Uživatelské vlastnosti webové části aplikace Excel Web Access

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vlastní vlastnosti umožňuje přizpůsobit zobrazení, rozložení, panel nástrojů a interaktivity webové části Microsoft Office Excel Web Access. V následujících částech jsou uvedeny referenční informace pro každou vlastnost.

V tomto článku

Oddíl zobrazení sešitu

Panel nástrojů a název oddílu

Navigace a interaktivity

Oddíl zobrazení sešitu

Sešit (WorkbookUri)

Do textového pole zadejte adresu URL nebo cestu UNC sešitu, který má být zobrazen v aplikaci Excel Web Access.

Snadno vyhledejte sešit, klikněte na Vybrat odkaz Tlačítko Tvůrce a vyhledejte sešit pomocí okna Vyberte odkaz – Dialog webové stránky.

Další informace najdete v tématu zobrazení Excelového sešitu v aplikaci Office Excel Web Access.

Pojmenované položky (VisibleItem)

Zadejte pojmenovanou oblast nebo název sešitu, tabulky, kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, který má být zobrazen v aplikaci Excel Web Access.

Usnadnit její úpravy dlouhé řetězce, klikněte na Vybrat odkaz Tlačítko Tvůrce a použít okno Tvůrce textu – Dialog webové stránky k úpravě řetězce.

Poznámka: Tuto vlastnost můžete použít, ať už jste při ukládání sešitu do služby Excel Services vybrali konkrétní listy nebo pojmenované položky.

Další informace najdete v tématu Zobrazení pojmenované položky ve službě Excel Services.

Řádky (RowsToDisplay)

Zadejte počet řádků, které mají být zobrazeny při odstránkování listu směrem nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Platné hodnoty jsou 1 až 500. Výchozí hodnota je 75. Při větších hodnotách může dojít ke zmenšení písma.

Další informace najdete v tématu Navigovat sešitu ve službě Excel Services.

Tuto hodnotu lze přizpůsobit. Další informace o přizpůsobení webové části naleznete v nápovědě ke službě Microsoft Windows SharePoint Services.

Sloupce (ColumnsToDisplay)

Zadejte počet řádků, které mají být zobrazeny při odstránkování listu směrem nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Platné hodnoty jsou 1 až 500. Výchozí hodnota je 75. Při větších hodnotách může dojít ke zmenšení písma.

Tuto hodnotu lze přizpůsobit. Další informace o přizpůsobení webové části naleznete v nápovědě ke službě Windows SharePoint Services.

Další informace najdete v tématu Navigovat sešitu ve službě Excel Services.

Začátek stránky

Oddíl panelu nástrojů a záhlaví

Záhlaví:   

Automatické generování název webové části (AutoGenerateTitle)

Při zaškrtnutí tohoto políčka bude název automaticky vytvořen na základě jména souboru sešitu zadaného ve vlastnosti Název, v části Vzhled a pak přidán do záhlaví webové části. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, bude použita aktuální hodnota zadaná ve vlastnosti Název nebo bude název skryt, pokud tato vlastnost neobsahuje žádnou hodnotu.

Automatické generování webové části Adresa URL názvu (názvu AutoGenerateDetailLink)

Při zaškrtnutí tohoto políčka bude v záhlaví webové části automaticky vytvořen odkaz. Po klepnutí na odkaz se uživateli zobrazí sešit v okně prohlížeče. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.

Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, bude použita jiná hodnota zadaná ve vlastnosti Adresa URL názvu. Tato vlastnost je umístěna v části Upřesnit a může obsahovat libovolnou platnou adresu URL nebo může být po zrušení zaškrtnutí tohoto tlačítka i prázdná. Při zrušení zaškrtnutí tohoto políčka je rovněž odebrána aktuální hodnota vlastnosti Adresa URL názvu.

Typ panelu nástrojů (ToolBarStyle)

Výběrem některé z následujících možností můžete zobrazit nebo skrýt příkazy a tlačítka na panelu nástrojů:

Úplný:     Zobrazí úplný panel nástrojů. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Úplný panel nástrojů obsahuje následující řetězec: Otevřít nabídku (příkazuOtevřít v aplikaci Excel a příkaz Otevřít snímek v aplikaci Excel ), nabídka Update (Aktualizovat vybrané připojení příkaz příkaz Aktualizovat všechna připojení, příkaz Přepočet sešitu a příkaz Načíst znovu sešitu ), Najít tlačítko Obrázek tlačítka , rozevíracím seznamu Zobrazit v pojmenované položky zobrazení a nápovědy.

Zobrazení úplného panelu nástrojů můžete využít, je-li na stránce webových částí zobrazena pouze aplikace Excel Web Access a chcete, aby měl uživatel přístup ke všem dostupným příkazům a tlačítkům.

Souhrn:     Zobrazí pouze následující možnosti: nabídku Otevřít (příkazy Otevřít v aplikaci Excel a Otevřít snímek v aplikaci Excel), nabídku Aktualizovat (příkazy Aktualizovat vybrané připojení a Znovu načíst sešit), v zobrazení Pojmenovaná položka dále rozevírací seznam Zobrazit, jsou-li potřeba, pak navigační tlačítka a konečně položku Nápověda.

Panel nástrojů Souhrn využijete v situaci, kdy aplikaci Excel Web Access připojujete k jiným webovým částem na tabuli nebo k jiné stránce webových částí, a potřebujete pouze omezenou podmnožinu příkazů a tlačítek.

Pouze navigace:     V závislosti na dále uvedených okolnostech se zobrazí následující příkazy a tlačítka:

  • Je-li aplikace Excel Web Access v zobrazení listu, zobrazí se v případě potřeby navigační tlačítka, a dále příkaz Nápověda.

  • Je-li aplikace Excel Web Access v zobrazení Pojmenovaná položka, zobrazí se rozevírací seznam Zobrazit, v případě potřeby také navigační tlačítka, a konečně položka Nápověda.

Žádný:     Skryje panel nástrojů.

Možnost Žádný lze použít při výběru konkrétní pojmenované položky (například pojmenované oblasti nebo grafu), která má být pouze zobrazena, přičemž uživatel nepožaduje žádnou interakci nebo nápovědu; například když vytváříte tabuli nebo Stránku webové části.

Příkazy panelu nástrojů:   

Otevřít v aplikaci Excel, otevřít snímek v aplikaci Excel (AllowInExcelOperations)

Zaškrtnutím tohoto políčka se na panelu nástrojů zobrazí v nabídce Otevřít příkazy Otevřít v aplikaci Excel a Otevřít snímek v aplikaci Excel, takže uživatel může sešit otevřít v aplikaci Microsoft Office Excel (je-li nainstalovaná v počítači uživatele). Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, budou příkazy Otevřít v aplikaci Excel a Otevřít snímek v aplikaci Excel skryty, a uživatelé nebudou moci sešit otevřít v aplikaci Excel.

Další informace najdete v tématu otevření sešitu nebo snímku v aplikaci Excel ve službě Excel Services.

Aktualizovat vybrané připojení, aktualizovat všechna připojení (AllowManualDataRefresh)

Zaškrtnete-li toto políčko, budou v nabídce Aktualizace na panelu nástrojů zobrazeny příkazy Aktualizovat vybrané připojení a Aktualizovat všechna připojení, které uživateli umožní ruční aktualizaci všech nebo pouze vybraných připojení k externím zdrojům dat. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka skryjete příkazy Aktualizovat vybrané připojení a Aktualizovat všechna připojení v nabídce Aktualizace na panelu nástrojů.

Poznámka: K ruční aktualizaci může dojít také při akci, která spustí dotaz OLAP (Online Analysis Processing) v kontingenční tabulce.

Další informace najdete v tématu aktualizace externích dat ve službě Excel Services.

Přepočet sešitu (AllowRecalculation)

Při zaškrtnutí tohoto políčka bude v nabídce Aktualizovat na panelu nástrojů zobrazen příkaz Přepočet sešitu. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, bude příkaz Přepočet sešitu v nabídce Aktualizovat skryt.

Poznámka: Tato vlastnost pouze ovlivňuje zobrazení na příkaz a nemá žádný vliv na aktuální nastavení výpočtů v sešitu.

Další informace najdete v článku Výpočet a přepočet dat v aplikaci Office Excel Web Access.

Pojmenované položky rozevíracího seznamu (ShowVisibleItemButton)

Při zaškrtnutí tohoto políčka bude na panelu nástrojů zobrazen rozevírací seznam Zobrazit. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto. Aplikace Excel Web Access musí rovněž být v zobrazení Pojmenovaná položka.

Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, bude na panelu nástrojů rozevírací seznam Zobrazit skryt. Nacházíte-li se v zobrazení Pojmenovaná položka, pravděpodobně budete chtít tento rozevírací seznam skrýt. Na tabuli nebo stránce webové části budete chtít zobrazit konkrétní položky a naopak nebudete chtít dát uživateli možnost měnit položky.

Další informace najdete v tématu Zobrazení pojmenované položky ve webové části Excel Web Access.

Začátek stránky

Oddíl procházení a interakce

Navigace:   

Navigace v sešitu (AllowNavigation)

Vyberte toto zaškrtávací políčko Povolit uživatelům pohyb sešit pomocí tlačítka stránek a oušek listů nebo přechod na jiné listy a pomocí nalézt Obrázek tlačítka . Ve výchozím nastavení toto políčko zaškrtnuté.

Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, nebudou se uživatelé moci pohybovat v sešitu pomocí tlačítek Stránka a karet List, ani používat funkci Najít. Toho lze využít v případě, že aplikaci Excel Web Access používáte pouze k zobrazení konkrétní položky (například pojmenované oblasti nebo grafu), nebo pokud je aplikace Excel Web Access připojena k jiné webové části na tabuli nebo k jiné stránce webových částí.

Hypertextové odkazy (AllowHyperlinks)

Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte aktivní hypertextové odkazy na místa uvnitř sešitu nebo na soubory a dokumenty nacházející se mimo sešit. Chcete-li povolit hypertextové odkazy na umístění v sešitu, musí být rovněž povolena vlastnost Navigace v sešitu.

Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, zakážete hypertextové odkazy na místa uvnitř sešitu nebo na soubory a dokumenty nacházející se mimo sešit. Hypertextový odkaz se přemění v neaktivní textový řetězec.

Další informace najdete v tématu hypertextové odkazy v listech v Excelu pro Windows.

Interakce:   

Interakce sešitu (AllowInteractivity)

Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka můžete povolit nebo zakázat práci se sešitem. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Prací se sešitem se rozumí následující operace: ruční, periodická a automatická aktualizace externích dat, nastavení hodnot parametrů, řazení, filtrování, vytváření přehledu a rozbalování či sbalování úrovní dat v kontingenční tabulce.

Změna parametrů (AllowParameterModification)

Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte podokno úloh Parametry a povolíte možnost změny hodnot těchto parametrů, pokud byly pro sešit definovány. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Při zrušení zaškrtnutí tohoto políčka bude tlačítko Parametry skryto, takže nebude možné zobrazit a změnit hodnoty parametrů definovaných pro sešit (pokud existují).

Poznámka: Není-li políčko Interakce sešitu zaškrtnuto, vlastnost Změna parametrů je zašedlá a nelze jí zaškrtnout, ani zrušit zaškrtnutí.

Další informace najdete v tématu Změna parametrů sešitu ve službě Excel Services.

Zobrazení podokna úloh parametrů (ShowWorkBookParameters)

Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte zobrazení podokna úloh Parametry, jsou-li pro sešit parametry definovány. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, zabráníte zobrazení podokna úloh Parametry i v případě, že pro sešit byly definovány parametry. Zaškrtnutí tohoto políčka můžete dále zrušit, pokud chcete uživatelům zabránit v možnosti změny parametrů, protože chcete raději hodnoty měnit pomocí webové části Filtr.

Poznámka: Není-li vlastnost Změna parametrů zaškrtnutá, bude vlastnost Zobrazit podokno úloh parametrů zašedlá a nelze jí zaškrtnout, ani zrušit zaškrtnutí.

Další informace najdete v tématu Změna parametrů sešitu ve službě Excel Services.

Řazení (AllowSorting)

Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte řazení rozsahu buněk, tabulky aplikace Excel nebo kontingenční tabulky. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zakážete řazení rozsahu buněk, tabulky aplikace Excel nebo kontingenční tabulky. Řazení, které je u sešitu již použito, však zůstane zachováno.

Další informace najdete v tématu řazení dat ve službě Excel Services.

Filtrování (AllowFiltering)

Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte filtrování rozsahu buněk, tabulky aplikace Excel nebo kontingenční tabulky, a dále povolíte vytváření přehledu. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zakážete filtrování rozsahu buněk, tabulky aplikace Excel nebo kontingenční tabulky, a dále zabráníte vytváření přehledu. Filtrování, které je u sešitu již použito, však zůstane zachováno.

Další informace najdete v tématu filtrování dat ve službě Excel Services.

Všechny interakce kontingenční tabulky (AllowPivotSpecificOperations)

Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka povolíte nebo zakážete následující interaktivní operace s kontingenční tabulkou: rozbalování (přechod na nižší úrovně dat) či sbalování (přechod na vyšší úrovně dat), řazení a filtrování. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Pravidelně aktualizujte, pokud povoleno v sešitu (AllowPeriodicDataRefresh)

Zaškrtněte toto políčko, jestliže chcete kontrolovat zobrazení zpráv o periodické aktualizaci na stavovém řádku webové části Excel Web Access. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zabráníte pravidelné aktualizaci externích dat sešitu a zobrazení zpráv o aktualizaci na stavovém řádku webové části Excel Web Access.

Další informace najdete v tématu aktualizace externích dat ve službě Excel Services.

Zobrazení pravidelných dat aktualizace řádku (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Výběrem některé z následujících možností lze řídit automatickou pravidelnou aktualizaci:

Vždy    Zobrazí se výzva k aktualizaci periodický bez možnosti vždy. Ve výchozím nastavení je tato možnost vybrána. Tuto možnost použijte uživateli se rozhodnout, jestli chcete aktualizovat data v každém plánované intervalu, ale bez možnosti vyberte vždy povolit.

Volitelně:     Zobrazí se výzva k pravidelné aktualizaci včetně možnosti Vždy. Použitím této možnosti umožníte uživateli se rozhodnout, zda se data budou aktualizovat v naplánovaných intervalech, a také se rozhodnout, zda při každém intervalu má aktualizace proběhnout automaticky bez zobrazení další výzvy.

Nikdy:     Skrýt výzvu k pravidelné aktualizaci, jakož i možnost Vždy. Použitím této možnosti povolíte aktualizaci dat v naplánovaných intervalech bez zobrazení výzvy.

Poznámka: Tuto vlastnost lze nastavit pouze při zaškrtnutém políčku Pravidelně aktualizovat, pokud je to povoleno v sešitu.

Další informace najdete v tématu aktualizace externích dat ve službě Excel Services.

Ukončit relaci před otevřením nové (CloseWorkbookSessions)

Pokud je toto políčko zaškrtnuto, při otevření nového sešitu se zavře aktuální sešit. Zaškrtnutím tohoto políčka lze zvýšit výkon, pokud stejný sešit zobrazuje množství uživatelů.

Zrušíte-li zaškrtnutí políčka, po otevření nového sešitu zůstane aktuální sešit otevřený. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka můžete zabránit, aby po otevření jiného sešitu bylo možné pracovat s aktuálním sešitem, například provádět filtrování, řazení nebo nastavení hodnot parametrů.

Další informace najdete v tématu relace a časové limity relací ve službě Excel Services.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×