Smlouva Microsoft Service

Poslední aktualizace: Září 2007

Toto je smlouva mezi vámi a společností Microsoft uvedenou v oddílu 22 této smlouvy. „My“ ve všech pádech označuje v této smlouvě společnost Microsoft. Tato smlouva se vztahuje na libovolné weby, služby (včetně předběžných verzí služeb) a software webů Microsoft Office Online a Microsoft Office Live (a jejich nástupnických webů), včetně všech aktualizací, podpory a obsahu. V této smlouvě jsou všechny tyto položky označovány termínem „služba“. Tato smlouva se rovněž vztahuje na užívání libovolných dalších služeb společnosti Microsoft, k nimž se přihlásíte po dobu platnosti této smlouvy, nejsou-li s těmito službami dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky. Potvrzujete, že je vám nejméně 18 let a v zemi, ve které žijete, jste dosáhli plnoletosti a veškeré vámi poskytnuté informace jsou pravdivé a správné. Pro každou službu mohou být zveřejněny další právní doložky nebo pravidla chování. Všechny takové doložky a pravidla chování se stávají součástí této smlouvy.

Služby smíte používat pouze za předpokladu, že s těmito podmínkami souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, službu nepoužívejte. Tato smlouva omezuje naši odpovědnost a odmítá záruky za službu v maximálním možném rozsahu povoleném právem. Přečtěte si pečlivě následující oddíly této smlouvy.

Na této stránce

Kdy smíte službu užívat

Jak smíte službu užívat

Jak nesmíte službu užívat

Účet služby

Uživatelé přidružených účtů

Jak smíme změnit tuto smlouvu

Poplatky a účtování

Změny, zrušení nebo ukončení služby

Omezení služby

Služba může být předběžnou verzí

Společnost Microsoft nemá kontrolu nad obsahem

Ochrana osobních údajů

Software

Materiály, na něž vám společnost Microsoft poskytuje licenci

Služba Windows Live™ ID

Vaše jednání s ostatními

Názory a připomínky

Vaše oznámení pro nás, naše oznámení pro vás

Žádná záruka

Omezení odpovědnosti

Nárok musí být vznesen během jednoho roku

Společnost Microsoft, rozhodné právo a místo řešení sporů

Výklad smlouvy

Postoupení

Vyšší moc

Doložky

Služba DNS (Domain Name Service)

Začátek stránky

1.  Kdy smíte službu užívat
Pokud vytvoříte účet pro použití služby, můžete službu začít využívat okamžitě poté, co dokončíte proces zápisu. Jak je uvedeno v průběhu instalace, může se stát, že některé části služby nejsou k dispozici okamžitě, protože je konfigurujeme pro vaše použití. Pokud nevytvoříte účet pro použití služby, můžete dostupnou službu využívat okamžitě.

Začátek stránky

2.  Jak smíte službu užívat
Při použití služby musíte

 1. dodržovat veškeré zákony,

 2. dodržovat všechna pravidla chování nebo další doložky, které poskytneme,

 3. dodržovat Antispamové zásady,

 4. udržovat své heslo v tajnosti,

 5. okamžitě nás upozornit, pokud zjistíte, že v souvislosti se službou došlo k porušení zabezpečení.

Začátek stránky

3.  Jak nesmíte službu užívat
Při použití služby nesmíte

 • používat službu žádným způsobem, který poškozuje společnost Microsoft nebo její afilace, prodejce, distributory anebo dodavatele (souhrnně „strany společnosti Microsoft“) nebo jakéhokoli zákazníka strany společnosti Microsoft,

 • dopouštět se nezákonného chování, umožňovat je nebo je šířit,

 • poškodit, zablokovat, přetížit nebo zhoršit provoz služby (nebo sítí připojených ke službě) nebo rušit její užívání jinými stranami,

 • dále prodávat nebo distribuovat službu nebo její libovolnou část, pokud nemáte se společností Microsoft smlouvu, která vám to povoluje,

 • používat libovolnou část služby jako cíl, na nějž odkazují nevyžádané hromadné nebo obchodní zprávy („nevyžádaná pošta“),

 • používat libovolný neoprávněný software nebo službu jiného výrobce pro přístup k síti společnosti Microsoft pro rychlé zasílání zpráv (v současnosti známé pod názvem služba .NET Messenger),

 • používat libovolné automatizované procesy nebo služby pro přístup nebo použití služby (například robot, prohledávač, pravidelné ukládání informací uložených společností Microsoft do mezipaměti nebo prohledávání metadat) nebo

 • používat libovolné nepovolené prostředky ke změně, přesměrování nebo pokusu o změnu či přesměrování služby.

Začátek stránky

4.  Účet služby
Pro tuto službu smíte vytvořit účet služby a heslo. Služba může povolit vytváření členských účtů a hesel přidružených k vašemu účtu jinými osobami. Pro tyto účty používáme označení „přidružené účty“. Zodpovídáte za veškeré aktivity v rámci vašeho účtu, přidružených účtů a hesel.

Začátek stránky

5.   Uživatelé přidružených účtů
Pokud jste uživatelem přidruženého účtu, má držitel účtu služby plnou kontrolu nad vaším přidruženým účtem. Tato plná kontrola zahrnuje právo ukončit službu, kdykoli ukončit nebo změnit váš přidružený účet a v některých případech také vyžadovat a přijímat informace o využití služby a počítače související s vaším přidruženým účtem. Veškerá data související s přidruženým účtem jsou shromažďována a doručována držiteli účtu a společnosti Microsoft.

Začátek stránky

6.  Jak smíme změnit tuto smlouvu
Společnost Microsoft může tuto smlouvu kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Provedeme-li věcnou změnu této smlouvy, upozorníme vás nejméně 30 dnů předem. Pokud s touto změnou nesouhlasíte, musíte tuto službu ukončit a přestat ji používat dříve, než tato změna vstoupí v platnost. Pokud službu nepřestanete používat, bude se její užívání řídit změněnou smlouvou.

Začátek stránky

7.   Poplatky a účtování
Tento oddíl je platný ve všech situacích, v nichž společnosti Microsoft přímo platíte za služby. Pokud za službu platíte jiné společnosti, než je společnost Microsoft, jsou poplatky a podmínky účtování určeny touto společností. I v případě, že za službu neplatíte, mohou být s použitím služby spojeny vedlejší výdaje, například poplatky za telefon nebo přístup k Internetu, za odesílání textových zpráv (SMS), za bezdrátové služby nebo za jiné přenosy dat.

 • Platba.  Při přihlášení ke službě musíte uvést způsob platby. Potvrzujete, že jste oprávněni k použití tohoto způsobu platby. Opravňujete nás k tomu, abychom vám prostřednictvím zvoleného způsobu platby účtovali použití služby a libovolných placených funkcí služby, k nimž se rozhodnete přihlásit po dobu platnosti této smlouvy. Pokud je účtovaná částka vyšší než předem schválený limit, budeme vás o její výši informovat nejméně 10 dnů před skutečným vyúčtováním.

 • Poplatky.  Servisní poplatky budete hradit zálohově. Můžeme vám účtovat několik předchozích účtovacích období současně. Pokud vám sdělíme, že služba bude poskytována na dobu neurčitou nebo bude automaticky obnovována, můžeme službu automaticky obnovit a můžeme vám účtovat období, na něž byla obnovena.

 • Aktualizace platebního účtu.  Všechny informace v rámci vašeho platebního účtu musí být přesné a aktuální, včetně účtovací adresy a data ukončení platnosti zvoleného způsobu platby. K platebnímu účtu můžete získat přístup na adrese https://billing.microsoft.com. Zde rovněž můžete provádět jeho změny. Způsob platby můžete kdykoli změnit. Pokud nám oznámíte, že již nebudete používat zvolený způsob platby, a neuvedete alternativní způsob platby, bude vaše služba zrušena. Vaše oznámení naší straně neovlivní výši poplatků, které jsme vyúčtovali na váš platební účet ještě před tím, než jsme mohli na váš požadavek přiměřeně zareagovat.

 • Nabídky zkušebního období.  Je možné, že jste po omezenou dobu získali možnost využívat službu zdarma nebo že jste získali jinou nabídku na zkušební používání. Pokud využíváte libovolnou nabídku na zkušební používání a neurčíme-li jinak, musíte před koncem zkušebního období přestat službu používat, jinak vám mohou být účtovány poplatky nebo může dojít k přechodu na starší verzi služby, za niž nejsou účtovány poplatky. Pokud službu nezrušíte a my jsme vám oznámili, že po skončení zkušební doby bude služba automaticky převedena na placené předplatné, opravňujete nás k účtování za službu formou zvoleného způsobu platby. Pokud je služba převedena na starší verzi, za niž nejsou účtovány poplatky, může se stát, že některá data již nadále nebudou k dispozici. Společnost Microsoft může tato data trvale odstranit ze svých serverů. Zodpovídáte za provedení veškerých nezbytných kroků pro zálohování dat a za zajištění primárních zdrojů vašeho podnikání.

 • Ceny a zvýšení cen.

  • Cena zahrnuje pouze službu, a nikoli daně, poplatky za telefon nebo přístup k Internetu, odesílání textových zpráv (SMS), bezdrátové služby nebo jiné přenosy dat, není-li uvedeno jinak. Tyto daně a poplatky spadají do vaší odpovědnosti. Vyrovnání v důsledku převodu měny je upraveno smlouvou se zprostředkovatelem vašeho způsobu platby.

  • Jestliže je nabídka služby poskytována na určité časové období a za určitou cenu, bude tato cena v platnosti po dobu celého tohoto období. Jakmile toto období skončí, budeme vám za službu účtovat novou cenu.

  • Čas od času můžeme cenu služby změnit, ale tuto skutečnost vám oznámíme nejméně o 30 dnů dříve, než začne být uplatňována nová cena. Pokud s novou cenou nesouhlasíte, musíte tuto službu ukončit a přestat ji používat dříve, než tato nová cena vstoupí v platnost. Jestliže je služba poskytována za určité období (například měsíčně nebo ročně), začne nová cena platit od data, které sami určíme.

 • Převod služby.  Je možné, že budete moci místo služby používat jinou službu. Pokud tak učiníte, opravňujete nás k účtování poplatků za novou službu pomocí zvoleného způsobu platby. Pokud přejdete ke službě, za niž není účtováno předplatné nebo za niž je účtován nižší poplatek, můžeme vám vrátit nevyužitou část poplatků za službu, kterou jste používali, nebo rozdíl ve výši poplatků, avšak nejsme k tomu povinni. Vrácené částky nelze převést ve prospěch jiných služeb.

 • Refundace.  Veškeré poplatky jsou nerefundovatelné, není-li výslovně uvedeno jinak nebo pokud zákon neurčuje jinak. Náklady na vrácení ponesete vy, pokud zákon neurčuje jinak.

 • Platby určené vám.  Chcete-li obdržet platbu, musíte nám neprodleně poskytnout veškeré informace, které k realizaci platby potřebujeme (například informace o bankovním účtu pro příjem platby). Veškeré požadované informace nám musíte poskytnout dříve, než vznikne váš nárok na přijetí platby. Zodpovídáte za přesnost poskytnutých informací a za uhrazení daní, které mohou vzniknout jako následek přijetí platby. Pokud přijmete platbu, která není určena vám, můžeme ji zrušit nebo požádat o vrácení platby a vy souhlasíte s tím, že s námi budete spolupracovat.

 • Výpis online, chyby.  Poskytneme vám pouze výpis vyúčtování online. Chcete-li si prohlédnout, vytisknout nebo vyžádat papírovou kopii výpisu, přejděte na adresu https://billing.microsoft.com. Pokud nás požádáte o zaslání kopie, může vám být účtován poplatek. Poskytujeme papírové kopie pouze za období 120 dnů před vaším požadavkem. Pokud ve výpisu dojde k chybě, opravíme ji co nejdříve, jakmile nás na ni upozorníte a my vyúčtování přezkoumáme. Na tuto skutečnost nás musíte upozornit do 120 dnů ode dne, kdy se chyba ve vyúčtování objeví poprvé. Pokud nás v průběhu této doby neupozorníte, nejsme povinni chybu opravit. Zprošťujete nás veškeré odpovědnosti a zříkáte se nároků za ztráty vzniklé v důsledku jakékoli chyby, kterou nám nenahlásíte do 120 dnů od prvního výskytu chyby ve výpisu online. Pokud nás v průběhu této doby neupozorníte, nejsme povinni chybu opravit.

 • Pozdní platby.  Není-li to zákonem zakázáno, můžeme vám naúčtovat penále za pozdní platbu, a to bez ohledu na případné spory týkající se vyúčtování. Jakmile vám toto penále naúčtujeme, musíte je zaplatit. Penále za pozdní platbu bude činit 1 % z neuhrazené částky za každý měsíc, nebo bude účtováno v maximální výši povolené zákonem, podle toho, která z těchto částek bude nižší. Pro výběr částek po splatnosti můžeme využívat třetí strany. Musíte zaplatit všechny přiměřené náklady, které nám vzniknou v souvislosti s výběrem vašich částek po splatnosti. Tyto náklady mohou zahrnovat přiměřené náklady na právní zastoupení a další právní výlohy a náklady. Pokud částku neuhradíte včas v plné výši, můžeme pozastavit nebo zrušit službu.

Začátek stránky

8.  Změny, zrušení nebo ukončení služby

 • Ze strany společnosti Microsoft.  Můžeme kdykoli a z jakéhokoli důvodu službu bez upozornění změnit. Můžeme kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez upozornění zrušit nebo pozastavit službu nebo část služby, včetně případů, kdy porušíte podmínky této smlouvy. Pokud tak učiníme, vaše právo užívat službu bude okamžitě ukončeno. Zrušení služby nemění vaši povinnost uhradit všechny poplatky vyúčtované na váš platební účet. Pokud službu zrušíme bez příčiny, budeme vám nevyužitou část služby pro příslušné období refundovat poměrným dílem.

 • Z vaší strany.  Službu můžete kdykoli z jakéhokoli důvodu zrušit. Informace o způsobu zrušení služby naleznete na adrese https://billing.microsoft.com. V rámci některých nabídek služby je zrušení spojeno s poplatky a všechny tyto poplatky za zrušení budete muset uhradit v souladu podmínkami uvedenými v materiálech popisujících takovou nabídku. Zrušení služby z vaší strany nemění vaši povinnost uhradit všechny poplatky vyúčtované na váš platební účet.

 • Data. Při ukončení nebo zrušení služby z vaší nebo naší strany z libovolného důvodu můžeme trvale odstranit data z našich serverů. Zodpovídáte za provedení veškerých nezbytných kroků pro zálohování dat a za zajištění primárních zdrojů vašeho podnikání.

 • Zřeknutí se práv a závazků.  V rozsahu nezbytném k ukončení této smlouvy se jednotlivé strany v rámci příslušných zákonů nebo nařízení zříkají všech práv a závazků týkajících se vyžádání nebo dosažení soudního zákroku s cílem ukončit tuto smlouvu.

Začátek stránky

9.   Omezení služby
Společnost Microsoft může pro tuto službu stanovit určitá omezení. Můžeme například omezit

 • počet dnů, po něž bude služba uchovávat e-mailové zprávy, příspěvky na diskusních fórech a další obsah, který společnost Microsoft, vy nebo další uživatelé můžete zveřejnit nebo poskytnout,

 • počet a velikost e-mailových zpráv, které můžete prostřednictvím služby odeslat nebo přijmout,

 • maximální velikost úložiště na serverech společnosti Microsoft, které pro vás bude k dispozici,

 • šířku pásma, která bude k dispozici pro provoz webu, pro nějž poskytujeme hostitelské služby,

 • počet uživatelů vašeho účtu nebo libovolných přidružených účtů,

 • počet účtů služby, které můžete využívat prostřednictvím jedné platební karty,

 • dobu zachování neaktivního účtu služby, který definujeme jako účet, jehož prostřednictvím jste se ke službě nepřihlásili po delší dobu, nebo

 • počet transakcí, které můžete provádět prostřednictvím služby.

Pokud překročíte zveřejněná omezení služby, společnost Microsoft si vyhrazuje právo službu zrušit.

Začátek stránky

10.  Služba může být předběžnou verzí
Služba může být předběžnou verzí. Je možné, že nebude fungovat stejným způsobem jako finální verze funkce nebo služby. Můžeme ji zaměnit za finální komerční verzi. Můžeme se ale také rozhodnout, že komerční verzi neuvedeme na trh. Dále si vyhrazujeme právo kdykoli změnit předběžnou verzi bez předchozího upozornění.

Začátek stránky

11.  Společnost Microsoft nemá kontrolu nad obsahem

 • Obsah.  Je možné, že společnost Microsoft, vy, uživatelé vašich přidružených účtů a třetí strany budete moci v rámci služby zveřejňovat nebo ukládat materiály, včetně dat, dokumentů, informací, inzerce, komunikace, zpráv a odkazů na weby třetích stran („obsah“). Služba zahrnuje veřejně přístupné oblasti, například veřejné weby, pro něž společnost Microsoft poskytuje hostitelské služby, služby BBS, sdílené kalendáře nebo další veřejné oblasti, které umožňují komunikovat s ostatními uživateli („veřejné oblasti služby“). Zahrnuje rovněž oblasti služby, u nichž můžete řídit přístup ostatních uživatelů, například sdílené pracovní weby na serverech společnosti Microsoft („soukromé oblasti služby“).

 • Práva duševního vlastnictví.  Společnost Microsoft neuznává ani neschvaluje neoprávněné použití obsahu chráněného autorským právem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví. Berete na vědomí, že sdílení obsahu, který porušuje autorská práva a další zákony na ochranu duševního vlastnictví, představuje porušení této smlouvy. Potvrzujete a zaručujete, že použití a zveřejnění obsahu vámi nebo jinými uživateli neporušuje práva duševního vlastnictví žádné třetí strany. Berete na vědomí, že společnost Microsoft může kdykoli bez upozornění odebrat jakýkoli obsah, pokud tento obsah porušuje tuto smlouvu nebo příslušná pravidla chování nebo pokud má dobrý důvod věřit, že je to nezbytné.

 • Zveřejnění obsahu.  Berete na vědomí, že společnost Microsoft neřídí ani neschvaluje obsah, který vy nebo další uživatelé zveřejní nebo poskytnou v rámci služby. U materiálů, které zveřejníte nebo poskytnete vy nebo jiní uživatelé, nebude společnost Microsoft uplatňovat vlastnický nárok. Zveřejněním nebo poskytnutím obsahu udělujete společnosti Microsoft a široké veřejnosti (v případě obsahu vystaveného ve veřejných oblastech služby) nebo členům široké veřejnosti, jimž jste poskytli přístup (v případě obsahu vystaveného v soukromých oblastech služby) bezplatné, geograficky a časově neomezené oprávnění

  • k užívání, změně, kopírování, distribuci a zobrazení obsahu v souvislosti se službou a

  • k publikování vašeho jména s daným obsahem.

   Široké veřejnosti nebo členům široké veřejnosti, jimž jste poskytli přístup, udělujete také oprávnění udělit tato práva jiným osobám. Potvrzujete a zaručujete, že máte všechna práva nezbytná k udělení oprávnění popsaných v tomto oddílu a že použití a zveřejnění obsahu neporušuje žádné zákony. Společnost Microsoft nebude platit za obsah, který vystavíte ve veřejných oblastech služby. Tento oddíl se vztahuje pouze na právně přípustný obsah a pouze v rozsahu použití a publikování právně přípustného obsahu, který neporušuje zákon.

 • Soukromé oblasti služby.  Berete na vědomí, že určité technické zpracování obsahu může být vyžadováno k následujícímu

  • ukládání a načítání obsahu,

  • dodržování technických požadavků propojovacích sítí a

  • dodržování omezení služby.

 • Odkazy na weby třetích stran.  Služba může obsahovat odkazy na weby třetích stran. Tyto weby třetích stran nejsou pod kontrolou společnosti Microsoft. Pokud společnost Microsoft uvede tyto odkazy v rámci služby, poskytuje je pouze v zájmu usnadnění. Zahrnutí těchto odkazů neznamená, že společnost Microsoft daný web, službu nebo produkt třetí strany schvaluje. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo zablokovat odkazy na libovolné weby třetích stran, které vy nebo další zákazníci v rámci služby vystavíte.

Začátek stránky

12.  Ochrana osobních údajů

 • Přístup a vyzrazení.  V rámci provozování a poskytování služeb shromažďujeme o vás určité informace. Tyto informace používáme a chráníme způsobem popsaným v Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů online. K informacím o vás můžeme zejména přistupovat nebo je vyzradit včetně obsahu vašich sdělení s cílem

  • dodržovat zákon nebo reagovat na zákonné požadavky nebo právní proces,

  • chránit práva nebo vlastnictví společnosti Microsoft nebo našich zákazníků včetně domáhání se našich smluv nebo zásad, jimiž se řídí vaše užívání služeb, nebo

  • konat, jestliže jsme v dobré víře přesvědčeni, že takový přístup nebo vyzrazení jsou nezbytné pro ochranu osobní bezpečnosti zaměstnanců společnosti Microsoft, jejích zákazníků nebo široké veřejnosti.

   Souhlasíte s přístupem nebo vyzrazením popsaným v tomto oddílu.

 • Přenos osobních informací.  Osobní údaje shromážděné prostřednictvím služby mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických nebo jiné zemi nebo oblasti, kde mají společnost Microsoft nebo její afilace, pobočky nebo zastoupení sídlo. Použitím služby vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto informací mimo vaši zemi nebo oblast. Společnost Microsoft dodržuje rámcová pravidla Safe Harbor týkající se shromažďování, používání a uchovávání dat z Evropské unie, která určilo Ministerstvo obchodu USA. Další informace o přenosu těchto dat naleznete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

 • Data týkající se výkonu a využití.  V rámci poskytování služby můžeme shromažďovat určité informace o výkonu služby, vašem použitém počítači a využití služby. Tyto informace můžeme automaticky odeslat z vašeho počítače. Tato data vás osobně neidentifikují.

 • Technologie filtrování.  K ochraně služby a našich zákazníků a k zamezení porušování této smlouvy z vaší strany můžeme používat technologie nebo jiné prostředky. Jedná se mimo jiné o filtrování s cílem zamezit příjem spamů a virů nebo zvýšit bezpečnost. Tyto prostředky mohou bránit vašemu použití služby.

 • Váš postup při ochraně osobních údajů.  Při použití služby budete moci v rámci jednání s třetími stranami shromažďovat osobní údaje o těchto třetích stranách. Pokud tak činíte, souhlasíte s tím, že (a) zveřejníte na vaší webové stránce zásady ochrany osobních údajů, které budou minimálně uvádět všechny způsoby použití osobních údajů, které shromáždíte od těchto třetích stran, (b) na domovské webové stránce a na všech stránkách, jejichž prostřednictvím shromažďujete osobní údaje od třetích stran, včetně kontrolních stránek, poskytnete hypertextový odkaz na vaše zásady ochrany osobních údajů, (c) použijete osobní údaje pouze způsobem výslovně povoleným vašimi zásadami ochrany osobních údajů.

Začátek stránky

13.   Software

 • Použití.   Získáte-li jako součást služby software, vaše užívání tohoto softwaru podléhá podmínkám licence k tomuto softwaru, která vám je předložena k přijetí. Není-li vám předložena žádná licence, my (nebo na základě oblasti, kde žijete, jedna z vašich afilací) vám udělujeme právo užívat software pouze pro účely užívání služby, k němuž opravňuje tato smlouva, a pouze v počtu počítačů uvedeném ve vaší nabídce služby. My (nebo na základě oblasti, kde žijete, jedna z našich afilací) si vyhrazujeme veškerá další práva k softwaru. Neinformujeme-li vás jinak, vaše právo k užívání softwaru končí okamžikem vypovězení nebo uplynutí doby platnosti vašeho práva k užívání služby a software musíte neprodleně odinstalovat. Po datu skončení poskytování služby můžeme software zablokovat.

 • Aktualizace.  Vaši verzi softwaru můžeme automaticky kontrolovat. Do vašeho počítačem můžeme automaticky stahovat upgrade softwaru s cílem službu aktualizovat, zlepšit a dále vyvíjet.

 • Rozsah licence.  Software je chráněn autorským zákonem a dalšími zákony a dohodami na ochranu duševního vlastnictví. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá práva k užívání softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Na softwaru obsaženém ve službě nesmíte provádět převod ze strojového kódu, dekompilaci nebo zpětnou analýzu, s výjimkou případů, kdy je taková činnost výslovně povolena zákonem.

 • Zákony o vývozu.  Software podléhá nařízením a zákonům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat všechna příslušná místní i mezinárodní nařízení a zákony o vývozu vztahující se na software. Mezi tyto zákony patří omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting.

Začátek stránky

14.  Materiály, k nimž vám společnost Microsoft poskytuje licenci

 • Mediální prvky a šablony.  Můžete mít přístup k obrázkům, klipartům, animacím, zvukům, hudbě, tvarům, videoklipům, šablonám a dalším formám obsahu ke stažení („mediální prvky“) přidruženým ke službě. V takovém případě smíte mediální prvky kopírovat a užívat, získat k nim licence, zobrazovat a distribuovat je společně se svými změnami jako součást svých softwarových produktů včetně vašich webů, avšak nesmíte (i) prodávat, licencovat nebo distribuovat kopie mediálních prvků samostatně nebo jako součást jakékoli sbírky nebo produktu, pokud primární hodnota produktu spočívá v mediálních prvcích, (ii) udělit zákazníkům vašeho produktu jakákoli práva k licencování nebo distribuci mediálních prvků, (iii) licencovat nebo distribuovat jakékoli mediální prvky, které zahrnují znázornění identifikovatelných osob, vlád, log, iniciál, emblémů, ochranných známek nebo právnických osob pro jakékoli komerční účely nebo k vyjádření či naznačení jakékoli podpory nebo asociace s jakýmkoli produktem, právnickou osobou nebo činností nebo (iv) vytvářet obscénní či skandální díla, jak je definuje zákon v době vytvoření díla, za použití mediálních prvků.

  Pokud mediální prvky či šablony získáte z webu Microsoft Office Online (nebo z nástupnického webu), smíte je používat pouze za předpokladu, že máte platnou licenci k sadě Microsoft Office nebo některému z jejích programů či softwarovému produktu společnosti Microsoft, který zahrnuje program Microsoft Clip Gallery nebo Microsoft Clip Organizer (nebo náhradu programu Microsoft Clip Organizer od společnosti Microsoft).

 • Dokumenty.  Je možné, že budete mít přístup k informacím týkajícím se služby, jako jsou například dokumenty White paper, články znalostní báze, datové listy nebo nejčastější dotazy („dokumenty“). Tyto dokumenty smíte používat pouze pro informační účely. Nesmíte tyto dokumenty kopírovat, distribuovat, měnit ani na jejich základě vytvářet odvozená díla. Vzdělávací instituce, které jsou v rámci místních zákonů oficiálně akreditovány, mohou tyto dokumenty stáhnout a zkopírovat pro distribuci v rámci výuky.

 • Omezení.  Udělení licence k použití mediálních prvků, šablon a dokumentů poskytnutých se službou nezahrnuje licenci na návrh nebo rozložení služby ani na žádný web vlastněný, provozovaný, licencovaný nebo řízený společností Microsoft. Ze služby nesmíte kopírovat ani přenášet žádná loga, grafické prvky, zvuky nebo obrázky, pokud to společnost Microsoft výslovně nepovolí. Společnost Microsoft a její dodavatelé nezaručují, že mediální prvky, šablony a dokumenty jsou přesné a vhodné pro vaše účely. Jejich poskytnutí současně se službou neznamená jejich schválení ze strany společnosti Microsoft. Žádná část služby není zamýšlena jako profesionální rady, včetně, bez omezení, právních, daňových nebo investičních rad.

Začátek stránky

15.  Služba Windows Live™ ID
Můžeme vám poskytnout službu Windows Live ID pro použití se službou. Služba Windows Live ID je víceúčelová ověřovací webová služba, která usnadňuje přihlašování k webům. Nesmíte používat žádný software ani hardware snižující počet uživatelů, kteří mají přímý přístup ke službě Windows Live ID nebo ji používají (někdy označováno termínem „multiplexování“ nebo „sdružování“ softwaru nebo hardwaru). Nesete výhradní zodpovědnost za veškerá jednání se třetími stranami (včetně inzerentů), které podporují službu Windows Live ID, včetně doručování a plateb za zboží a služby. Tato smlouva se na vás vztahuje, kdykoli použijete pověření služby Windows Live ID nebo k nim získáte přístup. Pokud použijete službu Windows Live ID pro získání přístupu k libovolné službě nebo webu, mohou se na vás rovněž vztahovat podmínky pro příslušný web nebo službu. Další informace naleznete v podmínkách použití jednotlivých služeb nebo webů, které navštívíte.

Začátek stránky

16.  Vaše jednání s ostatními
Jestliže prostřednictvím služby cokoli obdržíte od třetí strany (včetně služeb nabízených třetí stranou), berete na vědomí, že váš vztah v souvislosti s těmito věcmi je přímým vztahem se třetí stranou a nikoli se společnosti Microsoft. V případě, že vznesete nárok týkající se vašeho vztahu se třetí stranou nebo zahrnující takový vztah, takový nárok vznesete pouze vůči třetí straně a nevznesete žádný takový nárok vůči společnosti Microsoft, a to ani v případě, že společnost Microsoft poskytla pomoc při účtování nabídky třetí strany. Nesete výhradní zodpovědnost za veškerá jednání se třetími stranami, včetně

 • doručování a plateb za zboží a služby,

 • zpracování a ověřování objednávek, plateb a dalších transakcí,

 • zákaznické podpory související s objednávkami nebo transakcemi (např. ztracené objednávky, spory ohledně vyúčtování, platby atd.),

 • výpočtu, výběru a odvodu veškerých případných daní souvisejících s těmito objednávkami a transakcemi a

 • nákupu a použití libovolných služeb a produktů třetích stran, ať už vámi nebo prostřednictvím přidružených účtů.

Potvrzujete a zaručujete, že

 • prodej a distribuce produktů a služeb, které inzerujete, prodáváte a distribuujete, je v souladu se zákony a nepředstavuje porušení této smlouvy,

 • máte veškeré licence nezbytné k prodeji, distribuci a inzerci zboží a služeb, které nabízíte,

 • veškerý prodej a inzerce je v souladu s rozhodným právem a

 • budete dodržovat veškeré příslušné zákony a nařízení (včetně práv na ochranu osobních údajů a nařízení, která se vztahují na shromažďování informací od třetích stran).

Začátek stránky

17.  Názory a připomínky (zpětná vazba)
Poskytnete-li společnosti Microsoft své názory a připomínky, poskytujete společnosti Microsoft bezplatná práva k užívání, sdílení a komerčnímu využití těchto názorů a připomínek libovolným způsobem a pro libovolný účel. Poskytujete rovněž třetím stranám bezplatně veškerá patentová práva, která potřebují jejich produkty, technologie a služby k využití určitých částí softwaru nebo služby společnosti Microsoft obsahujících vaše názory a připomínky. Neposkytnete takové názory nebo připomínky, které jsou předmětem licence vyžadující, aby společnost Microsoft poskytla licenci k softwaru nebo dokumentaci třetím stranám proto, že jsme do nich zahrnuli vaše názory a připomínky. Tato práva zůstanou v platnosti i po skončení účinnosti této smlouvy.

Začátek stránky

18.   Naše oznámení pro vás, vaše oznámení pro nás
Tato smlouva je v elektronické podobě. Ve spojení se službou jsme vám slíbili odeslat určité informace a máme právo vám tyto informace odeslat elektronickou formou. Mohou existovat i další informace o službě, u nichž zákon vyžaduje, abychom vám je odeslali. Tyto informace vám můžeme odeslat v elektronické podobě.

Požadované informace vám můžeme poskytnout

 • prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese, kterou jste zadali při zápisu ke službě, nebo

 • na vaší domovské stránce, jestliže vám nejprve zašleme e-mailové oznámení upozorňující vás na oznámení na domovské stránce.

Oznámení budou považována za předaná a přijatá dnem odeslání příslušné e-mailové zprávy. Pokud máte přístup ke službě a můžete ji používat, máte nezbytný software a hardware k přijetí těchto upozornění. Pokud nesouhlasíte s příjmem elektronických oznámení, musíte službu zrušit.

Oznámení pro společnost Microsoft můžete předávat způsobem stanoveným na vaší domovské stránce nebo na adrese https://billing.microsoft.com.

Začátek stránky

19.  Žádná záruka
Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky týkající se spolehlivosti, přesnosti a včasnosti služby nebo výsledků získaných prostřednictvím služby. Berete na vědomí, že mechanismus zabezpečení služby má podstatná omezení a že zodpovídáte za určení, zda služba splňuje vaše potřeby.

Poskytujeme službu, „jak stojí a leží“, „se všemi chybami“ a „jak je k dispozici“. Veškerá rizika spojená s jejím užíváním nesete vy. V maximálním rozsahu povoleném právem strany společnosti Microsoft neposkytují žádné výslovné záruky, garance ani podmínky. Podle místních zákonů můžete mít další práva, která tato smlouva nemůže změnit. V rozsahu povoleném právem vylučujeme veškeré předpokládané záruky vztahující se na obchodovatelnost nebo vhodnost pro určitý účel, úsilí pracovníků, neporušení práva a uspokojivou kvalitu.

Začátek stránky

20.  Omezení odpovědnosti
Od stran Microsoft můžete získat pouze náhradu za přímé škody až do výše částky, která se rovná měsíčnímu poplatku za službu, nebo ekvivalentu 5 USD (podle toho, která z těchto částek je vyšší). V rozsahu povoleném právem nemůžete od stran společnosti Microsoft žádat náhradu za žádné jiné škody, včetně ztrát na zisku a následných, zvláštních, nepřímých či náhodných škod.

Toto omezení se vztahuje na:

 • službu,

 • obsah (včetně kódu) na webových stránkách třetích stran, programy třetích stran nebo jednání třetích stran,

 • viry nebo jiné blokující funkce ovlivňující váš přístup ke službě nebo její užívání,

 • nekompatibilitu služby a jiných služeb, softwaru a hardwaru,

 • prodlení nebo nezdařené pokusy, ke kterým může dojít při iniciování, provádění nebo dokončování jakýchkoli přenosů nebo transakcí v souvislosti se službou přesným a včasným způsobem, a

 • nároky z titulu porušení smlouvy, porušení záruky, garance či podmínky, objektivní odpovědnosti, nedbalosti nebo jiného občanskoprávního deliktu.

Platí také v případech, kdy

 • nebudete tímto prostředkem nápravy plně odškodněni za jakékoli své ztráty nebo tento prostředek nápravy nesplní svůj základní účel nebo

 • společnost Microsoft věděla nebo měla vědět o možnosti takovýchto škod.

V některých zemích není povoleno vyloučit nebo omezit odpovědnost za náhodné nebo následné škody, proto se výše uvedené omezení na vás nemusí vztahovat. Nemusí se na vás také vztahovat proto, že vyloučit nebo omezit odpovědnost za náhodné, následné či jiné škody není ve vaší zemi nebo oblasti povoleno.

Začátek stránky

21.  Nárok musí být vznesen během jednoho roku
V rozsahu povoleném právem musí být jakýkoli nárok související s touto smlouvou nebo službou vznesen během jednoho roku. Toto jednoleté období začíná prvním dnem, kdy bylo možné nárok vznést. Pokud nárok není vznesen, je trvale zablokován. Tento oddíl se vztahuje na vás a na vaše nástupce. Vztahuje se rovněž na společnost Microsoft a její nástupce a zástupce.

Začátek stránky

22.  Společnost Microsoft, rozhodné právo a místo řešení sporů

Tato smlouva je uzavírána mezi vámi a společností Microsoft ve vaší zemi nebo oblasti. V následující tabulce vyberte zemi nebo oblast, kde žijete (pokud se ke službě přihlašujete jako jednotlivec) nebo kde má sídlo vaše společnost (pokud se ke službě přihlašujete jako právnická osoba). Vedle je uvedena společnost Microsoft, s níž uzavíráte smlouvu, a právní systém a místo pro řešení sporů s danou společností Microsoft.

Zvolte zemi nebo oblast, v níž žijete nebo v níž má sídlo vaše společnost.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
United States

Výklad této smlouvy se řídí zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením, bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, budou podléhat zákonům příslušného státu Spojených států amerických nebo, pokud žijete mimo území Spojených států amerických, zákonům země nebo oblasti, do níž je služba směrována. V souvislosti s jakýmikoli spory vyplývajícími z této smlouvy nebo s ní související vy i my vyjadřujeme neodvolatelný souhlas s výhradní soudní a místní příslušností ke státním nebo federálním soudům se sídlem v King County, Washington, Spojené státy americké.

Microsoft Luxembourg S.a.r.l.
20 Rue Eugene Ruppert
Immeuble Laccolith, 1st Floor
Luxembourg 2543

Výklad této smlouvy se řídí zákony Lucemburska a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením, bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, budou podléhat zákonům země nebo oblasti, do níž je služba směrována. V souvislosti s jakýmikoli spory vyplývajícími z této smlouvy nebo s ní související vy i my vyjadřujeme neodvolatelný souhlas s výhradní soudní a místní příslušností k soudům se sídlem v Lucembursku.

Microsoft Company Ltd (MSKK)
Odakyu Southern Tower,
2-2-1 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo 151-8583
Japan

Tato smlouva a veškeré záležitosti s ní spojené se řídí zákony Japonska. Vy i my vyjadřujeme neodvolatelný souhlas s výhradní soudní a místní příslušností Obvodního soudu v Tokiu.

Microsoft Operations, Pte Ltd
1 Marina Boulevard
#22-01 One Marina Blvd
Singapore 01898

Tato smlouva se řídí zákony Singapuru. Jakékoli spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně jakýchkoli otázek její existence, platnosti nebo ukončení budou předány a s konečnou platností rozhodnuty arbitráží v Singapuru v souladu s Pravidly arbitráže Singapurského mezinárodního arbitrážního centra (SIAC), přičemž tato pravidla jsou považována za začleněná do tohoto ustanovení odkazem. Tribunál se bude skládat z jednoho arbitra jmenovaného předsedou SIAC. Jazykem arbitráže bude angličtina. Rozhodnutí arbitra bude konečné, závazné a nenapadnutelné a lze je použít jako podklad pro soudní rozhodnutí v dané věci v jakékoli zemi nebo oblasti.

Microsoft Regional Sales Corporation, společnost založená podle zákonů státu Nevada, USA, s pobočkou v Singapuru se sídlem
438B Alexandra Road,
#04-09/12, Block B,
Alexandra Technopark
Singapore, 119968

Tato smlouva se řídí zákony státu Washington, bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Jakékoli spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně jakýchkoli otázek její existence, platnosti nebo ukončení budou předány a s konečnou platností rozhodnuty arbitráží v Singapuru v souladu s Pravidly arbitráže Singapurského mezinárodního arbitrážního centra (SIAC), přičemž tato pravidla jsou považována za začleněná do tohoto ustanovení odkazem. Tribunál se bude skládat z jednoho arbitra jmenovaného předsedou SIAC. Jazykem arbitráže bude angličtina. Rozhodnutí arbitra bude konečné, závazné a nenapadnutelné a lze je použít jako podklad pro soudní rozhodnutí v dané věci v jakékoli zemi nebo oblasti.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
United States

Tato smlouva se řídí zákony státu Washington, bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Pravomoc státních nebo federálních soudů se sídlem v King County, Washington, Spojené státy americké je nevýhradní.

Microsoft Korea, Inc.
POSCO Bldg
8th Floor
892 Daechi 4-Dong
Kangnam-Gu
Seoul, Korea 135-777

Tato smlouva se řídí zákony Korejské republiky. Vy i my vyjadřujeme neodvolatelný souhlas s výhradní původní soudní a místní příslušností k Obvodnímu soudu v Soulu.

Microsoft Taiwan Corporation
8F, No 7 Sungren Road
Shinyi Chiu, Taipei
Taiwan 110

Tato smlouva se řídí zákony Tchaj-wanu. Vy i my neodvolatelně stanovíme Obvodní soud v Taipei jako soud první instance s působností pro všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní.

Začátek stránky

23.  Výklad smlouvy
Všechny části této smlouvy budou uplatněny v největším možném rozsahu povoleném právem. Soud může dojít k rozhodnutí, že některou část této smlouvy nemůžeme vymáhat tak, jak je napsána. Pokud k tomu dojde, bude tato část nahrazena podmínkami, které co nejpřesněji odpovídají úmyslu části, kterou nemůžeme vymáhat. Zbytek smlouvy zůstane nezměněn. Tato smlouva společně se všemi pravidly chování a dalšími doložkami, které poskytneme, tvoří úplnou dohodu mezi společností Microsoft a vámi týkající se této služby. Nahrazuje veškeré ostatní smlouvy nebo prohlášení týkající se služby. Máte-li v souvislosti se smlouvou povinnosti zachovávat důvěrnost, zůstanou tyto povinnosti v platnosti (například pokud jste byli testery předběžné verze služby). Názvy oddílů smlouvy neomezují další podmínky této smlouvy.

Začátek stránky

24.  Postoupení
Společnost Microsoft může tuto smlouvu kdykoli postoupit jako celek nebo jako část, a to bez upozornění. Tuto smlouvu ani žádnou její část nesmíte postoupit žádné třetí straně. Jakýkoli pokus o postoupení bude neplatný. Místo toho můžete službu zrušit. Druhá strana pak může vytvořit účet služby a uzavřít s námi smlouvu.

Začátek stránky

25.  Vyšší moc
Společnost Microsoft neponese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody ani nebude považována za původce porušení smlouvy z důvodu libovolné události nebo okolností mimo přiměřenou kontrolu, včetně války, napadení, výpadku elektrického proudu, teroristického útoku, zemětřesení nebo zásahu vyšší moci.

Začátek stránky

26.  Doložky
Kurzy akcií
Kurzy akcií uvedené ve službě jsou poskytovány společností S&P ComStock, Inc. Není-li uvedeno jinak, jsou kurzy akcií zpožděny nejméně o 20 minut (kurzy akcií NASDAQ jsou zpožděny nejméně o 15 minut). Kurzy akcií označené jako „kurzy v reálném čase“ jsou neprodleně zpřístupněny okamžitě poté, co jsou přijaty od společnosti S&P ComStock, Inc. Skutečný příjem kurzů v reálném čase může být ovlivněn prodlevami přenosu prostřednictvím Internetu a dalšími příčinami. Všechny kurzy akcií jsou označeny „časem posledního obchodu“, který udává včasnost dat.

Všechny informace poskytnuté společností S&P ComStock, Inc. („ComStock“) a jejími pobočkami („informace ComStock“) zahrnuté ve službě jsou vlastněny nebo licencovány společností ComStock a jejími pobočkami. Libovolný uživatel je oprávněn ukládat, analyzovat, formátovat, tisknout a zobrazovat informace ComStock a nakládat s nimi pouze pro osobní použití. V žádném případě nesmí žádný uživatel publikovat, přenášet, opakovaně distribuovat či jinak reprodukovat žádné informace ComStock v žádném formátu nikomu jinému. Žádný uživatel nesmí používat žádné informace ComStock ve spojení s libovolným obchodním nebo komerčním subjektem, včetně, bez omezení, obchodníků s cennými papíry, investorů, účetních, bankovních, právních nebo mediálních subjektů nebo podniků. Před realizací obchodu s cennými papíry na základě informací ComStock se doporučuje obrátit se na obchodníka s cennými papíry nebo jiného finančního poradce se žádostí o ověření cenových údajů. Společnost ComStock ani její pobočky neposkytují žádné výslovně uvedené či předpokládané záruky (včetně, bez omezení, libovolných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo použití) týkající se informací ComStock. Informace ComStock jsou uživatelům poskytovány „tak, jak stojí a leží“. Společnost ComStock ani její pobočky nenesou odpovědnost za žádné přerušení toku informací ComStock, jejich nepřesnost, chybu nebo opomenutí, bez ohledu na příčinu, ani za žádné škody (přímé, nepřímé a následné škody ani za represivní/exemplární náhrady škod), které z nich vyplývají.

Doložka týkající se autorských práv
Veškerý obsah služby je chráněn autorským právem (c) 2007 společnosti Microsoft Corporation a jejích dodavatelů, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Spojené státy americké. Všechna práva vyhrazena.

Respektujte autorská práva
Respektujte prosím práva umělců a tvůrců. Obsah typu hudby, fotografií a videa může být chráněn autorským právem. Lidé, kteří se objevují v obsahu, mají právo kontroly nad užíváním svého zobrazení. Obsah jiných lidí nesmíte sdílet, pokud příslušná práva nevlastníte, nemáte svolení vlastníka nebo je takové sdílení zákonné z jiných důvodů.

Doložka týkající se ochranných známek
Microsoft je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace o ochranných známkách jsou k dispozici na adrese http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Doložky a postupy týkající se vznesení nároků za porušení autorských práv
V souladu se článkem 17 zákoníku Spojených států amerických, paragraf 512 (c ) (2), by oznámení týkající se porušení autorských práv měla být odeslána určenému zástupci. Odpověď neobdržíte na žádné dotazy, které nedodrží následující postup. Viz Doložky a postupy týkající se vznesení nároků za porušení autorských práv.

Začátek stránky

27.  Služba DNS (Domain Name Service)

 • Služba.  Pokud prostřednictvím služby zaregistrujete, obnovíte nebo převedete název domény, společnost Microsoft vás spojí s akreditovaným registrátorem, společností Melbourne IT Limited. Společnost Melbourne IT nebo jiný akreditovaný registrátor zaregistruje, obnoví nebo převede daný název domény. Smlouvy služby domén pro ccTLDs a gTLDs („smlouvy služby domén“) jsou smlouvy mezi společností Melbourne IT nebo jiným akreditovaným registrátorem a vámi, nikoli mezi společností Microsoft a vámi. Smlouvy služby domén se vztahují pouze na registraci, obnovení nebo převod názvu domény. Použití názvu domény rovněž podléhá zásadám ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Tyto zásady zahrnují i zásady ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy uvedené na adrese http://www.icann.org/udrp/#udrp.

 • Společnost Microsoft nekontroluje dostupnost názvů domén, které chcete zaregistrovat nebo obnovit. Potvrzujete a zaručujete, že název domény, který registrujete, obnovujete nebo převádíte prostřednictvím služby a společnosti Melbourne IT, neporuší práva žádné třetí strany.

 • Veřejný registr.  Berete na vědomí, že společnost Melbourne IT shromáždí určité informace, například vaše jméno, poštovní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, a umístí je do veřejného registru.

 • Ukončení služby.  Pokud vy nebo my zrušíme službu (s výjimkou prvních 5 dnů po přihlášení k odběru služby), zůstane název domény zaregistrován po aktuální období jednoho roku. Nebude jej však možné použít se službou. Nebude fungovat s e-mailovou službou ani odkazovat na váš web. Poté, co vy nebo my zrušíme službu, budete odpovídat za obnovení a úhradu příslušných poplatků za obnovení názvu domény. Zrušení služby může být spojeno s poplatky a všechny tyto poplatky za zrušení budete muset uhradit v souladu s podmínkami uvedenými v materiálech popisujících nabídku. Zrušení služby z vaší strany nemění vaši povinnost uhradit všechny poplatky a poplatky za zrušení vyúčtované na váš platební účet.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×