Rozložení okna Návrhář dotazu (ADP)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka: Informace v tomto tématu jsou určeny pouze pro projekt aplikace Microsoft Access (ADP).

Návrhář dotazu se skládá ze tří podoken: podokno Diagram, v podokně Mřížka a v podokně SQL.

Tři podokna okna Návrhář dotazu

diagram, mřížky a sql podokny Návrháře dotazu

 • podokně Diagram se zobrazují tabulky, zobrazení a vložené funkce použité v dotazu. Každý obdélník reprezentuje tabulku, zobrazení nebo vloženou funkci a zobrazují se v něm dostupné datové sloupce a ikony znázorňující způsob použití jednotlivých sloupců v dotazu. Spojení jsou znázorněna čarami mezi obdélníky.

 • Podokno Mřížka obsahuje mřížku ve formátu tabulky, jejíž buňky slouží k zadávání možností, jako například datových sloupců, které se mají zobrazit, vybíraných řádků, způsobu seskupení řádků atd.

 • podokně SQL se zobrazuje příkaz SQL, který odpovídá vytvářenému dotazu. Příkaz SQL vytvořený Návrhářem databáze zde můžete upravit nebo zadat vlastní příkaz SQL. Toto podokno lze použít zejména k zadávání příkazů SQL, které nelze vytvořit pomocí podoken Diagram a Mřížka, jako jsou například sjednocovací dotazy.

K vytvoření dotazu lze použít kterékoli z těchto podoken: zobrazený sloupec můžete určit výběrem v podokně Diagram, zadáním v podokně Mřížka nebo uvedením v příkazu SQL v podokně SQL. Podokna Diagram, Mřížka a SQL jsou synchronizována: provedete-li změnu v jednom z nich, projeví se tato změna automaticky v ostatních podoknech.

Podokno Diagram

Základní informace o podokně Diagram

Podokno Diagram obsahuje grafické znázornění tabulek, zobrazení, uživatelem definovaných funkcí a poddotazů obsažených v dotazu. Zobrazují se v něm také všechna spojení a relace.

V podokně Diagram můžete provádět následující akce:

 • přidávání a odstraňování tabulek, zobrazení, uživatelem definovaných funkcí nebo poddotazů a určování výstupních datových sloupců;

 • určování sloupců, podle kterých má být výstup dotazu seřazen;

 • určování seskupení řádků v sadě výsledků;

 • vytvoření nebo úprava spojení mezi tabulkami, zobrazení, uživatelem definovaných funkcí nebo poddotazů.

Změny provedené v podokně Diagram se projeví v podoknech Mřížka a SQL. Vyberete-li na panelu Diagram například výstupní sloupec tabulky, zobrazení, uživatelem definované funkce nebo poddotazu, bude do podokna Mřížka přidán příslušný datový sloupec a do podokna SQL odpovídající příkaz SQL.

Ikony, zaškrtávací políčka a symboly v podokně Diagram

Každá tabulka, zobrazení, uživatelem definovaná funkce a poddotaz se v podokně Diagram zobrazí jako samostatné okno. Ikony v záhlaví jednotlivých obdélníků určují typy objektů reprezentované daným obdélníkem podle následující tabulky.

Ikona

Typ objektu

Obrázek ikony

Tabulka

Obrázek ikony

Zobrazení

Obrázek ikony

Vložená funkce

Obrázek ikony

Poddotaz (v klauzuli FROM)


Každý zobrazuje sloupců dat tabulky, zobrazení nebo uživatelem definovanou funkci. Zaškrtávací políčka a symboly se zobrazí vedle názvy sloupců označíte použití sloupce v dotazu. Popisy tlačítek zobrazují informace, jako datový typ a velikost sloupců.

Okno Vstupní zdroj

V následující tabulce jsou uvedena zaškrtávací políčka a symboly používané v obdélnících jednotlivých tabulek, zobrazení a uživatelem definovaných funkcí.

Zaškrtávací políčko nebo symbol

Popis

zaškrtávací políčko
Obrázek ikony
Obrázek ikony
Obrázek ikony

Určuje, zda se datový sloupec objeví v sadě výsledků dotazu (výběrový dotaz) nebo zda je použit v aktualizačním, přidávacím či vytvářecím dotazu nebo v dotazu pro přidávání hodnot. Chcete-li přidat sloupec do sady výsledků, vyberte jej. Je-li zaškrtnuto políčko (všechny sloupce), objeví se na výstupu všechny datové sloupce.

Ikona použitá v zaškrtávacím políčku se mění podle typu vytvářeného dotazu. Při vytváření odstraňovacího dotazu nelze vybírat jednotlivé sloupce.

Obrázek ikony
Obrázek ikony

Určuje, že datový sloupec je použit k seřazení výsledků dotazu (je součástí klauzule ORDER BY). Ikona obsahuje text A-Z pro vzestupné pořadí řazení a text Z-A pro pořadí sestupné.

Obrázek ikony

Určuje, že datový sloupec je použit k vytvoření seskupené sady výsledků (je součástí klauzule GROUP BY) agregačního dotazu.

Obrázek ikony

Určuje, že datový sloupec je zahrnut do podmínky vyhledávání dotazu (je součástí klauzule WHERE nebo HAVING).

Obrázek ikony

Určuje, že obsah datového sloupce je na výstup shrnut (sloupec je součástí funkce SUM, AVG nebo jiné agregační funkce).

Poznámka: Návrhář dotazu nezobrazí datové sloupce tabulky, zobrazení nebo funkce definované uživatelem v případě, že nemáte dostatečná práva pro přístup k těmto objektům nebo pokud ovladač databáze nemůže vrátit informace o těchto objektech. V takových případech se zobrazí pouze záhlaví tabulky, zobrazení nebo funkce definované uživatelem.

Spojené tabulky v podokně Diagram

Pokud dotaz obsahuje spojení, se zobrazí spojnici mezi sloupce dat použité ve spojení. Pokud jste se připojili datových sloupců nejsou zobrazeny (příklad, tabulky, zobrazení, funkce definované uživatelem nebo poddotazu je minimalizované nebo spojení zahrnuje výraz), umístí Návrhář dotazů spojnici záhlaví obdélník představující tabulky, zobrazení, uživatelem definovaných funkcí nebo poddotazu. Návrhář dotazů zobrazuje jeden řádek připojit se pro každé podmínce spojení.

Jednu spojnici mezi dvěma tabulkami

Tvar ikony v polovině čáry spojení indikuje způsob spojení tabulek nebo objektů s tabulkovou strukturou. Pokud je v klauzuli spojení použit jiný operátor než rovná se (=), zobrazí se tento operátor v ikoně na čáře spojení. Ikony, které se mohou objevit na čáře spojení, jsou uvedeny v následující tabulce.

Ikona čáry spojení

Popis

Obrázek ikony

Vnitřní spojení (vytvořené pomocí operátoru rovná se).

Na základě symbol vnitřního spojení & nebo; větší než & položky operátor

Vnitřní spojení vytvořené pomocí operátoru je větší než. (Operátor zobrazený na čáře spojení odpovídá operátoru použitému ve spojení.)

Obrázek ikony

Vnější spojení, do kterého budou zahrnuty všechny řádky z tabulky znázorněné vlevo bez ohledu na to, jestli tabulka vpravo obsahuje odpovídající řádky.

Obrázek ikony

Vnější spojení, do kterého budou zahrnuty všechny řádky z tabulky znázorněné vpravo bez ohledu na to, zda tabulka vlevo obsahuje odpovídající řádky.

Obrázek ikony

Plné vnější spojení, do kterého budou zahrnuty všechny řádky z obou tabulek bez ohledu na to, zda druhá tabulka, zobrazení, uživatelem definovaná funkce nebo poddotaz obsahuje odpovídající řádky.


Ikony na konce čáry spojení označuje typ spojení. V následující tabulce jsou uvedeny typy spojení a ikony, které mohou být zobrazena na konce na spojnici.

Ikona na koncích čáry spojení

Popis

Obrázek ikony

Spojení 1:1

Obrázek ikony

Spojení 1:N

Obrázek ikony

Návrháři dotazu se nepodařilo zjistit typ spojení.

Podokno Mřížka

Základní informace o podokně Mřížka

Podokno Mřížka slouží k zadávání možností dotazu, například datových sloupců, které mají být zobrazeny, způsobu řazení výsledků a výběru řádků, prostřednictvím mřížky, která se podobá tabulce tabulkového procesoru. V podokně Mřížka můžete zadat následující prvky dotazu:

 • zobrazené sloupce a aliasy názvů sloupců,

 • tabulka, do které sloupce patří,

 • výrazy vypočítaných sloupců,

 • pořadí řazení dotazu,

 • podmínky vyhledávání,

 • kritéria seskupení včetně agregačních funkcí, které mají být použity v souhrnných sestavách,

 • nové hodnoty aktualizačních dotazů a dotazů pro připojování hodnot,

 • názvy cílových sloupců pro připojovací dotazy.

Změny, které provedete v podokně Mřížka, se automaticky projeví v podoknech Diagram a SQL. Také podokno Mřížka je automaticky aktualizováno tak, aby jeho obsah odpovídal změnám provedeným v jiných podoknech.

Sloupce podokna Mřížka

Jednotlivé řádky v podokně Mřížka reprezentují datové sloupce použité v dotazu. Sloupce v podokně Mřížka odpovídají možnostem dotazu.

Podokno Mřížka

Konkrétní informace, které se objeví v podokně Mřížka, závisejí na typu vytvářeného dotazu. Pokud vytváříte výběrový dotaz, obsahuje podokno Mřížka jiné sloupce než při vytváření aktualizačního dotazu.

V následující tabulce jsou uvedeny sloupce mřížky, které se mohou objevit v podokně Mřížka.

Sloupec

Typ dotazu

Popis

Sloupec

Vše

Zobrazuje buď název datového sloupce použitého v dotazu, nebo výraz vypočítaného sloupce. Tento sloupec je uzamčen, takže při vodorovném posouvání mřížky zůstává zobrazen.

Alias

výběrový, přidávací, aktualizační, vytvářecí

Určuje buď alternativní název sloupce, nebo název, který lze použít pro vypočítaný sloupec.

Tabulka:

výběrový, přidávací, aktualizační, vytvářecí

Určuje název tabulky, zobrazení, uživatelem definované funkce nebo poddotazu pro přiřazený datový sloupec. U vypočítaných sloupců je tento sloupec prázdný.

Výstup

výběrový, přidávací, vytvářecí

Určuje, zda se má datový sloupec objevit ve výstupu dotazu.

Poznámka: Pokud to umožňuje databázový systém, lze datové sloupce používat v řadicích a vyhledávacích klauzulích bez zobrazení v sadě výsledků.

Typ řazení

výběrový, přidávací

Určuje, že přiřazený datový sloupec má být použit k řazení výsledků dotazu, a zda má jít o řazení vzestupné nebo sestupné.

Pořadí řazení

výběrový, přidávací

Určuje prioritu řazení jednotlivých datových sloupců použitých k řazení sady výsledků. Změníte-li pořadí řazení datového sloupce, bude pořadí řazení upraveno odpovídajícím způsobem i u všech ostatních sloupců.

Seskupit

výběrový, přidávací, vytvářecí

Určuje, že přiřazený datový sloupec je použit k vytvoření agregačního dotazu. Tento sloupec mřížky se objeví pouze tehdy, vyberete-li z nabídky Nástroje příkaz Seskupit nebo přidáte-li do podokna SQL klauzuli GROUP BY.

Ve výchozím stavu tento sloupec obsahuje hodnotu Seskupit a je použit v klauzuli GROUP BY.

Přejdete-li na buňku tohoto sloupce a vyberete-li agregační funkci, která má být použita pro přiřazený datový sloupec, je výsledný výraz standardně přidán do sady výsledků jako výstupní sloupec.

Kritéria

Vše

Určuje podmínku vyhledávání (filtr) přiřazeného datového sloupce. Zadejte operátor (výchozí operátor je =) a hledanou hodnotu. Textové hodnoty uvádějte v apostrofech.

Je-li přiřazený datový sloupec součástí klauzule GROUP BY, bude zadaný výraz použit v klauzuli HAVING.

Zadáte-li hodnoty do více buněk mřížky ve sloupci Kritéria, budou výsledné podmínky vyhledávání automaticky spojeny operátorem AND.

Chcete-li zadat více hledaných výrazů podmínky databáze jednotného sloupce (například (fname > 'A') AND (fname < 'M')dvakrát přidání sloupce dat do podokna mřížky a zadejte oddělte hodnoty ve sloupci kritéria mřížky pro každý výskyt sloupce dat.

Nebo

Vše

Určuje další výraz podmínky vyhledávání pro datový sloupec spojený s předcházejícími výrazy operátorem OR. Chcete-li do mřížky přidat další sloupec Nebo, přejděte do posledního sloupce Nebo a stiskněte klávesu TAB.

Přidávání

Přidávací

Určuje název cílového datového sloupce přiřazeného datového sloupce. Vytvoříte-li přidávací dotaz, Návrhář dotazu se pokusí přiřadit ke zdroji vhodný cílový datový sloupec. Nenalezne-li Návrhář dotazu odpovídající sloupec, musíte jeho název zadat sami.

Aktualizovat do

aktualizační, pro přidávání hodnot

Určuje hodnotu, která má být vložena do přiřazeného sloupce. Zadejte hodnotu tvořenou literálem nebo výraz.

Podokno SQL

Základní informace o podokně SQL

V podokně SQL se zobrazuje příkaz SQL, který odpovídá aktuálnímu dotazu. Při vytváření dotazu je obsah podokna SQL automaticky aktualizován a formátován tak, aby byl snadno čitelný.

V podokně SQL můžete provádět následující akce:

 • vytváření nových dotazů zadáváním příkazů SQL,

 • úprava příkazů SQL vytvořených Návrhářem dotazu na základě nastavení podoken Diagram a Mřížka,

 • zadávání příkazů, které využívají speciálních funkcí serveru Microsoft SQL Server.

Příkazy v podokně SQL

Aktuální dotaz lze upravit přímo v podokně SQL. Přejdete-li do jiného podokna, Návrhář dotazu příkaz automaticky zformátuje a poté změní obsah podoken Diagram a Mřížka tak, aby tomuto příkazu odpovídal.

Poznámka: V příkazech SQL lze využívat rady pro optimalizaci, Návrhář dotazu je však může při změně formátu přepsat.

Pokud příkaz nelze reprezentovat v podoknech Diagram a Mřížka a jsou-li tato podokna viditelná, Návrhář dotazu zobrazí chybovou zprávu a nabídne dvě možnosti dalšího postupu:

 • návrat do podokna SQL a úprava příkazu,

 • zrušení provedených změn a návrat k poslední platné verzi příkazu SQL.

Pokud se vrátíte do podokna SQL a budete pokračovat v úpravách příkazu, Návrhář dotazu zobrazí ostatní podokna ztlumeně, aby bylo zřejmé, že jejich obsah již neodpovídá obsahu podokna SQL.

Podokno SQL lze využít k zadávání příkazů SQL, které není možné reprezentovat v Návrháři dotazu graficky. V takových případech postupuje Návrhář dotazu stejně jako při nalezení chyby – podokna Diagram a Mřížka zobrazí ztlumeně, aby bylo zřejmé, že nereprezentují aktuální příkaz. Poté můžete pokračovat v úpravách příkazu a spustit jej stejně jako kterýkoli jiný příkaz SQL.

Poznámka: Zadáte-li příkaz SQL a výsledný dotaz poté dále upravíte v podoknech Diagram a Mřížka, Návrhář dotazu příkaz SQL vytvoří znovu a zobrazí jeho upravenou verzi. V některých případech může být výsledkem příkaz SQL se strukturou odlišnou od původně zadaného příkazu (ačkoli výsledky budou vždy totožné). Tento rozdíl se může vyskytnout zejména tehdy, když pracujete s podmínkami vyhledávání zahrnujícími více klauzulí spojených operátory AND a OR.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×