Seznámení se strukturou databáze aplikace Access

Seznámení se strukturou databáze aplikace Access

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Seznamte se s tabulkami, formuláři, dotazy a jinými databázovými objekty, abyste mohli jednodušeji provádět různé úkoly, jako je zadávání dat do formulářů, přidávání nebo odebírání tabulek, vyhledávání nebo nahrazování dat a spouštění dotazů.

Tento článek nabízí základní přehled o struktuře accessové databáze. Access nabízí různé nástroje, které můžete použít k seznámení se strukturou určité databáze. V článku se také dozvíte, jak, kdy a proč tyto nástroje použít.

Poznámka: Článek se zabývá tradičními accessovými databázemi, které se skládají ze souboru nebo ze sady souborů se všemi daty a funkcemi aplikace, jako jsou formuláře pro zadávání dat. Některé části článku neplatí pro webové databáze, což je nový druh accessové databáze, kterou publikujete na webu pomocí SharePoint Serveru se službami Access Services. Další informace o webových databázích najdete v článku Vytvoření databáze pro sdílení na webu.

V tomto článku

Přehled

Zobrazení podrobností o objektech v databázi

Prozkoumání tabulky v návrhovém zobrazení

Zobrazení relací mezi tabulkami

Zobrazení informací o tom, jak objekty používají jiné objekty

Přehled

Databáze je kolekce informací, které se týkají určitého tématu nebo mají společný účel, například sledování objednávek zákazníků nebo správa hudební sbírky. Pokud databáze není uložená na počítači nebo jsou v něm uloženy jen její části, pravděpodobně sledujete informace z různých zdrojů, které se musí koordinovat a uspořádat.

Například telefonní čísla dodavatelů mohou být uložená na různých místech: ve vizitkáři s telefonními čísly dodavatelů, v šanonech s informacemi o produktech uložených ve skříni a v tabulce, která obsahuje informace o objednávkách. Pokud se telefonní číslo dodavatele změní, musíte tuto informaci aktualizovat na všech třech místech. Ve správně navržené accessové databázi je telefonní číslo uložené jen jednou, takže stačí informaci aktualizovat jen na jednom místě. Pokud tedy aktualizujete telefonní číslo dodavatele, automaticky se aktualizuje všude, kde ho v databázi použijete.

Přístup k databázovým souborům

V Accessu můžete spravovat všechny informace v jednom souboru. V souboru accessové databáze můžete používat:

 • Tabulky, do kterých ukládáte data.

 • Dotazy k vyhledání a načtení požadovaných dat.

 • Formuláře k zobrazení, přidání a aktualizaci dat v tabulkách.

 • Sestavy k analýze nebo tisku dat v určitém rozložení.

Data z tabulek použitá v dotazu, formuláři a sestavě

1. Data ukládejte jen jednou, do jedné tabulky, ale prohlížet je můžete z různých míst. Při aktualizaci dat se automaticky aktualizují všechny jejich výskyty.

2. K načtení dat použijte dotaz.

3. K zobrazení nebo zadání dat použijte formulář.

4. K zobrazení nebo tisku dat použijte sestavu.

Všechny tyto položky – tabulky, dotazy, formuláře a sestavy – jsou databázové objekty.

Poznámka: Některé accessové databáze obsahují odkazy na tabulky uložené v jiných databázích. Můžete třeba mít jednu accessovou databázi, ve které jsou jen tabulky, a druhou accessovou databázi, která obsahuje odkazy na tyto tabulky, ale také dotazy, formuláře a sestavy založené na propojených tabulkách. Většinou nezáleží na tom, jestli se jedná o propojenou tabulku nebo o tabulku, která je skutečně uložená v databázi.

Tabulky a relace

Když ukládáte data, vytvořte jednu tabulku pro každý typ sledované informace. K typům sledovaných informací mohou patřit například informace o zákaznících, informace o produktech a podrobnosti objednávky. Abyste v dotazu, formuláři nebo sestavě mohli sloučit data z různých tabulek, je potřeba definovat mezi tabulkami relace.

Poznámka: Kartu objektů Relace nemůžete použít k vytvoření relací webové databáze. K vytvoření relací ve webové databázi použijte vyhledávací pole.

Data uložená v tabulkách spojených na základě souvisejících polí

1. Informace o zákaznících, které předtím existovaly v seznamu adresátů, jsou teď v tabulce zákazníků.

2. Informace o objednávkách, které předtím existovaly v tabulce, jsou teď v tabulce objednávek.

3. K rozlišení jednotlivých záznamů v tabulce se používá jedinečné ID, třeba ID zákazníka. Když přidáte pole s jedinečným ID jedné tabulky do jiné tabulky a definujete vztah mezi těmito dvěma poli, Access spojí související záznamy z obou tabulek, abyste je mohli spojit ve formuláři, sestavě nebo dotazu.

Dotazy

Dotaz pomáhá najít a načíst data, která splňují zadané podmínky, včetně dat z více tabulek. Dotaz také můžete použít k aktualizaci nebo odstranění několika záznamů najednou a k provádění předdefinovaných nebo vlastních výpočtů s daty.

Poznámka: Dotaz nelze použít k aktualizaci nebo odstranění záznamů ve webové databázi.

Dotaz vracející výsledky z různých tabulek

1. Tabulka zákazníků obsahuje informace o zákaznících.

2. Tabulka objednávek obsahuje informace o objednávkách.

3. Tento dotaz načte ID objednávky a požadované datum z tabulky objednávek a název společnosti a město z tabulky zákazníků. Dotaz vrátí jen objednávky, které je potřeba splnit v dubnu a jen pro zákazníky se sídlem v Londýně.

Formuláře

Formulář můžete použít k jednoduchému zobrazení, zadání a změně dat po řádcích. Formulář také můžete použít k provádění jiných akcí, jako je odeslání dat do jiné aplikace. Formuláře většinou obsahují ovládací prvky, které jsou propojené se zdrojovými poli v tabulkách. Při otevření formuláře Access načte data z jedné nebo více tabulek a zobrazí je v rozložení, které jste vybrali při vytvoření formuláře. K vytvoření formuláře můžete použít některý z formulářových příkazů na pásu karet. Můžete také použít průvodce formulářem nebo můžete formulář vytvořit sami v návrhovém zobrazení.

Poznámka: K vytvoření formulářů a sestav webových databází se používá zobrazení rozložení stránky, nikoli návrhové zobrazení.

Formuláře mohou usnadnit prohlížení a zadávání dat.

1. Tabulka zobrazuje mnoho záznamů najednou. Někdy je potřeba tabulku vodorovně posunout, aby byla vidět všechna data jednoho záznamu. Při prohlížení tabulky také nemůžete současně aktualizovat data více než jedné tabulky.

2. Formulář se týká vždy jen jednoho záznamu, i když může zobrazovat pole z několika tabulek. Může také zobrazovat obrázky a jiné objekty.

3. Formulář může obsahovat tlačítko, kterým (když na něj kliknete) vytisknete sestavu, otevřete další objekty nebo jinak zautomatizujete úlohy.

Sestavy

Sestavu můžete použít k rychlé analýze dat nebo k jejich určité prezentaci, třeba v tištěné podobě nebo v jiných formátech. Kolegovi třeba můžete poslat sestavu se seskupenými daty a vypočtenými součty. Nebo můžete vytvořit sestavu, ve které jsou data adresy zformátována pro tisk adresních štítků.

Sestavy zobrazující naformátovaná nebo vypočítaná data

1. Sestavu můžete použít k vytvoření adresních štítků.

2. Sestavu můžete použít k zobrazení součtů v grafu.

3. Sestavu můžete použít k zobrazení vypočtených součtů.

Teď už znáte základní strukturu accessových databází. Když budete číst dál, naučíte se používat integrované nástroje k procházení konkrétní accessové databáze.

Začátek stránky

Zobrazení podrobností o objektech v databázi

Jedním z nejlepších způsobů, jak získat informace o určité databázi, je použít nástroj Dokumentace databáze. Dokumentaci databáze použijete k vytvoření sestavy, která obsahuje podrobné informace o objektech databáze. Napřed vyberte, jaké objekty budou v sestavě podrobně popsány. Když nástroj Dokumentace databáze spustíte, bude jeho sestava obsahovat všechna data o vybraných databázových objektech.

 1. Otevřete databázi, ke které chcete vytvořit dokumentaci.

 2. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Analyzovat na Dokumentace databáze.

 3. V dialogovém okně Dokumentace klikněte na kartu představující typ databázového objektu, ke kterému chcete vytvořit dokumentaci. Pokud chcete vytvořit sestavu všech objektů v databázi, klikněte na kartu Všechny typy objektů.

 4. Vyberte jeden nebo víc objektů vypsaných na této kartě. Všechny objekty na kartě vyberete kliknutím na Vybrat vše.

 5. Klikněte na OK.

  Dokumentace databáze vytvoří sestavu obsahující podrobná data pro všechny vybrané objekty a otevře její náhled. Pokud použijete nástroj Dokumentace databáze například pro formulář pro zadávání dat, vypíšou se v sestavě vytvořené tímto nástrojem vlastnosti formuláře jako celku, vlastnosti jednotlivých oddílů formuláře a vlastnosti všech tlačítek, popisků, textových polí a jiných ovládacích prvků formuláře a navíc všechny moduly kódu a uživatelská oprávnění přidružená k tomuto formuláři.

 6. Sestavu vytisknete tak, že na kartě Náhled kliknete ve skupině Tisk na Tisk.

Začátek stránky

Prozkoumání tabulky v návrhovém zobrazení

Poznámka: Návrhové zobrazení není k dispozici pro tabulky webových databází.

Otevřením tabulky v návrhovém zobrazení získáte podrobný přehled o její struktuře. V návrhovém zobrazení najdete například nastavený datový typ každého pole a vstupní masky (pokud existují). Můžete se také podívat, jestli tabulka nepoužívá vyhledávací pole. Vyhledávací pole používají dotazy k extrahování dat z jiných tabulek. Tyto informace jsou užitečné, protože datové typy a vstupní masky mohou ovlivňovat možnost vyhledávání dat a spouštění aktualizačních dotazů. Předpokládejme, že například chcete použít aktualizační dotaz k aktualizaci určitých polí v jedné tabulce zkopírováním dat z podobných polí jiné tabulky. Pokud datové typy všech polí zdrojové a cílové tabulky nebudou stejné, nepůjde dotaz spustit.

 1. Otevřete databázi, kterou chcete analyzovat.

 2. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete prozkoumat, a v místní nabídce klikněte na Návrhové zobrazení.

 3. Podle potřeby si poznamenejte název každého pole tabulky a přiřazený datový typ.

  Přiřazený datový typ pole může omezovat velikost a typ dat, které uživatelé mohou do pole zadat. Uživatelé mohou být třeba omezeni 20 znaky textového pole nebo nemohou zadat textová data do pole s datovým typem Číslo.

 4. Pokud chcete zjistit, jestli je pole vyhledávací, klikněte v dolní části mřížky s návrhem tabulky v části Vlastnosti pole na kartu Vyhledávání.

  Vyhledávací pole zobrazuje jednu sadu hodnot (jedno nebo více polí, například jméno a příjmení), ale obvykle ukládá jinou sadu hodnot (jedno pole, třeba numerické ID). Ve vyhledávacím poli může být uloženo třeba ID zaměstnance (uložená hodnota), ale zobrazovat bude jméno zaměstnance (zobrazená hodnota). Když použijete vyhledávací pole ve výrazech nebo v operacích typu „najít a nahradit“, používáte uloženou, nikoli zobrazenou hodnotu. Seznamte se s uloženými a zobrazenými hodnotami vyhledávacího pole. Je to nejlepší způsob, jak zajistit, aby výraz nebo operace typu „najít a nahradit“, která vyhledávací pole používá, fungovala očekávaným způsobem.

  Na následujícím obrázku je typické vyhledávací pole. Nezapomeňte, že nastavení, které vidíte ve vlastnosti Zdroj řádků pole, se bude lišit.

  Použití tabulky nebo dotazu jako zdroje dat pro vyhledávací pole

  Zobrazené vyhledávací pole používá k načtení dat z jiné tabulky dotaz. Můžete také vidět jiný typ vyhledávacího pole, které se nazývá seznam hodnot a používá pevně zadaný seznam voleb. Na tomto obrázku vidíte typický seznam hodnot.

  Použití seznamu hodnot jako zdroje dat pro vyhledávací pole

  Seznamy hodnot ve výchozím nastavení používají datový typ Text.

  Nejlepší způsob, jak najít vyhledávací pole a seznamy hodnot, je zobrazit kartu Vyhledávání a pak u každého pole tabulky kliknout na položky ve sloupci Datový typ. Další informace o vytváření vyhledávacích polí a seznamů hodnot najdete kliknutím na odkazy v části Viz také.

Začátek stránky

Prohlížení relací mezi tabulkami

Poznámka: Kartu objektů Relace nemůžete použít ve webové databázi.

Kartu objektů Relace použijte, když se chcete podívat na grafické znázornění tabulek v databázi, polí v každé tabulce a vztahů mezi těmito tabulkami. Karta objektů Relace nabízí celkový přehled o struktuře databáze z hlediska tabulek a relací. Tyto informace jsou nezbytné, když potřebujete vytvořit nebo změnit relace mezi tabulkami.

Poznámka: Kartu objektů Relace také můžete použít k přidání, změně nebo odstranění relací.

 • Otevřete databázi, kterou chcete analyzovat.

 • Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Relace na Relace.

Zobrazí se karta objektů Relace s relacemi mezi všemi tabulkami otevřené databáze.

Relace mezi dvěma tabulkami

Začátek stránky

Prohlížení informací o tom, jak objekty používají jiné objekty

V podokně Závislosti objektů vidíte, jak databázové objekty, jako jsou tabulky, formuláře, dotazy a sestavy, spolupracují s jinými objekty nebo na nich závisejí.

Podokno Závislosti objektů vám pomůže vyhnout se nechtěnému odstranění zdrojů záznamů. Představte si, že v prodejní databázi máte třeba dotaz na čtvrtletní objednávky, který už nepotřebujete. Než ho odstraníte, měli byste se podívat, jestli ho nepoužívají jako zdroj dat jiné databázové objekty, třeba nějaký formulář nebo sestava. Závislé objekty buď můžete změnit, tzn. odebrat z nich odkazy na daný dotaz, nebo je můžete odstranit společně s dotazem. Zobrazením seznamu všech závislých objektů šetříte čas, protože nemusíte ručně kontrolovat vlastnosti objektu. Minimalizují se tím také chyby, protože najdete podrobnosti, kterých byste si při ruční kontrole nemuseli všimnout.

Podokno Závislosti objektů také může být užitečné, když chcete změnit návrh databázového objektu, protože na něm poznáte, jak změna návrhu ovlivní jiné objekty. Podokno Závislosti objektů byste měli použít, když plánujete velké změny v návrhu databáze.

Použití podokna Závislosti objektů

 1. Otevřete databázi, kterou chcete prozkoumat.

 2. V navigačním podokně vyberte nebo otevřete tabulku, formulář, sestavu nebo dotaz.

 3. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Relace na Závislosti objektů.

 4. Pokud se zobrazí výzva, klikněte na OK, aby se aktualizovaly informace o závislostech.

  Poznámka: Aktualizace informací o závislostech může chvíli trvat.

  Zobrazí se podokno Závislosti objektů.

  Podokno Závislosti objektů

 5. Pokud chcete zobrazit seznam objektů, které používají objekt vybraný ve druhém kroku, klikněte nahoře v podokně na Objekty závislé na mně. Pokud chcete zobrazit seznam objektů, které vybraný objekt používá, klikněte na Objekty, na kterých závisím.

 6. Pokud chcete zobrazit informace o závislostech objektu, klikněte vedle objektu na ikonu rozbalení (+). Access zobrazuje až čtyři úrovně závislostí objektu.

Při používání podokna Závislosti objektů si pamatujte, že:

 • Informace o závislostech jsou k dispozici, jen když máte oprávnění k otevření objektu v návrhovém zobrazení.

 • V podokně se nezobrazují informace o makrech a modulech kódu.

 • Podokno funguje jen pro tabulky, formuláře, sestavy a dotazy (s výjimkou následujících typů dotazů):

  • Akční dotazy – dotazy, které vkládají, aktualizují nebo odstraňují data

  • Zvláštní dotazy SQL, včetně sjednocovacích dotazů, dotazů definujících data a předávacích dotazů

  • Poddotazy

   Pokud Access najde vnořené dotazy, generují se informace o závislostech jen pro nejkrajnější dotaz. Toto pravidlo platí také pro zdrojové tabulky a dotazy do vnořeného datového listu dotazu a také pro vyhledávací pole.

 • Access generuje informace o závislostech tak, že prohledá mapy názvů spravovaných funkcí Automatické opravy. Tato funkce automaticky opravuje nejčastější vedlejší účinky, ke kterým dochází při přejmenovávání formulářů, sestav, tabulek, dotazů, polí nebo ovládacích prvků ve formulářích a sestavách. Pokud sledování názvů pomocí Automatických oprav zakážete a chcete zobrazit informace o závislostech, zobrazí se výzva, abyste tuto funkci napřed zapnuli.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×