Office
Přihlásit se

Správa dávek migrace v Office 365

Pomocí řídicího panelu Migrace můžete v Centru pro správu Office 365 Exchange (EAC) spravovat migraci poštovních schránek na Office 365 pomocí přímé nebo fázované migrace. Řídicí panel Migrace můžete použít rovněž k migraci obsahu poštovních schránek uživatelů z místního serveru IMAP do existujících poštovních schránek Office 365. Na řídicím panelu Migrace se kromě statistiky konkrétní dávky migrace zobrazuje celková statistika migrace. Dávky migrace můžete spustit, zastavit, pozastavit a upravit.

Obsah   

Řídicí panel Migrace

K řídicímu panelu Migrace se v centru EAC dostanete tak, že vyberete Příjemci > Migrace. Na následujícím snímku obrazovky jsou znázorněné různé oblasti řídicího panelu Migrace, které můžete použít k získání informací o migraci a správě dávek migrace.

Řídicí panel Migrace

Celková statistika migrace

Kliknutím na Stav všech dávek zobrazíte celkovou statistiku týkající se všech vytvořených dávek migrace. V následujících polích se zobrazují kumulativní údaje o všech dávkách migrace.

Pole

Popis

Celkový počet poštovních schránek

Celkový počet poštovních schránek ze všech aktuálních dávek migrace.

Synchronizované poštovní schránky

Počet poštovních schránek ze všech dávek migrace, které byly úspěšně migrovány.

Finalizované poštovní schránky

Počet poštovních schránek ze všech dávek migrace, které byly finalizovány. K finalizaci dojde jen při migraci poštovních schránek mezi organizací místního systému Exchange a Office 365 pomocí vzdálené migrace v hybridním nasazení systému Exchange. Poštovní schránky lze finalizovat po úspěšném dokončení počáteční synchronizace. Další informace o finalizaci při vzdálených migracích najdete v článku Complete-MigrationBatch.

Poštovní schránky, které selhaly

Počet poštovních schránek ze všech dávek migrace, které se nepodařilo migrovat.

Dávky migrace

Vytvořené dávky migrace jsou uvedené ve frontě migrace. Informace o jednotlivých dávkách migrace se zobrazují v následujících sloupcích.

Sloupec

Popis

Název

Název dávky migrace, který byl definován při jejím vytváření.

Stav

Stav dávky migrace. Následuje seznam různých stavů dávek migrace včetně informací o tom, co můžete s dávkami migrace v každém z těchto stavů dělat:

 • Zastaveno:    Dávka migrace byla vytvořena, ale nebyla spuštěna. V tomto stavu ji můžete spustit, upravit nebo odstranit.

 • Probíhá synchronizace:    Dávka migrace byla spuštěna a poštovní schránky v této dávce se aktivně migrují. Když je dávka migrace v tomto stavu, můžete ji zastavit.

 • Zastavování:    Okamžitě po spuštění rutiny Stop-MigrationBatch.

 • Zastaveno:    Dávka migrace je zastavená a nemigrují se žádné další poštovní schránky z této dávky. Když je dávka migrace v tomto stavu, můžete ji restartovat.

 • Spouštění:    Okamžitě po spuštění rutiny Start-MigrationBatch.

 • Dokončování:    Okamžitě po spuštění rutiny Complete-MigrationBatch.

 • Odebírání:    Okamžitě po spuštění rutiny Remove-MigrationBatch.

 • Synchronizováno:    Dávka migrace je dokončená a žádné poštovní schránky se aktivně nemigrují. Dávka migrace v tomto stavu může obsahovat chyby, pokud poštovní schránky nebyly migrovány. U přímých migrací Exchange a migrací IMAP s tímto stavem se místní poštovní schránky a odpovídající poštovní schránky Office 365 synchronizují během přírůstkové synchronizace každých 24 hodin.

 • Dokončeno:    Dávka migrace je dokončená.

 • Synchronizováno s chybami:    Dávka migrace byla dokončena, ale některé poštovní schránky se nepodařilo migrovat. Poštovní schránky, které byly v dávkách migrace úspěšně synchronizovány, se pořád synchronizují každých 24 hodin během přírůstkové synchronizace.

Celkem

Udává počet poštovních schránek v dávce migrace.

Synchronizováno

Udává počet poštovních schránek, které byly úspěšně migrovány.

Finalizováno

Udává počet poštovních schránek v dávce migrace, které byly finalizovány. K finalizaci dochází jen u dávek migrace vzdáleně migrovaných v hybridním nasazení systému Exchange. Další informace o procesu finalizace najdete v článku Complete-MigrationBatch.

Selhalo

Udává počet poštovních schránek v dávce migrace, které se nepodařilo migrovat. Můžete zobrazit informace o konkrétních poštovních schránkách, u kterých při migraci došlo k chybě. Další informace najdete v článku Sestava o stavu migrace uživatelů.

Důležité informace: Dávky migrace se stavem Synchronizováno   , u kterých za posledních 90 dnů nedošlo k žádné správcem iniciované aktivitě (například když správce dávku migrace nezastavil a nerestartovat, případně neupravil), budou zastaveny a po dalších 30 dnech odstraněny, pokud správce neučiní žádnou další akci.

Řídicí panel Migrace obsahuje sadu příkazů, které můžete použít ke správě dávek migrace. Když vytvoříte dávku migrace, můžete ji vybrat a pak kliknout na jeden z následujících příkazů. Pokud je dávka migrace ve stavu, ve kterém není příkaz podporovaný, je tento příkaz buď zašedlý, nebo se nezobrazuje, protože je nedostupný.

Příkaz

Popis

Nový  Ikona Přidat

Umožňuje vytvořit novou dávku migrace. Pomocí tohoto příkazu můžete migrovat místní poštovní schránky na Office 365 (což se označuje také jako zprovoznění) nebo migrovat poštovní schránky Office 365 zpět do organizace místního systému Exchange v hybridním nasazení.

Upravit  Ikona Upravit

Umožňuje upravit existující dávku migrace. U fázovaných migrací Exchange a migrací IMAP můžete odeslat odlišný soubor CSV. Můžete také změnit koncový bod migrace, který se pro dávku migrace používá. Upravit můžete jen dávku migrace se stavem Vytvořeno   .

Spustit  Ikona spuštění

Umožňuje spustit vytvořenou dávku migrace. Po spuštění se stav dávky změní na Probíhá synchronizace   .

Pokračovat  Ikona spuštění

Umožňuje znovu spustit pozastavenou dávku migrace se stavem Zastaveno   . Pokud u dávky migrace došlo k chybám, můžete ji tímto příkazem restartovat, přičemž Office 365 se pokusí migrovat poštovní schránky, které selhaly.

Pozastavit  Ikona Zastavit

Umožňuje zastavit dávku migrace, která právě běží nebo která byla spuštěna, ale má stav Ve frontě   . Můžete také zastavit dávku přímé migrace Exchange nebo dávku migrace IMAP s dokončenou fází počáteční synchronizace a stavem Synchronizováno. Tím zastavíte přírůstkovou synchronizaci. Přírůstkovou synchronizaci spustíte znovu tak, že tuto dávku migrace vyberete a kliknete na Pokračovat.

Odstranit  Ikona Odstranit

Umožňuje odstranit dávku migrace potom, co ověříte, že se všechny poštovní schránky v této dávce migrace úspěšně migrovaly. Po konfiguraci záznamu MX tak, aby odkazoval na Office 365, pak také ověřte, že se pošta směruje přímo do cloudových poštovních schránek. Když dávku migrace odstraníte, vyčistí Office 365 všechny záznamy související s touto dávkou migrace a odebere ji ze seznamu.

Další  Ikona Další možnosti

Kliknutím na tento příkaz a následně na Koncové body migrace můžete vytvořit nové koncové body migrace nebo zobrazit a upravit existující koncové body migrace.

Aktualizovat  Ikona Aktualizovat

Aktualizací řídicího panelu Migrace obnovíte informace, které se zobrazují pro celkovou statistiku migrace, seznam dávek migrace a statistiku vybrané dávky migrace.

Statistika dávky migrace

V podokně podrobností řídicího panelu Migrace se zobrazují následující informace o vybrané dávce migrace.

Pole

Popis

Typ

Označuje typ vybrané dávky migrace. Hodnota tohoto pole zároveň označuje typ koncového bodu migrace přidruženého k této dávce migrace.

 • Exchange Outlook Anywhere:    Tato dávka migrace provádí buď přímou, nebo fázovanou migraci Exchange.

 • IMAP:    Tato dávka migrace provádí migraci IMAP.

 • Vzdálená migrace:    Tato dávka migrace provádí vzdálenou migraci pro zprovoznění nebo zrušení zprovoznění v hybridním nasazení systému Exchange.

Směr

Označuje, jestli se poštovní schránky migrují do Office 365 nebo do organizace místního systému Exchange.

 • Zprovoznění:    Označuje, že se poštovní schránky migrují do Office 365. Mezi typy migrace zprovoznění patří fázované migrace, přímé migrace, migrace IMAP a vzdálené migrace pro zprovoznění.

 • Zrušení zprovoznění:    Označuje, že se poštovní schránky Office 365 migrují do organizace místního systému Exchange. Jediným typem migrace zrušení zprovoznění jsou vzdálené migrace pro zrušení zprovoznění.

Stav

Aktuální stav vybrané dávky migrace.

 • Zastavování

 • Probíhá synchronizace

 • Zastaveno

 • Synchronizováno

 • Synchronizováno s chybami

Prohlédněte si předchozí popis těchto stavů.

Požadováno

Počet poštovních schránek, které se v dávce migrace mají migrovat. Tento počet odpovídá počtu řádků v souboru CSV při migraci IMAP, fázované migraci nebo vzdálené migraci, nebo počtu místních poštovních schránek při přímé migraci Exchange.

Synchronizované poštovní schránky

Počet poštovních schránek z celkového počtu v dávce migrace, u kterých úspěšně proběhla počáteční synchronizace. Toto pole se během migrace aktualizuje.

Finalizováno

Počet poštovních schránek z celkového počtu v dávce migrace, které byly úspěšně finalizovány. K finalizaci dojde jen u vzdálených migrací pro zprovoznění nebo zrušení zprovoznění.

Poštovní schránky, které selhaly

Počet poštovních schránek, u kterých selhala počáteční synchronizace.

Zobrazit podrobnosti

Kliknutím na Zobrazit podrobnosti získáte informace o stavu jednotlivých poštovních schránek v dávce migrace. Další informace najdete v článku Sestava o stavu migrace uživatelů.

Autor

E-mailová adresa správce Office 365, který dávku migrace vytvořil.

Čas vytvoření

Datum a čas, kdy byla dávka migrace vytvořena.

Čas zahájení

Datum a čas, kdy byla dávka migrace spuštěna.

Čas první synchronizace

Datum a čas, kdy byla dokončena počáteční synchronizace dávky migrace.

Trvání první synchronizace

Doba, jakou trvalo dokončení počáteční synchronizace všech poštovních schránek v dávce migrace.

Poslední synchronizace

Čas, kdy byla dávka migrace naposledy restartována, nebo čas, kdy byla u dávky naposledy provedena přírůstková synchronizace. Jak bylo zmíněno dříve, u migrací IMAP a přímých migrací Exchange probíhá přírůstková synchronizace každých 24 hodin.

Přiřazený koncový bod

Název koncového bodu migrace, který dávka migrace používá. Kliknutím na Zobrazit podrobnosti se ukáže nastavení koncového bodu. Toto nastavení můžete také upravit, pokud právě nejsou spuštěny žádné dávky migrace, které tento koncový bod používají.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×