Scénáře jazyka DAX v Power Pivotu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V této sekci naleznete odkazy na příklady, které demonstrují použití vzorců jazyka DAX v následujících scénářích.

 • Provádění složitějších výpočtů

 • Práce s textem a kalendářními daty

 • Podmíněné hodnoty a testování na chyby

 • Použití časového měřítka

 • Řazení a porovnávání hodnot

V tomto článku

Začínáme

Ukázková Data

Další zdroje informací

Scénáře: Provádění složitějších výpočtů

Vytváření vlastních výpočtů pro kontingenční tabulku

Použití filtru na vzorec

Selektivním odebráním filtrů vytvoření dynamického poměru

Použití hodnoty z vnější smyčky

Scénáře: Práce s textem a kalendářními daty

Vytvoření klíčového sloupce zřetězením

Složení kalendářního data částí kalendářního data extrahovaných z textového data

Definovat vlastní datum nebo formát čísel

Změna datových typů pomocí vzorce

Scénář: Podmíněné hodnoty a testování na chyby

Vytvoření hodnoty založené na podmínce

Test na chyby ve vzorci

Scénáře: Použití časového měřítka

Výpočet souhrnných hodnot prodejů

Porovnání hodnot podle času

Výpočet hodnoty pro vlastní rozsah

Scénáře: Řazení a porovnávání hodnot

Zobrazení pouze horních deseti položek v kontingenční tabulce

Pořadí dynamické položek pomocí vzorce

Začínáme

Ukázková data

Pokud začínáte vzorců jazyka DAX, můžete začít kontrolou příklady v ukázkových dat pro Power Pivot. Další informace najdete v tématu načtení ukázkových dat pro jazyk DAX a datový Model výukové programy pro.

Další zdroje informací

Můžete taky Navštěvujte blog o DAX Resource Center Wiki Centrum nastavuje všem druhům informací o jazyce DAX včetně blogů, ukázky, dokumenty White Paper a videa poskytovanou počáteční profesionály odvětví a Microsoft.

Scénáře: Provádění složitějších výpočtů

Pomocí vzorců jazyka DAX lze provádět složité výpočty, které zahrnují vlastní agregace, filtrování a použití podmíněných hodnot. V této části naleznete příklady, jak začít s vlastními výpočty.

Vytváření vlastních výpočtů pro kontingenční tabulku

Počítaná pole lze definovat pomocí užitečných, výkonných a flexibilních funkcí CALCULATE a CALCULATETABLE. Tyto funkce umožňují změnit kontext, ve kterém bude výpočet proveden. Můžete také přizpůsobit typ prováděné agregace nebo matematických operací. Příklady naleznete v následujících tématech.

Použití filtru na vzorec

Ve většině případů certifikovaného tabulky jako argument funkce jazyka DAX můžete obvykle předat filtrované tabulky místo toho pomocí funkce FILTER místo názvu tabulky nebo zadáním výrazu filtru jako jeden z argumentů funkce. Následující témata poskytují příkladů, jak vytvořit filtry a vliv na výsledky vzorců filtry. Další informace najdete v tématu Filtrování dat ve vzorcích jazyka DAX.

Funkce FILTER umožňuje zadat kritéria filtru pomocí výrazu, zatímco ostatní funkce jsou navrženy speciálně k filtrování prázdných hodnot.

Vytvoření dynamického poměru selektivním odebráním filtrů

Vytvořením dynamických filtrů ve vzorcích lze snadno odpovědět na následující otázky:

 • Jaký byl příspěvek prodejů aktuálního produktu k celkovým prodejům za letošní rok?

 • Do jaké míry tato divize přispěla k celkovému zisku za všechny roky provozu v porovnání s ostatními divizemi?

Vzorce, které používáte v kontingenční tabulce můžete mít vliv na kontextem kontingenční tabulky, ale kontext selektivně můžete změnit přidáním nebo odebráním filtrů. Příklad v všechny tématu se dozvíte, jak můžete to udělat. Při hledání poměru prodeje pro konkrétní prodejce přes prodejem všech prodejců, vytvoření míry, které vypočítá hodnotu pro aktuální kontext vydělí hodnotu pro všechny kontext.

Funkce ALLEXCEPT je příkladem toho, jak lze selektivně odebrat filtry ve vzorci. Oba příklady vás provedou závislostí změn výsledků na návrhu kontingenční tabulky.

Další příklady výpočtů poměrů a procent naleznete v následujících tématech:

Použití hodnoty z vnější smyčky

Jazyk DAX může nad rámec hodnot z aktuálního kontextu při výpočtech použít hodnoty z předchozí smyčky a vytvořit sadu souvisejících výpočtů. Následující téma poskytuje návod k vytvoření vzorce, který odkazuje na hodnotu z vnější smyčky. Funkce EARLIER podporuje až dvě úrovně vnořených smyček.

Další informace týkající se kontextu řádku a souvisejících tabulek a použití tohoto konceptu ve vzorcích, přečtěte si téma kontext ve vzorcích jazyka DAX.

Scénáře: Práce s textem a kalendářními daty

V této části naleznete odkazy na témata týkající se jazyka DAX, která obsahují příklady běžných scénářů zahrnující práci s textem, extrakci a tvorbu hodnot data a času nebo tvorbu hodnot založených na určité podmínce.

Vytvoření klíčového sloupce zřetězením

Power Pivot nepovoluje složené klíče. Pokud složené klíče máte ve zdroji dat, bude je nutné spojit do jednoho klíčového sloupce. V následujícím tématu najdete jeden příklad vytvoření počítaného sloupce na základě složeného klíče.

Složení kalendářního data z jednotlivých částí kalendářního data extrahovaných z textového data

Power Pivot používá pro práci s kalendářními daty datový typ datum a čas systému SQL Server. Pokud vaše externí data obsahují kalendářní data, která jsou formátována jinak – pokud jsou například vaše kalendářní data zapsána v regionálním formátu, který datové jádro doplňku Power Pivot nerozpozná, nebo pokud jsou vaše data nahrazena náhradními celočíselnými klíči – bude pravděpodobně nutné pomocí vzorce jazyka DAX extrahovat části kalendářního data a potom jednotlivé části spojit do platné reprezentace data a času.

Máte-li například sloupec s daty, která byla reprezentována jako celé číslo a potom importována jako textový řetězec, lze tento řetězec převést na hodnotu datum/čas pomocí tohoto vzorce:

=Date(Right([Value1],4),Left([Value1],2),MID([Value1],2))

Hodnota1:

Výsledek

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

Následující témata poskytují další informace týkající se funkcí sloužící k extrakci a složení kalendářních dat.

Definice vlastního formátu kalendářního data nebo čísla

Pokud vaše data obsahují kalendářní data nebo čísla, které nejsou reprezentována jedním ze standardních textových formátů systému Windows, lze definovat vlastní formát, který zajistí správné zpracování hodnot. Tyto formáty se používají při konverzi hodnot na řetězce, nebo z řetězců. V následujících tématech naleznete podrobný seznam předdefinovaných formátů, které jsou k dispozici pro práci s kalendářními daty a čísly.

Změna datových typů pomocí vzorce

V Power Pivot datový typ atributu výstup je určený podle zdrojových sloupců a nelze explicitně zadat datový typ atributu výsledku, protože optimální datový typ, je určený podle Power Pivot. Typ implicitních datových převodů provedly Power Pivot však může použít k manipulaci s typem dat výstupu. Další informace o převody typu najdete v tématu načtení ukázkových dat pro jazyk DAX a datový Model výukové programy pro.

 • Chcete-li převést řetězec kalendářních dat nebo číselný řetězec na číslo, vynásobte jej číslem hodnotou 1,0. Následující vzorec například vypočítá aktuální datum, od kterého odečte 3 dny, a jako výstup vrátí odpovídající celočíselnou hodnotu.

  = ((DNES)-3) * 1.0

 • Pokud chcete převést datum, číslo nebo hodnotu měny na řetězec, spojte hodnotu s prázdným řetězcem. Následující vzorec například vrací dnešní datum jako řetězec.

  = "" & Dnes()

Vrácení určitého datového typu lze zajistit také pomocí následujících funkcí:

Převedení reálných čísel na celá čísla

Scénář: Podmíněné hodnoty a testování na chyby

Stejně jako v Excelu DAX obsahuje funkce, které umožňují testování hodnot v datech a vrácení jinou hodnotu na základě nějaké podmínky. Můžete například vytvořit počítaný sloupec, který označuje prodejců buď jako Upřednostňované nebo hodnoty v závislosti roční Prodej-částka. Funkce, které testují hodnoty jsou také užitečné pro kontrolu oblasti nebo typ hodnoty, aby se předešlo chybám neočekávané data z přerušení výpočty.

Vytvoření hodnoty založené na podmínce

Při testování hodnot a vytváření nových podmíněných hodnot lze použít vnořené podmínky IF. Následující témata obsahují několik jednoduchých příkladů podmíněného zpracování a podmíněných hodnot:

Test na chyby ve vzorci

Na rozdíl od Excelu nejde mít v jednom řádku počítaného sloupce platné hodnoty a v jiném řádku neplatné hodnoty. Takže pokud je chyba v jakékoli části sloupce doplňku Power Pivot, celý sloupec se označí příznakem chyby. Chyby ve vzorci, jejichž výsledkem jsou neplatné hodnoty, je nutné vždycky opravit.

Pokud například vytvoříte vzorec, který způsobuje dělení nulou, může být výsledkem nekonečno nebo chyba. Některé vzorce vrací chybu, pokud funkce narazí na prázdnou hodnotu, když se očekává číselná hodnota. Při přípravě datového modelu doporučujeme případné chyby zobrazit tak, aby uživatel mohl kliknout na zprávu a problém vyřešit. Když budete publikovat sešity, měli byste zahrnout zpracování chyb, aby se zabránilo chybám výpočtu při výskytu neočekávaných hodnot.

Aby se zabránilo vracení chybových hodnot v počítaném sloupci, lze pro testovaní na chyby použít kombinaci logických a informačních funkcí tak, aby byla vždy vrácena platná hodnota. V následujících tématech naleznete několik jednoduchých příkladů s postupem v jazyku DAX:

Scénáře: Použití časového měřítka

Mezi funkce časového měřítka jazyka DAX patří i funkce, které pomáhají načítat kalendářní data nebo rozsahy kalendářních dat ze zdrojových dat. Tato kalendářní data nebo rozsahy kalendářních dat můžete následně použít pro výpočet hodnot v podobných obdobích. Funkce časového měřítka zahrnují i funkce, které pracují se standardními intervaly kalendářních dat, aby vám umožnily porovnat hodnoty v rámci měsíců, roků nebo čtvrtletí. Lze také vytvořit vzorec, který porovnává hodnoty prvního a posledního kalendářního data v zadaném období.

Seznam všechny funkce časového měřítka najdete v tématu Funkce časové řady (DAX). Tipy k použití kalendářních dat a časů efektivně Power Pivot analýzy najdete v tématu kalendářních dat v doplňku Power Pivot.

Výpočet souhrnných hodnot prodejů

V následujících tématech naleznete příklady výpočtu počátečních zůstatků a zůstatků uzávěrky. Tyto příklady vám umožní vytvořit průběžné zůstatky v různých intervalech, například ve dnech, měsících, čtvrtletích nebo letech.

Porovnání hodnot podle času

V následujících tématech naleznete příklady porovnání součtů za různá časová období. Časová období podporovaná jazykem DAX ve výchozím nastavení jsou měsíce, čtvrtletí a roky.

Výpočet hodnoty pro vlastní rozsah kalendářních dat

V následujících tématech naleznete příklady načtení vlastních rozsahů kalendářních dat, například prvních 15 dní po začátku propagační akce.

Pokud použijete funkce časového měřítka k načtení vlastní sady kalendářních dat, můžete tuto sadu použít jako vstup pro funkci provádějící výpočty. Tímto postupem můžete vytvořit agregace za časová období. Příklad naleznete v následujícím tématu:

 • Funkce PARALLELPERIOD

  Poznámka: Pokud nepotřebujete určit vlastní rozsah kalendářních dat, ale pracujete se standardními účetními jednotkami, jako jsou měsíce, čtvrtletí či roky, doporučujeme provádět výpočty pomocí funkcí časového měřítka navržených pro tyto účely, například TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALYTD atd.

Scénáře: Řazení a porovnávání hodnot

Chcete-li zobrazit pouze horních n položek ve sloupci nebo kontingenční tabulce, máte několik možností:

 • Lze použít funkce v aplikaci Excel 2010 a vytvořit filtr Top. Lze také vybrat počet horních nebo dolních hodnot v kontingenční tabulce. První část tohoto oddílu popisuje způsob filtrování kontingenční tabulky za účelem zobrazení 10 horních položek. Další informace naleznete v dokumentaci aplikace Excel.

 • Lze vytvořit vzorec, který dynamicky řadí hodnoty a potom hodnoty filtruje podle hodnot žebříčku, nebo můžete použít žebříček jako průřez. Druhá část tohoto oddílu popisuje způsob vytvoření tohoto vzorce a následné použití příslušného žebříčku v průřezu.

Lze nalézt výhody a nevýhody obou metod.

 • Filtr Top aplikace Excel se snadno používá, ale filtr je určen výhradně pro účely zobrazení. Pokud se podkladová data kontingenční tabulky změní, je nutné kontingenční tabulku ručně aktualizovat, aby se změny projevily. Pokud potřebujete s žebříčky dynamicky pracovat, můžete pomocí jazyka DAX vytvořit vzorec, který porovná hodnoty s dalšími hodnotami v sloupci.

 • Vzorec jazyka DAX je výkonnější; navíc po přidání hodnoty žebříčku do průřezu stačí na průřez pouze kliknout a počet zobrazených horních hodnot se změní. Výpočty jsou ale výpočetně náročné a tato metoda není vhodná pro tabulky s velkým počtem řádků.

Zobrazení pouze horních deseti položek v kontingenční tabulce

Chcete-li zobrazit nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami v kontingenční tabulce

 1. V kontingenční tabulce klikněte v záhlaví Popisky řádků na šipku dolů.

 2. Vyberte postupně možnosti Filtry hodnot> Prvních 10.

 3. V dialogovém okně Filtr prvních 10 položek < název sloupce > vyberte sloupce, nástroj Pořadová statistika a počet hodnot, následujícím způsobem:

  1. Chcete-li zobrazit buňky s nejvyššími hodnotami, vyberte možnost Nahoře. Chcete-li zobrazit buňky s nejnižšími hodnotami, vyberte možnost Dole.

  2. Zadejte počet horních nebo dolních hodnot, které chcete zobrazit. Výchozí hodnota je 10.

  3. Vyberte způsob zobrazení hodnot:

Název

Popis

Položky

Tuto možnost vyberte, chcete-li filtrovat kontingenční tabulku, aby zobrazovala pouze seznam nejvýše nebo nejníže umístěných položek podle jejich hodnot.

Procento

Tuto možnost vyberte, chcete-li filtrovat kontingenční tabulku, aby zobrazovala pouze položky, které dohromady tvoří určité procento.

Součet

Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit součet hodnot nejvýše nebo nejníže umístěných položek.

 1. Vyberte sloupec obsahující hodnoty, které chcete hodnotit.

 2. Klikněte na tlačítko OK.

Dynamické řazení položek pomocí vzorce

Následující téma obsahuje příklad způsobu použití jazyka DAX k vytvoření žebříčku uloženého v počítaném sloupci. Protože vzorce jazyka DAX jsou vyhodnocovány dynamicky, můžete si být vždy jisti, že je řazení správné, i když dojde ke změně podkladových dat. Protože je v počítaném sloupci použit vzorec, lze použít v průřezu řazení a potom zvolit horních 5, horních 10 nebo dokonce horních 100 hodnot.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×