Scénáře správy uživatelů pro Office 365 PowerShell

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí podobnému sledu prostředí PowerShell můžete rychle přidat uživatelských účtů ze souboru, přiřazovat licence, Správa členství ve skupinách rozdělení a nastavení hesla.

Automatizace importu víc uživatelů

Můžete automatizovat import víc uživatelů do Office 365 a uložte spoustu času. K importu velkého počtu uživatelů, budete muset nejdřív Příprava souboru textový soubor s oddělovači (CSV) s informacemi o příslušnými uživateli. Minimální informace potřebné k vytvoření uživatelského účtu je zobrazované jméno a hlavní název uživatele (UPN).

UPN je jméno uživatele ve formátu e-mailovou adresu. Uživatelské jméno (nebo "uživatelské jméno") následuje "zavináč" a za ním uveďte název domény Internet předplatného Office 365. Příklad UPN je belindan@contoso.com. Můžete taky zdrojem dat pro všechny vlastnosti účtu zapisovatelný uživatele, třeba umístění, kontaktní čísla a adresy.

Vlastnosti základní uživatelského účtu, například s UPN a zobrazované jméno připravte souboru CSV s záhlaví následující dva sloupce:

 • UserPrincipalName, DisplayName

Potom přidat nový uživatelský účet na každý řádek oblasti CSV zadáním s UPN a zobrazit jména oddělená čárkou.

Poznámka: Protože nejsou zadání hesla pro každý nový účet, Office 365 bude generovat.

Uložte soubor CSV do umístění, do kterého se dostanete, například C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Teď jste připraveni vytvořit uživatelské účty.

Chcete-li začít, musíte se pro připojení k Office 365 na počítačích modul Windows Azure Active Directory pro Windows PowerShell. Pokyny najdete v článku připojení k Office 365 Powershellu .

Potom vyplňte cesty a názvu souboru mezi dvojité uvozovky, text pokyny k odebrání a < a > znaky.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

Spusťte výsledné příkazy z okna modul Windows Azure Active Directory pro Windows PowerShell.

Podrobnější informace o účtu uživatele Příprava souboru CSV s následující záhlaví sloupců a naplnění libovolný počet řádků uživatele v případě potřeby:

 • UserPrincipalName DisplayName, jméno, příjmení, název, heslo, UsageLocation, Office, oddělení, mobilní telefon, StreetAddress, Město, stav, PSČ, země

Poznámka: Při každé musí odkazovat $_, má záhlaví sloupců bez mezer. Element příkazu Import souboru Csv. Pouze pole UserPrincipalName a DisplayName jsou potřeba a prázdné hodnoty budou vynechány. Kód UsageLocation je kód ISO dvoumístném oblast uživatele.

Uložte soubor CSV do umístění, do kterého se dostanete, například C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Teď jste připraveni k importu jako uživatelské účty.

Zadejte název souboru soubor CSV a spusťte výsledné příkazy.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

Přiřazení licencí v Office 365

Uživatelé mají úplný přístup k Office 365 budou muset být přiřazené licence pro Office 365. V tomto scénáři přiřazovat licence k uživatelským účtům.

Chcete-li začít, musíte se pro připojení k Office 365 na počítačích modul Windows Azure Active Directory pro Windows PowerShell. Pokyny najdete v článku připojení k Office 365 Powershellu .

Před přiřazení licence uživateli, je nutné nastavit místo využívání pro daný uživatelský účet založený na dvoumístném kód ISO svých regionu. Místo využívání určuje země, ve kterém službu má být použita a určuje, které licencovaného funkce jsou dostupné pro danou oblast. Například USA je určený pro Spojené státy americké. Tady je příklad nastavení místa využívání podle UPN uživatelský účet:

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

Chcete-li zobrazit seznam dostupných licencí, jejich skladové jednotky účtu a množství zbývající přiřazení, spusťte tento příkaz:

Get-MsolAccountSku

Potom vyplňte licence a Přípony uživatelský účet a v okně modul Windows Azure Active Directory pro Windows PowerShell spusťte výsledné příkazy.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

Přiřazení licencí několika uživatelům

V předchozím případě jste přiřadili licenci jednoho uživatelského účtu. Přiřazení licencí několika uživatelům vyžaduje několik dalších kroků, ale čas strávený bude vhodné pro velký počet uživatelských účtů.

Chcete-li začít, musíte se pro připojení k Office 365 na počítačích modul Windows Azure Active Directory pro Windows PowerShell. Pokyny najdete v článku připojení k Office 365 Powershellu .

Nejprve zobrazte seznam dostupných licencí, jejich skladové jednotky účtu a množství zbývající přiřazení pomocí tohoto příkazu:

Get-MsolAccountSku

Zobrazení seznamu uživatelů bez licence, použijte tento příkaz:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

Uložte seznamu uživatelů bez licence do souboru CSV, ze kterého můžete vybrat uživatelských účtů jim přiřazovat licence, vyplňte cesty a názvu souboru a znovu spusťte výsledné příkazy.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

Můžete také příkaz kde zobrazení seznamu nelicencovaných uživatelské účty založené na konkrétnější kritérií, třeba můžou být ve Spojených státech. Tady je příklad:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

Tyto příkazy můžete zadat vlastnosti účtu uživatele a jeho požadovanou hodnotu a zobrazit určité skupiny uživatelů bez licence, a proveďte výsledné příkazy.:

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Vytvořte požadovaný seznam vlastností uživatelského účtu, vyplňte uživatelské účty UPN a spusťte výsledné příkazy.

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

Následující příklad zobrazuje všech uživatelů bez licence v Londýně města:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Jakmile jste určili sadu uživatelských účtů, můžete kombinovat s rutinu Set-MsolUserLicense jim přiřazovat licence pro každý z nich. Vyplňte licence, název vlastnosti a jeho vale a znovu spusťte výsledné příkazy.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Tady je příklad přiřadí licence Office 365 E5 společnosti Contoso všechny nelicencovaný uživatelské účty v Londýně města:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Spravovat distribuční skupiny příjemců

Distribuční skupiny, které můžete použít k vytvoření e-mailu distribučních seznamů. Distribuční skupiny, které mohou sloužit pouze s e-mailových aplikací, jako je Microsoft Outlook k odesílání e-mailových zpráv skupinám uživatelů. V tomto scénáři použití Powershellu ke správě příjemci distribuční skupinu.

Chcete-li začít, musíte se pro připojení k Exchange Online. Připojení k Exchange Online pomocí účtu uživatelské jméno a heslo, najdete v článku připojení k Exchange Online pro PowerShell. Nainstalujte modul společnosti Microsoft Exchange Online vzdálený PowerShell a připojit se MFA, najdete v článku připojení k Exchange Online pro PowerShell používání vícefaktorové ověřování.

Pokud chcete přidat příjemce do distribuční skupiny, zadejte název distribuční skupiny a Přípony uživatelský účet a spusťte výsledné příkazy.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Odebrání příjemce: distribuční skupiny, zadejte název distribuční skupiny a Přípony uživatelský účet a znovu spusťte výsledné příkazy.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Nastavení hesla pro víc uživatelských účtů

Tento scénář se používá k nastavení hesla ve skupině uživatelské účty. Například máte nová skupina dobrovolníky, kteří jsou v jednou týdně pomoct nebo zadejte pracovních ukázku míst pro použití na konferenci.

Změna hesla hromadné může být užitečné pro resetování hesel pro opakovaně použitelný účty v pravidelných intervalech. Označením pomocí skupinu uživatelů, oddělení nebo jiných kritérií, se dají dělat hromadné resetování hesel na základě této kritérií. Cílem prvního kroku je exportovat do souboru CSV názvy uživatelských účtů v Office 365.

Export seznamu založeného na vlastnosti účtu uživatele a konkrétní hodnota do souboru CSV, zadejte název vlastnosti, její hodnotu a název souboru CSV a spusťte výsledné příkazy.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Tady je příklad vyexportuje všem členům oddělení dobrovolníky do souboru nazvaného c:\O365admin\volunteerslist.csv:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Zkontrolujte jména obsažené v souboru CSV zajistit, že jste určili správné uživatele před obnovením všechna hesla. Když máme ověřený seznam uživatelů ve formátu CSV, třemi způsoby jednoduchý a vytvořit nové heslo pro přiřadit každému uživateli.

 1. Zadejte nové heslo a přiřazení stejné heslo pro všechny uživatele v souboru CSV.

  Zadejte nové heslo a název souboru CSV a znovu spusťte výsledné příkazy.

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. Ručně definujte nové heslo pro každého uživatele v souboru CSV.

  Tato možnost je nutné upravit soubor CSV. Přidání že sloupce vedle UserPrincipalName označeného heslo a potom přiřadit heslo pro všechny uživatele v seznamu. Zadejte do pole název souboru CSV a spusťte výsledné příkazy.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. Máte Office 365 automaticky vytvořit heslo pro každý uživatelský účet v souboru CSV.

  Zadejte do pole název souboru CSV a spusťte výsledné příkazy.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

Poznámka: Všechny tři z těchto možností prosazování změn heslem při prvním uživatel přihlásí pomocí účtu uživatele. Chcete-li předejít, ForceChangePassword $True příkaz odeberte ze Sadu MSolUserPassword.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Prostředí PowerShell pro správce Office 365

Scénáře Office 365 Powershellu

Nastavení scénáře pro Office 365 PowerShell

Vytváření sestav scénáře pro Office 365 PowerShell

Další funkce scénáře pro Office 365 PowerShell

Materiály od komunity Office 365 Powershellu

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×