Ruční zadávání dat do buněk listu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud chcete provést ruční zadávání dat do Excelu máte několik možností. Data můžete zadat do jedné buňky, do několika buněk současně nebo na víc List najednou. Data, která jste zadali mohou být čísla, text, datum nebo čas. Můžete formátovat data v mnoha různými způsoby. A existuje několik nastavení, která je možné upravit usnadnit zadávání dat za vás.

Toto téma není vysvětlují pomocí datového formuláře pro zadávání dat v listu. Další informace o práci s datových formulářů najdete v článku Přidání, úprava, najít a odstranění řádků pomocí datového formuláře.

Důležité informace: Pokud do listu nejde zadávat data nebo pokud je nelze upravovat, může být tento list vámi nebo někým jiným uzamčen proti nechtěným změnám. V zamknutém listu lze zobrazovat data výběrem buněk, ale do zamknutých buněk nelze zadávat žádné informace. Ve většině případů byste zámek listu neměli odstraňovat bez souhlasu osoby, která jej vytvořila. Potřebujete-li list odemknout, klikněte na položku Odemknout list ve skupině Změny na kartě Revize. Pokud bylo při uzamčení listu nastaveno heslo, je nutné jej pro odemčení listu zadat.

 1. Na listu klikněte na buňku.

 2. Zadejte požadovaná čísla nebo text, který chcete zadat a stiskněte klávesu ENTER nebo TAB.

  Chcete-li data zadat na nový řádek v buňce, zadejte zalomení řádku stisknutím kombinace kláves ALT + ENTER.

 1. Na kartě Soubor klikněte na tlačítkoMožnosti.

  V aplikaci Excel 2007 pouze: klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.

 2. V kategorii Upřesnit zaškrtněte v části Možnosti úprav políčko Automaticky vložit desetinnou čárku.

 3. Do číselníku Počet zadejte kladné číslo vyjadřující počet číslic napravo od desetinné čárky nebo záporné číslo pro číslice nalevo od desetinné čárky.

  Pokud například do pole Počet zadáte číslo 3 a do buňky zadáte číslo 2834, zobrazí se hodnota 2,834. Jestliže do pole Počet zadáte číslo -3 a do buňky zadáte číslo 283, zobrazí se hodnota 283000.

 4. Na listu klepněte na buňku a potom zadejte požadované číslo.

  Data zadaná do buněk před zaškrtnutím políčka Pevný počet desetinných míst nebudou ovlivněna.

  Možnost Pevný počet desetinných míst můžete dočasně potlačit tak, že při zadávání čísla napíšete desetinnou čárku.

 1. Na listu klepněte na buňku.

 2. Zadejte kalendářní datum nebo čas následujícím způsobem:

  • Části kalendářního data můžete oddělit tečkami nebo pomlčkami. Můžete například zadat 5.9.2002 nebo 5-Zář-2002.

  • Zadejte čas, který je založený na 12hodinovém formátu, zadejte čas a mezeru a potom zadejte nebo p cyklu. Příklad 9:00 p. V opačném Excel zadá dobu, které mi.

   Aktuální čas zadáte stisknutím kláves Ctrl+Shift+; (středník).

 • Pokud chcete zadat datum nebo čas, které bude při novém otevření listu stále aktuální, můžete použít funkce DNES a NYNÍ.

 • Pokud do buňky zadáváte datum nebo čas, zobrazí se ve výchozím formátu data nebo času pro váš počítač nebo ve formátu, který byl na buňku použit před zadáním data nebo času. Výchozí formát data nebo času závisí na nastavení kalendářního data a času v dialogovém okně Místní nastavení (Ovládací panely, Hodiny, Jazyk a oblast). Pokud byla tato nastavení ve vašem počítači změněna, data a časy ve vašich sešitech, které nebyly naformátovány pomocí příkazu Formát buněk, jsou zobrazeny podle těchto nastavení.

 • Chcete-li použít výchozí formát data nebo času, klikněte na buňku obsahující datum nebo čas a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+# nebo Ctrl+Shift+@.

 1. Vyberte buňky, do kterých chcete zadat stejná data. Buňky spolu nemusejí sousedit.

 2. Do aktivní buňky zadejte data a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Enter.

  Stejná data do několika buněk můžete také zadat pomocí Úchyt Úchyt a automaticky tak vyplnit buňky listu daty.

  Další informace naleznete v článku Automatické vyplnění dat v buňkách listu.

Aktivace více listů současně, můžete zadat nová data nebo změně existujících dat v jednom z listů nebo změny budou provedeny stejných buňkách všech vybraných listech.

 1. Klikněte na ouško prvního listu obsahujícího data, která chcete upravit. Potom stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na ouška listů, ve kterých chcete data synchronizovat.

  Tlačítka pro pohyb mezi listy

  Poznámka: Pokud není ouško požadovaného listu viditelné, klikněte na tlačítka pro pohyb mezi listy tak, aby se zobrazilo. Potom na něj klikněte. Pokud se vám ouška požadovaných listů stále nedaří nalézt, zkuste maximalizovat okno dokumentu.

 2. V aktivním listu vyberte buňku nebo Oblast, ve kterém chcete upravit stávající data nebo zadávat nová.

 3. V aktivní buňce zadejte nová data nebo upravte data stávající a poté stiskem klávesy Enter nebo Tab přesuňte výběr na další buňku.

  Změny budou provedeny ve všech vámi vybraných listech.

 4. Opakujte předchozí krok, dokud nedokončíte zadávání nebo úpravy dat.

 • Výběr více listů lze zrušit kliknutím na kterýkoli nevybraný list. Pokud není zobrazen žádný nevybraný list, klikněte pravým tlačítkem myši na ouško nějakého vybraného listu a pak klikněte na příkaz Oddělit listy.

 • Při zadávání nebo úpravách dat se změny projeví ve všech vybraných listech a mohou nechtěně nahradit data, která jste neměli v úmyslu měnit. Aby k tomu nedocházelo, můžete si všechny listy zobrazit současně a identifikovat potenciální konflikty dat.

  1. Na kartě Zobrazení ve skupině Okno klikněte na příkaz Nové okno.

  2. Přepněte do nového okna a klikněte na list, který chcete zobrazit.

  3. Opakujte kroky 1 a 2 u každého listu, který chcete zobrazit.

  4. Na kartě Zobrazení, ve skupině Okno, klikněte na příkaz Uspořádat vše a poté klikněte na požadovanou možnost.

  5. Chcete-li zobrazit listy pouze v aktivním sešitu, zaškrtněte v dialogovém okně Uspořádat okna políčko Okna aktivního sešitu.

V aplikaci Excel je několik nastavení, které lze změnit a usnadnit tak ruční zadávání dat. Některé změny ovlivní všechny sešity, některé ovlivní celý list a některé ovlivní pouze určené buňky.

Změna směru pro klávesu Enter

Pokud stisknete klávesu Tab pro zadání dat do několika buněk v řádku a potom na konci daného řádku stisknete klávesu Enter, posune se ve výchozím nastavení výběr na začátek dalšího řádku.

Ve výchozím nastavení posunete stisknutím klávesy Enter výběr o jednu buňku dolů a stisknutím klávesy Tab o jednu buňku doprava. Směr posunu u klávesy Tab nelze změnit, ale je možné zadat jiný směr u klávesy Enter. Změna tohoto nastavení ovlivní celý list, veškeré další otevřené listy, veškeré další otevřené sešity a všechny nové sešity.

 1. Na kartě Soubor klikněte na položku Možnosti.

  V aplikaci Excel 2007 pouze: klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.

 2. V kategorii Upřesnit zaškrtněte v části Možnosti úprav políčko Po stisknutí klávesy Enter přesunout výběr a pak v rozevíracím seznamu Směr klikněte na požadovaný směr.

Změna šířky sloupce

Buňky se v některých případech může zobrazovat #. Tato situace může nastat, když buňka obsahuje číslo nebo datum a šířku jeho sloupce nemůže zobrazit všechny znaky, které vyžadují jeho formátu. Předpokládejme například, že na buňku s formátem data "mm/dd/rrrr" obsahuje 31/12/2015. Ve sloupci jsou však pouze dost široký, aby zobrazit šest znaků. Buňky se zobrazí #. Pokud chcete zobrazit celý obsah buňky s jeho aktuálním formátu, musí zvětšení šířky sloupce.

 1. Klikněte na buňku, pro kterou chcete změnit šířku sloupce.

 2. Na kartě Domů ve skupině Buňky klepněte na tlačítko Formát.

  Skupina Buňky na kartě Domů

 3. V oddílu Velikost buněk proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přizpůsobit šířku buňky jejímu obsahu, klepněte na příkaz Přizpůsobit šířku sloupců.

  • Chcete-li zadat větší šířku sloupce, klepněte na příkaz Šířka sloupců a potom zadejte požadovanou šířku do pole Šířka sloupce.

Poznámka: Jako alternativu ke zvětšení šířky sloupce můžete změnit formát sloupce nebo dokonce i samostatné buňky. Můžete například změnit formát data tak, že se datum zobrazuje pouze jako den a měsíc (formát „dd.mm.“), například 31.12., nebo se číslo může zobrazovat ve vědeckém (exponenciálním) formátu, například jako 4E+08.

Zalomení textu v buňce

Nastavením možnosti pro zalomení textu můžete text v buňce zobrazit na více řádcích. Zalomení textu v buňce nemá vliv na jiné buňky.

 1. Klikněte na buňku, ve které chcete zalomit text.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na položku Zalamovat text.

  Skupina Zarovnání na kartě Domů

Poznámka: Pokud je chytrému dlouhý text nezalomí, znaky (slovo nebude rozdělení); Místo toho můžete rozšířit sloupce nebo zmenšit velikost písma a zobrazit veškerý text. Pokud po zalomit text není vidět celý text, bude pravděpodobně nutné upravit výšku řádku. Na kartě Domů ve skupině buňky klikněte na Formát a potom v části Velikost buňky klikněte na Přizpůsobit řádek.

Další informace o zalamování textu naleznete v článku Zalomení textu v buňce.

Změna formátu čísla

V aplikaci Excel je formát buňky nezávislý na datech, která sou v ní uložena. Tento rozdíl zobrazení může mít významný vliv, pokud se jedná o číselná data. Pokud je například zadávané číslo zaokrouhlené, je obvykle zobrazeno pouze zobrazené číslo. Výpočty s tímto číslem používají skutečnou hodnotu čísla uloženou v buňce, nikoliv zobrazené formátované číslo. Výpočty se tedy mohou zobrazovat nepřesně z důvodu zaokrouhlení v jedné nebo více buňkách.

Po zadání čísel do buňky můžete změnit formát, ve kterém jsou zobrazena.

 1. Klikněte na buňku s čísly, která chcete naformátovat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku vedle pole Formát čísla a potom klikněte na požadovaný formát.

  Pole Formát čísla na kartě Domů

  Pokud chcete vybrat číselný formát v seznamu dostupných formátů, klikněte na Další číselné formáty a potom v seznamu Druh klikněte na požadovaný formát.

Naformátování čísla jako textu

Čísla, která v aplikaci Excel nemají sloužit k výpočtům (například telefonní čísla), můžete naformátovat jako text tak, že před zadáním čísel naformátujete prázdné buňky pomocí možnosti Text.

 1. Vyberte prázdnou buňku.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku vedle pole Formát čísla a potom klikněte na položku Text.

  Pole Formát čísla na kartě Domů

 3. Do naformátované buňky zadejte požadovaná čísla.

  Čísla zadaná do buněk před použitím formátu Text je třeba znovu zadat do naformátovaných buněk. Čísla můžete znovu zadat jako text tak, že postupně vyberete každou buňku, stisknete klávesu F2 a potom klávesu Enter.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×