Office
Přihlásit se

Použití webové části Formulář HTML k filtrování a zobrazení dat v jiné webové části

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí webové části Formulář HTML se můžete připojit a předat data do jiné webové části, například Zobrazení seznamu.

V tomto článku:

Použití webové části formulář

Přidání webové části na stránku

Připojení webové části formulář HTML k jiné webové části

Přizpůsobení webové části formulář HTML

Přizpůsobení výchozí webové části formulář HTML

Použití víceřádkové textové pole

Použití přepínačů

Použijte rozevírací seznam možností

Pomocí zaškrtávacích políček

Konfigurace společných vlastností webové části

Vzhled

Rozložení

Rozšířené možnosti

Použití webové části Formulář

Pomocí webové části Formulář HTML se můžete připojit a předat data do jiné webové části. Pomocí výchozí webové části Formulář HTML můžete například zadat název oblasti, předat hodnotu do webové části Zobrazení seznamu se zákaznickými daty a filtrovat data podle zadané oblasti. Webovou část Formulář HTML také můžete přizpůsobit tak, aby mohl uživatel například vybrat název oblasti z rozevíracího seznamu. Ve webové části Formulář HTML můžete používat textová pole, rozevírací seznamy, víceřádková textová pole, zaškrtávací políčka nebo přepínače.

Způsob připojení polí k jiné webové části závisí na tom, jak bylo pro tuto webovou část definováno použití připojení k webovým částem.

Přestože ve formuláři můžete mít více než jeden prvek (textové pole, přepínače atd.), k webové části Zobrazení seznamu může být připojeno pouze jedno pole. K různým webovým částem však lze současně připojit různá pole. Máte například webovou část Formulář HTML, která obsahuje textové pole a sadu přepínačů. Textové pole může být připojeno k jedné webové části Zobrazení seznamu a přepínače k jiné. Pokud uživatel klikne na tlačítko Přejít, jsou obě webové části Zobrazení seznamu filtrovány podle informací zadaných ve webové části Formulář HTML.

Dvě nebo více polí webové části Formulář HTML lze k jiné webové části připojit za předpokladu, že tato webová část může přijmout více parametrů. V takovém případě budete k dokončení připojení pravděpodobně potřebovat aplikaci pro navrhování webů kompatibilní se službou SharePoint, například SharePoint Designer 2010.

Začátek stránky

Přidání webové části na stránku

K úpravám stránky je nutné mít aspoň oprávnění, která získáte přidáním do výchozí skupiny Členové webu <název webu> SharePointu pro daný web.

 1. Na pásu karet na stránce klikněte na kartu Stránka a potom klikněte na možnost Upravit.

  Příkaz Upravit na kartě Upravit

  Pokud je příkaz Upravit zakázaný, je možné, že nemáte oprávnění k úpravám stránky. Kontaktujte správce.

 2. Klikněte na stránku, na kterou chcete přidat webovou část, klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na položku Webová část.

  Příkaz Webová část

 3. V části Kategorie vyberte kategorii, například Seznamy a knihovny, vyberte webovou část, kterou chcete přidat na stránku, například Oznámení, a potom klikněte na tlačítko Přidat.

  Výběr webové části

 4. Pokud vyberete webovou část, zobrazí se v části Informace o webové části informace o této webové části.

 5. Po dokončení úprav stránky klikněte na kartu Stránka a potom klikněte na příkaz Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Připojení webové části Formulář HTML k jiné webové části

Použití webové části formulář HTML, můžete ji připojit k jiné webové části, který může přijímání hodnot pomocí připojení webových částí, jako jsou webové části Seznam. Seznam, který chcete filtrovat a sloupce, podle kterého chcete filtrovat, musí být viditelné ve webové části na stránce webové části formulář HTML. Informace o přidání webové části formulář HTML na stránku najdete v článku Přidání webové části na stránku.

 1. Přejděte na stránku obsahující webovou část, kterou chcete filtrovat.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Stránka a potom klikněte na příkaz Upravit.

  Pokud je příkaz Upravit zakázaný, je možné, že nemáte oprávnění k úpravám stránky. Kontaktujte správce.

 3. Umístěte ukazatel myši na webovou část Formulář HTML, klikněte na šipku dolů, klikněte na položku Připojení, přejděte na položku Poskytnout hodnoty formulářů a potom klikněte na název webové části, kterou chcete propojit.

 4. V dialogovém okně Zvolit připojení klikněte na kartu Konfigurovat připojení.

 5. V nabídce Typ připojení vyberte pole, které odpovídá informacím z webové části Formulář HTML.

Poznámka: Pole nemusíte mít stejný název, ani nemají být stejného datového typu. Textové hodnoty. jsou hodnoty odesílaným z webové části formulář HTML

 1. Klikněte na tlačítko Dokončit a potom klikněte na položku Ukončit režim úprav v horní části stránky.

Ve výchozím nastavení můžete zadat text do textového pole a potom kliknout na tlačítko Přejít nebo stisknout klávesu ENTER. V propojené webové části se zobrazí pouze data odpovídající zadanému textu. Pokud chcete vymazat textové pole a zadat nový text, vyberte aktuální text a potom jej odstraňte.

Začátek stránky

Přizpůsobení webové části Formulář HTML

Webovou část Formulář HTML lze přizpůsobit pomocí nástroje Editor zdrojového kódu, který je k dispozici v podokně nástrojů webové části Formulář HTML, nebo pomocí programu pro návrh webu, který je kompatibilní se službou SharePoint, například SharePoint Designer 2010. Místo standardního textového pole můžete použít přepínače, zaškrtávací políčka, víceřádková textová pole a seznamy. Můžete také přidávat popisky a přiřadit výchozí hodnoty.

Vytvoříte-li vlastní nastavení webové části Formulář HTML, mějte na paměti následující skutečnosti:

 • K předání dat do jiné webové části lze použít pouze jedno tlačítko Přejít (které využívá element INPUT).

 • Webová část Formulář HTML používá element FORM. V elementu FORM nelze použít určité elementy HTML, k nimž patří element HTML, BODY a FORM.

 • Všechny názvy polí formuláře musí být jedinečné. Každá hodnota názvu je využívána k připojení k odpovídajícímu názvu sloupce ve webové části, ke které se připojujete.

Chcete-li upravit webovou část Formulář, otevřete pomocí tlačítka Editor zdrojového kódu dialogové okno Textový editor a potom upravte nebo přidejte zdrojový kód HTML.

Poznámka: Webové části formulář HTML pouze poskytuje data do jiné webové části – nelze načtení dat z jiné webové části. Webové části formulář HTML nelze použít například jako formulář podrobností zobrazíte řádek dat.

Začátek stránky

Přizpůsobení výchozí webové části Formulář HTML

Chcete-li přizpůsobit výchozí webovou část Formulář HTML, postupujte následovně:

 1. Na stránce webové části formulář HTML zobrazení na pásu karet klikněte na Upravit kartě a poté klikněte příkaz Upravit.

 2. Přejděte na webovou část formulář HTML, klikněte na šipku dolů a potom klikněte na Upravit webovou část.

 3. V podokně nástrojů klikněte na tlačítko Editor zdrojového kódu .

 4. Otevře se dialogové okno Zadání textu s výchozím kódem HTML.

Chcete-li usnadnit čtení a úpravy kódu, vložte do textu znaky pro návrat na začátek řádku, kterými zalomíte řádky podle následujícího příkladu:

<div onkeydown="javascript:if (event.keyCode == 13) _SFSUBMIT_">
<input type="text" name="T1"/>
<input type="button" value="Go" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>
</div>

První element INPUT lze změnit několika způsoby: změnou názvu pole, přidáním popisku k poli nebo zadáním výchozí hodnoty.

Vlastnost

Popis

Název pole

Název pole výchozí text ve webové části Formulář je T1. To je název, který se zobrazí v dialogovém okně Konfigurace připojení . Do pole více smysluplně pojmenujte, zadejte nový název místo T1. Neodebírat znak uzavírající.

Popisek pole

Před pole formuláře nebo za něj můžete přidat text popisku. Text zadejte bez uvozovek.

výchozí hodnota

Můžete zadat výchozí hodnotu pro textovou oblast. Uživatel může tuto hodnotu přijmout kliknutím na tlačítko Přejít nebo ji může přepsat zadáním vlastní položky. Pro přidání výchozí hodnoty použijte atribut hodnoty.

Pokud chcete například zadat výstižnější název, přidat výchozí hodnotu a popisek, můžete provést následující akci:

Region: <input type="text" name="Region" value="India"/>

Druhý element INPUT můžete změnit změnou názvu tlačítka, jak je uvedeno v následujícím příkladu:

<input type="button" value="SUBMIT" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>

Před element DIV a za něj můžete také přidat jiné elementy HTML. Velmi snadným a užitečným způsobem můžete například umožnit uživateli rychle obnovit stránku a elementy FORM. Stačí přidat značku ukotvení aktuální stránky za uzavírací element DIV. Například:

<br/>
<a href="http://contoso/SitePages/CustByRegion.aspx">Refresh</a>

Důležité informace: Nezmění jiný HTML kód v dialogovém okně Textovém editoru. Webové části formulář HTML dynamicky vytvoří rutinu skriptu za běhu k vytvoření připojení k jiné webové části. Úprava kódu události onkeydown nebo Při klepnutí nebo omylem můžou přerušit webové části formulář HTML.

Začátek stránky

Použití víceřádkového textového pole

Element TEXTAREA definuje víceřádkové textové pole, ovládací prvek pro zadání textu. Atribut ROWS určuje počet řádků zobrazených v textovém poli. Atribut COLS určuje šířku textového pole ve znacích. V následujícím příkladu tedy textové pole obsahuje 5 řádků a jeho šířka je 30 znaků. Pokud uživatel zadá do pole text, bude text po dosažení 30 znaků zalomen.

<textarea name="Region" rows=5 cols=30></textarea>

Tip: Zkontrolujte, jestli že je bez mezer zdrojového kódu bezprostředně po pravé lomená závorka (>).

Začátek stránky

Použití přepínačů

Přepínače poskytují uživateli vzájemně se vylučující volby. Následující příklad zobrazí tři přepínače. Použijte stejný název pro všechny přepínače. Za jednotlivé přepínače se obvykle přidávají popisky. Pokud si přejete formátovat jednotlivé přepínače na samostatných řádcích, použijte element BR.

<input type="radio" name="Region" value="India"/> India<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="Spain"/> Spain<BR/>

Začátek stránky

Použití rozevíracího seznamu voleb

V případě většího počtu vzájemně se vylučujících možností je vhodné použít rozevírací seznam (element SELECT). Jednotlivé možnosti se v seznamu zobrazí jako samostatné volby, přičemž lze vybrat pouze jednu volbu. V rozevíracím seznamu se zobrazí text uvedený za pravou lomenou závorkou elementu OPTION.

<select name="Region">
<option value="India">India</option>
<option value="USA">USA</option>
<option value="Spain"> Spain </option>
</select>

Chcete-li zadat výchozí hodnotu, například Španělsko, proveďte následující akci:

<option value="Spain" selected="selected"> Spain </option>

Začátek stránky

Použití zaškrtávacích políček

V případě více možností, které se vzájemně nevylučují, je vhodné použít zaškrtávací políčka. Jednotlivé možnosti jsou zobrazeny jako samostatná zaškrtávací políčka a uživatel může vybrat libovolné z nich nebo všechny. Použití tohoto ovládacího prvku vyžaduje webovou část, která v rámci připojení webové části přijímá více parametrů.

<input type="checkbox" name="region1" value="India"/> India<BR/>
<input type="checkbox" name="region2" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="checkbox" name="region3" value="Spain"/> Spain<BR/>

Chcete-li zadat výchozí hodnotu, například Španělsko, proveďte následující akci:

<input type="checkbox" name="region3" value="Spain" checked="checked"/> Spain<BR/> 

Začátek stránky

Konfigurace společných vlastností webové části

Webové části sdílejí společnou sadu vlastností, kterými se řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti. Vlastnosti webové části lze změnit v podokně nástrojů.

Poznámka: Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů však může být jiné, než je uvedeno v tomto tématu, z několika důvodů:

 • Chcete-li v podokně nástrojů zobrazit oddíl Upřesnit, je nutné, abyste měli odpovídající oprávnění.

 • Vývojář webových částí možná u konkrétní webové části určil, že některé z těchto společných vlastností nebudou zobrazeny, nebo se rozhodl vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedeny dále v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit podokna nástrojů.

 • Některá oprávnění a nastavení vlastností mohou zakázat nebo skrýt vlastnosti webových částí.

Vzhled

Vlastnost

Popis

Název

Určuje nadpis webové části, který je zobrazen v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Stav stylu okolí

Určuje, zda se po otevření stránky uživatelem na stránce zobrazí celá webová část. Ve výchozím nastavení je stav stylu webové části nastaven na možnost Normální a zobrazí se celá webová část. Pokud je nastaven stav Minimalizovaný, zobrazí se pouze záhlaví okna.

Typ stylu okolí

Určuje, zda bude zobrazeno záhlaví a ohraničení rámce webové části

Rozložení

Vlastnost

Popis

Skryté

Určuje, zda je webová část zobrazena při otevření stránky uživatelem. Je-li toto políčko zaškrtnuto, je webová část zobrazena pouze při navrhování stránky a k jejímu názvu je připojen text (Skryté).

Webovou část můžete skrýt, jestliže ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

Směr:

Určuje směr textu obsahu webové části. Arabština je například jazyk používající směr zprava doleva; čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava. Toto nastavení nemusí být k dispozici pro všechny typy webových částí.

Zóna

Určuje zónu na stránce, ve které je webová část umístěna.

Poznámka: Pokud nemáte oprávnění k úpravám zóny, nebudou zóny na stránce uvedené v seznamu.

Index zóny

Určuje umístění webové části v zóně, jestliže zóna obsahuje více než jednu webovou část.

Pořadí určíte zadáním celého kladného čísla do textového pole.

Jsou-li webové části v zóně uspořádány shora dolů, hodnota 1 znamená, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Jsou-li webové části v zóně uspořádány zleva doprava, hodnota 1 znamená, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Pokud třeba přidáte webovou část do prázdné zóny s uspořádáním shora dolů, má index zóny hodnotu 0. Po přidání druhé webové části do dolní části zóny bude mít index zóny hodnotu 1. Pokud budete chtít druhou webovou část v zóně přesunout nahoru, zadejte hodnotu 0 a potom hodnotu 1 pro první webovou část.

Poznámka: Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit také změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Upřesnit

Vlastnost

Popis

Povolit minimalizaci

Určuje, zda je možné webovou část minimalizovat.

Povolit zavření

Určuje, zda je možné webovou část odebrat ze stránky.

Povolit skrytí

Určuje, zda je možné webovou část skrýt.

Povolit změnu zóny

Určuje, zda je možné webovou část přesunout do jiné zóny.

Povolit připojení

Určuje, zda může být webová část připojena k jiným webovým částem.

Povolit úpravy v osobním zobrazení

Určuje, zda je možné vlastnosti webové části měnit v osobním zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče, pokud klepnete na název webové části.

Popis

Určuje popis, který se zobrazí při umístění ukazatele myši na název nebo ikonu webové části. Hodnota této vlastnosti se použije při hledání webových částí pomocí příkazu Hledat v nabídce Najít webové části podokna nástrojů.

Adresa URL nápovědy

Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po klepnutí na příkaz Nápověda v nabídce webové části.

Režim nápovědy

Určuje, jak prohlížeč zobrazí obsah nápovědy k webové části.

Vyberte jednu z následujících možností:

Modální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.

Nemodální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Jde o výchozí hodnotu.

Navigace: Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

Poznámka: Přestože vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata nápovědy k SharePointu jenom v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.

Adresa URL obrázku ikony názvu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.

Chybová zpráva chyby importu

Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×