Správa kontaktů v SharePointu Workspace 2010

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Kontakty jsou lidi, se kterými spolupracujete. Kontakty můžete přidat do seznamu osobní na spouštěcím panelu. Můžete také Správa vlastního kontaktu.

Co chcete udělat?

Přidání nových kontaktů

Uložení kontaktu jako souboru

Odeslání kontaktu jiným uživatelům

Ověření identity kontaktů

Vyřešení konfliktů jmen kontaktů

Vytvoření aliasu pro kontakt

Odstranění kontaktu

Skrytí kontaktu

Zobrazení diagnostických informací o kontaktu

Zobrazení vlastností kontaktu

Přidání nových kontaktů

Chcete-li vyhledat a přidat nové kontakty do osobního seznamu na spouštěcím panelu, postupujte následovně:

 1. Klikněte na kartu Domů.

 2. Klikněte na položku Přidat kontakt.

 3. V dialogovém okně Najít uživatele zadejte jméno nebo požadovaný text do pole Hledat.

  Podrobnosti

  Vyhledávat můžete pomocí údajů z polí Jméno a příjmení, Jméno, Příjmení, Pracovní e-mail nebo Osobní e-mail. Vyhledávání vrátí všechny kontakty, ve kterých je nalezena odpovídající položka v kterémkoli z platných polí. Například vyhledávání řetězce „john“ vrátí kontakt, jehož jméno je Andrew Johnson, protože „john“ jsou první čtyři znaky obsažené v poli Příjmení. Platí, že čím přesněji hledaný řetězec zadáte (čím více znaků zadáte), tím přesnější budou výsledky hledání.

  Přetažením sloupců v dialogovém okně Najít uživatele můžete změnit jejich uspořádání. Je také možné sloupce odebrat (s výjimkou sloupce Jméno a příjmení) tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na záhlaví sloupce a zrušíte zaškrtnutí názvu sloupce, který chcete odebrat. Odebraný sloupec můžete obnovit tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na záhlaví libovolného sloupce a zaškrtnete políčko sloupce, který chcete obnovit. Veškeré změny, které v dialogovém okně Najít uživatele provedete, platí pouze pro aktuální relaci vyhledávání. Při příštím otevření dialogového okna Najít uživatele budou obnovena všechna výchozí nastavení.

 4. Nepovinné: Zaškrtněte políčko Zahrnout veřejný adresář aplikace Groove, chcete-li tento adresář zahrnout do vyhledávání.

  Ve výchozím nastavení SharePoint Workspace hledá vaší podnikové síti (Pokud patříte) a mezi Známými kontakty.

 5. Klikněte na tlačítko Najít.

 6. Pokud je nalezena odpovídající položka, vyberte ji v seznamu.

  Ikona stavu umístěná vedle každého jména kontaktu v seznamu zobrazuje informace o online stavu. U kontaktů nalezených prostřednictvím veřejného adresáře kontaktů pracovního prostoru je ovšem zpočátku vždy zobrazena ikona stavu Neznámý, dokud tyto kontakty nevyberete a nepřidáte do svého seznamu kontaktů.

 7. Chcete-li zobrazit další informace o vybraném kontaktu, klikněte na položku Vlastnosti.

  Můžete například chtít podniknout kroky k ověření identity kontaktu.

 8. Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte kontakt do seznamu.

Přidání člena pracovního prostoru do seznamu kontaktů

Jakmile se noví uživatelé stanou členy pracovních prostorů, můžete přidat jejich kontakty do svého osobního seznamu. Klikněte pravým tlačítkem myši na člena, kterého chcete přidat, a klikněte na příkaz Přidat do kontaktů.

Člena pracovního prostoru můžete do kontaktů přidat také přetažením.

Začátek stránky

Uložení kontaktu jako souboru

Kontakt můžete uložit jako soubor a poté můžete soubor kontaktu odeslat jako přílohu e-mailu.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt a klikněte na příkaz Uložit kontakt jako soubor.

 2. V dialogovém okně Uložit informace o kontaktu jako vyberte umístění, do kterého chcete soubor kontaktu uložit, a klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Odeslání kontaktu jiným uživatelům

Můžete odeslat kontakt jiným uživatelům jako souborovou přílohu v-mailové zprávě nebo ve zprávě Groovu.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt.

 2. Klikněte na příkaz Odeslat e-mailem vybraným kontaktům.

 3. Do pole Komu: zadejte jednu nebo více e-mailových adres.

 4. Podle potřeby můžete upravit předmět a text zprávy.

  Všimněte si, že standardní text zprávy obsahuje pokyny ke stažení aplikace SharePoint Workspace – pro případ, že příjemce dosud nemá účet.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Ověření identit kontaktů

Důrazně doporučujeme, abyste ověřovali identity kontaktů a snížili tak riziko sdílení citlivých informací s uživateli, s nimiž jste tyto informace sdílet nezamýšleli. V závislosti na instalaci vašeho účtu mohou být mnohé z identit kontaktů již ověřené správcem ve vaší organizaci. V aplikaci SharePoint Workspace jsou stavy ověření uživatelů v rámci kontaktů a seznamů členů označeny následujícími barvami:

 • Černá: neověřeno

 • Zelená: ověřeno vy.

 • Šedozelená: ověřeno vaší organizací

 • Modrá: ověřeno vaší organizací, ale mimo vaši doménu nebo křížově ověřeno

 • Červené: konflikt názvů. Dva kontakty, které mají podobný název zobrazení červeně, bez ohledu na jejich stav ověření. Další informace najdete v tématu řešení konfliktů .

Možnost interakce s ostatními uživateli v závislosti na jejich stavu ověření je stanovena zásadami komunikace použitými pro vaši identitu. Tyto zásady mohou provádět následující akce:

 • Znemožnit komunikaci s libovolnými uživateli, kteří nejsou ověřeni správcem ve vaší organizaci

 • Otevřít dialogové okno Upozornění na ověření kontaktu (popsané níže) a upozornit vás tak na případná nebezpečí předtím, než bude povolena komunikace s uživateli, jejichž identity nebyly ověřeny

 • Umožnit komunikaci s libovolným kontaktem bez omezení a bez zobrazení jakéhokoli upozornění

Ověření vaší organizace jiných uživatelů můžete poskytnout dost assurance o svoji identitu. V některých případech zejména pokud pracujete s vysoce citlivé informace, můžete také chcete ručně ověřit identitu uživatele.

Reakce na zobrazení dialogového okna Upozornění na ověření kontaktu

Dialogové okno Upozornění na ověření kontaktu se zobrazí, pokud se pokusíte komunikovat s uživatelem, jehož identita dosud nebyla ověřena, a pokud jsou zásady komunikace pro identitu vašeho účtu nastaveny tak, aby se zobrazilo upozornění na takové uživatele. Můžete provést některou z následujících akcí:

 • Vyberte uživatele a klikněte na položku Ověřit identitu. Chcete-li ručně ověřit identitu kontaktu, postupujte podle pokynů v následující části.

 • Chcete-li zobrazit vlastnosti kontaktu pro vybraného uživatele, klikněte na položku Vlastnosti.

 • Chcete-li výstrahu ověření uživatele ignorovat a pokračovat v činnosti, klikněte na položku Pokračovat.

 • Chcete-li zrušit činnost, jejíž provádění způsobilo zobrazení výstrahy ověření uživatele, klikněte na položku Storno.

Ruční ověření kontaktu

Aplikace SharePoint Workspace přiřadí jedinečný "digitálního otisku" každý identity kontaktu. Digitálního otisku zobrazuje se jako dlouhé řetězce písmen a číslic (pomocí znamének za sebou pro snazší čitelnost). Tyto digitální prstů se používají pro ruční ověření identity reálný kontaktů najdete v pracovních prostorů a seznamy kontaktů. Můžete také Zobrazení digitálního otisku přiřazené k vaší identity.

Chcete-li ručně ověřit identitu kontaktu, postupujte následovně:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt (nebo na člena pracovního prostoru), který chcete ověřit, a poté klikněte na příkaz Ověřit identitu.

  Dialogové okno Ověřit identitu zobrazí informace týkající se vašeho aktuálního vztahu k vybranému kontaktu, například informace o sdílených pracovních prostorech, o počtu zpráv, které jste si navzájem odeslali, a informace o organizačních vztazích. Pokud k vybranému kontaktu nemáte žádný vztah, zobrazí dialogové okno Ověřit identitu pokyny k ověření identity kontaktu kontrolou jeho digitálního otisku.

  Poznámka: Pokud aplikace SharePoint Workspace zjistí stejné jméno u dvou nebo více kontaktů, v dialogovém okně Ověřit identitu se zobrazí zpráva upozornění s doporučením, abyste při ověřování tohoto kontaktu přiřadili alias.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud vám zobrazené informace poskytly dostatečnou záruku ohledně identity kontaktu, klikněte na tlačítko Ověřit.

   V dialogovém okně Ověřit identitu jako zadejte v případě potřeby alternativní jméno kontaktu a klikněte na tlačítko OK.

  • Pokud o identitě kontaktu stále nejste přesvědčeni a chcete provést další kroky k jejímu ověření, klikněte na odkaz Stále si nejste jisti? Zkontrolujte otisk.

   Postupujte podle pokynů zobrazených v dialogovém okně Ověřit identitu a zkontrolujte digitální otisk kontaktu a poté klikněte na tlačítko Ověřit.

   V dialogovém okně Ověřit identitu jako zadejte v případě potřeby alternativní jméno kontaktu a klikněte na tlačítko OK.

Zrušení ověření identity kontaktu

Může se stát, že budete chtít změnit stav ověření ručně ověřených kontaktů, aby se zobrazily jako neověřené.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt (nebo člena pracovního prostoru), u kterého chcete zrušit ověření, a klikněte na příkaz Ověřit identitu.

 2. Klikněte na položku Zrušit ověření.

Začátek stránky

Řešení konfliktů jmen kontaktů

Pokud mají dva nebo více kontaktů shodná zobrazovaná jména, jejich jména se v seznamech kontaktů, v seznamech členů pracovního prostoru a na kartě informací o kontaktu zobrazí červeně. Zobrazovaná jména jsou považována za shodná, pokud si po odstranění mezer na začátku, na konci a uvnitř textu a po převodu jména na text psaný malými písmeny přesně odpovídají.

Například u jmen „Petra  Chvojková“ a „Petra Chvojková“ dojde ke konfliktu jmen, ale v případě jmen „Petra Chvojková“ a „PetraChvojková“ ke konfliktu jmen nedojde.

Jména kontaktů je velmi důležité rozlišovat, abyste případně omylem nezahájili aktivity s nesprávným kontaktem. Pro jména kontaktů, mezi nimiž dochází ke konfliktu, můžete vytvořit alias.

Ke konfliktu jmen může také ve výjimečných případech dojít proto, že máte v rámci svého účtu uloženy zastaralé kontakty. Kontakt si mohl například aktivovat nový účet a přestal používat předchozí účet, ale pro oba účty použil stejné zobrazované jméno. V takovém případě můžete zastaralý kontakt skrýt způsobem, který je popsán níže, aby se již nezobrazoval v žádném seznamu kontaktů.

Chcete-li vyřešit konflikt jmen, postupujte následovně:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na jméno, které zobrazilo konflikt, a klikněte na příkaz Vyřešit konflikt jmen.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Kliknutím na položku Zobrazit vizitku formátu vCard zobrazte informace o vybraném kontaktu. Tímto způsobem můžete rozlišit kontakty se stejnými jmény.

  • Kliknutím na položku Alias pro kontakt otevřete dialogové okno Alias, ve kterém můžete pro kontakt zadat jedinečné zobrazované jméno.

  • Klikněte na položku Ověřit identitu a proveďte kroky, kterými ověříte identitu kontaktu.

 3. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Začátek stránky

Vytvoření aliasu pro kontakt

Pod aliasem můžete zobrazit jakýkoli kontakt (kromě svého vlastního), což může být užitečné, pokud máte potíže rozlišovat mezi kontakty se stejnými jmény.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt a poté klikněte na příkaz Alias pro kontakt.

 2. Zadejte název aliasu a klikněte na tlačítko OK.

  Název alias zobrazuje místo původní název. Zobrazíte na původní jméno kontaktu, který můžete Otevřít své kontaktní informacenebo bodě alias název zobrazíte automaticky otevírané okno zobrazující původní název.

Začátek stránky

Odstranění kontaktu

Odstranění kontaktu ze seznamu kontaktů na spouštěcím panelu:

 1. Vyberte kontakt, který chcete odstranit.

 2. Stiskněte klávesu DELETE a kliknutím na tlačítko Ano odstranění potvrďte.

Kontakty odstraněné ze seznamu kontaktů na spouštěcím panelu se mohou i nadále zobrazovat v jiných seznamech kontaktů, například v rozevíracích seznamech Komu: a dialogových oknech Odeslat zprávu a Odeslat pozvánku. Dochází k tomu proto, že aplikace SharePoint Workspace ukládá informace o kontaktech pro všechny uživatele, se kterými komunikujete, do souhrnného seznamu s názvem Známé kontakty. V tomto seznamu jsou zahrnuty kontakty, které jste přidali do seznamu kontaktů na spouštěcím panelu, a členové vašich pracovních prostorů. Pamatujte na to, že mnozí členové pracovních prostorů nemusejí být zároveň zahrnuti do seznamu kontaktů.

Nelze odstranit kontakty, které se zobrazí v seznamu známé kontakty. Můžete však aspoň Skrýt tyto kontakty.

Začátek stránky

Skrytí kontaktu

Kontakty často mohou být z nejrůznějších důvodů zastaralé. Pokud máte zastaralé kontakty, můžete je skrýt, aby se již nezobrazovaly v rozevíracích nabídkách zobrazujících kontakty.

 1. Otevřete Správce kontaktů.

 2. Vyberte kontakty, které chcete skrýt.

 3. Kliknutím na položku Skrýt umístěte vybrané kontakty do seznamu Skryté kontakty.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka: Skrytí kontaktu nevyřeší automaticky konfliktem odpovídající název. Pokud kontakt, který chcete skrýt zobrazuje se jako konfliktu jmen, informace najdete v tématu řešení konfliktů .

Začátek stránky

Zobrazení diagnostických informací o kontaktu

Pro vybrané kontakty můžete zobrazit diagnostické informace. Tyto informace mohou být někdy potřebné pro účely technické podpory. Pokud potřebujete odeslat diagnostické informace technikovi podpory, můžete je zkopírovat z dialogového okna Diagnostika a vložit je do e-mailu.

 1. Otevřete Správce kontaktů.

 2. Klikněte na požadovaný kontakt.

 3. Klikněte na položku Diagnostika.

  Chcete-li zkopírovat informace z podokna Kontakty, klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Vybrat vše a poté klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Kopírovat.

  Chcete-li zkopírovat informace z podokna Přítomnost nebo Diagnostika sítě klikněte na položku Zkopírovat do schránky.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zobrazení vlastností kontaktu

Chcete-li zobrazit vlastnosti libovolného kontaktu, klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt a poté klikněte na příkaz Vlastnosti. V rámci vlastností kontaktu můžete provádět následující činnosti:

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×