Použití čtečky obrazovky k vytvoření dotazu v desktopových databázích Accessu

Dotazy v Accessu můžete vytvářet i pomocí čtečky obrazovky a klávesnice. Díky dotazům můžete v desktopové databázi Accessu snadněji zobrazit, přidat, odstranit nebo změnit data. Dotazy jsou užitečné taky v případě, že chcete rychle najít konkrétní data, provádět výpočty nebo souhrny dat nebo zautomatizovat úkoly správy dat, jako je například opakovaná kontrola aktuálních dat.

Poznámka: V tomto tématu se předpokládá, že uživatelé čteček JAWS mají vypnutou funkci virtuálního pásu karet.

V tomto tématu

Typy dotazů

V dobře navržené databázi se data, která chcete prezentovat prostřednictvím formuláře nebo sestavy, obvykle nacházejí ve více tabulkách. Dotaz může načíst informace z různých tabulek a sestavit je pro zobrazení ve formuláři nebo sestavě. Existují dva základní typy dotazů: výběrové a akční. Typ dotazu, který vytvoříte, závisí na úkolu, který chcete provést.

Výběrový dotaz představuje požadavek na zobrazení výsledků dat. Výběrový dotaz vám pomůže zobrazit data, která potřebujete, v zobrazení Datový list. Výběrový dotaz se používá pro:

 • zobrazení dat jen z určitých polí v tabulce,

 • současné zobrazení dat z několika tabulek spojených. relacemi,

 • zobrazení dat na základě určitých kritérií,

 • provádění výpočtů,

 • kombinování dat z různých tabulek.

Například když tabulka Produkt obsahuje několik polí (sloupců), můžete vytvořit výběrový dotaz, díky kterému získáte přehledné zobrazení zaměřené jen na potřebná pole (sloupce). Taky můžete přidat kritéria pro filtrování počtu vrácených řádků, takže výsledky vrátí třeba jen řádky, které obsahují produkty s cenou vyšší než 100 Kč.

Akční dotaz představuje požadavek na provedení akce s daty. Pomocí akčního dotazu můžete v databázi přidat, změnit nebo odstranit data. Každý úkol, třeba přidání nebo odstranění dat, má určitý typ akčního dotazu.

Vytvoření výběrového dotazu

Výběrový dotaz můžete vytvořit pomocí Průvodce dotazem nebo Návrháře dotazu. Pokud chcete provést jednoduchý dotaz, použijte Průvodce dotazem. Pokud ale chcete ke svému dotazu přidat kritéria, použijte Návrháře dotazu.

Práce s Průvodcem dotazem

 1. Stiskněte Alt+V, P+R. Otevře se okno Nový dotaz s vybranou možností Průvodce jednoduchým dotazem.

  Tipy: 

  • Pokud jste ještě neuložili tabulku, pro kterou chcete vytvořit dotaz, zobrazí se výzva, abyste to udělali, než se otevře Průvode dotazem.

  • Pomocí Průvodce dotazem můžete taky vytvořit další typy dotazů: Křížový dotaz, dotaz na duplicitní položky (pro vyhledání záznamů s duplicitními hodnotami polí v jedné tabulce) a dotaz na chybějící záznamy (pro vyhledání záznamů [řádků] v tabulce, které nemají související záznamy v jiné tabulce).

 2. Stiskněte Enter. Otevře se okno Jednoduchý dotaz a fokus bude na seznamu Dostupná pole.

 3. Když chcete přejít do editačního pole se seznamem Tabulky nebo Dotazy, stiskněte Alt+T nebo Shift+Tab.

 4. Když chcete otevřít rozevírací seznam, stiskněte Alt+Šipka dolů. V rozevíracím seznamu vyberte tabulku, pro kterou chcete spustit dotaz, pomocí klávesy Šipka dolů a Šipka nahoru.

 5. Když chcete přejít do seznamu Dostupná pole, stiskněte klávesu Tab. Pomocí klávesy Šipka dolů vyberte pole, pro které chcete spustit dotaz.

 6. Když chcete k dotazu přidat pole, stiskněte Alt+Y. Fokus se přesune do seznamu Vybraná pole.

 7. Stiskněte klávesu Tab. Až uslyšíte „Tlačítko Větší než“, stiskněte Enter. Pokud chcete přidat všechna pole, stiskněte Alt+Y, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Tlačítko Dvojitá šipka“, a pak stiskněte Enter.

  Když chcete k dotazu přidat víc tabulek, stiskněte Alt+T. Fokus se přesune do editačního pole Tabulky nebo dotazy. Podle potřeby zopakujte kroky 4 až 7.

 8. Až budete hotoví se zadáváním tabulek a polí, stisknutím kláves Alt+D se přesunete na další stránku průvodce.

  Tip: Následující stránka průvodce se může lišit v závislosti na údajích, které jste zadali. Například se může zobrazit výzva, abyste vybrali podrobnou nebo souhrnnou verzi dotazu. Vyberte některou z nich a pak se stisknutím kláves Alt+D přesuňte na další stránku průvodce.

 9. Když přejdete na novou stránku průvodce a uslyšíte slova „Jak chcete nazvat dotaz?“, stiskněte Shift+Tab. Fokus se přesune do pole Upravit název. Zadejte název.

 10. Zobrazení, úprava a uložení dotazu

  • Když chcete dotaz uložit a otevřít, abyste mohli zobrazit informace, stiskněte Alt+O, Enter. Dotaz zavřete stisknutím klávesy F6.

  • Když chcete uložit dotaz a ukončit průvodce, aniž byste zobrazili výsledky dotazu, stiskněte Alt+K. Když se průvodce zavře, dotaz se zobrazí na nové kartě a fokus bude v první buňce.

  • Pokud chcete upravit dotaz, stiskněte Alt+M, Enter. Dotaz se otevře v návrhovém zobrazení.

Práce s Návrhářem dotazu

 1. Stiskněte Alt+V, G. Otevře se dialogové okno Zobrazit tabulku s vybranou kartou Tabulky a uslyšíte „Dialog Zobrazit tabulku“.

 2. V poli Zobrazit tabulku pomocí klávesy Šipka dolů vyberte tabulku a přidejte ji k dotazu. Pak stiskněte Alt+P. Tabulka se vloží do pracovního prostoru nad návrhovou mřížkou.

 3. Když chcete zavřít dialogové okno Zobrazit tabulku, stiskněte Alt+Z.

 4. Fokus je v návrhové mřížce v textovém poli Řádek pole. Uslyšíte „Návrh, automatické číslo, zadejte text“. (V Předčítání uslyšíte „Access, řádek 1, sloupec 1“.) Když chcete do návrhové mřížky přidat pole, stiskněte klávesy Alt+Šipka dolů. Otevře se rozevírací seznam dostupných polí.

 5. Do rozevíracího seznamu se přesunete stisknutím kláves Ctrl+Šipka nahoru. (V Předčítání se fokus přesune do rozevíracího seznamu automaticky.)

 6. Když chcete v rozevíracím seznamu vybrat pole, použijte klávesu Šipka dolů a pak stiskněte Enter. Pole, které jste vybrali, se zobrazí v daném sloupci. Fokus se automaticky přesune do následujícího sloupce.

 7. Když chcete k dotazu přidat další pole, zopakujte kroky 4 až 6.

 8. Jak přidat k poli kritérium:

  1. Ve sloupci pole, ke kterému chcete přidat kritérium, stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Kritéria“. (V Předčítání uslyšíte „Řádek 11, sloupec 1“.)

  2. Zadejte kritérium. Například pro pole Cena v tabulce Produkty můžete zadat kritérium >=100 a zobrazit tak seznam produktů, u kterých je cena 100 Kč nebo vyšší.

 9. Když chcete zobrazit výsledky dotazu, stiskněte Alt, C+H a pak S.

 10. Když chcete dotaz uložit, stiskněte Ctrl+S. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název dotazu a stiskněte Enter.

Poznámka: Pomocí Návrháře dotazu můžete současně zobrazit data z několika souvisejících tabulek. Například pokud máte databázi s tabulkami Zákazníci a Objednávky a v obou jsou pole ID zákazníka, která fungují jako základ relace 1:N mezi těmito dvěma tabulkami, můžete vytvořit dotaz, který vrátí objednávky zákazníků v určitém městě. Pokud chcete vytvořit dotaz, který současně zobrazí data z několika tabulek, použijte tady uvedený postup, ale zopakujte kroky 2 až 8, pomocí kterých přidáte k dotazu další tabulky, pole a kritéria.

Vytvoření parametrického dotazu

Pokud často spouštíte varianty určitého dotazu, zvažte použití parametrického dotazu. Když spustíte parametrický dotaz, zobrazí se výzva k zadání hodnot polí a vámi zadané hodnoty se následně použijí k vytvoření kritérií pro daný dotaz.

 1. V podokně navigace vyberte dotaz, který chcete použít jako základ parametrického dotazu.

 2. Stiskněte klávesu Application (obvykle je umístěná v pravém dolním rohu klávesnice) nebo Shift+F10. Otevře se místní nabídka a uslyšíte „Otevřít, O“.

 3. Stiskněte klávesu D. Dotaz se otevře v návrhovém zobrazení a fokus bude na prvním řádku nebo prvním poli v návrhové mřížce dotazu.

 4. Na pole, které chcete upravit, se přesunete pomocí klávesy Šipka doprava.

 5. Když se chcete přesunout do řádku Kritéria, stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Kritéria“. (V Předčítání uslyšíte „Řádek 11, sloupec 1“.)

 6. V buňce odstraňte všechny stávající údaje a zadejte řetězec parametru. Například pokud chcete vytvořit řetězec parametru pro dotaz na vyhledání zákazníků v Praze, odstraňte slovo „Praha“ a zadejte [Zadejte město:]. V textu výzvy k zadání parametru nesmíte použít tečku (.) ani vykřičník (!).

  Řetězec [Zadejte město:] je výzvou k zadání parametru. Závorky označují, že dotaz má vyzvat k zadání hodnoty, a obsahují text (v tomto případě Zadejte město:), který se má ve výzvě k zadání parametru zobrazit.

 7. Když chcete dotaz spustit, stiskněte Alt, C+H a pak S. Otevře se okno Zadat hodnotu parametru a fokus bude v poli pro úpravy. Zadejte hodnotu, třeba Praha.

 8. Přejděte tabulátorem na tlačítko OK a stiskněte Enter. V tomto příkladu se zobrazí objednávky zákazníků v Praze.

Zadání datových typů parametrů

Měli byste taky zadat, jaký datový typ by měl parametr přijímat. Datový typ můžete nastavit pro libovolný parametr, ale je zvlášť důležité jej nastavit pro číselná data, údaje s uvedením měny nebo kalendářní data a časy. Pokud zadáte pro parametr přijímaný datový typ, zobrazí se uživatelům užitečnější chybová zpráva v případě, že zadají chybný datový typ, například text místo očekávané částky s uvedením měny.

Poznámka: Pokud je parametr nastaven na příjem textových dat, bude jakýkoli vstup interpretován jako text a nezobrazí se žádná chybová zpráva.

Pokud chcete zadat datový typ parametrů v dotazu, můžete to udělat takhle:

 1. Otevřete parametrický dotaz. Když chcete přepnout do návrhového zobrazení, stiskněte Alt+Ů, 8 a pak R. Otevře se návrhová mřížka.

 2. Stiskněte Alt, C+H a pak P. Otevře se dialogové okno Parametry dotazu a fokus bude ve sloupci Parametr.

 3. Zadejte výzvu pro každý parametr, pro který chcete zadat datový typ. Zkontrolujte, jestli každý parametr odpovídá výzvě použité v řádku Kritéria v návrhové mřížce dotazu. Třeba pokud jste zadali [Zadejte město:], stejnou výzvu zadáte do dialogového okna Parametry dotazu.

 4. Stisknutím klávesy Tab se přesunete do sloupce Datový typ.

 5. Když chcete otevřít rozevírací seznam, stiskněte Alt+Šipka dolů.

 6. Když chcete vybrat datový typ pro parametr, použijte klávesu Šipka dolů.

 7. Až budete chtít všechno uložit a zavřít dialogové okno, stiskněte Enter.

Další informace o požádání uživatele o zadání kritérií při spuštění dotazu pomocí parametrů.

Vytvoření křížového dotazu

Pokud chcete upravit strukturu souhrnných dat tak, aby se vám snadněji četla a chápala, použijte křížový dotaz. Křížový dotaz vypočítá součet, průměr nebo jinou agregační funkci a výsledky potom seskupí do dvou sad hodnot: jedna je umístěná svisle podél okraje datového listu, druhá vodorovně v horní části. Křížový dotaz můžete vytvořit pomocí Průvodce dotazem.

Průvodce křížovým dotazem potřebuje jako zdroj záznamů pro křížový dotaz použít jednu tabulku nebo dotaz. Pokud všechna data, která chcete zahrnout v křížovém dotazu, nejsou v jedné tabulce, začněte vytvořením výběrového dotazu, který vrátí všechna požadovaná data.

 1. Stiskněte Alt+V, P+R. Otevře se dialogové okno Nový dotaz s vybraným Průvodcem jednoduchým dotazem.

  Tip: Pokud jste ještě neuložili tabulku, pro kterou chcete vytvořit dotaz, zobrazí se výzva, abyste to udělali, než se otevře Průvode dotazem.

 2. Stiskněte klávesu Šipka dolů. Uslyšíte slova „Průvodce křížovým dotazem“.

 3. Stiskněte Enter nebo Alt+D. Otevře se Průvodce křížovým dotazem, ve kterém bude vybraný přepínač Tabulky a fokus bude umístěný v seznamu Tabulky.

 4. Vyberte objekty, které chcete použít pro vytvoření křížového dotazu:

  • Když chcete vybrat tabulku, stiskněte klávesu Šipka dolů.

  • Když chcete vybrat dotaz, stiskněte Alt+O. Pokud uslyšíte „Přepínač Dotazy, zaškrtnutý“, pro přesunutí do seznamu stiskněte Shift+Tab a pak pro výběr dotazu použijte klávesu Šipka dolů.

  • Když chcete vybrat tabulky i dotazy, stiskněte Alt+B. Pokud uslyšíte „Přepínač Obojí, zaškrtnutý“, pro přesunutí do seznamu stiskněte Shift+Tab a pak pro výběr požadovaných tabulek a dotazů použijte klávesu Šipka dolů.

 5. Stisknutím klávesy Enter nebo Alt+D se přesunete na další stránku.

 6. Otevře se další stránka a fokus bude na seznamu Dostupná pole. Když chcete vybrat pole obsahující hodnoty, které chcete použít jako záhlaví řádků, stiskněte klávesu Šipka dolů.

 7. Když chcete přidat vybrané pole, stiskněte klávesu Tab a potom Enter. Tento postup opakujte pro každé pole, které chcete přidat.

  Tipy: 

  • Jako zdroj dat pro záhlaví řádků lze vybrat až tři pole, ale čím méně záhlaví řádků vyberete, tím bude datový list s křížovým dotazem přehlednější.

  • Pokud vyberete pro záhlaví řádků více než jedno pole, bude pořadí, v jakém jste pole vybrali, odpovídat výchozímu pořadí řazení výsledků.

 8. Stisknutím klávesy Enter nebo Alt+D se přesunete na další stránku průvodce.

 9. Na následující stránce pomocí klávesy Šipka dolů vyberte pole obsahující hodnoty, které chcete použít jako záhlaví sloupců.

  Tip: Obecně je vhodné vybírat pole, která neobsahují příliš mnoho hodnot, aby byly výsledky co nejpřehlednější. Je například lepší používat, které obsahuje pouze několik možných hodnot (například pohlaví), než pole s dlouhou řadou hodnot (například věk).

 10. Pokud jako záhlaví sloupce použijete pole, které obsahuje datový typ Datum/čas, přidá průvodce krok, který pomůže seskupit data do intervalů. Můžete zadat Rok, Čtvrtletí, Měsíc, Datum, nebo Datum/čas. Pokud pro záhlaví sloupců nevyberete pole Datum/čas, průvodce tuto stránku přeskočí.

 11. Stisknutím klávesy Enter nebo Alt+D se přesunete na další stránku. Když se stránka otevře, bude vybrané první pole v seznamu Pole a fokus bude v seznamu Funkce.

 12. Když chcete přejít do seznamu Pole, abyste vybrali jiné pole, stiskněte Shift+Tab. Uslyšíte „Pole, sloupec, seznam“ a název prvního pole. (V Předčítání uslyšíte „Pole, vybráno“.)

 13. Když chcete vybrat pole, stiskněte klávesu Šipka dolů.

 14. Když se chcete přesunout do seznamu Funkce, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte „Funkce, sloupec, seznam“ a název první funkce. (V Předčítání uslyšíte „Funkce, vybráno“.)

 15. Když chcete vybrat funkci pro výpočet souhrnných hodnot, použijte klávesu Šipka dolů. Datový typ vybraného pole určuje, které funkce jsou dostupné.

 16. Až budete mít výběr hotový, stisknutím klávesy Tab přejděte na zaškrtávací políčko Ano, zahrnout součty řádků a vyberte ho nebo zrušte jeho zaškrtnutí.

  Pokud se rozhodnete zahrnout součty řádků, zobrazí se v záhlaví křížového dotazu další řádek, který obsahuje stejné pole a funkci jako hodnota pole. Přidání řádku se součtem představuje vložení dalšího sloupce, který obsahuje součet ostatních sloupců. Pokud například křížový dotaz vypočítává průměrný věk podle místa a pohlaví osob (pohlaví osob je uvedeno v záhlaví sloupců), vypočte další sloupec průměrný věk podle místa napříč pohlavími.

  Tip: Funkci použitou k výpočtu součtu řádků lze změnit úpravou křížového dotazu v návrhovém zobrazení.

 17. Stisknutím klávesy Enter nebo Alt+D se přesunete na další stránku průvodce.

 18. Na další stránce pojmenujte dotaz: stiskněte klávesy Shift+Tab a pak zadejte název. Výchozí název obsahuje příponu _crosstab.

 19. Dotaz můžete zobrazit, upravit a uložit.

  • Když chcete křížový dotaz zobrazit, stiskněte Enter.

  • Když chcete upravit návrh dotazu, stiskněte Alt+M, Enter.

  • Když chcete dotaz uložit a ukončit průvodce, stiskněte Alt+K.

Vytvoření odstraňovacího dotazu

Když chcete současně odebrat celé záznamy (řádky) z jedné nebo ze dvou souvisejících tabulek, použijte odstraňovací dotaz. Odstraňovací dotaz je užitečný, protože vám umožní specifikovat kritéria pro rychlé vyhledání a odstranění dat. Taky vám může ušetřit čas, protože uložený dotaz můžete znovu použít.

Poznámky: 

 • Před odstraněním libovolných dat nebo spuštěním odstraňovacího dotazu nezapomeňte zálohovat desktopovou databázi Accessu. Odstraňovací dotaz nabízí možnost zobrazit řádky, které budou odstraněné, než k tomu dojde.

 • Pokud chcete odstranit jen několik záznamů, nepotřebujete dotaz. Stačí otevřít tabulku v zobrazení Datový list, vybrat pole (sloupce) nebo záznamy (řádky), které chcete odstranit, a pak stisknout Delete. Zobrazí se výzva, abyste potvrdili trvalé odstranění.

Vytvoření odstraňovacího dotazu

 1. Stiskněte Alt+V, G. Otevře se dialogové okno Zobrazit tabulku.

 2. Když chcete vybrat tabulku, stiskněte klávesu Šipka dolů. Stiskněte Alt+A. Tento postup opakujte s každou tabulkou, ze které chcete odstranit záznamy.

 3. Když chcete zavřít dialogové okno Zobrazit tabulku, stiskněte Alt+C. Tabulka se zobrazí v podobě okna v levé horní části návrhové mřížky dotazu a bude obsahovat všechna uvedená pole.

 4. Stiskněte Alt, C+H a pak I. Otevře se návrhová mřížka a fokus bude na prvním poli. V návrhové mřížce už nejsou k dispozici řádky Seřadit a Zobrazit, ale najdete v ní řádek Odstranit.

 5. Až uslyšíte „Automatické číslo, řádek 1, zadejte text“, stisknutím klávesy Alt+Šipka dolů otevřete rozevírací seznam.

 6. Když chcete odstranit všechny prázdné řádky v tabulce nebo poli:

  1. Pomocí klávesy Šipka dolů vyberte v tabulce pole a pak stiskněte Enter. Fokus se přesune na následující sloupec.

  2. Když se chcete přesunout na předchozí sloupec, stiskněte klávesu Šipka doleva.

  3. Když se chcete přesunout na řádek Odstranit, stiskněte klávesu Šipka dolů. Když uslyšíte „Odstranit dvojtečka“, stisknutím klávesy Alt+Šipka dolů otevřete rozevírací seznam.

  4. Když chcete vybrat argument Kde, stiskněte klávesu Šipka nahoru a pak stiskněte Enter. Fokus se přesune na následující sloupec.

  5. Když se chcete přesunout na předchozí sloupec, stiskněte klávesu Šipka doleva.

  6. Když se chcete přesunout na řádek Kritéria, stiskněte klávesu Šipka dolů.

  7. Když uslyšíte slova „Kritéria“ nebo „Řádek 11, sloupec 1“, zadejte Is Null.

 7. Když chcete v odstraňovacím dotazu použít specifická kritéria:

  1. a. Vyberte pole s kritérii, na základě kterých chcete odstranit záznamy, použijte klávesu Šipka dolů a stiskněte Enter.

  2. b. Když se chcete přesunout na řádek Odstranit, stiskněte klávesu Šipka dolů. Stiskněte klávesy Alt+Šipka dolů a pak vyberte argument Where tak, že stiskněte klávesu Šipka dolů a pak Enter. Fokus se přesune na následující sloupec.

  3. c. Když se chcete přesunout na předchozí sloupec, stiskněte klávesu Šipka doleva.

  4. d. Když se chcete přesunout na řádek Kritéria, stiskněte klávesu Šipka dolů.

  5. e. Zadejte kritéria. Ukázkový seznam kritérií v dotazech najdete v tématu Vytvoření a spuštění odstraňovacího dotazu.

  6. f. Když chcete přejít na řádek Zobrazit, stiskněte klávesu Šipka nahoru.

  7. g. U všech kritérií zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit.

 8. Když chcete ověřit, jestli dotaz vrací výsledky, které chcete odstranit, stiskněte Alt+Ů, 8 a pak Q.

 9. Dotaz spustíte takto:

  1. Přepněte do návrhového zobrazení stisknutím Alt+H, 8 a pak R.

  2. V návrhovém zobrazení stiskněte Alt, C+H a pak S. Otevře se potvrzovací okno s žádostí, abyste potvrdili odstranění x řádků.

  3. Když chcete odstranit řádky, stiskněte Enter.

 10. Když chcete uložit dotaz, stiskněte Ctrl+S. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název a stiskněte Enter.

Zálohování databáze

 1. Stiskněte Alt+S, A. Otevře se stránka Uložit jako s vybranou možností Uložit databázi jako.

 2. Když chcete databázi zálohovat, stiskněte B, Enter. Otevře se dialogové okno Uložit jako s vybraným textovým polem Název souboru. Jestli chcete, můžete zadat jiný název databáze, a pak stisknout Enter.

Pokud používáte soubor jen pro čtení nebo databázi vytvořenou ve starší verzi Accessu, zobrazí se pravděpodobně zpráva, že není možné vytvořit záložní kopii databáze.

Chcete-li se vrátit k záloze, zavřete původní soubor a přejmenujte jej tak, aby záložní kopie mohla používat název původní verze. Přiřaďte název původní verze záložní kopii a otevřete přejmenovanou záložní kopii v Accessu.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×