Office
Přihlásit se

Použití a uspořádání databázových objektů v navigačním podokně

Databázové objekty v aplikaci Access 2010 jsou zobrazeny v navigačním podokně, což je funkce zavedená v aplikaci Access 2007. Okno Databáze ze dřívějších verzí není k dispozici.

Kategorie a skupiny objektů v navigačním podokně je možné přizpůsobit. Je také možné skrýt objekty, skupiny nebo celé navigační podokno. Aplikace Access 2010 nabízí několik kategorií, které je možné ihned použít, a také umožňuje vytvořit vlastní kategorie a skupiny.

Poznámka: Navigační podokno není k dispozici, pokud používáte webovou databázi v prohlížeči. Navigační podokno však můžete použít, pokud otevřete webovou databázi v aplikaci Access.

V tomto článku

Přehled

Vybrat kategorii

Zobrazení a seřazení objektů

Vyhledání objektů v databázi

Vytváření a změny vlastních kategorií a skupin

Přidání objektů do vlastní skupiny

Odebrání a obnovení zástupců ve vlastních skupinách

Skrytí objektů a skupin

Zobrazení objektů a skupin

Přehled

Navigační podokno je centrální umístění, z něhož lze snadno zobrazit všechny Databázové objekty a přistupovat k nim. Po otevření databáze v aplikaci Access 2010 se navigační podokno zobrazí vlevo od pracovního prostoru.

Úprava celého navigačního podokna

Vzhled navigačního podokna můžete přizpůsobit následujícími způsoby:

Význam

Akce

Změna šířky navigačního podokna

Umístěte ukazatel nad pravý okraj navigačního podokna a po změně na oboustrannou šipku jeho přetažením zvětšete nebo zmenšete šířku.

Otevření a zavření navigačního podokna

Klikněte na tlačítko Otevření nebo uzavření příčky Tlačítko Otevření nebo uzavření příčky pro navigačního podokno v Accessu nebo stisknutím klávesy F11 navigační podokno otevřete a zavřete.

Navigační podokno, zobrazené jako otevřené i zavřené

Použití databázových objektů

Objekty v navigačním podokně je možné použít po dvojitém kliknutí na objekt. Jestliže kliknete pravým tlačítkem myši na objekt, zobrazí se místní nabídka umožňující provádět různé akce, například otevření objektu v návrhovém zobrazení.

Kategorie a skupiny

Objekty v databázi je možné uspořádat do kategorií a skupin. Kategorie umožňují seřadit objekty v navigačním podokně a skupiny umožňují filtrovat objekty v zařazené do kategorií

Například na předchozím obrázku je kategorie Všechny objekty aplikace Access a položky Tabulky, Dotazy, Formuláře a Sestavy jsou skupiny.

Po výběru kategorie jsou položky uspořádány do skupin, které kategorie obsahuje. Pokud například vyberete kategorii Tabulky a související zobrazení, jsou položky uspořádány vždy do jedné skupiny pro každou tabulku, přičemž každá skupina obsahuje klávesové zkratky pro všechny objekty, které používají tabulku, tedy dotazy, formuláře, sestavy atd. Jestliže objekt používá více než jednu tabulku, zobrazí se ve všech odpovídajících skupinách.

Začátek stránky

Vybrat kategorii

Po vytvoření nové databáze je ve výchozím nastavení zobrazena kategorie Tabulky a související zobrazení a skupina Všechny tabulky. Každá databáze obsahuje také kategorii s názvem Vlastní, kterou je možné použít k vytvoření vlastního zobrazení objektů. Aplikace Access také nabízí dvě další předdefinované kategorie, které lze vybrat podle toho, jakým způsobem mají být objekty zobrazeny:

Kategorie

Popis

Typ objektu

Zobrazí všechny objekty v databázi seřazené podle typu.

Datum vytvoření

a

Datum změny

Slouží k vyhledání objektů, které byly vytvořeny nebo změněny v konkrétní datum nebo v rámci rozsahu dat. Hodnoty můžete filtrovat podle možností Dnes nebo Všechna data. Tyto kategorie zobrazí objekty v sestupném pořadí podle toho, kdy byly vytvořeny nebo naposledy změněny.

Například pokud v ukázkové databázi Northwind, která je nainstalována s aplikací Access, zobrazíte skupinu Všechny tabulky, můžete zobrazit různé objekty, které souvisejí s jednotlivými tabulkami. Tabulka je vždy zobrazena jako první a za ní následují všechny objekty, které závisí na datech v této tabulce. Na následujícím obrázku zobrazí skupina Zaměstnanci tabulku Zaměstnanci, za níž následují objekty související s tabulkou Zaměstnanci, a to stejné se zobrazí pro tabulky Dodavatelé a Zákazníci.

Navigační podokno zobrazující tabulky ve skupinách a objekty související s jednotlivými tabulkami

Při každém výběru předdefinované kategorie zahrne aplikace Access globální skupinu obsahující všechny objekty v databázi. Globální skupinu pro kategorii lze snadno vyhledat podle slova Všechny před názvem skupiny. Pokud například vyberete kategorii Tabulky a související zobrazení, bude mít globální skupina název Všechny tabulky.

Začátek stránky

Zobrazení a seřazení objektů

Můžete vybrat způsob, jakým budou objekty v databázi zobrazeny v navigačním podokně. Můžete například zahrnout data vytvoření nebo změny či zobrazit objekty jako ikony nebo seznamy. Ve výchozím nastavení seřadí aplikace Access objekty v navigačním podokně podle typu objektu ve vzestupném abecedním pořadí, řazení však můžete změnit tak, aby odpovídalo vašim potřebám. Chcete-li zadat, jak mají být objekty zobrazeny a seřazeny, postupujte takto:

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na horní část navigačního podokna a zobrazte místní nabídku. Pak proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit způsob zobrazení objektů, přejděte k položce Zobrazit podle a pak klepněte na možnost Podrobnosti, Ikona nebo Seznam.

  • Chcete-li zobrazit všechny skupiny v databázi, klepněte na možnost Zobrazit všechny skupiny.

  • Chcete-li změnit pořadí řazení objektů, přejděte k položce Seřadit podle a vyberte možnost řazení.

  • Chcete-li položky seřadit ručně a přizpůsobit pořadí zobrazení, klepněte na položku Seřadit podle a pak klepněte na možnost Odebrat automatická řazení.

Začátek stránky

Vyhledání objektů v databázi

Po zadání textu do pole Hledat aplikace Access vyhledá v kategorii všechny skupiny, které obsahují objekt nebo zástupce objektu splňující podmínky hledání. Všechny skupiny neobsahující odpovídající položku budou sbaleny.

Poznámka: Aplikace Access vyhledává objekty pouze v kategoriích a skupinách, které jsou aktuálně zobrazeny v navigačním podokně.

Tip: Chcete-li konkrétní objekt vyhledat v celé databázi, vyberte v navigačním podokně jednu z předdefinovaných kategorií, například Tabulky a související zobrazení nebo Typ objektu. Tak zajistíte, že v navigačním podokně budou zobrazeny všechny skupiny.

Vyhledávání databázových objektů nebo zástupců pomocí pole Hledat

 1. Pokud pole Hledat není dosud zobrazeno v horní části navigačního podokna, klikněte pravým tlačítkem myši na horní část navigačního podokna a pak klikněte na příkaz Panel hledání.

 2. Zadejte část nebo celý název objektu nebo zástupce do pole Panel hledání.

  Panel hledání v navigačním podokně

  Během zadávání znaků aplikace Access vyhledává a eliminuje všechna záhlaví skupin neobsahujících odpovídající položku.

 3. Chcete-li provést další hledání, klikněte na položku Vymazat hledaný řetězec Tlačítko Vymazat hledaný řetězec nebo stisknutím klávesy BACKSPACE odstraňte znaky a pak zadejte nový text, který chcete vyhledat.

  Poznámka: Po vymazání textu z pole Panel hledání se v navigačním podokně znovu zobrazí všechny dostupné objekty.

Začátek stránky

Vytváření a změny vlastních kategorií a skupin

Vytvoříte-li novou databázi bez použití šablony, obsahuje databáze ve výchozím nastavení kategorii Vlastní, která zobrazí jedinou skupinu obsahující všechny objekty definované v databázi. Vlastní kategorii můžete přejmenovat, vytvořit v ní více vlastních skupin a přiřadit k těmto skupinám objekty. Výchozí možnost řazení pro skupiny je Všechny tabulky.

Při zobrazení vlastních kategorií a skupin v navigačním podokně se vždy zobrazí zástupce objektů. Zástupce lze rozpoznat podle malé šipky vedle levého dolního rohu ikony objektu.

Zástupci v zobrazení vlastní kategorie

Pokud otevřete zástupce, otevře se objekt, na který zástupce odkazuje. Jestliže však zástupce odstraníte, aplikace Office Access 2007 neodstraní objekt v databázi, na nějž zástupce odkazuje. Zástupce lze také skrýt a přejmenovat, aniž by došlo ke změně dat v databázi, na která zástupce odkazuje.

Jednou z možností přizpůsobení objektů v databázi je vytvoření vlastních kategorií. Vlastní kategorii můžete vytvořit, pokud například chcete vytvořit formulář se specifickými typy tlačítek nebo odkazů, které lze použít k procházení databáze. Vytvoříte-li vlastní kategorii, bude platit pouze pro aktuální databázi. Vlastní kategorie a skupiny nelze přenést do jiných databází. Vlastní kategorii lze vytvořit přejmenováním výchozí kategorie Vlastní poskytnuté aplikací Access nebo vytvořením nové vlastní kategorie. Omezením počtu vlastních kategorií a skupin v databázi usnadníte vyhledávání dat

Poznámka:  Objekty můžete odstranit z vlastní kategorie nebo skupiny, nemůžete je ovšem odstranit z předdefinované kategorie nebo skupiny.

Dialogové okno Možnosti navigace slouží k vytváření a správě vlastních kategorií a skupin. V tomto dialogovém okně se zobrazí seznam všech kategorií, které byly definovány v databázi, a skupiny u vybrané kategorie.

Vytvoření vlastní kategorie

Při vytvoření nové vlastní kategorie budou pro tuto kategorii vytvořeny skupiny Nepřiřazené objekty a Vlastní skupina 1. Ve výchozím nastavení aplikace Office Access 2007 nevloží do skupiny Nepřiřazené objekty žádné objekty. Místo toho se všechny objekty v kategorii, které nejsou přiřazeny k žádné skupině, zobrazí ve skupině Nepřiřazené objekty v navigačním podokně

 1. Chcete-li vytvořit novou kategorii, klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a poté klikněte na příkaz Možnosti navigace

 2. V části Kategorie klikněte na možnost Přidat položku

  Nová kategorie se zobrazí v části Kategorie v dialogovém okně Možnosti navigace

 3. Zadejte název nové kategorie a stiskněte klávesu ENTER.

Přejmenování vlastní kategorie

Pokud je k dispozici nepoužívaná vlastní kategorie, můžete ji přejmenovat namísto přidávání nové vlastní kategorie.

 1. Chcete-li přejmenovat vlastní kategorii, klikněte pravým tlačítkem myši v horní části navigačního podokna a pak klikněte na položku Možnosti navigace

 2. Ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na tlačítko Vlastní a potom klepněte na možnost Přejmenovat položku

 3. Zadejte nový název pro kategorii a stiskněte klávesu ENTER.

Po vytvoření nebo přejmenování vlastní kategorie je třeba vytvořit pro tuto kategorii vlastní skupiny.

Aplikace Access automaticky vytvoří v každé nové kategorii skupiny Vlastní skupina 1 a Nepřiřazené objekty. Objekty, které nejsou zařazeny do skupin, budou automaticky vloženy do skupiny Nepřiřazené objekty. Můžete vytvořit novou vlastní skupinu nebo přejmenovat skupinu Vlastní skupina 1 na požadovaný název

Vytvoření vlastní skupiny

 1. Chcete-li vytvořit novou vlastní skupinu, klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a poté klikněte na příkaz Možnosti navigace

 2. V části Skupiny pro název kategorie klepněte na položku Přidat skupinu

 3. Zadejte název nové skupiny a poté stiskněte klávesu ENTER.

Přejmenování vlastní skupiny

 1. Chcete-li přejmenovat vlastní skupinu, klikněte pravým tlačítkem myši v horní části navigačního podokna a pak klikněte na příkaz Možnosti navigace

 2. V části Skupiny pro název kategorie klepněte na vlastní skupinu a pak klepněte na příkaz Přejmenovat skupinu

 3. Zadejte nový název pro skupinu a stiskněte klávesu ENTER

Po vytvoření vlastní skupiny ve vlastní kategorii můžete do vlastní skupiny přidat nebo přesunout objekty.

Začátek stránky

Přidání objektů do vlastní skupiny

Objekty můžete do vlastní skupiny přidat několika způsoby, například vytvořením zástupce přetažením objektu, kopírováním a vložením a importem objektů z externích zdrojů. Pokud se však rozhodnete vyjmout objekt ze skupiny, uvědomte si, že to může způsobit problémy. Vyjímání objektů se nedoporučuje, protože databáze je sada součástí, které vzájemně spolupracují, a pokud je objekt z této sady součástí vyjmut, může dojít k narušení některých nebo všech funkcí databáze.

 • Chcete-li přidat nebo přesunout objekty v databázi do vlastní skupiny, klikněte na šipku rozevíracího pole v horní části navigačního podokna a pak klikněte na vytvořenou vlastní skupinu.

 • V části Nepřiřazené objekty klepněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete přidat nebo přesunout.

 • V místní nabídce klepněte na příkaz Přidat do skupiny a pak klepněte na vlastní skupinu, do které chcete objekt přidat.

Kopírování a vkládání objektů

 • V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete kopírovat, a pak klikněte na příkaz Kopírovat.

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na skupinu v navigačním podokně, do které chcete objekt vložit, a pak klikněte na příkaz Vložit. Objekt můžete vložit také v navigačním podokně jiné databáze otevřené v aplikaci Access 2010

Dalším způsobem přidání objektů do databáze je import tabulek z jiných databází nebo dat z jiných programů (například textové soubory a sešity aplikace Microsoft Office Excel). Další informace o importu externích dat získáte po klepnutí na odkazy v části Viz také v tomto článku.

Začátek stránky

Odebrání a obnovení zástupců ve vlastních skupinách

Při zobrazení vlastních objektů v navigačním podokně se ve skutečnosti zobrazili zástupci těchto objektů. Ikona objektu s malou šipkou vedle levého dolního rohu označuje, že se jedná o zástupce nebo ukazatel odkazující na skutečný objekt.

Zástupci v zobrazení vlastní kategorie

Pokud odeberete nebo odstraníte zástupce z navigačního podokna, odebíráte pouze ukazatel na tento objekt, nikoli objekt z databáze. Jestliže odeberete zástupce objektu z vlastní skupiny v navigačním podokně, bude odkaz na tento objekt odebrán z vlastní skupiny a objekt se zobrazí ve skupině Nepřiřazené objekty v navigačním podokně.

 • Chcete-li odebrat zástupce, klikněte pravým tlačítkem myši na objekt v navigačním podokně a pak klikněte na příkaz Odebrat.

 • Chcete-li zástupce objektu obnovit, přetáhněte objekt ze skupiny Nepřiřazené objekty v navigačním podokně do vlastní skupiny.

Důležité informace: Ačkoli předdefinované a vlastní skupiny můžete odstranit (to znamená trvale odebrat) tento postup nedoporučujeme, protože by mohlo dojít k potížím v databázi. Databáze jsou sady součástí, které vzájemně spolupracují, a pokud je objekt z této sady součástí vyjmut, může dojít k narušení některých nebo všech funkcí databáze

Začátek stránky

Skrytí objektů a skupin

Jestliže objekt nebo skupina nejsou používány nebo k nim chcete omezit přístup, může být jejich skrytí vhodnější než jejich odstranění. Skrytím objektu nebudou provedeny změny v databázi, zatímco odstranění objektu nebo skupiny (i pokud se zdá, že jde o duplicitní položku) může narušit některé nebo všechny funkce databáze.

Chcete-li skrýt objekt nebo skupinu v navigačním podokně, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Chcete-li skrýt objekt, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Skrýt v této skupině.

 • Chcete-li skrýt celou skupinu, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Skrýt.

Chcete-li skrýt objekt nebo skupinu zobrazenou šedě v navigačním podokně, postupujte takto:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek nabídek v horní části navigačního podokna a pak klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. V dialogovém okně Možnosti navigace zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit skryté objekty a pak klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zobrazení objektů a skupin

Chcete-li zobrazit skryté objekty a skupiny bez povolení přístupu, postupujte takto:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek nabídek v horní části navigačního podokna a poté klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 • V dialogovém okně Možnosti navigace zaškrtněte políčko Zobrazit skryté objekty a pak klikněte na tlačítko OK.

Pokud se skryté objekty a skupiny zobrazí v navigačním podokně šedě, nejsou povoleny. Chcete-li tyto šedé objekty nebo skupiny zpřístupnit z navigačního podokna, postupujte takto:

 • Chcete-li povolit objekt, klepněte pravým tlačítkem myši na tento objekt a pak klepněte na příkaz Zobrazit v této skupině.

 • Chcete-li zobrazit skupinu, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Zobrazit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×