Plánování úkolů v aplikaci Project: Na pozadí

Plánování úkolů v aplikaci Project: Na pozadí

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento článek je věnovaný technické stránce plánování projektových úkolů v Projectu. Uživatele můžou někdy mást situace, kdy Project automaticky přesune úkol na jinou dobu, než jakou očekávali. Nebo uvažují o tom, proč například změna omezení způsobila nepředvídatelný posun jiných úkolů. Tento článek vám umožní porozumět principům fungování výkonného plánovacího modulu Projectu.

Toto není nutně snadno pochopit nejdřív, ale podle ho, aby se více zkušení vedoucí projektu a poskytují posílení publikum nemůže ovládat koncové datum projektu.

Co chcete informace?

Vliv data zahájení projektu na plán

Vliv vazeb úkolů na plán

Vliv omezení úkolů na plán

Vliv typů úkolů na plán

Vliv plánování řízeného úsilím na plán

Vliv ručního a automatického plánování na plán

Vliv plovoucího plánování (neboli plánování s časovou rezervou) na plán

Vliv konečného termínu na plán

Vliv kalendářů na plán

Řízení plánu pomocí přiřazení zdrojů

Ještě další technické informace, jak Project plánuje

Vliv data zahájení projektu na plán

Pokud přidáte do plánu nový úkol, jeho zahájení se automaticky naplánuje na datum zahájení projektu. Během přidávání úkolů do projektu a jejich připojování k jiným úkolům se budou časy zahájení úkolů měnit a datum dokončení posledního úkolu určí datum dokončení projektu.

 • Chcete-li zjistit datum zahájení projektu nebo jej změnit na jiné datum, klikněte na kartu Projekt a poté na tlačítko Informace o projektu.

Samozřejmě i tady budou existovat výjimky. Třeba úkoly se neposouvají spolu s pohybem jiných úkolů. Další informace o rozdílech mezi plánováním ručně a automaticky plánovaných úkolů najdete dál v tomto článku.

Stav před a po vytvoření závislosti mezi úkoly

Obrázek tlačítka Při vytváření nového projektu se nejdřív zadejte počáteční datum projektu. Při plánování projektu od času spuštění všechny úkoly začínaly ve datum zahájení projektu, pokud nezadáte jinak.

Obrázek tlačítka Ručně naplánované úkoly a automaticky naplánovaných úkolů, bez závislostí nebo omezení použili dobu trvání projektu je stejná jako doby trvání nejdelší úkolu. Jinými slovy datum dokončení projektu je stejná jako datum dokončení nejdelšího úkolu.

Obrázek tlačítka Závislosti mezi úkoly, jako například závislost typu Dokončení zahájení mezi prvním a druhým úkolem (znázorněná na obrázku), mohou datum dokončení projektu změnit.

Téměř všechny projekty by měly být plánované od známého času zahájení. I když znáte datum, kdy musí být projekt dokončený, poskytuje plánování od data zahájení maximální flexibilitu.

Plánování od data dokončení však může být vhodné v následujících případech:

 • Potřebujete zjistit, kdy musí být projekt zahájen, aby byl dokončen k požadovanému datu.

 • Nevíte přesně, kdy bude váš projekt zahájen (například dostáváte práci z jiného zdroje, který může mít zpoždění).

 • Metodologie vašeho řízení projektů vyžaduje plánování od data dokončení.

Při práci s projektem, který je plánován od data dokončení, je nutné brát v úvahu rozdíly ve způsobu, jakým aplikace Project nakládá s některými akcemi:

 • Zadáte-li automaticky plánovaný úkol, přiřadí aplikace Project automaticky k datu dokončení úkolu omezení typu Co nejpozději. V případě potřeby byste měli nastavit další omezení (klikněte pravým tlačítkem na úkol a poté klikněte na příkaz Informace o úkolu).

 • Pokud změníte datum dokončení úkolu přetažením pruhu Ganttova diagramu, přiřadí aplikace Project automaticky k automaticky naplánovanému úkolu omezení typu Dokončit před dnem (včetně).

 • Jestliže byl projekt plánovaný od data zahájení a změníte jeho plánování tak, že bude plánovaný od data dokončení, odeberete všechna zpoždění a rozdělení vyrovnání z úkolů a přiřazení, které byly naplánované automaticky. Úkoly, které jsou naplánované ručně, nebudou ovlivněné.

 • Pokud v projektu použijete ke snížení přetížení zdrojů automatické vyrovnání, přidá Project zpoždění vyrovnání po úkolu, ne před úkolem. (Nastavení vyrovnání můžete zjistit kliknutím na kartu Zdroj a poté kliknutím na tlačítko Vyrovnat zdroj).

Začátek stránky

Vliv vazeb úkolů na plán

Vazby (závislosti) úkolů zobrazují časové vztahy mezi jednotlivými úkoly. Propojením úkolů vytvoříte Závislosti mezi úkoly. Dlouhý řetěz úkolů určuje celou délku a konec projektu.

Tip pro řízení projektu: Při propojování úkolů v projektu kritické cesty odkazů nastavení. Tento kritické cesty určuje na konec projektu. Další informace o kritické cesty.

Typ vazby

Dokončení-Zahájení (FS)

(Určí se později.)

Závislý úkol (B) nelze zahájit, dokud úkol, na kterém závisí (A), nebude dokončen.

Například pokud máte dva úkoly, "Úkol Vykopat základy" a "Zalít betonem", "Zalít betonem" úkolu nelze zahájit, dokud dokončení úkolu "Dostanete foundation".
Propojení úkolů v projektu výchozí typ odkazu při dokončení zahájení.
Tento typ spojení je výchozí typ. Pokud nezadáte typ vazby, předpokládá se dokončení zahájení relace.

Zahájení-Zahájení (SS)

(Určí se později.)

Závislý úkol (B) nelze zahájit, dokud úkol, na kterém závisí (A), nebude zahájen.

Závislý úkol lze zahájit kdykoli poté, co úkol, na kterém závisí, je zahájen. Typ propojení SS nevyžaduje zahájení obou úkolů ve stejnou dobu.

Máte-li například dva úkoly, Zalít betonem a Uhladit beton, nelze úkol Uhladit beton zahájit, dokud nebude zahájen úkol Zalít betonem.

Dokončení-Dokončení (FF)

(Určí se později.)

Závislý úkol (B) nelze dokončit, dokud úkol, na kterém závisí (A), nebude dokončen.

Závislý úkol lze dokončit kdykoliv poté, co úkol, na kterém závisí, je dokončen. Typ propojení FF nevyžaduje dokončení obou úkolů ve stejnou dobu.

Pokud máte například dva úkoly, Zabudovat elektroinstalaci a Zabudovat vodoinstalaci, musí být oba dokončeny před tím, než lze provést inspekci.

Zahájení-Dokončení (SF)

(Určí se později.)

Závislý úkol (B) nelze dokončit, dokud úkol, na kterém závisí (A), nebude zahájen.

Závislý úkol lze dokončit kdykoli poté, co úkol, na kterém závisí, je zahájen. Typ propojení SF nevyžaduje dokončení závislého úkolu zároveň se začátkem úkolu, na kterém je závislý.

Tento typ vazby se při řízení projektů vyskytuje zřídka. Příkladem by bylo zastřešování domu se dvěma úkoly, Zbudovat střechu a Stavební dozor. V tomto případě může být zastřešování zahájeno, avšak osoba provádějící stavební dozor se musí na stavbu dostavit někdy před dokončením zastřešení.

Poznámka o ručně naplánovaných úkolů Když propojíte ručně naplánovaný úkol s jiným úkolem, Project s ohledem na typ vazby a umístí ručně naplánovaný úkol relativně k druhému úkolu. Například následník prostřednictvím odkazu pro dokončení zahájení se zobrazí jako začátek po dokončení předchůdce. Však následník pouze přesune při vytvoření odkaz. Pokud předchůdce později změnou jejich data dokončení, datum zahájení následníka se nezmění.

Aplikaci Project však můžete nakonfigurovat tak, že se ručně naplánovaný úkol při propojení s jiným úkolem nebude přesouvat.

 1. Klikněte na Soubor, dále na Možnosti a potom klikněte na Plán.

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Při úpravách vazeb aktualizovat ručně naplánované úkoly.

Začátek stránky

Vliv omezení úkolů na plán

Omezení umožňují řídit datum zahájení nebo dokončení automaticky naplánovaného úkolu. Existují tři typy omezení:

 • Pružná omezení nemají přiřazena žádná data. Nastavení těchto omezení umožňuje zahájit úkoly co nejdříve nebo co nejpozději, ukončení je stanoveno současně s ukončením projektu. Jiná omezení a závislosti mezi úkoly nadále platí.

 • Polopružná omezení vyžadují přiřazené datum řídící první nebo poslední možné zahájení nebo dokončení úkolu. Tato omezení umožňují dokončit úkol libovolně, pokud se tak dodrží konečný termín zahájení nebo dokončení.

 • Pevná omezení vyžadují přiřazené datum, které řídí datum zahájení nebo datum dokončení daného úkolu. Tato omezení se používají, pokud potřebujete do plánu zahrnout i vnější faktory, jako například dostupnost vybavení a zdrojů, konečné termíny, milníky a data zahájení a dokončení.

Tip pro řízení projektu: V skoro všech případech použití omezení typu co nejdříve. To vám plánovací největší flexibilitě při určování ideální dokončení projektu plánu projektu.

Nastavená omezení úkolů můžete ihned zjistit dvěma způsoby:

 • Chcete-li ověřit nebo změnit omezení úkolu, klikněte pravým tlačítkem na úkol, klikněte na příkaz Informace o úkolu a poté klikněte na kartu Upřesnit. Informace o omezení jsou uvedeny v polích Typ omezení a Datum omezení.

 • Pokud je omezení jakékoli jiné než Co nejdříve či Co nejpozději, zobrazí se ve všech zobrazení listu, jako je například Ganttův diagram, ve sloupci Ukazatele grafický indikátor přiřazený k typu omezení.

Omezení se střední flexibilitou plánování omezí zahájení či dokončení úkolu před či po zvoleném datu. Například úkol s omezením typu Zahájit po dni (včetně) nastaveným na 15. června a vazbou na jiný úkol typu Dokončení-Zahájení může začít 15. června v případě, že jeho předchůdce je dokončen do 15. června (nebo později, pokud je jeho předchůdce dokončen po 15. červnu), avšak nemůže být naplánován před 15. červnem. Takovéto použití omezení může být vhodné například v situaci, kdy máte stavební povolení platné pouze pro konkrétní data. V takém případě lze použít omezení typu Zahájit po dni (včetně) či Dokončit před dnem (včetně).

Stav před a po použití omezení

Obrázek tlačítka Výchozí dokončení-zahájení a omezení typu co nejdříve použitým u těchto úkolů je naplánováno zahájení hned předchůdce (prvního úkolu) je naplánováno dokončení následník (druhý).

Obrázek tlačítka Při použití omezení následník nemůže zahájen před datem omezení, i když (znázorněná na obrázku) je předchůdce dokončen před datem omezení.

V následující tabulce je seznam omezení dostupných v aplikaci Project.

Typ omezení

Název omezení

Popis

Pružné

Co nejpozději

Naplánuje úkol co nejpozději, s dokončením před koncem projektu, bez zpoždění pozdějších úkolů. Toto je výchozí omezení pro úkoly při plánování od data dokončení projektu. K úkolům s tímto omezením nezadávejte data zahájení ani dokončení.

Pružné

Co nejdříve

Naplánuje úkol tak, aby byl zahájen co nejdříve. Toto je výchozí omezení pro úkoly při plánování od data zahájení projektu. K úkolům s tímto omezením nezadávejte data zahájení ani dokončení.

Polopružné

Zahájit po dni (včetně)

Naplánuje úkol tak, aby byl zahájen v konkrétní den nebo později. Toto omezení použijte, chcete-li zajistit, aby úkol nebyl zahájen před daným dnem.

Polopružné

Dokončit po dni (včetně)

Naplánuje úkol tak, aby byl dokončen v konkrétní den nebo později. Toto omezení použijte, chcete-li zajistit, aby úkol nebyl dokončen před daným dnem.

Polopružné

Zahájit před dnem (včetně)

Naplánuje úkol tak, aby byl zahájen v konkrétní den nebo dříve. Toto omezení použijte, chcete-li zajistit, aby úkol nebyl zahájen po daném dni.

Polopružné

Dokončit před dnem (včetně)

Naplánuje úkol tak, aby byl dokončen v konkrétní den nebo dříve. Toto omezení použijte, chcete-li zajistit, aby úkol nebyl dokončen po daném dni.

Nepružné

Musí být dokončen

Naplánuje úkol tak, aby byl dokončen v konkrétní den. Nastaví nejdříve možná, plánovaná a nejpozději možná data dokončení na zadaný den a zakotví úkol do plánu.

Nepružné

Musí být zahájen

Naplánuje úkol tak, aby byl zahájen v konkrétní den. Nastaví nejdříve možná, plánovaná a nejpozději možná data dokončení na zadaný den a zakotví úkol do plánu.

Ve výchozím nastavení je u všech úkolů v projektu plánovaném od data zahájení použito omezení Co nejdříve. Stejně tak je ve výchozím nastavení u všech úkolů v projektu plánovaném od data dokončení použito omezení Co nejpozději.

Nepružná omezení obvykle přepíšou všechny závislosti mezi úkoly a omezí úkol na zvolené datum. Třeba úkol s omezením typu Musí být zahájen nastaveným na 30. září a závislostí na jiný úkol typu Dokončení-Zahájení bude vždycky naplánovaný na 30. září bez ohledu na to, jestli se jeho předchůdce dokončí dřív nebo později. Toto chování můžete změnit. Klikněte na Soubor, Možnosti, Plán a potom zaškrtněte políčko Úkoly budou vždycky dodržovat data omezení.

Začátek stránky

Vliv typů úkolů na plán

Typy úkolů se používají jenom u automaticky naplánovaných úkolů. Existují tři typy úkolů: pevné jednotky, pevná práce a pevná doba trvání. V Projectu se pomocí typů úkolů určuje chování jednotek, práce a doby trvání při plánování projektu.

V následující tabulce je uveden vliv na plánování u jednotlivých typů úkolů po úpravě jedné z výše uvedených položek.

Typ úkolu

Upravené jednotky

Upravená doba trvání

Upravená práce

Úkol typu Pevné jednotky

Přepočítá se doba trvání.

Přepočítá se práce.

Bude přepočítána doba trvání.

Úkol typu Pevná práce

Bude přepočítána doba trvání.

Budou přepočítány jednotky.

Bude přepočítána doba trvání.

Úkol typu Pevná doba trvání

Bude přepočítána práce.

Přepočítá se práce.

Budou přepočítány jednotky.

 • Chcete-li změnit typ úkolu, poklikejte na název úkolu v Ganttově diagramu a potom klikněte na kartu Upřesnit.

Příklady

Máte například úkol s pevnými jednotkami, 1 jednotka zdroje na plný úvazek pracující 8 hodin každý den. Úkol nastavíte na dobu trvání 10 dní, tedy 80 hodin Práce.

 • Pokud zjistíte, že s úkolem může pomoci další zdroj na plný úvazek, aplikace Project přepočítá dobu trvání úkolu. Úkol má nyní přiřazeny dvě jednotky, doba trvání je 5 dní, celkem 80 hodin práce.

 • Pokud zjistíte, že na úkol máte jen 8 dní místo 10, aplikace Project přepočítá práci úkolu. Úkol bude mít dobu trvání 8 dní, 64 hodin práce a 1 jednotku zdroje.

 • Pokud zjistíte, že úkol zabere dodatečných 20 hodin práce, aplikace Project přepočítá dobu trvání úkolu. Úkol nyní zabírá 100 hodin práce, má dobu trvání 12,5 dní a 1 jednotku zdroje.

Další varianta je, že máte stejný úkol, avšak s pevnou prací. To znamená, že úkol může zabrat pouze takové množství práce, které určíte, ani více, ani méně. V tomto příkladu má úkol k dispozici 1 zdroj na plný úvazek 8 hodin každý den, úkol má dobu trvání 10 dní, tedy 80 hodin práce.

 • Pokud zjistíte, že s úkolem může pomoci další zdroj na plný úvazek, aplikace Project přepočítá dobu trvání úkolu. Úkol má nyní přiřazeny 2 jednotky, dobu trvání 5 dní a 80 hodin práce.

 • Pokud zjistíte, že na úkol máte jen 8 dní místo 10, aplikace Project přepočítá jednotky zdroje úkolu. Pro odpracování 80 hodin za 8 dní je potřeba přiřadit 1,25 jednotek zdroje. Jednotka zdroje, která je na úkol momentálně přiřazena, je vytížena na 125 %. Je třeba přiřadit další jednotku zdroje, aby kompenzovala zvýšených 25 % vytížení.

 • Pokud zjistíte, že úkol zabere dodatečných 20 hodin práce, aplikace Project přepočítá dobu trvání úkolu. Úkol nyní zabírá 100 hodin práce, má dobu trvání 12,5 dní a 1 jednotku zdroje.

Poslední varianta je, že máte stejný úkol, avšak s pevnou dobou trvání. To znamená, že se úkol musí dokončit za dobu, kterou určíte. Opět je k dispozici 1 zdroj na plný úvazek 8 hodin každý den, doba trvání je 10 dní, tedy 80 hodin práce.

 • Pokud zjistíte, že s úkolem může pomoci další zdroj na plný úvazek, aplikace Project přepočítá práci přiřazenou každému zdroji. Když byl úkol přiřazen pouze jednomu zdroji, musel tento zdroj odpracovat 80 hodin. Když jsou úkolu přiřazeny dva zdroje, musí každý odpracovat 40 hodin, stále za 10 dní doby trvání, celkem stále 80 hodin práce. Přiřazením dalšího zdroje jsou oba vytíženy pouze na 50 %, což umožňuje, aby bylo zbylých 50 % vytížení věnováno jiným úkolům.

 • Pokud zjistíte, že na úkol máte jen 8 dní místo 10, aplikace Project přepočítá práci úkolu. Úkol bude mít dobu trvání 8 dní, 64 hodin práce a 1 jednotku zdroje.

Pokud zjistíte, že úkol zabere dodatečných 20 hodin práce, aplikace Project přepočítá jednotky zdroje úkolu, takže dodatečnou práci lze stále dokončit v době trvání 10 dní. Úkol nyní zabírá 100 hodin práce, má dobu trvání 10 dní a 1,25 jednotek zdroje. Přiřazená jednotka zdroje je vytížena na 125 %. Je třeba přiřadit další zdroj, aby kompenzoval zvýšených 25 % vytížení.

Poznámka: Protože přiřazení Nákladové zdroje nemá hodnoty pro práci ani jednotky, nebudou tyto hodnoty přepočítány při změně data dokončení nebo data zahájení úkolu. Naopak při přiřazení nákladových zdrojů se nikdy nepřepočítávají data zahájení a ukončení, protože nelze měnit práci ani jednotky.

Následující tabulka obsahuje skutečnosti týkající se typů úkolů, které je důležité mít na paměti.

Tipy a problematická místa

Vysvětlení

Věnujte pozornost úkolům řízeným úsilím

Vyberete-li v rozevíracím seznamu Typ úkolu položku Pevná práce, nebude možné u tohoto úkolu změnit nastavení zaškrtávacího políčka Řízený úsilím. Úkoly s pevnou prací nemají flexibilní hodnoty práce, a proto jsou pokaždé řízeny úsilím. Další informace o úkolech řízených úsilím najdete dále v tomto článku.

Přidání sloupce pro změnu typu úkolu

Zobrazit a měnit typ každého úkolu lze přímo z obrazovky vložením pole Typ. Klikněte na sloupec vpravo od pozice, kam chcete vložit nový sloupec, klikněte na nabídku Vložit a vyberte položku Sloupec. V seznamu Název pole vyberte položku Typ.

Souhrnné úkoly jsou vždy typu Pevná doba trvání

Souhrnné úkoly jsou vždycky typu Pevná doba trvání, protože data zahájení a dokončení souhrnného úkolu se určují na základě jeho dílčích úkolů.

Při vytváření osnovy používejte odsazení, ne typy úkolů

Pokud chcete změnit hierarchickou strukturu úkolu nebo dílčího úkolu jako části struktury osnovy projektu, je třeba namísto změny typu úkolu zmenšit či zvětšit odsazení úkolu nebo přidat konečný termín.

Nezaměňujte omezení úkolů, jako je například omezení typu Co nejdříve, s typy úkolů

Chcete-li omezit způsob výpočtu dat zahájení a dokončení v aplikaci Project, je třeba nastavit omezení úkolu, nikoli typ úkolu.

Začátek stránky

Vliv plánování řízeného úsilím na plán

Pro všechny úkoly platí, že po přiřazení zdroje se úkol naplánuje podle tohoto vzorce (za předpokladu, že jsou úkoly výchozího typu s pevnými jednotkami):

Duration = Work / Units

U všech úkolů lze vybrat, kterou součást vzorce aplikace Project spočítá, tím, že určíte typ úkolu. Když úkolu přiřadíte nebo odeberete pracovníky, aplikace Project prodlouží nebo zkrátí dobu trvání úkolu na základě počtu zdrojů, které mu jsou přiřazeny. Aplikace Project však nemění celkovou práci úkolu. To se nazývá Plánování řízené úsilím. Toto nastavení je obvykle vypnuté. Chcete-li jej zapnout, klikněte na kartu Soubor, položku Možnosti, položku Plán a poté zaškrtněte políčko Nové úkoly jsou řízené úsilím.

Ačkoli plánování řízené úsilím ve většině scénářů funguje, nastanou případy, kdy tento postup budete chtít změnit tak, aby přesněji odrážel, co se s konkrétním úkolem děje při přidání nebo odebrání zdrojů. Například chcete, aby se celková práce s přibývajícím počtem lidí pracujících na určitém úkolu zvýšila.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na úkol, klikněte na tlačítko Informace o úkolu Obrázek tlačítka a potom na kartu Upřesnit.

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Řízený úsilím.

Poznámka: Plánování řízené úsilím nelze odstranit z úkolů s pevnou prací. Úkoly s pevnou prací nemají flexibilní hodnoty Práce a jsou proto vždy řízeny úsilím.

Při práci s plánováním řízeným úsilím, mějte na paměti následující informace:

Tipy a problematická místa

Vysvětlení

Řízení úsilím se nevztahuje na první přiřazený zdroj

Propočty řízené úsilím se zobrazí pouze poté, co úkolu přiřadíte zadání prvního zdroje. Po přiřazení prvních zdrojů se již nemění hodnota práce, ani při změně počtu zdrojů přiřazených danému úkolu.

Úkoly typu Pevné jednotky

Pokud je úkol typu Pevné jednotky, zkracuje přiřazení dalšího zdroje dobu trvání úkolu.

Úkoly typu Pevná doba trvání

Pokud je úkol typu Pevná doba trvání, snižuje přiřazení dalšího zdroje hodnotu jednotek pro zdroje.

Úkoly typu Pevná práce

Pokud je úkol typu Pevná práce, zkracuje přiřazení dalšího zdroje dobu trvání úkolu.

Některé úkoly nemohou být řízené úsilím

Souhrnný úkol ani vložený projekt nelze nastavit jako Řízený úsilím.

Začátek stránky

Vliv ručního a automatického plánování na plán

Znalost rozdílu mezi ručně naplánovaný úkol a automaticky naplánovaný úkol je klíčová k pochopení toho, jak aplikace Project plánuje projekt.

Obecně řečeno, ručně plánované úkoly vám umožňují ovládat vytváření plánu. Když do plánu přidáte úkol, zůstane vložený na daném místě. To ale není vždycky ten nejlepší způsob návrhu plánu, zvlášť v případech, kdy se zvyšuje složitost projektu a pomocí automaticky plánovaných úkolů byste mohli využít výkonný plánovací modul Projectu.

Podívejte se na následující obrázek. Zobrazuje dva různé typy úkolů. První dva úkoly jsou naplánované ručně, druhé dva automaticky.

Vysvětlení ručně a automaticky naplánovaných úkolů

Všimněte si, že u ručně naplánovaných úkolů je doba trvání textová hodnota i číslo. Protože může být doba trvání textová hodnota, nebyl datum zahájení nastaven automaticky v aplikaci Project a pruh Ganttova diagramu je zobrazen pouze částečně. Vyjadřuje tak nejistotu plánu úkolu v daném okamžiku.

U automaticky naplánovaného úkolu je doba trvání číselná hodnota s připojenou jednotkou času, třeba „12 h“, která vyjadřuje dobu trvání 12 hodin. Jak vyplývá z jejich definice, automaticky plánované úkoly mají platné doby trvání, data zahájení a data ukončení, a proto Project vykresluje jejich pruhy automaticky.

Informace, které poskytnete pro ručně plánované úkoly, můžou mít někdy malý háček. Všechno, co Project potřebuje, aby vykreslil pruhy na ručně naplánovaném úkolu, jsou tři časové údaje: doba trvání, datum zahájení a datum dokončení. Pokud u ručně plánovaného úkolu nastavíte dvě z těchto hodnot, vypočítá se třetí hodnota v Projectu automaticky a úkol zůstane naplánovaný ručně. Toto „neočekávané“ chování Projectu mějte proto vždycky na paměti.

Poznámka: Úkoly se standardně plánují ručně. Projektoví manažeři, kteří jsou zvyklí na automatické plánování ve starších verzích Projectu, můžou teď novou funkci ručního plánování pro konkrétní úkoly nebo pro celý projekt vypnout. Některé projekty, hlavně ty komplikované, můžou vyžadovat, aby se výkonný systém plánování Projectu postaral o plánování za vás. Když chcete nastavit automatické plánování všech úkolů, klikněte v dolní části okna aplikace Project na tlačítko Nové úkoly: Automaticky naplánované

Ručně naplánované úkoly

Ručně naplánovaný úkol můžete umístit kamkoli do plánu a Project ho nebude přemisťovat. Tato nová funkce poskytuje větší pružnost a možnosti ovládání tvorby plánu.

Proč je to důležité? Plány projektů bývají často velmi neformální. Začínají jako jednoduché seznamy kalendářních dat získaných z e-mailů, ze schůzek s účastníky nebo z konverzací na chodbě. Vedoucí projektu nemají velmi často úplné informace o všech pracovních položkách. Například pouze ví, kdy má být úkol zahájen, avšak jeho dobu trvání se dozví až na základě odhadů členů svého týmu. Nebo mohou znát dobu trvání úkolu, ale datum zahájení se dozví až po schválení od správce zdrojů.

Při práci s ručně plánovanými úkoly mějte na paměti následující skutečnosti:

 • Nikdy se neztratíte: Ručně plánované úkoly mají vlastní indikátory a pruhy úkolů, které je pomáhají odlišit od „klasických“ automaticky plánovaných úkolů.

 • Všechno je možné: Když je úkol v režimu ručního plánování, mohou být sloupce Doba trvání, Zahájení a Dokončení prázdné nebo mohou spolu se zjistitelnými daty obsahovat textové hodnoty.

 • Přepínání režimu plánování Můžete změnit úkolu sebou poslalo ze ručně naplánované automaticky naplánovat. Dávejte, i když. Při změně úkolu ze ručně naplánováno automaticky naplánované projektu bude potřeba provést několik rozhodnutí. Pokud je doba trvání úkolu "Čtrnáct dní", nastaví aplikace Project obvykle odhadovanou dobu trvání "1 day?" Pokud úkol je nastaveno automaticky naplánované. Přece nejde očekáváte projektu vědět, že čtrnáct dní dva týdny dlouhé.

 • Skluz ovládacího prvku. Pokud se ručně naplánovaný úkol má zpozdí vzhledem k skluzu, jeho následníky nesmí být použiti automaticky. Vedoucí projektů můžete rozhodnete dál původní data, pokud jejich zdroje můžou postupovat podle plánu nebo zpoždění následníky, pokud jsou těžko závislosti.

 • Vliv řízení úsilím:    Ručně naplánované úkoly nelze nastavit jako řízené úsilím. Doba trvání se ručně naplánovaný úkol se nezmění další zdroje přiřazené k němu nebo odebrány. Další informace o dál v tomto článku.

Následující tabulka ukazuje, jak jsou definovány atributy aplikace Project a jak se používají k plánování ručně a automaticky plánovaných úkolů.

Položka

Ručně naplánované

Automaticky naplánované

Doba trvání

Může představovat číslo, datum nebo textovou informaci, jako například „14d“ nebo „čtrnáct dní“. Pokud hodnota není ve formátu rozpoznatelném jako doba trvání, nebude ji aplikace Projekt používat při plánování projektu.

Lze používat pouze čísla představující časový úsek a jednotky, jako například „14d“ nebo „2 měsíce“.

Práce

Lze používat pouze čísla představující časový úsek a jednotky, jako například „14d“ nebo „2 měsíce“.

Lze používat pouze čísla představující časový úsek a jednotky, jako například „14d“ nebo „2 měsíce“.

Zdroje

Lze je přiřadit k úkolům. Aplikace Project nepoužívá kalendáře zdrojů k plánování úkolů.

Lze je přiřadit k úkolům. V aplikaci Project pomáhají určit optimální plán. Na rozdíl od ručně plánovaných úkolů změní dobu trvání úkolů, pokud jsou úkoly nastaveny jako řízené úsilím.

Datum zahájení

Může představovat číslo, datum nebo textovou informaci, jako například „30. ledna“ nebo „Někdy brzy“. Pokud hodnota není ve formátu rozpoznatelném jako čas, nebude ji aplikace Projekt používat při plánování projektu.

Lze používat pouze informace kalendářních dat. Můžete však použít hodnoty jako „dnes“ a „zítra“, které jsou v aplikaci Project vyhrazeny pro automaticky plánované úkoly.

Datum dokončení

Může představovat datum nebo textovou informaci, jako například „30. ledna“ nebo „Někdy brzy“. Nepoužívá se v aplikaci Project při plánování projektu.

Lze používat pouze informace kalendářních dat. Můžete však použít hodnoty jako „dnes“ a „zítra“, které jsou v aplikaci Project vyhrazeny pro automaticky plánované úkoly.

Omezení

Aplikace Project je ignoruje.

V aplikaci Project pomáhají určit optimální plán.

Závislosti (vazby)

Dají se použít, ale nezmění plánování úkolu. Vazby úkolů ale přeplánují úkol při prvním použití.

Lze je použít a změní plánování úkolu.

Kalendáře projektů a zdrojů

Aplikace Project je ignoruje.

V aplikaci Project pomáhají určit optimální plán.

Automaticky naplánované úkoly

Automaticky naplánované úkoly jsou klasický způsob plánování úkolů v aplikaci Project. Automatické plánování poskytuje vysoce strukturované, systematické prostředky pro řízení plánů projektů. V závislosti na vstupech zadaných uživateli, jako je doba trvání úkolu, plánovaná práce, počet zdrojů a data omezení, aplikace Project plánuje nejdřívější a nejpozdější data úkolů v optimálním plánu.

Aplikace Project plánuje projekt z následujících zadaných informací:

 • Všeobecné informace o projektu.

 • Jednotlivé pracovní položky (nazývané úkoly) nutné k dokončení projektu.

 • V případě potřeby prostředky potřebné k dokončení těchto úkolů.

Pokud se po vytvoření plánu změní jakékoli okolnosti související s projektem, můžete úkoly nebo zdroje aktualizovat a aplikace Project plán upraví.

Ke každému úkolu můžete zadat jeden či všechny následující údaje:

 • Doby trvání

 • Závislosti mezi úkoly

 • Omezení

Z těchto informací aplikace Project vypočítá Datum zahájení a Datum dokončení všech úkolů.

Do projektu můžete zadat zdroje a jejich přiřazením k úkolům označit, který zdroj je zodpovědný za provedení každého Přiřazení. To je užitečné nejenom při plánování lidských zdrojů projektu, ale může vám to pomoci i při kalkulaci počtu potřebných strojů nebo množství spotřebovaného materiálu. Pokud zadáte zdroje, jsou plány úkolů dále zdokonaleny pomocí následujících informací o zdrojích:

 • Práce

 • Jednotky

 • Pracovní doby a mimopracovní doby zadané v kalendářích

Další prvky, jako například Předstih a Prodleva pro odkazy, tyky úkolů, prostředek Dostupnost a Řídicí zdroj, můžou mít vliv na plánování, a proto znalost projevů těchto prvků může pomoct při udržování a úpravách plánu podle potřeby.

Poznámka: Aplikace Project počítá dobu trvání automaticky plánovaných úkolů na základě definic jednotek doby trvání (klikněte na kartu Soubor, položku Možnosti a poté klikněte na položku Plán). Stejně jako v běžném měsíčním kalendáři začíná rok v lednu a každý týden začíná nedělí nebo pondělím. Když aplikace Project počítá jednotky doby trvání, rovná se ve výchozím nastavení jeden den 8 hodinám, jeden týden 40 hodinám a jeden měsíc 20 pracovním dnům. Zadáte-li data zahájení a dokončení úkolů a nezadáte časy zahájení a dokončení, použije aplikace Project jako výchozí čas zahájení 8:00 ráno a jako výchozí čas dokončení 17:00 hodin.

Změna režimu plánování úkolů

Plánování úkolu můžete měnit z automatického na ruční a zpět (klikněte na kartu Soubor, položku Možnosti a poté klikněte na položku Plán). Při změně režimu plánování úkolu vezměte v úvahu následující skutečnosti:

 • Úkol, jehož režim plánování změníte na automatický, bude mít dobu trvání a data nastavená podle výchozího nastavení Projectu. Aplikace Project například změní ručně plánovaný úkol s dobou trvání „Několik týdnů“ na výchozí hodnotu „1 den?“. V úkolu s ručně zadaným datem zahájení „zítra“ se při jeho změně na automaticky plánovaný úkol datum zahájení změní na datum zahájení projektu.

 • Úkol, u kterého změníte plánování na ruční, si zachová doby trvání i data. Po změně plánování úkolu na ruční však mohou být hodnoty doby trvání a data jakékoli číslo, text nebo hodnota kalendářního data.

Začátek stránky

Vliv plovoucího plánování (neboli plánování s časovou rezervou) na plán

Plovoucí plánování (nazývané taky časová rezerva) pomáhá najít úkoly, kterými je možné pohybovat, aniž by se změnilo datum dokončení projektu. Můžete zobrazit úkoly, které se dají v dané chvíli posunout bez vlivu na kritickou cestu (Celková časová rezerva), nebo úkoly, které jde posunout před tím, než ovlivní úkol, k němuž jsou připojené (Volná časová rezerva).

Níže jsou uvedeny dva způsoby zobrazení plovoucího plánování v plánu.

 • Při zobrazení Ganttova diagramu, klikněte na kartu Formát a poté zaškrtněte políčko Časová rezerva. Plovoucí plánování se zobrazí jako tenká čára připojená ke konci či začátku pruhů Ganttova diagramu.

 • Použití zobrazení Podrobný Ganttův diagram. Klikněte na zobrazení, klikněte na Další zobrazení, klikněte na Další zobrazení, klikněte na Podrobný Ganttův diagrama potom klikněte na použít.
  Teď zpět v Ganttově diagramu klikněte na tabulkya potom klikněte na plán.

Níže je uvedeno několik bodů týkajících se plovoucího plánování, které je vhodné mít na paměti.

Tipy a problematická místa

Vysvětlení

Nepružná omezení

Pokud má úkol s omezením na datum předchůdce, který je dokončen příliš pozdě na to, aby byl následník zahájen v den stanovený v omezení, může dojít k záporné časové rezervě. Záporná časová rezerva ještě více omezí datum dokončení projektu.

Data konečného termínu změní celkovou časovou rezervu

Data konečných termínů mohou mít vliv na celkovou časovou rezervu úkolů. Zadáte-li datum konečného termínu před koncem celkové časové rezervy úkolu, bude celková časová rezerva přepočtena použitím data konečného termínu namísto pozdějšího data dokončení úkolu. Úkol se změní na kritický, jestliže celková časová rezerva dosáhne hodnoty nula.

Začátek stránky

Vliv konečného termínu na plán

Data konečných termínů obvykle nemají vliv na plánování úkolů. Slouží k označení cílového data, které chcete splnit, aniž by bylo nutné nastavovat omezení úkolů, která by mohla ovlivnit plánování v případě změny úkolů Předchůdce. Úkol s konečným termínem je plánován stejně jako jakýkoli jiný úkol, jestliže je však úkol dokončen po konečném termínu, zobrazí Project indikátor úkolu upozorňující na zmeškaný konečný termín.

Chcete-li ověřit nebo změnit konečný termín úkolu, klikněte pravým tlačítkem na úkol, klikněte na příkaz Informace o úkolu a poté klikněte na kartu Upřesnit. Použijte pole Konečný termín.

Data konečných termínů mohou mít vliv na celkovou časovou rezervu úkolů. Zadáte-li datum konečného termínu před koncem celkové časové rezervy úkolu, bude celková časová rezerva přepočtena použitím data konečného termínu namísto pozdějšího data dokončení úkolu. Úkol se změní na kritický, jestliže celková časová rezerva dosáhne hodnoty nula.

Konečné termíny můžete zadat u souhrnných i jednotlivých úkolů. Pokud konečný termín souhrnného úkolu koliduje s některým z dílčích úkolů, upozorní indikátor konečného termínu na nesplněný konečný termín mezi dílčími úkoly.

Data konečných termínů však mohou mít vliv na plánování úkolů, pokud nastavíte datum konečného termínu u úkolu s omezením Co nejpozději. Dokončení úkolu je naplánováno na datum konečného termínu, ačkoli úkol může být dokončen po konečném termínu v případě, že dojde ke zpoždění jeho předchůdců.

Začátek stránky

Vliv kalendářů na plán

Kalendáře určují standardní Pracovní doba a nepracovní dobu (víkendy a svátky) projektu.

Poznámka: Data ručně plánovaných úkolů (jsou-li zadány) se nemění na základě změn provedených v kalendářích projektu nebo zdrojů.

Pomocí kalendářů projektu můžete zjistit dostupnost zdroje, jak jsou zdroje přiřazené k úkolu naplánovány a jak jsou naplánovány úkoly samotné. Kalendáře projektu a úkolů se používají při plánování úkolů a v případě, že jsou k úkolům přiřazeny zdroje, používají se i kalendáře zdrojů.

Kalendáře si vzájemně přepisují nastavení následujícími způsoby.

 1. Když vytvoříte úkol, je naplánovaný v kalendáři projektu.

 2. Když přidáte k úkolu zdroj, řídí naplánování úkolu kalendář zdroje.

 3. Když přidáte k úkolu kalendář a v poli informací o úkolu ho nastavíte na Plánování ignoruje kalendáře zdrojů, řídí naplánování kalendář úkolu, který ignoruje plány zdrojů přiřazených k úkolu.

Chcete-li pracovat s kalendáři, klikněte na kartu Projekt a poté klikněte na tlačítko Změnit pracovní dobu.

Typ kalendáře

Popis

Základní kalendáře   

Vycházejí z nich ostatní typy kalendářů. Základní kalendář taky můžete vybrat jako kalendář projektu a můžete ho použít u úkolů jako kalendář úkolu nebo jako výchozí hodiny kalendáře zdroje. Na základě některého z dostupných základních kalendářů si můžete vytvořit vlastní základní kalendář.

Project nabízí tři základní kalendáře:

Standardní kalendář:    Standardní kalendář je výchozím kalendářem projektu. Vycházejí z něj kalendáře zdrojů. Odpovídá běžné pracovní době: pondělí až pátek od 8:00 do 17:00 s hodinovou přestávkou.

Kalendář typu 24 hodin    Kalendář typu 24 hodin vyjadřuje plán bez nepracovní doby vůbec. Kalendář typu 24 hodin lze použít, pokud úkoly a zdroje jsou naplánované pro různých směnách nepřetržitě nebo pokud zařízení zdroje práci na úkolech nepřetržitě.

Kalendáře nočních směn:    Kalendář nočních směn odpovídá plánu nočních směn od 23:00 v pondělí večer do 8:00 v sobotu ráno s hodinovou přestávkou.

Kalendáře projektu   

Nastavují standardní pracovní a mimopracovní doby pro projekt jako celek. Pokud se nepoužívají kalendáře zdrojů nebo úkolů, plánují se ve výchozím nastavení úkoly během pracovní doby stanovené v kalendáři projektu.

Kalendáře zdrojů   

Jsou obvykle založené na kalendáři projektu v okamžiku vytvoření zdroje. Můžete změnit pracovní či mimopracovní dobu konkrétních zdrojů nebo skupiny zdrojů a zajistit tak, že jsou zdroje plánované jenom v době, kdy jsou k dispozici. Pokud změníte pracovní nebo mimopracovní dobu v kalendáři zdroje a zdroj je přiřazený k úkolu, je úkol plánovaný během pracovní doby stanovené v kalendáři zdroje. To může mít vliv taky na datum dokončení úkolu.

Zdroje můžou zdědit mimopracovní dobu ze základního kalendáře nebo můžou přepsat tuto dobu nastavením mimopracovní doby z kalendáře zdroje.

Kalendáře úkolů   

Můžete je použít ke stanovení pracovní doby úkolů mimo pracovní doby určené v kalendáři projektu. Kalendáře úkolů se vytvářejí stejně jako jiné kalendáře. Pokud je k úkolu přiřazený kalendář úkolu a zdroj přiřazený k úkolu má ve svém kalendáři zdroje jiné pracovní doby, úkol se naplánuje na překrývající se pracovní doby v těchto dvou kalendářích. U úkolu ale můžete nastavit možnost ignorovat kalendáře zdrojů a naplánovat úkol na mimopracovní dobu zdroje.

Pokud není u úkolu zadaný žádný kalendář, naplánuje se úkol pomocí kalendáře projektu.

Začátek stránky

Řízení plánu pomocí přiřazení zdrojů

Pokud v projektu nepřiřadíte zdroje k úkolům, počítá aplikace Project plán pomocí dob trvání, závislostí úkolů, omezení a informací kalendářů projektu a úkolů. Jestliže zdroje přiřadíte, plánují se úkoly také podle kalendářů zdrojů a Jednotky přiřazení a získáte tak přesnější plánování.

Poznámka: Kalendáře zdrojů nemají vliv na ručně plánované úkoly. Pokud je zdroj přiřazen k ručně plánovanému úkolu, plánování úkolu se nezmění.

Přiřazení je spojení konkrétního úkolu s konkrétním zdrojem, který je zodpovědný za dokončení úkolu. Úkolu lze přiřadit více zdrojů. Úkolům můžete přiřadit pracovní zdroje, materiálové zdroje a Nákladové zdroje. Na rozdíl od pracovních zdrojů nemá přiřazení materiálových a nákladových zdrojů vliv na plánování úkolů.

Projekt například obsahuje úkol s názvem Vývoj specifikací. Mate také inženýrský zdroj se jménem Svoboda. Přiřadíte-li pracovníka Svobodu k úkolu Vývoj specifikací, bude plánování tohoto úkolu záviset kromě informací o úkolu, jako jsou doba trvání, závislosti úkolu, omezení a kalendáře, také na kalendáři zdroje Svobody a jednotkách přiřazení.

Jakmile v projektu přiřadíte zdroje k úkolům, má aplikace Project kromě plánování podle informací o úkolech další informace o zdrojích a přiřazeních, které používá při výpočtu informací o plánování. Jsou to následující informace:

Atribut nebo nastavení zdroje

Vysvětlení

Práce   

Množství Práce nebo přesčasu, k nimž je zdroj přiřazený, a způsob distribuce této práce v čase. Distribuce práce v čase může být ovlivněná taky rozvrhem práce.

Jednotky přiřazení   

Počet jednotek přiřazení zdroje u úkolu, tedy částečný úvazek, plný úvazek nebo více.

Typ úkolu   

Typ úkolu, který ovlivňuje způsob, jakým se změní plán při úpravě existujícího přiřazení. Používají se tři typy úkolů: pevná jednotka, pevná doba trvání a pevná práce.

Řízený úsilím   

Určuje, jestli je úkol řízený úsilím. Pokud ano, zůstává práce úkolu při přidávání zdrojů k přiřazení nebo jejich odebírání z přiřazení konstantní a přerozdělí se mezi zdroje. Například u úkolu s pevnými jednotkami je jeden výsledek takový, že pokud je přiřazených více zdrojů, vyžaduje se k dokončení úkolu kratší doba trvání. Další informace o nastavení řízení úsilím najdete výš v tomto článku.

Kalendáře   

Kalendáře zdrojů. V aplikaci Project jsou přiřazené zdroje plánovány na základě pracovní a mimopracovní doby uvedené v kalendáři příslušného zdroje.

Rozvrhy práce   

Rozvrh práce umožňují doladit zdroje práci na úkolech, jako je třeba fázi rozsah zdola nahoru.
V zobrazení Používání úkolů klikněte pravým tlačítkem myši na název zdrojů přiřazených k úkolu a pak vyberte vzorek předdefinovaných práce v seznamu rozvrh práce . Po výběru vzorku, můžete ručně doladit počet hodin v časovým uspořádáním horní části zobrazení používání.

Chcete-li přiřadit zdroje k úkolům, klikněte na kartě Zdroj na tlačítko Přiřadit zdroje.

Začátek stránky

Ještě další technické informace, jak Project plánuje

Začátek stránky

Tyto instrukce platí pro Microsoft Project 2007.

Co chcete informace?

Do celkového rámce: jak o plánovaném projektu?

Vliv data zahájení projektu na plán

Jaké jsou výchozí nastavení pro výpočet plánu?

Vliv omezení na plán

Vliv konečného termínu na plán

Vliv kalendářů na plán

Řízení plánu pomocí přiřazení zdrojů

Jaké informace lze pomoc při analýze průběhu projektu?

Do celkového rámce: jak o plánovaném projektu?

Aplikace Project plánuje projekt z následujících zadaných informací:

 • Všeobecné informace o projektu.

 • Jednotlivé pracovní položky (nazývané úkoly) nutné k dokončení projektu.

 • V případě potřeby prostředky potřebné k dokončení těchto úkolů.

Pokud se po vytvoření plánu změní jakékoli okolnosti související s projektem, můžete úkoly nebo zdroje aktualizovat a aplikace Project plán upraví.

Ke každému úkolu můžete zadat jeden či všechny následující údaje:

 • Doby trvání

 • Závislosti mezi úkoly

 • Omezení

Z těchto informací aplikace Project vypočítá Datum zahájení a Datum dokončení všech úkolů.

Do projektu můžete zadat zdroje a jejich přiřazením k úkolům označit, který zdroj je zodpovědný za provedení každého Přiřazení. To je užitečné nejenom při plánování lidských zdrojů projektu, ale může vám to pomoci i při kalkulaci počtu potřebných strojů nebo množství spotřebovaného materiálu. Pokud zadáte zdroje, jsou plány úkolů dále zdokonaleny pomocí následujících informací o zdrojích:

 • Práce

 • Jednotky

 • Pracovní doby zadané v kalendářích

Další prvky, například Předstih a Prodleva typů úkolů, zdrojů Dostupnost a Řídicí zdroj můžou mít vliv na plánování, proto znalost projevů těchto prvků může pomoct při udržování a úpravách plánu podle potřeby.

Začátek stránky

Vliv data zahájení projektu na plán

Pokud chcete zadat počáteční datum projektu, ve výchozím nastavení aplikace Project plánuje úkoly začínaly na zahájení projektu a vypočítá projektu Datum dokončení podle poslední úkolů k dokončení. Při zadávání Další informace o úkolech, například závislostí, dobu trvání a omezení, Project plán tak, aby odrážely přesnějších údajů úkoly upraví.

Stav před a po vytvoření závislosti mezi úkoly

Obrázek tlačítka Při vytváření nového projektu se nejdřív zadejte počáteční datum projektu. Při plánování projektu od data zahájení všechny úkoly začínaly ve datum zahájení projektu, pokud nezadáte jinak.

Obrázek tlačítka Bez závislostí nebo omezení použité dobu trvání projektu je stejná jako doby trvání nejdelší úkolu. Jinými slovy datum dokončení projektu je stejná jako datum dokončení nejdelšího úkolu.

Obrázek tlačítka Závislosti mezi úkoly, jako například závislost typu Dokončení zahájení mezi prvním a druhým úkolem (znázorněná na obrázku), mohou datum dokončení projektu změnit.

Skoro všech projektů má naplánováno z známé počáteční datum. I když víte, datum, které je potřeba dokončit projektu, plánování od data zahájení vám umožní maximální.

Plánování od data dokončení však může být vhodné v následujících případech:

 • Potřebujete zjistit, kdy musí být projekt zahájen, aby byl dokončen k požadovanému datu.

 • Nevíte přesně, kdy bude váš projekt zahájen (například dostáváte práci z jiného zdroje, který může mít zpoždění).

 • Metodologie vašeho řízení projektů vyžaduje plánování od data dokončení.

Při práci s projektem, který je plánován od data dokončení, je nutné brát v úvahu rozdíly ve způsobu, jakým aplikace Project nakládá s některými akcemi:

 • Po zadání úkolu automaticky přiřadí aplikace Project omezení jako možné (co nejpozději) datum dokončení úkolu. Je vhodné nastavit jiných omezení pouze v případě potřeby.

 • Změníte-li datum dokončení úkolu přetažením pruhu Ganttova diagramu, přiřadí aplikace Project automaticky omezení Dokončit před dnem (včetně).

 • Pokud změníte svůj na plánování projektu od data dokončení a dříve plánovaných od data zahájení, odeberete všechny zpoždění vyrovnání a vyrovnání rozdělení úkolů a přiřazení.

 • Pokud používáte automatické vyrovnání zmenšit přetížení zdrojů v projektu, Project přidá zpoždění vyrovnání po úkolu a ne před úkolu.

Začátek stránky

Jaké jsou výchozí nastavení pro výpočet plánu?

Aplikace Project vypočítá dobu trvání úkolů podle definice jednotky doby trvání na kartě Kalendář v dialogovém okně Možnosti (nabídkaNástroje ). Stejně jako normální měsíční kalendář rok začíná v lednu a každý týden začíná v neděli nebo pondělí. Ve výchozím nastavení když Project vypočítá jednotky doby trvání, jeden den rovná 8 hodin, jeden týden rovná 40 hodin a jeden měsíc rovná 20 pracovních dnů. Pokud zadáte start a daty dokončení úkolů a není zadejte začátek a konec, použije aplikace Project 8:00:00 jako výchozí čas zahájení a 17:00 jako výchozí koncové datum.

Začátek stránky

Vliv omezení na plán

Pokud potřebujete řídit zahájení nebo datum dokončení daného úkolu, můžete změnit omezení úkolu. Pružná omezení pracovat se závislostmi úkolu proběhlo co nejdříve nebo zpoždění vám umožní závislosti mezi úkoly. Například úkol s omezením typu co nejdříve (co nejdříve) a závislost typu Dokončení zahájení naplánuje hned po dokončení předchůdce. Ve výchozím nastavení jsou všechny úkoly v projektu, který je plánován od data zahájení omezení typu co nejdříve použitým. Podobně platí, ve výchozím nastavení všechny úkoly v projektu, který je plánován od data dokončení budou mít omezení jako možné (co nejpozději).

Středně pružná bude omezení úkolu zahájení nebo dokončení před nebo po datu zvolíte. Například s omezení Start po dni (včetně) pro 15 a závislost typu Dokončení zahájení s jiným úkolem můžete zahájení úkolu června 15-li jeho předchůdce dokončení podle dne 15 (nebo novější, pokud nastavené po června 15), ale nemůže být naplánované před dne 15.

Stav před a po použití omezení

Obrázek tlačítka Výchozí dokončení-zahájení a omezení typu co nejdříve použitým u těchto úkolů je naplánováno zahájení hned předchůdce (prvního úkolu) je naplánováno dokončení následník (druhý).

Obrázek tlačítka Při použití omezení následník nemůže zahájen před datem omezení, i když (znázorněná na obrázku) je předchůdce dokončen před datem omezení.

Nepružná omezení přepsat nějaké závislosti úkolu ve výchozím nastavení a omezení úkolu na datum, které zvolíte. Například úkolu musíte začít v (MSO) omezení typu září 30 s závislost typu Dokončení zahájení s jiným úkolem bude vždy naplánované pro září 30 bez ohledu na to, zda nastavené dříve nebo později.

Pokud úkol, který je omezený na určité datum je předchůdce dokončen pozdě pro následník začínaly na datum zadané v omezení, může dojít k záporné Časová rezerva.

Kontrola nebo změna omezení úkolu, vyberte úkol, klikněte na Informace o úkolu Obrázek tlačítka a potom klikněte na kartu Upřesnit omezení údaj v polích Typ omezení a pole Datum omezení .

Začátek stránky

Vliv konečného termínu na plán

Data konečných termínů obvykle nemají vliv na plánování úkolů. Slouží k označení cílového data, které chcete splnit, aniž by bylo nutné nastavovat omezení úkolů, která by mohla ovlivnit plánování v případě změny úkolů Předchůdce. Úkol s konečným termínem je plánován stejně jako jakýkoli jiný úkol, jestliže je však úkol dokončen po konečném termínu, zobrazí Project indikátor úkolu upozorňující na zmeškaný konečný termín.

Data konečných termínů mohou mít vliv na celkovou časovou rezervu úkolů. Zadáte-li datum konečného termínu před koncem celkové časové rezervy úkolu, bude celková časová rezerva přepočtena použitím data konečného termínu namísto pozdějšího data dokončení úkolu. Úkol se změní na kritický, jestliže celková časová rezerva dosáhne hodnoty nula.

Konečné termíny můžete zadat u souhrnných i jednotlivých úkolů. Pokud konečný termín souhrnného úkolu koliduje s některým z dílčích úkolů, upozorní indikátor konečného termínu na nesplněný konečný termín mezi dílčími úkoly.

Data konečných termínů však mohou mít vliv na plánování úkolů, pokud nastavíte datum konečného termínu u úkolu s omezením Co nejpozději. Dokončení úkolu je naplánováno na datum konečného termínu, ačkoli úkol může být dokončen po konečném termínu v případě, že dojde ke zpoždění jeho předchůdců.

Kontrola nebo změna konečného termínu úkolu, vyberte úkol, klikněte na Informace o úkolu Obrázek tlačítka a potom klikněte na kartu Upřesnit používání pole konečný termín .

Začátek stránky

Vliv kalendářů na plán

Kalendáře určují standardní Pracovní doba a Mimopracovní doba (víkendy a svátky) projektu. Slouží k určení dostupnosti zdrojů, plánování zdroje přiřazené k úkolům a plánování samotné úkoly. Kalendáře projektů a úkolů se používají při plánování úkolů a pokud jsou zdroje přiřazené k úkolům, kalendáře zdrojů slouží také.

Kalendáře podle projektu se:

 • Základní kalendáře    Toto jsou základů pro jiné typy kalendářů. Můžete taky zvolit základního kalendáře jako kalendáře projektu a základnímu kalendáři můžete použít k úkolům kalendář úkolů nebo jako výchozí kalendáře zdrojů. Project nabízí tři základní kalendáře: Standard, 24 hodin a kalendáře typu noční směna. Základní kalendáře můžete přizpůsobit pomocí některého z základních kalendářů.

 • Kalendáře projektu    Toto nastavení standardní pracovní a mimopracovní doby pro projekt jako celek. Pokud nejsou použity kalendáře zdrojů nebo kalendáře úkolů, jsou úkoly plánovány během pracovní doby v kalendáři projektu ve výchozím nastavení.

 • Kalendáře zdrojů    Ve výchozím nastavení jsou založeny na standardní kalendář. Můžete změnit pracovní doby a mimopracovní dobu pro konkrétní zdroje nebo sadu prostředků, zajistit, že zdroje jsou naplánované pouze v případě, že jsou k dispozici pro práci. Pokud jste změnili pracovní nebo nepracovní čas v kalendáři zdrojů a je zdroj přiřazen k úkolu, úkol naplánován během pracovní doby v kalendáři zdrojů.

 • Kalendáře úkolů    Tyto lze definovat pracovní doby pro úkoly mimo pracovní doby v kalendáři projektu. Když zdrojů přiřazených k úkolu obsahuje jiné pracovní doby v kalendáři zdrojů kalendář úkolů přiřazených k úkolu, se úkol naplánuje překrývající se pracovní doby dvou kalendářů. Ale můžete nastavit možnost úkolu ignorovat kalendářů zdrojů a naplánování prostřednictvím nepracovního času zdroje.

Práce s kalendáři, v nabídce Nástroje klikněte na tlačítko Změnit pracovní dobu.

Začátek stránky

Řízení plánu pomocí přiřazení zdrojů

Pokud v projektu nepřiřadíte zdroje k úkolům, počítá aplikace Project plán pomocí dob trvání, závislostí úkolů, omezení a informací kalendářů projektu a úkolů. Jestliže zdroje přiřadíte, plánují se úkoly také podle kalendářů zdrojů a Jednotky přiřazení a získáte tak přesnější plánování.

Přiřazení je spojení konkrétního úkolu s konkrétním zdrojem, který je zodpovědný za dokončení úkolu. Úkolu lze přiřadit více zdrojů. Úkolům můžete přiřadit pracovní zdroje, materiálové zdroje a Nákladové zdroje. Na rozdíl od pracovních zdrojů nemá přiřazení materiálových a nákladových zdrojů vliv na plánování úkolů.

Projekt například obsahuje úkol s názvem Vývoj specifikací. Mate také inženýrský zdroj se jménem Svoboda. Přiřadíte-li pracovníka Svobodu k úkolu Vývoj specifikací, bude plánování tohoto úkolu záviset kromě informací o úkolu, jako jsou doba trvání, závislosti úkolu, omezení a kalendáře, také na kalendáři zdroje Svobody a jednotkách přiřazení.

Kromě plánování podle informace o úkolu, po přiřazení zdrojů k úkolům v projektu, Project obsahuje informace o zdroji a přiřazení použít při výpočtu plánu informace, včetně:

 • Množství Práce nebo přesčasu, k nimž je zdroj přiřazený, a způsob distribuce této práce v čase. Distribuce práce v čase může být ovlivněná taky rozvrhem práce.

 • Počet jednotek přiřazení zdroje u úkolu, tedy částečný úvazek, plný úvazek nebo více.

 • Typ úkolu, který ovlivňuje způsob, jakým se změní plán při úpravě existujícího přiřazení. Používají se tři typy úkolů: pevná jednotka, pevná doba trvání a pevná práce.

 • Zda je daný úkol řízený úsilím. Pokud je úkol řízený úsilím, při přidání nebo odebrání přiřazení zdrojů, čísle do zaměstnání konstantní pro daný úkol, rozdělí mezi mezi zdroje. Pevné jednotky úkolu například jeden výsledek je, že pokud přiřazeno více zdrojů, kratší dobu trvání není potřeba k dokončení úkolu.

 • Kalendáře zdrojů. V aplikaci Project jsou přiřazené zdroje plánovány na základě pracovní a mimopracovní doby uvedené v kalendáři příslušného zdroje.

Přiřazení zdrojů k úkolům, klikněte na Přiřadit zdroje Obrázek tlačítka Přiřadit zdroje .

Začátek stránky

Jaké informace lze pomoc při analýze průběhu projektu?

Pět použitelné části informace o úkolu můžete analyzovat průběh sledování úkolů v projektu: doba trvání, práce, počáteční datum, datum dokončení a náklady.

Varianty každého z těchto typů polí můžete porovnat vyhodnocení průběhu: PlánovanéSkutečnost a zbývající plánované.

Například pro jeden úkol, může existovat pole s informacemi obsahující plánované práce, plánované práce, skutečnou práci a zbývající práce. Obsah těchto polí můžou odpovídat vzájemně nebo se může být různé. Rozdíly mezi určitých polí můžete zkoumat také užitečné sledování informace. Z tohoto důvodu těchto polí se označují jako pole pro sledování.

Typ pole

Popis

Plánované nebo informace podle směrného plánu

Plánované informace se nazývá také informace podle směrného plánu. Pole obsahující informace podle směrného plánu příkladem práce podle směrného plánu, zahájení podle směrného plánu, náklady podle směrného plánu a tak dál.

Při vytváření a upřesnění projektu do místa, kde jste si jistí, že můžete začít projekt, máte dobré počáteční bod nebo podle směrného plánu. Pokud ukládáte informace o úkolu podle směrného plánu v daném okamžiku na pozdější místech v celém projektu můžete porovnat současný průběh proti plánu počáteční. Uložení směrného plánu je důležité pro smysluplné sledování projektů a analýzu.

Pokud chcete uložit informace podle směrného plánu, klikněte na Nástroje, přejděte na Sledovánía klikněte na Uložit směrný plán. Po uložení směrného plánu pět důležité informace (práce, náklady, doba trvání, čas zahájení a data dokončení) uloží pro každý úkol v projektu. Později sledujete určitého úkolu, můžete rychle zobrazit jestli používáte víc nebo míň pracovní nebo nákladů, než jste původně naplánovali, případně zahájení nebo dokončení dříve nebo později než plánu na úkol.

Základní informace slouží k výpočtu rozptyl proti naplánované. Taky se používá při výpočtech vytvořené hodnoty. Lze uložit až 11 různých směrných plánů. Můžete také uložit 11 pomocných plánů, což vám dává možnost uložit 11 zahájení a dokončení úkolů.

Naplánované

Plánované informace jsou informace o aktuální, nejaktuálnější úkolu. Pole obsahující naplánované jsou doba trvání, práce, zahájení, dokončení a náklady. Pole plánované doby trvání, práce a náklady představující celkovou kapacitu pro daný úkol.

Jakmile začnete nejdřív projektu, naplánované je podobná, pokud nejsou stejné, Směrný plán plánované informace. Při dokončení úkolů, ale úpravy a zadejte aktuální informace. Můžete hledat, které potřebuje více třídenní nejdřív nečekaně. Jiným úkolem bylo možno počáteční den brzy. Jiným úkolem vzniklé neočekávané náklady. Zjistíte, že budete muset změnit omezení jeden úkol a přidáte závislosti mezi úkoly na jiný. S tyto úpravy bude přepočítána naplánované k poskytování nejaktuálnější vzhledu projektu.

Když začnete zadávat aktuální informace na úkolech v průběhu naplánované, která má v úvahu a přepočítá příslušným způsobem. Například plánované práce se vypočítá jako skutečná práce + zbývající práce. Dokončené úkoly plánované informací je stejná jako aktuální informace.

Aktuální informace

Aktuální informace znázorňuje, jak nakonec provést úkol. Začínáme s projekci plánované doby trvání, práce, náklady a datum zahájení a dokončení. Zadání informací o průběhu nebo skutečné hodnoty pro úkoly a nakonec znamenat skutečné vzhledu dokončení úkolu. Skutečné hodnoty zjistit, kolik úkol ve skutečnosti náklady, kolik dnů skutečně trvala, Skutečná doba trvání, práce a skutečné datum zahájení a dokončení.

Aktuální informace zadejte do polí, například pole Skutečná práce Skutečná doba trvání, skutečné zahájení, skutečné dokončení a pole Skutečné náklady. Pokud zadáte skutečné informace v polích s jednou nebo dvěma, skutečné informace můžete vypočítat za vás. Například pokud zadáte skutečné dokončení datum, Skutečná doba trvání, skutečné zahájení a dalších polí můžete vypočítat. Platí totéž i pokud chcete zadat další informace o sledování, například procento dokončení.

Další informace

Pro není ještě nezačala nebo úkoly v průběhu existuje zbývající práci, zbývající náklady a zbývající doba trvání. Tato pole odhadu množství času a náklady vlevo předtím, než je úkol dokončen. Pole zbývající jsou projekci v budoucnosti.

Pro úkoly dosud začít obsah pole zbývající práce jsou stejné jako u pole plánované práce. Úkoly v průběhu zbývající práci je vypočítána naplánované práce-Skutečná práce. Platí totéž i pro pole Zbývající náklady a zbývající doba trvání. Však pole zbývající práce můžete upravit, jak je lze pole Skutečná práce a plánované práce.

Odchylka informace

Při uložení směrného plánu můžete využít výhod výpočtů v polích odchylka. Jako příklad lze uvést Odchylka práce odchylka nákladů, pole Odchylka doby trvání, Odchylka zahájení a dokončení odchylka.

Vaše aktuální plánované informace je porovnána s vaší původní plánované informace. Pole Odchylka zobrazuje počítané rozdíl mezi plánovaná a plánovanou informace. Pole Odchylka práce zobrazuje rozdíl mezi pole práce podle směrného plánu a plánované práce.

Kontrola pole pro sledování

Můžete přidat libovolné pole na libovolném zobrazení listu. Můžete třeba vložit do sloupce trvání podle směrného plánu vedle pole plánovaná doba trvání v Ganttově diagramu. V nabídce Vložit klikněte na sloupeca pak zvolte pole, které se má objevit v zobrazení.

Můžete také použít tabulku, která je navržení s několika pole sledování. Jako příklad lze uvést tabulky sledování, práce, náklady a odchylka. Můžete taky vytvořit vlastní tabulky, která obsahuje požadovaná pole sledování.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×