Spuštění dotazu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Dotaz je sada pokynů, kterou je možné použít pro práci s daty. Spuštěním dotazu se tyto pokyny provedou. Dotaz vrátí výsledky (mohou být seřazené, seskupené nebo filtrované) a navíc lze pomocí něho data také vytvořit, zkopírovat, odstranit nebo změnit.

Tento článek vysvětluje, jak se dotazy spouštějí. Poskytuje pouze stručný přehled různých typů dotazů. V článku jsou také popsány chybové zprávy, se kterými se můžete setkat při spouštění různých typů dotazů, a uvedeny kroky, které lze použít k odstranění nebo nápravě těchto chyb.

Tento článek nepopisuje podrobný postup vytváření dotazů.

Důležité informace: Pokud databáze pracuje v režimu vypnutí se nedá spustit akční dotazy – režimu snížené funkčnosti této aplikace Access použije se můžete pomoci chrá datům za určitých okolností. Může se zobrazit dialogové okno pole upozornění nebo může zobrazit upozornění na panelu zpráv.

Další informace o režimu vypnutí a zapnutí akčních dotazů naleznete v části spuštění akčního dotazu.

V tomto článku

Spustit výběrový nebo křížového dotazu

Spuštění akčního dotazu

Spuštění parametrického dotazu

Spusťte dotaz SQL

Poradce při potížích s chybová zpráva

Spuštění výběrového nebo křížového dotazu

Výběrový dotaz a křížové dotazy slouží k načtení a prezentace dat a zadat formulářů a sestav s daty. Když spustíte select nebo křížového dotazu, Microsoft Office Access 2007 zobrazí výsledky v Zobrazení Datový list.

Spuštění dotazu

 1. Vyhledejte dotaz v navigačním podokně.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Poklepejte na dotaz, který chcete spustit.

  • Klepněte na dotaz, který chcete spustit, a stiskněte klávesu ENTER.

Pokud je dotaz, který chcete spustit, právě otevřen v Návrhové zobrazení, můžete jej spustit také klepnutím na tlačítko Spustit ve skupině Výsledky na kartě Návrh na Pásu karet, který je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

Začátek stránky

Spuštění akčního dotazu

Existují čtyři typy akční dotazy: přidávacích dotazů, odstranění, aktualizačního dotazu a vytvářecí dotazy. S výjimkou vytvářecí dotazy, (které vytvářejí nové tabulky), akční dotazy změny dat v tabulkách jsou založeny na. Tyto změny nelze vzít snadno zpět, například stisknutím kombinace kláves CTRL + Z. Pokud uděláte změny pomocí akční dotaz, který se později rozhodnete že neměli chcete udělat, obvykle budete muset obnovit data ze záložní kopie. Z tohoto důvodu vždy je třeba, jestli že máte svěže záložní kopii podkladová data před spuštěním akčního dotazu.

Riziko při spuštění akčního dotazu lze zmírnit tak, že nejprve zobrazíte náhled dat, která budou zpracována. Lze to provést dvěma způsoby:

 • Než akční dotaz spustíte, zobrazte jej v zobrazení datového listu takto: Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení, klepněte na tlačítko Zobrazit na Stavový řádek aplikace Access a v místní nabídce klepněte na příkaz Zobrazení datového listu. Zpět do návrhového zobrazení přepnete opět klepnutím na tlačítko Zobrazit a potom na příkaz místní nabídky Návrhové zobrazení.

 • Změňte dotaz na výběrový a spusťte jej.

  Poznámka: Nezapomeňte, jaký typ akčního dotazu (přidávací, aktualizační, vytvářecí nebo odstraňovací) hodláte spustit, abyste po zobrazení náhledu dat touto metodou mohli dotaz vrátit zpět na původní typ.

  Spuštění akčního dotazu jako výběrového

  1. Otevřete akční dotaz v návrhovém zobrazení.

  2. Na kartě Návrh klepněte ve skupinovém rámečku Typ dotazu na položku Vybrat.

  3. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

Spuštění dotazu

Když jste připraveni akční dotaz spustit, poklepejte na něj v navigačním podokně nebo na něj klepněte a stiskněte klávesu ENTER.

Důležité informace: Ve výchozím nastavení Access zakáže všech akčních dotazů v databázi, pokud označíte, že databázi důvěřujete. Můžete určit, důvěryhodnosti databáze pomocí panelu zpráv jenom pod pásem karet.

Panel zpráv

Nastavení důvěryhodnosti databáze

 1. Klepněte na panelu zpráv na položku Možnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti zabezpečení sady Microsoft Office.

 2. Vyberte přepínač Povolit tento obsah a klepněte na tlačítko OK.

Panel zpráv není zobrazen

 • Na kartě Databázové nástroje zaškrtněte ve skupině Zobrazit či skrýt políčko Panel zpráv.

Začátek stránky

Spuštění parametrického dotazu

Při spuštění Parametrický dotaz se zobrazí výzva k zadání hodnoty. Zadaná hodnota je použita jako kritérium pro pole, které je určeno v návrhu parametrického dotazu. Pokud po výzvě žádnou hodnotu nezadáte, parametrický dotaz zadání interpretuje jako prázdný řetězec.

Parametrický dotaz je vždy také jiným typem dotazu. Většina parametrických dotazů jsou výběrové nebo křížové dotazy, avšak přidávací, vytvářecí a aktualizační dotazy rovněž mohou být parametrickými dotazy.

Parametrický dotaz se spouští podle svého druhého typu dotazu, obecně však používejte následující postup.

Spuštění dotazu

 1. Vyhledejte dotaz v navigačním podokně.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Poklepejte na dotaz, který chcete spustit.

  • Klepněte na dotaz, který chcete spustit, a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Jakmile se zobrazí výzva k zadání parametru, zadejte hodnotu, kterou chcete použít jako kritérium.

Začátek stránky

Spuštění specifického dotazu SQL

Existují tři hlavní typy Dotaz SQL: sjednocovacích dotazech, předávací dotazy a definiční dotazy.

Sjednocovací dotazy slučují data ze dvou nebo více tabulek, avšak jinak, než ostatní dotazy. Zatímco většina dotazů slučuje data zřetězením řádků, sjednocovací dotazy je slučují přidáváním řádků. Sjednocovací dotazy se liší od přidávacích dotazů tím, že sjednocovací dotazy nemění podkladové tabulky. Sjednocovací dotazy přidávají řádky do sady záznamů, která po zavření dotazu není zachována.

Přidávací dotazy nejsou zpracovávány databázovým strojem dodávaným s aplikací Access; jsou předávány přímo na vzdálený databázový server, který provede zpracování a potom předá výsledky zpět do aplikace Access.

Definiční dotazy jsou speciálním typem dotazu, který nezpracovává data, nýbrž vytváří, odstraňuje nebo upravuje Databázové objekty.

Specifické dotazy SQL nelze otevřít v návrhovém zobrazení. Lze je otevřít nebo spustit pouze v zobrazení SQL. S výjimkou definičních dotazů se spuštěné specifické dotazy SQL otevřou v zobrazení datového listu.

Spuštění dotazu

 1. Vyhledejte dotaz v navigačním podokně.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Poklepejte na dotaz, který chcete spustit.

  • Klepněte na dotaz, který chcete spustit, a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Odstraňování potíží při zobrazení chybové zprávy

V následující tabulce jsou uvedeny některé obvyklé chybové zprávy, s nimiž se můžete setkat. Tyto chyby se mohou objevit buď jako zpráva v buňce (místo očekávané hodnoty), nebo jako chybová zpráva. V oddílech následujících za tabulkou jsou uvedeny postupy, které lze použít k vyřešení těchto chyb.

Poznámka: Obsah této tabulky není vyčerpávající. Pokud neobsahuje chybovou zprávu, kterou jste dostali, můžete vznést dotaz pomocí formuláře uvedeného na konci článku a uvést konkrétní informace o chybové zprávě v poli poznámky.

Chybová zpráva

Problém

Řešení

Nesoulad typů ve výrazu

Je možné, že dotaz spojuje pole s odlišnými datovými typy.

Kontrola návrhu dotazu a spojených polí musí mít stejný datový typ. Pokyny najdete v části Kontrola spojených polí v dotazu.

Záznam byl odstraněn

Může se vyskytnout, pokud došlo k poškození objektu nebo databáze.

Zkomprimovat a opravit databázi. Pokyny najdete v tématu kompaktním a opravit databázi.

Cyklický odkaz způsobený aliasem

Alias přiřazený poli je stejný jako součást výrazu pro toto pole.

Alias je název přiřazený libovolnému výrazu v řádku Pole návrhové mřížky dotazu, který není skutečným polem. Aplikace Access alias přiřadí automaticky, neuděláte-li to sami (například EXPR1). Bezprostředně za aliasem následuje dvojtečka (:) a výraz. Po spuštění dotazu se alias stane názvem sloupce v datovém listu.

Změňte alias. Pokyny najdete v části Změna aliasu pole.

#Chyba

Tato chyba se může vyskytnout, když je hodnota výpočtového pole větší než hodnota povolená nastavením vlastnosti pole Velikost pole. K výskytu této chyby rovněž dojde, je-li jmenovatel výpočtového pole roven nule nebo je vyhodnocen jako nula (0).

Zajistěte, aby jmenovatel výpočtového pole nebyl vyhodnocen jako nula (0). Je-li to vhodné, změňte vlastnost Velikost pole.

#Odstraněno

Záznam, na který existuje odkaz, byl odstraněn.

Pokud byl záznam odstraněn omylem, je nutné ho obnovit ze zálohy. Jestliže byl odstraněn záměrně, můžete chybovou zprávu odmítnout a dotaz aktualizovat stisknutím kombinace kláves SHIFT+F9.

Kontrola spojených polí v dotazu

Chcete-li zkontrolovat datové typy polí v dotazu, podívejte se na zdrojové tabulky a prohlédněte si vlastnosti kontrolovaných polí.

 1. Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení. Spoje se zobrazují jako čáry propojující pole ve zdrojových tabulkách. Poznamenejte si u každého spoje název tabulky a pole.

 2. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na každou tabulku, která má ve vašem dotazu alespoň jedno spojené pole, a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  Spojená pole s odlišnými datovými typy

  1. Spojená pole s odlišnými datovými typy.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 3. U každého spoje porovnejte hodnoty ve sloupci Datový typ návrhové mřížky tabulky pro pole obsažená v tomto spoji.

  Kontrola datového typu spojených polí v návrhovém zobrazení tabulky.

  1. Kontrola datového typu spojených polí v návrhovém zobrazení tabulky.

 4. Přepněte na danou tabulku klepnutím na kartu s názvem tabulky, abyste viděli její pole.

Začátek stránky

Komprimace a oprava databáze

Výkonnost databáze v aplikaci Access můžete zvýšit spuštěním nástroje Zkomprimovat a opravit databázi. Tento nástroj vytvoří kopii databázového souboru a je-li soubor fragmentován, změní uspořádání databázového souboru na disku. Po dokončení procesu komprimace a opravy získá komprimovaná databáze více prostoru na disku a bude obvykle menší než originál. Pravidelnou komprimací databáze přispějete k optimální výkonnosti databázové aplikace a vyřešíte také chyby vzniklé v důsledku hardwarových poruch, výpadků nebo rušivých impulsů v napájení a podobných příčin.

Po dokončení komprimace se zvýší rychlost dotazu, protože podkladová data jsou přepsána do tabulek v souvislých stránkách. Prohlížení souvislých stránek je mnohem rychlejší než prohlížení fragmentovaných stránek. Dotazy jsou tedy po každé komprimaci databáze optimalizovány.

V průběhu komprimace je možné používat původní název komprimovaného databázového souboru nebo používat odlišný název a vytvořit samostatný soubor. Použijete-li tentýž název a databáze se zkomprimuje úspěšně, aplikace Access automaticky nahradí původní soubor zkomprimovanou verzí.

Nastavení možnosti, která tento proces automatizuje

 1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Access.

 2. Klepněte na položku Aktuální databáze a ve skupině Možnosti aplikace zaškrtněte políčko Komprimovat při zavření.

  To způsobí, že aplikace Access automaticky zkomprimuje a opraví databázi při každém jejím zavření.

Ruční komprimace a oprava databáze

 1. Klepněte na tlačítko sady Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Spravovat a v části Spravovat databázi klepněte na tlačítko Zkomprimovat a opravit databázi.

Poznámka: K úspěšnému provedení komprimace je nutné mít na pevném disku dostatek prostoru jak pro původní, tak pro komprimovanou databázi.

Začátek stránky

Změna aliasu pole

 1. Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení.

 2. V návrhové mřížce dotazu vyhledejte pole, která mají aliasy. Ta budou mít na konci názvu pole dvojtečku, například Název:.

 3. Zkontrolujte každý alias a ujistěte se, že není totožný s názvem některého pole, které je součástí výrazu aliasu. Pokud je, změňte alias.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×