Přizpůsobení pásu karet

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pás karet – nacházející se v horní části okna aplikace a obsahující skupiny příkazů – je součástí nového uživatelského rozhraní Fluent systému Microsoft Office. Rozhraní Fluent systému Office nabízí příkazy aplikace Microsoft Office Access 2007 v jediném společném umístění a je primární náhradou za nabídky a panely nástrojů v předchozích verzích aplikace Access.

Jak postupně začnete aplikaci Office Access 2007 využívat k sestavování stále náročnějších aplikací, můžete se rozhodnout pás karet rozhraní Office Fluent přizpůsobit, aby bylo použití příslušné aplikace snazší. Například můžete skrýt některé nebo všechny výchozí karty, aby uživatelé nemohli používat určité příkazy, a vytvořit nové vlastní karty obsahující pouze příkazy, které mají být dostupné.

Ve všech aplikacích Microsoft Office 2007 používající Fluent systému Office jazyk XML (Extensible Markup) slouží k přizpůsobení pásu karet. Některé základní znalost XML tedy užitečné. Tento článek se nezabývá XML koncepty, ale jeho poskytování základní postup přizpůsobení pásu karet a některé příklady XML, který můžete upravit podle vlastních potřeb.

Co chcete udělat?

Princip úpravách pásu karet

Vytvoření a použití vlastních karet

Obnovení výchozího pásu karet

Porozumět tomu, aby příklad XML

Principy metod přizpůsobení pásu karet

V aplikaci Office Access 2007 můžete pás karet přizpůsobit vytvořením kódu XML, který bude obsahovat vlastní úpravy, a následným přidáním kódu nebo nastavením vlastností databáze, které budou aplikaci Access instruovat k použití zmíněného kódu XML při vytváření pásu karet. Pomocí kódu XML můžete skrýt existující karty a přidat nové karty, skupiny příkazů a příkazy. Postupy v tomto článku ukazují, jak přidat příkazy, které jsou v aplikaci Access předdefinované (jako je Najít, Seřadit a Uložit), a jak přidat příkazy spouštějící makra aplikace Access, která jste sami vytvořili.

Kód XML můžete uložit do několika míst, ale jednou z nejjednodušších metod je jeho uložení do systémové tabulky v aktuální databázi. Tento proces zahrnuje vytvoření systémové tabulky s názvem USysRibbons, přidání kódu XML pásu karet do této tabulky a následné zadání, zda se vlastní pás karet bude zobrazovat pro databázi jako celek, nebo pro konkrétní formulář či sestavu. Lze definovat více vlastních pásů karet – jeden pro celou aplikaci a další pro jednotlivé formuláře či sestavy v databázi.

Vytvoření a použití vlastního pásu karet

V následujících částech naleznete podrobné postupy pro vytvoření a použití vlastního pásu karet.

Než začnete

Zobrazení systémových tabulek v navigačním podokně:    Ve výchozím nastavení se systémové tabulky v navigačním podokně nezobrazují, takže je nejprve nutné změnit nastavení v dialogovém okně Možnosti navigace, abyste tabulku USysRibbons po jejím vytvoření viděli. Postupujte podle následujících pokynů:

 1. V době, kdy je v aplikaci Access otevřena databáze, klepněte pravým tlačítkem myši na navigační panel v horní části navigačního podokna a potom klepněte na příkaz Možnosti navigace v místní nabídce.

 2. V dialogovém okně Možnosti navigace zaškrtněte ve skupinovém rámečku Možnosti zobrazení políčko Zobrazit systémové objekty a poté klepněte na tlačítko OK.

  Systémové tabulky aplikace Access se zobrazí v navigačním podokně.

Povolení zobrazování chybových zpráv pro uživatelské rozhraní v doplňcích:    Chybové zprávy jsou cenným zdrojem informací při vytváření a odstraňování problémů v kódu XML obsahujícím vlastní úpravy pásu karet, takže je vhodné nastavit aplikaci Access tak, aby je zobrazovala. Postupujte podle následujících pokynů:

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na Možnosti aplikace Access.

 2. Klepněte na možnost Upřesnit.

 3. V části Obecné zaškrtněte políčko Zobrazovat chyby v uživatelském rozhraní v doplňcích a klepněte na tlačítko OK.

Vytvoření systémové tabulky USysRibbons

Pomocí tohoto postupu vytvoříte systémovou tabulku USysRibbons. Později tuto tabulku použijete k uložení kódu XML obsahujícího vlastní úpravy pásu karet.

 1. Na kartě Vytvořit klepněte ve skupině Tabulky na položku Návrh tabulky.

 2. Přidejte do tabulky následující pole. Názvy polí je třeba zadat přesně tak, jak jsou zde uvedeny.

 1. Název pole

 1. Typ

 1. Velikost pole

 1. ID

 1. Automatické číslo

 1. Dlouhé celé číslo

 1. RibbonName

 1. Text

 1. 255

 1. RibbonXml

 1. Memo

 1. Chcete-li, můžete do této tabulky přidat více polí, například pole s komentářem popisujícím funkci kódu XML pásu karet.

 2. Vyberte pole ID. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Nástroje na položku Primární klíč.

 3. Klepněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+S. Novou tabulku pojmenujte USysRibbons.

Přidání kódu XML obsahujícího vlastní úpravy pásu karet do tabulky USysRibbons

Pro účely tohoto příkladu předpokládejme, že chcete uživatelům databáze zabránit v použití všech nástrojů na kartě Vytvořit. Kromě toho chcete vytvořit novou kartu s názvem A Custom Tab, která bude obsahovat pouze příkaz Vložit, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Vlastní karta na pásu karet

Tuto konfiguraci vytvoří kód XML uvedený v následujícím postupu.

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku USysRibbons a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Zobrazení datového listu.

 2. Přidejte do tabulky následující data. Můžete zkopírovat ukázkový kód XML z tohoto článku a vložit jej přímo do tabulky.

ID

RibbonName

RibbonXML

(Automatické číslo)

Moje karta

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>
 1. Tento XML nejdřív pokyn přístup pozor, abyste "začít úplně od začátku" – to znamená Určuje, že aplikace Access zobrazí výchozí karty pásu karet. Potom říká přístup ke skrytí jenom jednu s výchozími kartami (karta vytvořit ). Nakonec vytvoří novou kartu pásu karet s názvem "Kartu A vlastní," Přidá příkaz skupiny na kartu s názvem "Vlastní skupiny" a přidá příkazu Vložit do skupiny. Další informace o tomto příkladu je a jak přizpůsobit tak, aby odpovídal vašim potřebám naleznete v části Vysvětlení informací na příklad XML.

 2. Zavřete tabulku USysRibbons a potom zavřete a znovu otevřete databázi.

Použití vlastního pásu karet

Nyní, když byl kód XML vlastního pásu karet uložen do tabulky, proveďte jednu z následujících akcí – podle toho, zda se má pás karet použít u celé databáze, nebo u konkrétního formuláře či sestavy.

 • Použití vlastních karet pro celou databázi   

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na Možnosti aplikace Access.

  2. Klepněte na položku Aktuální databáze, v části Možnosti pásu a panelu nástrojů vyberte seznam Název pásu a potom klepněte na požadovaný pás karet – v tomto případě Moje karta.

  3. Klepněte na tlačítko OK.

 • Použití vlastních karet konkrétní formuláře nebo sestavy   

  1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, u které chcete použít vlastní pás karet, a v místní nabídce klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  2. Není-li dosud zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

  3. V horní části seznamu vlastností ověřte v části Typ výběru, že je v seznamu vybrán typ objektu (Formulář nebo Sestava).

  4. Na kartě Jiné v seznamu vlastností klepněte na seznam Název pásu a potom klepněte na pás karet, který se má zobrazit při otevření formuláře nebo sestavy (v tomto příkladu Moje karta).

  5. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klepněte na tlačítko Uložit nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+S.

  6. Zavřete formulář nebo sestavu a poté na tento objekt poklepejte v navigačním podokně, aby se znovu otevřel.

   Zobrazí se vybraný pás karet.

Po ověření, zda vlastní pás karet funguje správně, můžete systémové tabulky znovu skrýt provedením následujícího postupu:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na navigační panel v horní části navigačního podokna a potom klepněte na příkaz Možnosti navigace v místní nabídce.

 2. V dialogovém okně Možnosti navigace zrušte ve skupinovém rámečku Možnosti zobrazení zaškrtnutí políčka Zobrazit systémové objekty a poté klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Obnovení výchozího pásu karet

Chcete-li přestat používat vlastní pás karet a obnovit výchozí pás, použijte jeden z následujících postupů – podle toho, zda se vlastní pás karet používá pro celou aplikaci, nebo pro konkrétní formulář či sestavu.

Obnovení výchozího pásu karet na úrovni aplikace

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na Možnosti aplikace Access.

 2. Klepněte na položku Aktuální databáze a v části Možnosti pásu a panelu nástrojů odstraňte obsah pole Název pásu.

 3. Zavřete a pak znovu otevřete databázi.

V aplikaci Access se zobrazí výchozí karty pásu karet. Kód XML pásu karet zůstane v tabulce USysRibbons, dokud jej neodstraníte, takže pokud budete chtít vlastní pás karet znovu používat, dosáhnete toho nastavením možnosti Název pásu zpět na dříve zadanou hodnotu.

Obnovení výchozího pásu karet pro formulář nebo sestavu

 1. Otevřete formulář nebo sestavu v návrhovém zobrazení.

 2. Není-li dosud zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. V horní části seznamu vlastností ověřte v části Typ výběru, že je v seznamu vybrán typ objektu (Formulář nebo Sestava).

 4. Na kartě Jiné v seznamu vlastností odstraňte obsah pole vlastnosti Název pásu.

 5. Uložte, zavřete a znovu otevřete formulář nebo sestavu.

Kód XML pásu karet zůstane v tabulce USysRibbons, dokud jej neodstraníte, takže pokud budete chtít vlastní pás karet znovu používat, dosáhnete toho nastavením vlastnosti Název pásu zpět na dříve zadanou hodnotu.

Začátek stránky

Seznámení s ukázkovým kódem XML

Zde je ukázkový kód XML použitý dříve v tomto článku a obrázek vlastního pásu karet, který vytváří.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Vlastní karta na pásu karet

V tomto příkladu nastaví druhý řádek kódu XML atribut startFromScratch na hodnotu False. Nastavení hodnoty False zajišťuje, že aplikace Access ponechá všechny stávající karty beze změn a případné nové karty přidá vpravo od stávajících. V případě nastavení hodnoty True by byly všechny stávající karty odebrány a zobrazily by se pouze karty, které byste v kódu XML vytvořili. I v případě, že atribut startFromScratch nastavíte na hodnotu False, můžete skrýt jednotlivé karty. To lze vidět na čtvrtém řádku kódu XML, který skryje předdefinovanou kartu Vytvořit. Zbývající řádky vytvoří vlastní kartu a vlastní skupinu a potom bude na základě následujícího řádku kódu XML do této skupiny přidán předdefinovaný příkaz Vložit.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Přidání dalších skupin nebo ovládacích prvků do vlastního pásu karet    Do vlastního pásu karet můžete přidat další skupiny nebo ovládací prvky, a to vložením podobných řádků kódu XML a dosazením různých hodnot idMso a label. Chcete-li například vytvořit ovládací prvek exportující aktuálně vybraný objekt do aplikace Excel, použijte následující kód XML.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Chcete-li ovládací prvek přidat do stejné skupiny jako příkaz Vložit, vložte nový řádek kódu XML bezprostředně před nebo za řádek, který vytváří příkaz Vložit. Chcete-li vytvořit novou skupinu, můžete zkopírovat, vložit a upravit výše uvedený kód XML vytvářející skupinu A Custom Group. Následující ukázka představuje kód XML, který přidává oba ovládací prvky do vlastní skupiny.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Tento kód XML přidá na kartu A Custom Tab další skupinu. Jak je vidět na následujícím obrázku, nová skupina obsahuje dva ovládací prvky – jeden, který spouští operaci importu z aplikace Excel, a druhý, který spouští operaci exportu do aplikace Excel.

Vlastní karta se dvěma skupinami na pásu karet

Poznámka: Každá hodnota group id a tab id u vlastního pásu karet musí být jedinečná.

Zjištění hodnoty idMso pro určitý příkaz    Hodnotu idMso předdefinovaného příkazu zjistíte následujícím způsobem:

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na Možnosti aplikace Access.

 2. Klepněte na položku Přizpůsobit.

 3. Přesuňte ukazatel myši na položku, o které chcete získat informace. Aplikace Access zobrazí hodnotu idMso ovládacího prvku v tipu. Hodnota bude v závorkách.

Přidání příkazu spouštějícího makro aplikace Access    Flexibilitu vlastního pásu karet můžete ještě zvýšit přidáním příkazů spouštějících makra aplikace Access. Předpokládejme například, že jste vytvořili makro s názvem MyMacro. Chcete-li do pásu karet přidat příkaz spouštějící toto makro, přidejte do kódu XML následující řádek.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Chcete-li ovládací prvek přidat do stejné skupiny jako příkaz Vložit v předchozím příkladu, vložte nový řádek kódu XML bezprostředně před nebo za řádek, který vytváří příkaz Vložit. V následujícím příkladu je uveden kód XML, který daný příkaz přidá.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×