERE AssignedTo.Value <> 9.

Začátek stránky

Vytvoření vyhledávacího pole s více hodnotami v zobrazení datového listu

Vyhledávací pole s více hodnotami můžete přidat do tabulky, která je otevřená v zobrazení datového listu.

 1. V navigačním podokně klikněte na tabulku, ve které chcete vyhledávací pole vytvořit – tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 2. Napravo od posledního sloupce klikněte na příkaz Kliknutím přidat a poté klikněte na položku Vyhledávání a relace.

  Spustí se Průvodce vyhledáváním.

 3. Dále postupujte podle pokynů průvodce. Další informace naleznete v části Vytvoření vyhledávacího pole s více hodnotami pomocí Průvodce vyhledáváním.

Začátek stránky

Vytvoření vyhledávacího pole s více hodnotami v návrhovém zobrazení

Poznámka: Návrhové zobrazení není k dispozici ve webové databázi.

Vyhledávací pole s více hodnotami můžete vytvořit v návrhovém zobrazení. Při práci v návrhovém zobrazení vytvoříte vyhledávací pole pomocí stejného Průvodce vyhledáváním jako v zobrazení datového listu. V návrhovém zobrazení však máte také úplný přístup ke všem vlastnostem pole a můžete tyto vlastnosti přímo upravovat.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, ve které chcete přidat vyhledávací pole s více hodnotami, a poté klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. V návrhové mřížce tabulky najděte první prázdný řádek.

 3. V prvním prázdném řádku, který je k dispozici, klikněte na sloupec Název pole a poté zadejte název pole pro vyhledávací pole s více hodnotami.

 4. Klepněte na sloupec Datový typ pro tento řádek, klepněte na šipku a potom v rozevíracím seznamu vyberte položku Průvodce vyhledáváním.

  Spustí se Průvodce vyhledáváním.

 5. Postupujte podle pokynů průvodce. Informace týkající se způsobu práce s Průvodcem vyhledávání naleznete v části Vytvoření vyhledávacího pole s více hodnotami pomocí Průvodce vyhledáváním.

 6. Po dokončení průvodce můžete upravovat vlastnosti vyhledávacího pole. Další informace o vlastnostech vyhledávacího pole naleznete v části Kontrola nebo změna vlastností vyhledávacího pole v návrhovém zobrazení.

Po kliknutí na tlačítko Dokončit se vytvoří vyhledávací pole, jehož vlastnosti jsou nastaveny na základě vašich předvoleb v Průvodci vyhledáváním. Vlastnosti pole zobrazíte v dolním podokně návrhového zobrazení v části Vlastnosti pole. Chcete-li zobrazit vlastnosti specifické pro vyhledávací pole, klikněte na kartu Vyhledávání.

Začátek stránky

Vytvoření vyhledávacího pole s více hodnotami pomocí Průvodce vyhledáváním

Pomocí Průvodce vyhledáváním můžete vytvořit pole, které je založeno na tabulce či dotazu nebo na seznamu zadaných hodnot. V této části jsou popsány pokyny Průvodce vyhledáváním.

Vytvoření vyhledávacího pole založeného na tabulce nebo dotazu

 1. V Průvodci vyhledáváním klikněte na přepínač Hodnoty pro vyhledávací pole načíst z tabulky nebo dotazu a poté klikněte na tlačítko Další.

 2. Vyberte tabulku nebo dotaz ze seznamu a poté klepněte na tlačítko Další.

 3. V části Dostupná pole klepněte na pole, která chcete zahrnout do vyhledávání.

 4. Klepnutím na tlačítko se znakem „větší než" (>) přesunete zvolená pole do seznamu Vybraná pole. Klepnutím na tlačítko s dvojitým znakem „větší než" (») přesunete všechna pole do seznamu Vybraná pole. Potom klepněte na tlačítko Další.

 5. Případně vyberte jedno až čtyři pole, podle kterých se budou třídit vyhledávané položky, a poté klepněte na tlačítko Další.

 6. V případě potřeby upravte šířku sloupců ve vyhledávacím poli a klikněte na tlačítko Další.

 7. Pod textem Chcete pro toto vyhledávání uložit více hodnot? zaškrtněte políčko Povolit více hodnot.

  Poznámka: Aby bylo možné uložit do pole více hodnot, musí být toto políčko zaškrtnuto.

 8. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  Po kliknutí na tlačítko Dokončit se vytvoří vyhledávací pole, jehož vlastnosti jsou nastaveny na základě vašich předvoleb v Průvodci vyhledáváním.

 9. Tabulku uložte kliknutím na tlačítko Uložit na kartě Soubor.

  Klávesové zkratky CTRL + S

Vytvoření vyhledávacího pole s více hodnotami na základě zadaných hodnot

 1. V Průvodci vyhledáváním klepněte na přepínač Hodnoty zadá uživatel a poté klepněte tlačítko Další.

 2. Zadejte počet sloupců. Poté zadejte jednotlivé hodnoty. Stisknutím klávesy TABULÁTOR se přesuňte dalšího sloupce nebo řádku.

  Chcete-li upravit seznam hodnot, použijte pouze jeden sloupec.

 3. Po zadání hodnot klepněte na tlačítko Další.

 4. V případě, že jste v kroku č. 2 zadali více sloupců, je nutné zvolit sloupec, který bude sloužit k jedinečné identifikaci každé hodnoty. V poli Dostupná pole poklikejte na sloupec, který chcete použít k jedinečné identifikaci každé hodnoty.

  Poznámka: V případě, že jste v kroku č. 2 nezadali více sloupců, nebude tento krok zobrazen.

 5. V Průvodci vyhledáváním zadejte popisek vyhledávacího pole.

 6. V části Chcete pro toto vyhledávání uložit více hodnot?, zaškrtněte políčko Povolit více hodnot.

  Poznámka: Aby bylo možné uložit do pole více hodnot, musí být toto políčko zaškrtnuto.

 7. Klepněte na tlačítko Dokončit.

 8. Tabulku uložte kliknutím na tlačítko Uložit na kartě Soubor.

  Klávesové zkratky CTRL + S

Vytvořené pole s více hodnotami bude mít v zobrazení datového listu podobu rozevíracího seznamu se zaškrtávacími políčky.

Začátek stránky

Kontrola nebo změna vlastností vyhledávacího pole v návrhovém zobrazení

Poznámka: Návrhové zobrazení není k dispozici ve webové databázi.

Vlastnosti vyhledávacího pole lze zobrazit v dolním podokně návrhového zobrazení v části Vlastnosti pole. Vlastnosti, které přímo souvisí s vyhledávacím polem, zobrazíte kliknutím na kartu Vyhledávání.

 1. V navigačním podokně klikněte na tabulku, ve které chcete vyhledávací pole vytvořit, a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte ve sloupci Název pole na název vyhledávacího pole.

 3. V podokně Vlastnosti pole klepněte na kartu Vyhledávání.

  Zobrazí se vlastnosti vyhledávání.

  Vlastnosti vyhledávacího pole s více hodnotami

Po nastavení hodnoty první vlastnosti (Zobrazit ovládací prvek) se provedená volba projeví v seznamu dostupných vlastností. Nastavením vlastností vyhledávacího pole můžete změnit chování vyhledávacího pole. Jestliže vytvoříte vyhledávací pole pomocí Průvodce vyhledáváním, jsou vlastnosti vyhledávacího pole nastaveny průvodcem.

Vlastnosti vyhledávacího pole

Vlastnost

Požadovaná akce

Zobrazit ovládací prvek

Nastavte typ ovládacího prvku na hodnotu Zaškrtávací políčko, Textové pole, Seznam nebo Pole se seznamem. Nejběžnější volbou u vyhledávacího pole je Pole se seznamem.

Typ zdroje řádků:

Zvolte, zda má být vyhledávací pole vyplněno hodnotami z jiné tabulky nebo dotazu, anebo ze zadaného seznamu hodnot. Můžete také zvolit možnost vyplnění seznamu názvy polí v tabulce nebo dotazu.

Zdroj řádků:

Zadejte tabulku, dotaz nebo seznam hodnot, který obsahuje hodnoty vyhledávacího pole. Je-li vlastnost Typ zdroje řádků nastavena na hodnotu Tabulka či dotaz nebo Seznam polí, měl by u této vlastnosti být nastaven název tabulky či dotazu, nebo příkaz SQL, který představuje příslušný dotaz. Nastavíte-li vlastnost Typ zdroje řádků na hodnotu Seznam hodnot, měla by tato vlastnost obsahovat seznam hodnot oddělených středníky.

Vázaný sloupec:

Zadejte sloupec ve zdroji řádků, který poskytuje hodnotu uloženou vyhledávacím polem. Tato hodnota může být v rozpětí od 1 do počtu sloupců ve zdroji řádků.

Sloupec, z něhož pochází hodnota pro uložení, nemusí být shodný se zobrazeným sloupcem.

Počet sloupců

Zadejte počet sloupců ve zdroji řádků, který může být zobrazen ve vyhledávacím poli. Chcete-li vybrat sloupce, které mají být zobrazeny, zadejte šířku sloupce do vlastnosti Šířky sloupců.

Hlavičky sloupců

Určete, zda se mají zobrazovat hlavičky sloupců.

Šířky sloupců

Zadejte šířku jednotlivých sloupců. Nechcete-li některý sloupec (například sloupec ID) zobrazit, zadejte jako jeho šířku hodnotu 0.

Počet řádků seznamu

Zadejte počet řádků, které se zobrazí při zobrazení vyhledávacího pole.

Šířka seznamu:

Zadejte šířku ovládacího prvku, který se zobrazí při zobrazení vyhledávacího pole.

Omezit na seznam

Zvolte, zda lze zadat hodnotu, která není uvedena v seznamu.

Povolit více hodnot

Zadejte, zda vyhledávací pole umožňuje vybrat více hodnot.

Poznámka:  U této vlastnosti není možné změnit nastavení hodnoty z Ano na Ne.

Povolit úpravy seznamu hodnot

Zadejte, zda je možné upravovat položky ve vyhledávacím poli, který je založen na seznamu hodnot. Jestliže je tato hodnota nastavena na hodnotu Ano a kliknete pravým tlačítkem myši na vyhledávací pole, které je založeno na seznamu hodnot s jedním sloupcem, zobrazí se možnost nabídky Upravovat položky seznamů. Jestliže má vyhledávací pole více než jeden sloupec, je tato vlastnost ignorována.

Formulář pro úpravu položek seznamu

Zadejte název stávajícího formuláře, který chcete použít k úpravám položek seznamu ve vyhledávacím poli, které je založeno na tabulce nebo dotazu.

Zobrazit pouze hodnoty zdroje řádku

Zobrazuje pouze hodnoty, které se shodují se zdrojem aktuálního řádku, pokud je vlastnost Povolit více hodnot nastavena na Ano.

Hodnota vazby ve vyhledávacím poli je určena vlastností Vázaný sloupec. Zobrazená hodnota ve vyhledávacím poli je sloupec nebo sloupce, jejichž vlastnost Šířky sloupců má nenulovou šířku.

Začátek stránky

Změna návrhu pole s více hodnotami

Změnu návrhu pole s více hodnotami můžete provést některou z následujících akcí:

 • Úprava seznamu hodnot vyhledávacího pole s více hodnotami, které je založeno na seznamu

  Poznámka:  Chcete-li povolit úpravy seznamu hodnot, musí obsahovat pouze jeden sloupec a vlastnost Povolit úpravy seznamu hodnot musí být nastavena na hodnotu Ano.

 • Úprava vlastností vyhledávacího pole v návrhovém zobrazení

  Poznámka: Návrhové zobrazení není k dispozici ve webové databázi.

 • Změňte vyhledávací pole tak, že jej označíte a spustíte Průvodce vyhledáváním.

Úprava seznamu hodnot vyhledávacího pole s více hodnotami, které je založeno na seznamu hodnot

Seznam hodnot je možné doplnit, změnit nebo nastavit výchozí hodnotu.

 1. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, která obsahuje pole s více hodnotami.

  Tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte ve vyhledávacím poli na libovolnou buňku.

 3. Klepněte na příkaz Upravovat položky seznamů.

 4. Proveďte v seznamu hodnot potřebné změny a klepněte na tlačítko OK.

Úprava vlastností vyhledávacího pole v návrhovém zobrazení

Chcete-li změnit vyhledávací pole s více hodnotami, můžete otevřít příslušnou tabulku v návrhovém zobrazení a změnit vlastnosti vyhledávacího pole. Informace o vlastnostech vyhledávacího pole naleznete v části Kontrola nebo změna vlastností vyhledávacího pole v návrhovém zobrazení.

Změna vyhledávacího pole s více hodnotami v zobrazení datového listu

Vyhledávací pole s více hodnotami můžete v zobrazení datového listu změnit opětovným spuštěním Průvodce vyhledáváním

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a vyberte vyhledávací pole.

 2. Na kartě Pole klikněte ve skupině Vlastnosti na tlačítko Změnit vyhledávání.

 3. Postupujte podle pokynů průvodce. Další informace o průvodci naleznete v části Vytvoření vyhledávacího pole s více hodnotami pomocí Průvodce vyhledáváním.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×