Uživatelské cíle: Řízení nákladů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Náklady projektu

Pokud plánujete sledovat informace o nákladech, jste na správném místě. Zjistíte, jak a kam zadávat různé podrobnosti nákladů, abyste mohli během postupu projektu občas zobrazit a analyzovat celkové náklady.

Pokud budete vědět, kam jdou vaše peníze, budete moct přijímat lepší rozhodnutí pro dokončení projektu v rámci rozpočtu.

Tyto pokyny jsou specifické pro aplikaci Microsoft Project 2016, 2013 a 2010.

Tipy pro řízení nákladů než začnete

Tento článek je jedním z mnoha cílů řízení projektu v Průvodci řízením projektů.

 • Vytvoření odhadu nákladů projektu:   Pro začátek může být důležitá historie nákladů projektů, které jsou podobné plánovanému projektu. Pomůže vám vyvarovat se nákladných chyb. Pokud má vaše organizace oddělení správy projektů (PMO), můžete s ním taky projít plány nákladů a rozpočtu nebo požádat zkušeného a informovaného člena týmu o kontrolu vašich odhadů nákladů na úkoly a zdroje. Odhady nákladů jsou záludné – větší organizace postupují podle pokynů odborníka PMO nebo si najímají profesionály na vytváření odhadů nákladů.

 • Znalost typů nákladů v Projectu:   Většina nákladů projektu pochází od pracovních zdrojů – lidí pracujících na přiřazených úkolech nebo materiálů a vybavení potřebných k dokončení projektu. Náklady na zdroje jsou obvykle založené na hodinových mzdových sazbách nebo jednotkových sazbách, ale můžou to být i jednorázové náklady jako honoráře pro konzultanty, náklady dodavatelů nebo náklady na cestovné. Náklady nepřiřazené ke zdrojům se obvykle zadávají jako pevné náklady pro konkrétní úkoly nebo celý projekt.

 • Zadávání nákladů:   Náklady na zdroje se zadávají do zobrazení Seznam zdrojů u pracovníků s hodinovou mzdou, pracovníků s pevným platem, smluvních pracovníků, nákladů na materiál nebo jiných jednorázových nákladů na zdroje, například nákladů na pojištění nebo obligace. Náklady na úkoly se zadávají do tabulky nákladů, kterou můžete přidat ke kterékoli tabulce úkolů.

 • Získání celkových nákladů:    Project vypočítá celkové náklady pro jakékoli náklady, které zadáte, takže můžete rychle zjistit, jak náklady projektu stoupají. Tyto informace sdílejte se zúčastněnými stranami projektu, které na ně pravděpodobně čekají.

 • Nastavení rozpočtu:    Když se celkové náklady podobají rozpočtu, který jste si společně se zúčastněnými stranami pro projekt představovali, uložením směrného plánu stanovíte tyto celkové náklady jako rozpočet projektu. Obvykle to uděláte po zadání všech informací pro projekt a před zahájením jakékoli práce. Rozpočet podle směrného plánu je nutný, pokud plánujete sledovat a řídit náklady, zejména pokud budete provádět jakoukoli analýzu vytvořené hodnoty pro analýzu odchylek nákladů v rámci projektu. Další informace najdete v tématu Nastavení a uložení směrného plánu.

 • Provádění analýzy nákladů:   Data nákladů můžete exportovat do Excelu pro hloubkovou analýzu dat pomocí excelových kontingenčních tabulek, diagramů a dalších funkcí, jako jsou podmíněné formátování a minigrafy (jak ukazuje následující obrázek).

  EVM v Excelu pomocí minigrafů
  Nebo použijte vizuální sestavy v Projectu k zobrazení kontingenčního grafu vytvořené hodnoty (běžně známého jako křivka S).
  Tabulka vytvořené hodnoty v Excelu
  Data projektu můžete dokonce využít podrobněji a vytvořit pokročilou analýzu pomocí funkce analýzy ANOVA v doplňku Analytické nástroje v Excelu. Co se týče analýzy nákladů v Projectu, jsou vaše možnosti téměř neomezené.

Zadávání nákladů v projektu

Zadání nákladů na lidi a materiál na základě sazeb

Všechno popořádku – začněte zadáváním mzdových sazeb pro lidi, kteří odvedou práci, a jednotkových sazeb pro materiály potřebné k dokončení projektu.

Zadání nákladů na vybavení a dalších nákladových zdrojů

Pak zadáte pevné náklady na zdroje pro vybavení společně s jednorázovými náklady, které chcete v projektu sledovat.

Zadání pevných nákladů u úkolů

Potom můžete přidat jakékoli jednorázové různé náklady u konkrétních úkolů nebo u souhrnného úkolu projektu, který představuje celý projekt.

Zobrazení celkových nákladů projektu

Po zadání nákladů na zdroje, úkoly nebo obojí zkontrolujte celkové náklady a zjistěte, jestli je potřeba je upravit, abyste splnili cíl z hlediska nákladů.

Výběr správné sestavy

V určitém okamžiku budete chtít informovat o nákladech na projekt jiné lidi v organizaci. Použijte předdefinovanou sestavu nákladů, například sestavu finančního toku nebo vytvořené hodnoty, nebo můžete okamžitě zobrazit data nákladů ve vizuální sestavě, třeba v excelovém kontingenčním grafu nebo v kontingenčním diagramu ve Visiu.

Řízení nákladů na projekt

Nastavení a uložení směrného plánu

Po zadání odhadů nákladů je uložte se směrným plánem pro vytvoření rozpočtu. To vám umožní porovnat plánované náklady se skutečnými náklady vzniklými během prostupu projektu a předpovědět, jestli náklady na projekt dodrží rozpočet nebo ne.

Sledování průběhu plánu, od jednoduchého po odborné

Sledujte, jak pokračuje práce na úkolech a jak rostou skutečné náklady, abyste mohli určit, jestli projekt dodrží rozpočet nebo jestli existuje riziko překročení rozpočtu.

Ruční zadání skutečných nákladů

Project automaticky vypočítá skutečné náklady na základě skutečné vytvořené práce nebo spotřebovaného materiálu u úkolů, ale pokud je potřeba, můžete zadat skutečné náklady u kteréhokoli přiřazeného úkolu, který je dokončený.

Analýza vytvořené hodnoty pro nás ostatní

Provedením analýzy vytvořené hodnoty kdykoli během projektu zjistíte, jestli dosud utracené peníze odpovídají odvedené práci a shodují se s náklady podle směrného plánu nastavenými pro úkoly, zdroje a přiřazení.

Seznamte se s pokročilými principy analýzy vytvořené hodnoty (blog)

Zjistěte, jak exportovat plán do formátu kompatibilního s formátem organizace UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business).

Tyto pokyny jsou specifické pro aplikaci Microsoft Project 2007.

V tomto článku

Jaké druhy náklady jsou dostupné v aplikaci Project 2007?

Jak vytvořit rozpočty a sledování náklady zdroje s nimi?

Náklady založené na sazbách, a způsob jejich výpočtu?

Co jsou náklady na použití a způsob jejich výpočtu?

Pevné náklady a způsob jejich výpočtu?

Co jsou nákladové zdroje, a jak jejich výpočtu

Jak lze upravovat finančního toku?

Jaké druhy náklady jsou dostupné v aplikaci Project 2007?

Náklady jsou důležitou součástí projektu plánování a řízení. Project 2007 nabízí několik typů nákladů. Pomocí Project 2007 můžete zadat a sledovat následující typy nákladů:

 • Pole náklady založené na sazbách, náklady, které se vypočítá podle mzdových sazeb určených pro zdroj a množství Práce, která provádí daný zdroj.

 • Použití, náklady, které jsou vzniklé buď jednou pokaždé, když je daný zdroj použité, nebo jednou pro každé dokončení Úkol přiřazené zdroje.

 • Pevné náklady, které je nastavena pro daný úkol a ne pro zdroje. Pevné náklady nezmění, bez ohledu na úkolu Doba trvání nebo práce vykonaly na daných úkolu zdroj.

 • Nákladové zdroje, prostředek, který umožňuje nahromadit jednorázovou nebo Periodický náklady, které patří k úkolu. Nákladové zdroje můžou obsahovat letenky a ubytování. Je to obvykle jednorázové náklady na úkol, ale náklady na přiřazení zdroje můžete souhrnnému celou dobu trvání úkolu, pokud jste nainstalovali Aktualizace infrastruktury pro Project 2007.

 • Rozpočtovým zdrojem, prostředek, který se použije směrem k projektu jako celek. Rozpočtové zdroje představuje maximální kapacita využívat peníze, pracovní nebo materiálový jednotek v projektu. Neznamená to však projektu nesmí být delší než jeho rozpočtu. Místo toho rozpočtovým zdrojem dává možnost porovnat plánované čísla s průběžné náklady, abyste mohli sledovat fiskální stavu projektu.

  • Více než jeden typ nákladů můžete zadat jeden pracovní zdroj. Například může zadáte hodinovou sazbu pro práci zdroje, ale také náklady na použití pro cestovní dobu nebo pro ostatní náklady.

  • Různé typy nákladů fungují odlišně podle toho, jestli se jedná o pracovní zdroj (osobu), Materiálový zdroj (třeba cement nebo výztužnou tyč nebo nákladový zdroj (třeba letenky). U pracovních zdrojů se sazba za jednotku doby. Materiálové zdroje a nákladové zdroje se sazba za jiné zadaných jednotkách (například tuny, metry nebo jednotky vybrané měně).

Jak vytvořit rozpočty a sledování náklady zdroje s nimi?

Rozpočty lze vytvořit a sledovat z některého z obou směrech pomocí zdola nahoru nebo estimating metodou shora dolů. Project 2007 podporuje obě metody.

Vytvoření rozpočtu pomocí metody odpisu zdola nahoru

Při přístupu zdola nahoru jsou odhadovanou základní sazby nebo náklady na použití pro zdrojů a pevných nákladů nebo Nákladové zdroje pro jednotlivé úlohy. Project 2007 vypočítá celkové náklady na zdroje, úkoly a celý projekt. Tato metoda (označovaná taky jako Odhad zdola nahoru ) pomáhá spolehlivý a přesné výsledky.

Při vytváření rozpočet zdola nahoru v Project 2007:

 • Nejdřív zadat platové sazby, pevné náklady a náklady na použití a nákladové zdroje.

 • Pak zadáte předpokládanou práce a doby trvání pro každý úkol.

 • Navíc přiřazení zdrojů k úkolům.

Poznámka: Rozpočtové zdroje jsou vhodnější pro použití při plánování metodou shora dolů. Můžete se používají na úrovni projektu pouze přiřazením Zdroj rozpočtu souhrnný úkol projektu.

Project 2007 následnému přepočtu celkové rozpočtové náklady dokončení všech úkolů v projektu. Nejsou-li tento součet shodují s rozpočtu, musíte nastavit platové sazby, přiřazení zdroje a podobně.

Po Upřesnit rozpočtové náklady, můžete uložit Směrný plán následné vytvoření rozpočtu projektu.

Rozpočet na místě můžete porovnat skutečné výdaje proti částky, které plánujete věnovat a proveďte potřebné úpravy abyste nepřekročili rozpočet. Ve většině případů, které je potřeba udělat stačí zadat skutečné náklady množství pro každý úkol. Project 2007 počítá náklady úkolu na základě průběhu projektu. Zvláštní náklady můžete zadat také v případě potřeby.

Můžete zobrazit celkové náklady ke sledování třemi způsoby: v dialogovém okně Informace o projektu, v zobrazení Projectu (zvláště zobrazení Používání úkolů a používání zdrojů) nebo v sestavě. Použití vizuální sestavy, můžete taky exportovat tyto informace náklady do jiných programů, jako jsou Microsoft Office Excel 2007 a Microsoft Office Visio 2007.

Vytvoření rozpočtu metodou shora dolů

Při přístupu metodou shora dolů rozpočtové odhad celkové zdroje, úkolů a projektu jsou odhadovanou celkové náklady podle předchozímu prostředí podobné projektů. Pokud máte pevný maximální počet peníze, které je možné se vám na projektu, je výhodnější metody zdola nahoru rozpočtování metodou shora dolů.

Při vytváření rozpočet metodou shora dolů pro váš projekt:

 • Nejprve vytvořte rozpočtové zdroje, které představují celkový rozpočet pro projekt, včetně rozpočtové zdroje pro náklady, práce a materiály.

 • Souhrnný úkol projektu druhé, můžete přiřadit rozpočtové zdroje. Tímto způsobem se budou rozpočty pro celý projekt.

 • Třetí zadejte hodnoty pro rozpočtové zdroje.

 • Čtvrté, znamená to, které dalších zdrojů v projektu sledovat a měření před celkové rozpočtové zdroje. To uděláte tak, že vytvoříte vlastní pole pro všechny zdroje v projektu a kategorizace všechny zdroje (včetně rozpočtové zdroje) tím, že zadáte v poli vlastní hodnota, která označuje, rozpočet, který chcete zadat zdroje je měřeno proti.

 • Nakonec po zařadit do kategorií podle typu rozpočtu všechny zdroje seskupujete zdroje, které chcete zobrazit, jaký je rozdíl mezi veřejným celkové rozpočtu projektu.

Začátek stránky

Náklady založené na sazbách, a způsob jejich výpočtu?

Náklady na zdroje založené na sazbách jsou náklady na pracovní zdroje, jako jsou jména lidí nebo pronájem zařízení, do kterého můžete přiřadit směrodatná a (v případě potřeby) přesčasových sazeb, obvykle pochopení na hodinu. Po přiřazení zdroje na úkolu Project 2007 vypočítává pořizovací cena celkem zdroje zadané hodinové sazby zdroje a čas (nebo Doba trvání ), bude trvat provedení úkolu.

Poznámka: Ve výchozím nastavení používá Project 2007 standardní sazby zdroje pro výpočet nákladů na celý množství práce slouží k dokončení úkolu. Project 2007 nepočítá automaticky další hodin jako přesčasovou práci, pokud konkrétně přiřadit další hodiny jako přesčasové práce.

Protože práce vždy představuje celkovou kapacitu dokončené práce, množství přesčasové práce obsahuje práci, nepřidali na celkové množství práce. Například pokud osobu je naplánováno práce 40 hodin delší než čtyři dny, tvořené 8 hodin běžná práce a 2 hodin přesčasové práce denně, přiřadíte 10 hodin pracovního dne a potom určit 2 hodin od těch 10 jako přesčasová práce. Project 2007 počítá náklady hodin zadaný jako přesčasová práce pomocí zadaného Přesčasová sazba. Zbývající hodiny se vypočítávají standardní sazbou.

Založené na sazbách materiálu náklady jsou náklady spotřební materiálové zdroje, jako jsou vytváření materiály nebo dodávky, ke kterým přiřadíte standardní sazba (ale obvykle sazby výpočtu / hod). Přiřadit nákladů na materiálové zdroje, nastavte sazbu vztaženou na jednotku materiálu, například sazbu vztaženou na yard nebo sazbu vztaženou na tuna. Pokud přiřadíte materiálového zdroje na úkolu, Project 2007 vypočítá celkové náklady materiálové vynásobením sazby materiálového zdroje zadané číslo materiálové jednotky slouží k dokončení úkolu.

Práce zdroje někdy mají Tabulka nákladových sazeb je použita při výpočtu náklady. Tabulka nákladových sazeb najdete sazeb a náklady na použití pro pracovní a materiálové zdroje. Project 2007 nabízí pět tabulky nákladových sazeb s názvem A až E (názvy nelze změnit), takže pokud náklady zdroje oddělit sazeb pro samostatné typy práce, můžete přiřadit až pět samostatné sady sazeb daný zdroj. Pokud tesař poplatky vyšší sazbu pro dokončení práce, než orámování, můžete použít jednu tabulka nákladových sazeb dokončení přiřazení práce, a jinou přiřazení rámce.

V každé tabulka nákladových sazeb jsou až 25 řádky, které můžete použít k zadání budoucí změny sazeb (například zvýšení platu nebo materiálem náklady změny). Pro každé změně zadejte datum, kdy začne platit. Pokud víte, že zdroje dostanou platovou zvýšení šest měsíců, je nastavit Project 2007 automaticky začít používat novou sazbu v té době.

Pokud používáte Microsoft Office Project Professional 2007 a práce s Zdroje organizace vaší organizace můžete umístění omezení na tabulky sazeb. Vaše organizace může třeba určit tabulku sazeb A fakturační sazby a B tabulku sazeb pro nefakturovatelné sazby. Další informace získáte Správce.

Začátek stránky

Co jsou náklady na použití a způsob jejich výpočtu?

Náklady na použití jsou jednorázové poplatky za použití prostředku, například zařízení. Náklady na použití nikdy nezávisí na množství práce odvedené. Místo toho jsou jednorázové náklady, které je pokaždé, když tento zdroj používá. Přestože náklady na použití pracovního zdroje závisí na počet Jednotky přiřazení použít, náklady na použití materiálového zdroje se použije jenom jednou. Například pokud obsahuje-li vrstva cihel náklady na použití 100 Kč (místo hodinovou sazbu) a trvá tři zedníků dokončení úkolu, náklady je 300 Kč. Ale náklady na použití doručení 100 Kč materiálového zdroje jako cement se použije jenom jednou za doručení, ať jsou doručeny 10 tuny cement nebo 100 tuny.

Náklady na použití jsou nastaveny na kartu náklady dialogového okna Informace o zdroji.

Pevné náklady a způsob jejich výpočtu?

Pevné náklady jsou náklady na úkol, které se nemění bez ohledu na dobu trvání úkolu, množství práce, kterou vykonává zdroj a počet jednotek přiřazení.

Poznámka: Pole náklady zdroje založené na sazbách zvyšují při úkolu trvat déle než předpokládané, nikoli však pevných nákladů. Třeba při tesař zdroje založené na sazbách (Pokud se u něho vyplácen hodinové) a je naplánovaný pro dokončení daného úkolu v pětkrát ale ve skutečnosti trvá sedmi dnů do dokončení, je tesař vyplácen více než byl rozpočtu. Pokud je tesař vyplácen pevné náklady za práci, ale náklady nezmění, bez ohledu na to, jak dlouho úkol trvat.

Pevné náklady můžete přiřadit úkol, ke kterému jsou také přiřazené náklady na zdroje založené na sazbách. Například pokud zdroje založené na sazbách, přiřazeného k úkolu vzniknou také cestovní náklady, můžete přidat cestovní náklady ke stejnému úkolu jako pevná částka. Pevné náklady jsou součástí celkové náklady, fází projektu (na souhrnné úkoly) a celého projektu.

Nastavení pevné náklady v zobrazení úkolů (například Ganttův diagram) použitím příslušných tabulka nákladových sazeb a pak nastavení částku nákladů v poli Pevné náklady.

Co jsou nákladové zdroje, a jak jejich výpočtu

Na rozdíl od pevných nákladů a náklady na použití nákladové zdroje (třeba letenky a ubytování) vytváří jako typ zdroje a pak se přiřadí k úkolu. Na rozdíl od pracovních zdrojů nákladové zdroje nesmí obsahovat kalendář je použita. Částka nákladových prostředků nezávisí na množství práce odvedené na úkolu.

Nainstalovaného Aktualizace infrastruktury pro Project 2007může ovlivnit nákladové zdroje datum zahájení nebo dokončení úkolu. Například pokud máte úkol, který začíná srpen 1 a končí srpen 15 a přiřadit nákladového zdroje s hodnotou 500 na 21. srpna, datum dokončení úkolu rozšířit na 21. srpna kontrolujte náklady na přiřazení zdroje.

Nákladové zdroje jsou používány když budete chtít použít (jeden úkol) více samostatné různé náklady, které se nezmění množství práce, která provádí u úkolu. Vedení práce na nový návrh projektu může mít například tři samostatné nákladové zdroje použitý na téhle osobě nebo ji: jedno pro letenky, jeden pro jídla výdaje a druhý pro ubytování místnosti výdaje. Tímto způsobem několik "pevných" nákladů můžete použije jeden úkol. Na rozdíl od s pracovní a materiálové zdroje, nákladové sazby nelze použít pro nákladové zdroje.

Nákladové zdroje vytvářejí v zobrazení Seznam zdrojů. (Na kartě Obecné v dialogovém okně Informace o zdroji klikněte na náklady v seznamu Typ.) Po vytvoření nákladového zdroje můžete přiřadit k úkolům v případě potřeby. Po nákladového zdroje přiřazené k úkolu, můžete nastavit částku nákladů pomocí dialogu Informace o úkolu pro daný úkol, dialogové okno Informace o přiřazení pro daný úkol nebo zobrazení Používání úkolů, která obsahuje tabulky náklady.

Jak lze upravovat finančního toku?

Když přiřazování nákladů na úkoly a zdroje, můžete určit, kdy nabíhání nákladů. Je-li finančního toku kritickým v projektu, můžete změnit způsob nabíhání nákladů pro jednotlivé úlohy, abyste měli jistotu, jejich nabíhání pouze v případě, že máte dostatečnou prostředků zaplatit je k dispozici.

Kromě nákladů na použití, které vždycky nabíhání nákladů zahájení úkolu, Project 2007 rozděluje náklady ve výchozím nastavení a vypočítá pole Nabíhání nákladů podle procentuální hodnotu dokončeného úkolu distribuce časového rozlišení přes celou dobu trvání úkolu. Však mohou také obsahovat náklady metodu nabíhání nákladů na začátku úkolu (Pokud máte paušální částka, která je splatná na začátku) nebo na konci úkolu (Pokud je stisknuta platby až do dokončení práce).

Metody nabíhání nákladů můžete nastavit v některém z několika způsoby, v závislosti na typu náklady. U většiny typů zdrojů (včetně práce, materiál a nákladové zdroje a také náklady na použití) nastavíte metody nabíhání nákladů na kartě náklady v dialogovém okně Informace o zdroji. Pevné náklady lze nastavit metody nabíhání nákladů s použitím pole Nabíhání pevných nákladů.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×