Rozdělení databáze aplikace Access

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

U všech databází, které sdílí více lidí v síti, je vhodné zvážit jejich rozdělení. Rozdělení sdílené databáze může zvýšit výkon databáze a snížit riziko poškození souboru databáze.

Po rozdělení databáze se můžete rozhodnout přesunout back-end databázi nebo použít odlišnou back-end databázi. Ke změně back-end databáze, kterou používáte, můžete použít Správce propojených tabulek.

Poznámky: 

 • Rozdělení databáze není totéž jako její archivace. V tomto tématu není probírán postup archivace dat. Data se archivují pravidelným přesouváním starších záznamů do jiné databáze, a to buď z toho důvodu, že se soubor databáze příliš rychle zvětšuje a blíží se limitní velikosti, nebo proto, že potřebujete soubor databáze udržovat malý a s daty přehledně uspořádanými podle časového období. Za určitých okolností můžete data archivovat rozdělením databáze. Další informace naleznete v online článku Archivace dat aplikace Access.

 • Pokud rozdělíte webovou databázi, nedojde k přesunu žádných tabulek z takové databáze do back-end databáze a nebude možné k nim přistupovat z výsledné front-end databáze.

V tomto článku

Základní informace

Než začnete

Rozdělení databáze

Distribuce front-end databáze

Změna používané back-end databáze

Přehled

Při rozdělení databázi přeskupíte do dvou souborů: back-end databáze, která obsahuje tabulky dat, a front-end databáze, která obsahuje všechny ostatní databázové objekty, například dotazy, formuláře a sestavy. Každý uživatel databáze přistupuje k datům pomocí místní kopie front-end databáze.

K rozdělení databáze použijte Průvodce rozdělováním databáze. Po rozdělení databáze je nutné distribuovat všem uživatelům front-end databázi.

Upozornění: Pokud vaši databázi využívá více koncových uživatelů, za účelem ochrany vašich dat doporučujeme, abyste nesdíleli kopie databáze, která obsahuje odkazy na seznamy služby SharePoint včetně odkazů na seznamy obsažené v publikované webové databázi. Pokud odkazujete na tabulku, která obsahuje seznam služby SharePoint, umožníte libovolnému kyberzločinci změnit cíl odkazu a potenciálně změnit oprávnění na webu služby SharePoint, protože informace o připojení k propojeným tabulkám nejsou zašifrované.

Výhody rozdělení databáze

Mezi výhody rozdělení databáze patří:

 • Zvýšený výkon:    Výkon databáze se obvykle výrazně zvýší, protože se přes síť přenášejí pouze data. U sdílené databáze, která není rozdělená, se přes síť kromě dat přenášejí i vlastní databázové objekty – tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly. 

 • Vyšší dostupnost:    Vzhledem k tomu, že sítí jsou přenášena pouze data, jsou databázové transakce (například úpravy záznamů) prováděny rychleji a je k dispozici více času pro úpravy dat.

 • Rozšířené zabezpečení:    Pokud je back-end databáze uložena v počítači, který používá systém souborů NTFS, můžete k vylepšení ochrany dat použít funkce zabezpečení systému souborů NTFS. Protože uživatelé přistupují k back-end databázi pomocí propojených tabulek, je méně pravděpodobné, že by narušitel získal neoprávněný přístup k datům krádeží front-end databáze nebo vydáváním se za autorizovaného uživatele. Operační systémy Windows XP, Windows Vista a Windows Server 2003 používají systém souborů NTFS jako výchozí. Pokud si nejste jisti, jaký systém souborů váš souborový server používá, obraťte se na správce systému. Pokud máte oprávnění správce souborového serveru, můžete si zjistit systém souborů sami spuštěním příkazu msinfo32.

  Jak zjistit systém souborů pomocí příkazu msinfo32

  1. Klikněte na tlačítko Start a pak klikněte na Spustit.

  2. V dialogovém okně Spustit zadejte msinfo32 a klikněte na OK.

  3. V části Souhrn systémových informací klikněte na symbol plus u položky Součásti.

  4. V části Součásti klikněte na symbol plus u položky Úložiště a potom klikněte na položku Jednotky. V panelu napravo se zobrazí informace o dostupných jednotkách.

 • Zvýšená spolehlivost:    V případě, že uživatel narazí na potíže s databází a databáze se neočekávaně zavře, omezí se možné poškození souboru databáze obvykle pouze na kopii front-end databáze, kterou měl uživatel otevřenu. Protože uživatel přistupuje k datům v back-end databázi pouze pomocí propojených tabulek, je back-end databáze mnohem méně náchylná k poškození.

 • Flexibilní vývojové prostředí:    Jelikož každý uživatel pracuje s místní kopií front-end databáze, mohou jednotliví uživatelé nezávisle vytvářet dotazy, formuláře, sestavy a další databázové objekty, aniž by to mělo vliv na ostatní uživatele. Stejně tak můžete vyvíjet a distribuovat novou verzi front-end databáze bez přerušení přístupu k datům, která jsou uložena v back-end databázi.

Začátek stránky

Než začnete

Před rozdělením databáze zvažte následující skutečnosti:

 • Před rozdělením je vhodné databázi vždy zálohovat. Pokud databázi rozdělíte a potom své rozhodnutí změníte, můžete původní databázi obnovit ze záložní kopie.

 • Rozdělení databáze může trvat delší dobu. Měli byste upozornit uživatele, aby databázi v průběhu rozdělování nepoužívali. Pokud uživatel provede změnu dat při rozdělování databáze, změny se nepromítnou do back-end databáze.

  Tip: Jestliže některý uživatel přesto provedl během rozdělování databáze změnu dat, lze nová data po dokončení rozdělení importovat do back-end databáze.

 • Rozdělení databáze je sice jedním ze způsobů, jak sdílet data, ovšem každý uživatel databáze musí mít nainstalovánu verzi aplikace Microsoft Office Access, která je kompatibilní s formátem souboru back-end databáze. Pokud například back-end databáze používá formát souboru ACCDB, uživatelé s aplikací Access 2003 k datům v této databázi nemohou získat přístup.

 • Můžete použít starší formát souborů aplikace Access pro back-end databáze v případě použití funkce, které už nejsou podporované. Například, pokud používáte datové stránky (DAPs); můžete dál používat je-li back-end databáze ve starším formátu souboru, který podporuje DAPs. Pak můžete nový formát souborů s front-end databáze, aby uživatelé měli přístup k výhody nového formátu. Všimněte si, že nelze změnit data v datové stránky pomocí aplikace Access 2010. Další informace naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Rozdělení databáze

 1. V místním počítači vytvořte kopii databáze, kterou chcete rozdělit. Použijte soubor databáze na místním pevném disku, nikoli v sdílené síťové složce. Pokud je soubor databáze sdílen z místního pevného disku, můžete jej ponechat v původním umístění.

 2. Otevřete kopii databáze, která se nachází na místním pevném disku.

 3. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Přesunout data na Databáze Access. Spustí se Průvodce rozdělováním databáze.

 4. Klikněte na tlačítko Rozdělit databázi.

 5. V dialogovém okně Vytvoření databáze back-end zadejte název, typ a umístění souboru back-end databáze.

  Poznámky: 

  • Zvažte použití názvu, který navrhuje aplikace Access. Tento název zachovává původní název souboru a určuje, že databáze je databází typu back-end, vložením řetězce _be za vlastní název před příponou souboru.

  • Typ souboru měňte pouze v případě, že někteří uživatelé budou pro přístup k datům používat starší verzi aplikace Access.

  • Do pole Název souboru můžete před název souboru zadat cestu k síťovému umístění. Pokud například síťové umístění pro back-end databázi je \\server1\sdílená_složka1\ a název souboru back-end databáze je Databáze1_be.accdb, můžete do pole Název souboru zadat \\server1\sdílená_složka1\Databáze1_be.accdb.

  • Zvolené umístění musí být dostupné pro všechny uživatele databáze. Vzhledem k tomu, že připojení jednotek se může lišit, je vhodnější k zadání umístění použít cestu UNC, nikoli písmeno připojené jednotky.

 6. Po dokončení zobrazí průvodce zprávu s potvrzením.

Databáze je nyní rozdělena. Front-end databáze je soubor, se kterým se začínalo (kopie původní sdílené databáze). Back-end databáze je umístěna v síťovém umístění, které bylo určeno v kroku 5 tohoto postupu.

Omezení změn v návrhu front-end databáze

Pokud chcete omezit změny, které je třeba distribuovat front-end databázi, zvažte možnost uložení jako kompilovaný binární soubor (soubor ACCDE). V aplikaci Access 2010 je kompilovaný binární soubor uloženého kódem všechny Visual Basic aplikace Access (VBA) kompilovaný souboru databáze aplikace. Žádné zdrojového kódu jazyka VBA zůstane v souboru kompilovaný binární aplikace Access. Uživatelé nemohli změnit designu objekty do souboru .accde.

 1. Otevřete soubor front-end databáze (ACCDB), který chcete uložit jako kompilovaný binární soubor (ACCDE).

 2. Na kartě Databázové nástroje ve skupině Databázové nástroje klikněte na Vytvořit databázi ACCDE. Obrázek tlačítka

 3. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do složky, kam chcete soubor uložit, do pole Název souboru zadejte název souboru a potom klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Distribuce front-end databáze

Po rozdělení databáze je třeba distribuovat front-end databázi uživatelům, aby ji mohli začít používat.

Upozornění: Pokud vaši databázi využívá více koncových uživatelů, za účelem ochrany vašich dat doporučujeme, abyste nesdíleli kopie databáze, která obsahuje odkazy na seznamy služby SharePoint včetně odkazů na seznamy obsažené v publikované webové databázi. Pokud odkazujete na tabulku, která obsahuje seznam služby SharePoint, umožníte libovolnému kyberzločinci změnit cíl odkazu a potenciálně změnit oprávnění na webu služby SharePoint, protože informace o připojení k propojeným tabulkám nejsou zašifrované.

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Odešlete e-mailovou zprávu uživatelům databáze a ke zprávě připojte soubor front-end databáze. Ve zprávě uveďte pokyny, které uživatelům umožní co nejrychleji začít používat front-end databázi.

 • Uložte soubor front-end databáze do síťové složky, ke které mají přístup všichni uživatelé databáze, a potom odešlete uživatelům e-mailovou zprávu, která bude obsahovat informace o umístění síťové složky společně s dalšími pokyny potřebnými pro zajištění přístupu k databázi.

 • Distribuujte front-end databázi pomocí vyměnitelného média, například disku CD-ROM nebo jednotky USB. Pokud soubor instalujete sami, můžete ověřit, zda funguje. Pokud soubor instalují uživatelé, je vhodné přiložit dokument s vysvětlením, jaké kroky je třeba provést při instalaci souboru a na koho se lze obrátit v případě potíží.

Začátek stránky

Změna používané back-end databáze

K přesunutí nebo použití odlišné back-end databáze můžete použít Správce propojených tabulek.

Pokud chcete přesunout back-end databázi, nejprve ji zkopírujte do nového umístění a potom postupujte následujícím způsobem.

 1. Na kartě Databázové nástroje klepněte ve skupině Databázové nástroje na položku Správce propojených tabulek.

 2. Ve Správci propojených tabulek vyberte tabulky, které jsou obsaženy v aktuální back-end databázi.

  Tip: Pokud jste nevytvořili propojení s žádnou jinou databází, klikněte na možnost Vybrat vše.

 3. Zaškrtněte políčko Vždy zobrazit dotaz na zadání umístění a potom klikněte na tlačítko OK.

 4. Vyhledejte a vyberte novou back-end databázi.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×