Použití vlastní šablony stylů ve webu SharePoint

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku je popsáno automatické vytvoření přizpůsobené kopie výchozí šablony stylů v seznamu složek webu po změně výchozího stylu pro tento web. Tento článek rovněž poskytuje informace o použití nové šablony stylů na jiné weby nebo dílčí weby a způsob pozdějšího eventuelního vrácení původní výchozí šablony stylů. Tento článek popisuje postup ve webech služeb Windows SharePoint Services 3.0 a Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Co chcete udělat?

Měnit styly na webu

Použití vlastní místní šablony stylů na jiné weby

Ukončení používání přizpůsobené místní šablony stylů

Změna nebo nahrazení výchozí šablonou stylů pro celou kolekci webů

Provedení změn stylů webu

Pomocí aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 lze přizpůsobit vzhled a atmosféru jediného webu SharePoint provedením změn výchozích stylů použitých v daném webu. Přizpůsobené styly lze rovněž použít na jiné weby, případně lze kdykoli provést návrat k výchozímu stylu uloženému na serveru kolekce webů a přizpůsobené styly odstranit. Tyto změny lze provádět pro weby služeb Windows SharePoint Services 3.0 a Office SharePoint Server 2007.

Pomocí stránky default.master a použitím podoken úloh Vlastnosti šablon stylů CSS a Spravovat styly lze určit styly použité na prvky zobrazení, které chcete změnit, a poté tyto styly upravit.

Důležité informace: Jestliže chcete provedené změny použít na všechny stránky webu, ujistěte se, že pracujete opravdu se stránkou default.master webu a nikoli se stránkou default.aspx.

Otevření dialogového okna Změnit styl z podokna Vlastnosti šablon stylů CSS

Ve výchozím nastavení jsou styly všech webů SharePoint v jediné kolekci webů definovány v jedné šabloně stylů uložené na serveru. Pro weby služby Windows SharePoint Services 3.0 je název tohoto souboru Core.css. Pro weby služby Office SharePoint Server 2007 může mít tento soubor několik různých názvů. Příklad: Styly vlastní stránky předlohy s názvem BlackBand.master jsou definovány v šabloně stylů s názvem Band.css.

Po první úpravě kteréhokoli stylu stránky webu otevře aplikace Office SharePoint Designer 2007 automaticky novou místní kopii výchozí šablony stylů a provede v ní zadané změny. Po zavření nebo uložení stránky nebo kopie výchozí šablony stylů budete požádáni o potvrzení změn.

Potvrzená přizpůsobení budou zobrazena v nové místní verzi šablony stylů uložené v nové složce s názvem _styles, která je automaticky vytvořena v seznamu složek daného webu. Jakékoli pozdější změny stylů ve stejném webu jsou uloženy rovněž v této verzi místní šablony stylů. Úpravy lze provést také přímo do této šablony.

Seznam složek se složkou _styles a přizpůsobenou šablonou stylů Core.css

Po přizpůsobení výchozí šablony stylů (například Core.css) a zobrazení její kopie ve složce _styles v seznamu složek bude přizpůsobená šablona stylů použita ke zobrazení všech stránek webu. Návrat na původní výchozí šablonu stylů je možný kdykoli, buď přejmenováním nebo odstraněním přizpůsobené šablony stylů.

Důležité informace: Po přizpůsobení šablony stylů nepřesouvejte přizpůsobený soubor ani složku _styles (například pomocí přetažení nebo pomocí příkazů kopírovat a vložit). Jestliže soubor nebo složku přesunete, zobrazí se všechny stránky webu s přerušeným spojením na přizpůsobenou šablonu stylů a nebude na ně použit žádný styl.

V této situaci existují dvě možnosti nápravy:

 • Chcete-li stránky zobrazit pomocí přizpůsobené šablony stylů, přesuňte soubor šablony stylů zpět do složky _styles v nejvyšší úrovni adresáře webu.

 • Chcete-li ve webu obnovit výchozí šablonu stylů, přesuňte přizpůsobenou šablonu stylů zpět do složky _styles v nejvyšší úrovni adresáře webu a poté ji buď odstraňte nebo přejmenujte.

  Jestliže soubor přizpůsobené šablony stylů již neexistuje, vytvořte ve složce _styles v nejvyšší úrovni adresáře webu prázdný soubor se stejným názvem (například Core.css) a poté tento soubor odstraňte nebo přejmenujte. Zahájí se proces obnovení výchozí šablony stylů.

Začátek stránky

Použití přizpůsobené místní šablony stylů na jiné weby

Ve výchozím nastavení je přizpůsobená místní šablona stylů použita pouze na web nebo na dílčí web, ve kterém byla přizpůsobena, viz následující ukázka.

Kolekce webů s výchozí šablonou stylů a s přizpůsobenou šablonou stylů

Přizpůsobenou místní šablonu stylů je však rovněž možné použít na jiné weby. Postup pro tento proces naleznete v následujících dvou oddílech.

Chcete-li použít jedinou přizpůsobenou místní šablonu stylů na web a na některé nebo všechny jeho dílčí weby, je obvykle nejjednodušší nejprve vytvořit přizpůsobenou šablonu stylů ve webu a poté ji použit na dílčí weby pomocí jednoho z následujících postupů.

Připojení šablony stylů k jinému webu

V prostředí služeb Windows SharePoint Services 3.0 nebo Office SharePoint Server 2007 lze přizpůsobenou šablonu stylů jednoho webu ručně připojit k jinému webu.

Chcete-li použít šablonu stylů na jiný web, ujistěte se, že ji v daném webu připojujete k výchozí stránce předlohy.

 1. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete web, ve kterém chcete stávající přizpůsobenou šablonu stylů použít.

 2. V daném webu otevřete výchozí stránku předlohy.

 3. V nabídce Formát přejděte na položku Styly CSS a potom klepněte na příkaz Připojit šablonu stylů.

 4. V dialogovém okně Připojit šablonu stylů klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte přizpůsobenou šablonu stylů, kterou chcete použít.

 5. V oddílu Připojit k klepněte na položku Aktuální stránka.

 6. V oddílu Připojit k klepněte na položku Propojit a klepněte na tlačítko OK.

  Vybraná přizpůsobená šablona stylů bude použita na výchozí stránku předlohy a na všechny stránky obsahu, které jsou k dané stránce předlohy připojeny.

  Chcete-li zobrazit aktualizované styly v návrhovém zobrazení, stiskněte klávesu F5, která provede aktualizaci zobrazení.

 7. Chcete-li uložit stránku předlohy s propojením k nové šabloně stylů, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Uložit. (Lze rovněž stisknout kombinaci kláves CTRL+S.)

  Chcete-li použít stejnou šablonu stylů na jiné weby, opakujte tento postup pro každý další web zvlášť. Pracujete-li v prostředí služby Office SharePoint Server 2007 a chcete-li použít jedinou přizpůsobenou šablonu stylů na web a všechny jeho dílčí weby, přejděte na následující oddíl.

Použití šablony stylů na web a všechny jeho dílčí weby

Pracujete-li v prostředí služby Office SharePoint Server 2007, můžete prostřednictvím rozhraní prohlížeče použít přizpůsobenou šablonu stylů na několik webů v jediné operaci.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro službu Office SharePoint Server 2007, pro službu Windows SharePoint Services 3.0 tato funkce dostupná není.

Tento proces využívá funkce zvané Dědičnost. Web lze nastavit tak, aby dědil styly použité v nadřazeném webu, ve webu o stupeň výš v hierarchii webu. V následující ukázce obsahuje web druhé úrovně vpravo přizpůsobenou místní verzi výchozí šablony stylů. Každý ze šesti dílčích webů v kolekci webů je nastaven na dědění stylů z nadřazeného webu. Všech sedm webů v kolekci webů proto používá stejnou přizpůsobenou verzi výchozí šablony stylů. Dědičnost je naznačena pomocí šipek.

Kolekce webů s výchozí šablonou stylů a s přizpůsobenou šablonou stylů

Chcete-li použít stávající přizpůsobenou šablonu stylů uloženou ve webu služby Office SharePoint Server 2007 na všechny dílčí weby daného webu, postupujte takto:

 1. V prohlížeči otevřete web služby Office SharePoint Server 2007, ve kterém je uložena stávající přizpůsobená šablona stylů.

 2. V nabídce Akce webu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte na položku Nastavení webu.

  • Přejděte na položku Nastavení webu a vyberte příkaz Změnit všechna nastavení webu.

 3. Ve stránce Nastavení webu v oddílu Vzhled a chování klepněte na položku Stránka předlohy.

 4. Ve stránce Nastavení stránky předlohy webu v oddílu Adresa URL alternativní šablony stylů CSS klepněte na položku Zadejte soubor šablony stylů CSS, který bude použit pro tento web publikování a všechny weby, které dědí jeho nastavení a poté do příslušného pole zadejte úplnou cestu přizpůsobené šablony stylů, včetně názvu souboru.

  Poznámky: 

  • Vzhledem k tomu, že složka _styles je skrytá složka a nelze ji zobrazit v prohlížeči, nelze k jejímu vyhledání a k vybrání přizpůsobené verze souboru šablony stylů, která je v ní uložena, použít tlačítko Procházet.

  • Můžete zkopírovat a vložit první část cesty, včetně názvu webu, v poli adresa v horní části prohlížeče. Je potřeba ukončit za název webu však a nezahrnovat nadbytečné složky nebo souboru názvy v rámci webu. Například-li cestu do pole adresa http://My_site/Subsite_1/_Layouts/ChangeSiteMasterPage.aspx, kopírovat a vložit pouze požadovaná část http://My_site/Subsite_1/ a zadejte zbytek cesty ručně. (Zbytek cesty bývá _styles/customized_style_sheet, kde customized_style_sheet je název přizpůsobenou šablonou stylů, která chcete použít.)

 5. Zaškrtněte políčko Obnovit dědění této adresy URL alternativní šablony stylů CSS pro všechny podřízené weby a pak klepněte na tlačítko OK.

  Přizpůsobená šablona stylů, která již byla použita pro aktuální web, bude nyní použita i pro všechny podřízené weby.

  Chcete-li zobrazit aktualizované styly v podřízených webech, budete pravděpodobně muset aktualizovat zobrazení.

V následující ukázce byla do kolekce webů napravo přidána druhá přizpůsobená místní verze výchozí šablony a byla použita pro všechny podřízené weby daného webu. Dědičnost je i v tomto případě naznačena pomocí šipek.

Kolekce webů s výchozí šablonou stylů a se 2 přizpůsobenými šablonami stylů

Konfigurace podřízeného webu tak, aby dědil styly z nadřazeného webu

Používáte-li prostředí Office SharePoint Server 2007, můžete pomocí rozhraní prohlížeče nakonfigurovat podřízený web tak, aby dědil styly z webu, který je mu bezprostředně nadřízen.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v prostředí Office SharePoint Server 2007, a nikoli v prostředí Windows SharePoint Services 3.0.

Chcete-li nakonfigurovat podřízený web tak, aby dědil styly z webu, který je mu bezprostředně nadřízen, postupujte takto:

 1. V systému Office SharePoint Server 2007 otevřete podřízený web, v němž chcete použít styly.

 2. V nabídce Akce webu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte na položku Nastavení webu.

  • Přejděte na položku Nastavení webu a vyberte příkaz Změnit všechna nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klepněte v části Vzhled a chování na položku Stránka předlohy.

 4. Na stránce Nastavení stránky předlohy webu klepněte v části Adresa URL alternativní šablony stylů CSS na položku Dědit adresu URL alternativní šablony stylů CSS z nadřazeného webu.

 5. Zaškrtněte políčko Obnovit dědění této adresy URL alternativní šablony stylů CSS pro všechny podřízené weby nebo zrušte jeho zaškrtnutí a pak klepněte na tlačítko OK.

  Tip: Chcete-li zobrazit aktualizované styly, budete pravděpodobně muset aktualizovat zobrazení.

Začátek stránky

Ukončení používání přizpůsobené místní šablony stylů

Pokud již nechcete pro jeden nebo více webů používat přizpůsobenou šablonu stylů, máte několik možností. Můžete provést následující akce:

 • Přestat používat přizpůsobenou šablonu stylů pro další weby, k nimž je připojena nebo jimiž je děděna.    Chcete-li přizpůsobenou šablonu stylů i nadále používat (přinejmenším u webu, v němž je umístěna), můžete ji přestat používat u webů, u nichž je nyní použita.

 • Přestat používat přizpůsobenou šablonu stylů u webu, v němž je umístěna, ale zachovat na tomto webu kopii pro pozdější použití.    Použijete-li tuto možnost, budete se k přizpůsobené šablony stylů moci kdykoli snadno vrátit.

 • Odstranit přizpůsobenou šablonu stylů a složku _styles z webu, v němž jsou umístěny.    Tato metoda představuje nejjednodušší, nejjistější a nejúplnější způsob odebrání přizpůsobené šablony stylů.

Nepoužívání šablony stylů u dalších webů

Chcete-li přizpůsobenou šablonu stylů i nadále používat (přinejmenším u webu, v němž je umístěna), ale přestat ji používat u ostatních webů, k nimž je připojena nebo které na ni odkazují prostřednictvím dědičnosti, použijte jeden z následujících dvou postupů.

Šablona stylů je připojena (Office SharePoint Server 2007 nebo Windows SharePoint Services 3.0)

 1. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete web, v němž již nadále nechcete používat přizpůsobenou šablonu stylů.

 2. Na tomto webu otevřete stránku default.master.

 3. V nabídce Formát přejděte na položku Styly CSS a potom klepněte na příkaz Spravovat odkazy šablony stylů.

 4. V dialogovém okně Propojit šablonu stylů klepněte na položku Všechny stránky.

 5. V seznamu Adresa URL klepněte na adresu URL šablony stylů, kterou chcete odebrat, klepněte na tlačítko Odebrat a pak klepněte na tlačítko OK.

  Přizpůsobená šablona stylů již nebude pro tento web použita.

  Chcete-li zobrazit aktualizované styly, budete pravděpodobně muset aktualizovat zobrazení.

Šablona stylů je zděděna (pouze Office SharePoint Server 2007)

 1. V aplikaci Office SharePoint Server 2007 otevřete web, který již nadále nemá dědit přizpůsobenou šablonu stylů.

 2. V nabídce Akce webu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte na položku Nastavení webu.

  • Přejděte na položku Nastavení webu a vyberte příkaz Změnit všechna nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klepněte v části Vzhled a chování na položku Stránka předlohy.

 4. Na stránce Nastavení stránky předlohy webu klepněte v části Alternativní adresa URL šablony stylů na položku Použít výchozí styly služby Windows SharePoint Services a pak klepněte na tlačítko OK.

  Přizpůsobená šablona stylů již nebude tímto webem děděna.

  Chcete-li zobrazit aktualizované styly, budete pravděpodobně muset aktualizovat zobrazení.

Nepoužívání šablony stylů, ale zachování její kopie

Pokud již nechcete používat místní přizpůsobenou šablonu stylů a chcete se vrátit k výchozí šabloně stylů, ale chcete zachovat kopii přizpůsobené verze pro případné budoucí použití, postupujte takto:

 1. V okně Seznam složek klepněte ve složce _styles pravým tlačítkem myši na soubor přizpůsobené šablony stylů a pak v místní nabídce klepněte na příkaz Obnovit na definici webu.

 2. V dialogovém okně Upozornění na stránku definice webu klepněte na tlačítko Ano. Potvrdíte tak, že skutečně chcete provést obnovení.

  Bude vytvořena kopie přizpůsobené verze a místní kopie výchozí serverové verze.

  Poznámky: 

  • Jak weby, které dědí z tohoto webu, tak weby, k nimž byla přizpůsobená šablona stylů ručně připojena, začnou automaticky používat místní kopii výchozí serverové verze.

  • Chcete-li zobrazit aktualizované styly, budete pravděpodobně muset aktualizovat zobrazení.

Odstranění šablony stylů

Pokud již nechcete používat místní přizpůsobenou šablonu stylů, chcete se vrátit k výchozí šabloně stylů a nechcete zachovat kopii přizpůsobené verze pro případné budoucí použití, postupujte takto:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku _styles, v níž je umístěna přizpůsobená verze, a pak v místní nabídce klepněte na příkaz Odstranit.

 2. Po zobrazení výzvy potvrďte, že chcete provést odstranění, zrušit a vrátit se k výchozí šabloně stylů. (Je možné, že se zobrazí několik zpráv.)

  Poznámky: 

  • Weby, které dědí z tohoto webu, začnou automaticky používat výchozí šablonu stylů.

  • Weby, ke kterým přizpůsobenou šablonou stylů připojeni ručně musí mít v šabloně stylů ručně odpojit, jinak nezačnou používat výchozí šablonu stylů. Pomocí postupu Pokud v šabloně stylů je připojen dříve v tomto oddílu.

  • Chcete-li zobrazit aktualizované styly, budete pravděpodobně muset aktualizovat zobrazení.

Začátek stránky

Změna nebo nahrazení výchozí šablony stylů v celém kolekci webů

Chcete-li provést změny výchozí šablony stylů a promítnout tyto změny do všech webů v rámci dané kolekce nebo chcete-li zcela nahradit výchozí šablonu stylů ve webu nejvyšší úrovně, obraťte se na správce serveru. Tato operace musí být provedena na serveru a nelze ji provést v prohlížeči ani v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×