Přizpůsobení grafu v Office pro Mac

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Graf, který jste vytvořili, si můžete přizpůsobit, aby zobrazoval vaše data co nejlépe. Jednotlivé prvky grafu, jako je název, oblast grafu, datová řada, osa a další, můžete formátovat.

Důležité informace: Musí mít nainstalovaný vytvořit ani změnit graf aplikace Excel. Objednejte kopii Excelu na webu Microsoft.

Graf v Office s bublinovými popisky

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Oblast grafu

Popisek 3 Legenda

Krok 4 Názvy os

Krok 5 Popisky os

Bublinový popisek 6 Značky

Bublinový popisek 7 Mřížky

Poznámka: Část obsahu v tomto tématu nemusí být v některých jazycích k dispozici.

Postupujte podle těchto pokynů pro přizpůsobení grafů ve Wordu 2016 pro Mac, PowerPointu 2016 pro Mac a Excelu 2016 pro Mac.

Ke svému grafu můžete přidat název.

Graf s názvem a názvy os

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Názvy os

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Grafu – návrh.

 3. Klikněte na Prvek grafu přidat > Název grafu a potom klikněte na požadovanou možnost název.

 4. Zadejte název do pole Název grafu.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Ke každé ose v grafu můžete přidat název. Názvy os jsou obvykle k dispozici u všech os, které se dají v grafu zobrazit, včetně hloubkových os ve 3D grafech.

Některé typy grafů (například paprskové) mají osy, ale nezobrazují jejich názvy. Názvy os také nezobrazují grafy, které osy nemají (například výsečové a prstencové).

Graf s názvem a názvy os

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Názvy os

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Grafu – návrh.

 3. Klikněte na Přidat prvek graf > Názvy os a klikněte na možnost název osy.

 4. Zadejte text do pole Název osy.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Co se týče vodorovné osy, můžete přidat osu a nastavit její umístění na levé nebo pravé straně oblasti grafu. Co se týče svislé osy, můžete přidat osu a nastavit její umístění v horní nebo dolní části oblasti grafu.

Poznámka: Tyto možnosti mohou být u pruhových grafů opačně (v porovnání se sloupcovými).

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Grafu – návrh.

 3. Klikněte na tlačítko přidat prvky grafu > osy > Další možnosti osy.

 4. V podokně Formát osy rozbalte popisky a pak zvolte požadované možnosti. Můžete změnit interval popisku vzdálenost od osy a umístění popisků.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Legenda zlepší čitelnost vašeho grafu, protože umístí všechny popisky datových řad mimo oblast grafu. Máte možnost změnit umístění legendy a přizpůsobit její barvy a písma. Taky můžete upravit text v legendě a změnit pořadí záznamů v legendě.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Grafu – návrh.

 3. Klikněte na tlačítko přidat prvky grafu > Legenda.

 4. Pokud chcete změnit umístění legendy, zvolte doprava, nahoru, vlevo nebo dolů. Pokud chcete změnit formát legendy, klikněte na Další možnosti Legend a proveďte požadované změny formátování.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Máte možnost přidat popisky dat, které zobrazí hodnoty datových bodů z Excelového listu v grafu.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Grafu – návrh.

 3. Klikněte na tlačítko přidat prvky grafu > popisky dat.

 4. Zvolte umístění popisků dat. Další možnosti klikněte na Další možnosti popisků dat a pak vyberte požadované možnosti, které chcete v podokně Popisků dat.

Osu můžete naformátovat tak, aby zobrazovala hlavní a vedlejší značky v intervalech, které si vyberete.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Grafu – návrh.

 3. Klikněte na tlačítko přidat prvky grafu > osy > Další možnosti osy.

 4. V podokně Formát osy rozbalte Značek a potom klikněte na možnosti pro typy označit hlavní a vedlejší značky.

  Po přidání značek intervaly mezi značkami změnou hodnoty v poli Interval mezi značky můžete změnit.

Pokud chcete zlepšit čitelnost grafu, můžete zobrazit vodorovné a svislé čáry mřížky, které vedou napříč celou oblastí grafu. Můžete taky zobrazit hloubkové mřížky ve 3D grafech. Mřížky můžete zobrazit u hlavních a vedlejších jednotek. Zarovnají se s hlavními a vedlejšími značkami na osách (pokud se zobrazují).

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Grafu – návrh.

 3. Klikněte na tlačítko přidat prvky grafu > Mřížka.

 4. Klikněte na osu, kterou chcete použít mřížky na nebo klikněte na Další možnosti čáry mřížky zobrazit podokno Formát hlavní mřížky. Můžete změnit průhlednost čáry, přidejte šipky a použití stínů, záře a měkké okraje efekty.

  V závislosti na typu tabulky dat nebo grafu nemusí být některé možnosti pro mřížky k dispozici.

Word

Ke svému grafu můžete přidat název.

Graf s názvem a názvy os

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Názvy os

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Chart Title (Název grafu) a klikněte na to, co potřebujete.

  Karta Rozložení grafů, skupina Popisky

 4. Vyberte text v poli Chart Title a zadejte název grafu.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Ke každé ose v grafu můžete přidat název. Názvy os jsou obvykle k dispozici u všech os, které se dají v grafu zobrazit, včetně hloubkových os ve 3D grafech.

Některé typy grafů (například paprskové) mají osy, ale nezobrazují jejich názvy. Názvy os také nezobrazují grafy, které osy nemají (například výsečové a prstencové).

Graf s názvem a názvy os

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Názvy os

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Axis Titles (Názvy os), najeďte myší na osu, ke které chcete přidat název, a klikněte na požadovanou možnost.

  Karta Rozložení grafů, skupina Popisky

 4. Vyberte text v poli Axis Title (Název osy) a potom zadejte název osy.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Co se týče vodorovné osy, můžete přidat osu a nastavit její umístění na levé nebo pravé straně oblasti grafu. Co se týče svislé osy, můžete přidat osu a nastavit její umístění v horní nebo dolní části oblasti grafu.

Poznámka: Tyto možnosti mohou být u pruhových grafů opačně (v porovnání se sloupcovými).

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, najeďte myší na požadovanou vodorovnou nebo svislou osu a klikněte na typ popisku osy, který vám připadá nejvhodnější.

  Karta Rozložení grafů, skupina Osy

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Ve výchozím nastavení se minimální a maximální hodnoty každé osy v grafu vypočítají automaticky. Měřítko si však můžete podle potřeby přizpůsobit. Pokud jsou třeba všechny datové body v tabulce dat mezi 60 a 90, můžete rozsah hodnot osy Y nastavit od 50 do 100, místo od 0 do 100. Když osa hodnot zobrazuje velmi velký rozsah, můžete ji taky změnit na logaritmickou stupnici (taky známá jako logaritmické měřítko).

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, přejděte na osu, kterou chcete změnit, a klikněte na Axis Options (Možnosti osy).

  Karta Rozložení grafů, skupina Osy

 4. V navigačním podokně klikněte na Scale (Měřítko) a pak zadejte vybrané hodnoty u Horizontal axis scale (Měřítko vodorovné osy) nebo Vertical axis scale (Měřítko svislé osy).

Legenda zlepší čitelnost vašeho grafu, protože umístí všechny popisky datových řad mimo oblast grafu. Máte možnost změnit umístění legendy a přizpůsobit její barvy a písma. Taky můžete upravit text v legendě a změnit pořadí záznamů v legendě.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. Pokud chcete změnit umístění legendy, klikněte v části Labels (Popisky) na Legend (Legenda) a kliknutím vyberte umístění legendy, které vám vyhovuje.

  Karta Rozložení grafů, skupina Popisky

 4. Pokud chcete změnit formátování legendy, klikněte v části Labels na Legend, pak klikněte na Legend Options (Možnosti legendy) a změňte formátování tak, aby vám vyhovovalo.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Máte možnost přidat popisky dat, které zobrazí hodnoty datových bodů z Excelového listu v grafu.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Labels (Popisky dat) a potom v horní části seznamu klikněte na typ popisku dat, který vám vyhovuje.

  Karta Rozložení grafů, skupina Popisky

 4. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Labels (Popisky dat) a potom v dolní části seznamu kliknutím vyberte, kde se má popisek dat zobrazit.

Osu můžete naformátovat tak, aby zobrazovala hlavní a vedlejší značky v intervalech, které si vyberete.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, přejděte na osu, kterou chcete změnit, a klikněte na Axis Options (Možnosti osy).

  Karta Rozložení grafů, skupina Osy

 4. V navigačním podokně klikněte na Ticks (Značky) a nastavte možnosti pro hlavní i vedlejší značky.

  Intervaly mezi značkami můžete změnit hned potom, co značky přidáte. Stačí kliknout na Scale (Měřítko) v navigačním podokně a nastavit vše, jak potřebujete.

Pokud chcete zlepšit čitelnost grafu, můžete zobrazit vodorovné a svislé čáry mřížky, které vedou napříč celou oblastí grafu. Můžete taky zobrazit hloubkové mřížky ve 3D grafech. Mřížky můžete zobrazit u hlavních a vedlejších jednotek. Zarovnají se s hlavními a vedlejšími značkami na osách (pokud se zobrazují).

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Axes (Osy) klikněte na Gridlines (Mřížky), najeďte myší na osu, ke které chcete přidat mřížku, a klikněte na požadovanou možnost.

  Karta Rozložení grafů, skupina Osy

  Poznámka: V závislosti na typu tabulky dat nebo grafu nemusí být některé možnosti pro mřížky k dispozici.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Axes (Osy) klikněte na Gridlines (Mřížky), najeďte myší na osu, u které chcete mřížku formátovat, a klikněte na Gridlines Options (Možnosti mřížek).

  Karta Rozložení grafů, skupina Osy

 4. V navigačním podokně klikněte na Line (Čára), Shadow (Stín) nebo Glow & Soft Edges(Záře a měkké okraje) a vše nastavte, jak potřebujete.

PowerPoint

Ke svému grafu můžete přidat název.

Graf s názvem a názvy os

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Názvy os

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Chart Title (Název grafu) a klikněte na to, co potřebujete.

  Karta Rozložení grafů, skupina Popisky

 3. Vyberte text v poli Chart Title a zadejte název grafu.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Ke každé ose v grafu můžete přidat název. Názvy os jsou obvykle k dispozici u všech os, které se dají v grafu zobrazit, včetně hloubkových os ve 3D grafech.

Některé typy grafů (například paprskové) mají osy, ale nezobrazují jejich názvy. Názvy os také nezobrazují grafy, které osy nemají (například výsečové a prstencové).

Graf s názvem a názvy os

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Názvy os

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Axis Titles (Názvy os), najeďte myší na osu, ke které chcete přidat název, a klikněte na požadovanou možnost.

  Karta Rozložení grafů, skupina Popisky

 3. Vyberte text v poli Axis Title (Název osy) a potom zadejte název osy.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Co se týče vodorovné osy, můžete přidat osu a nastavit její umístění na levé nebo pravé straně oblasti grafu. Co se týče svislé osy, můžete přidat osu a nastavit její umístění v horní nebo dolní části oblasti grafu.

Poznámka: Tyto možnosti mohou být u pruhových grafů opačně (v porovnání se sloupcovými).

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, najeďte myší na požadovanou vodorovnou nebo svislou osu a klikněte na typ popisku osy, který vám připadá nejvhodnější.

  Karta Rozložení grafů, skupina Osy

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Ve výchozím nastavení se minimální a maximální hodnoty každé osy v grafu vypočítají automaticky. Měřítko si však můžete podle potřeby přizpůsobit. Pokud jsou třeba všechny datové body v tabulce dat mezi 60 a 90, můžete rozsah hodnot osy Y nastavit od 50 do 100, místo od 0 do 100. Když osa hodnot zobrazuje velmi velký rozsah, můžete ji taky změnit na logaritmickou stupnici (taky známá jako logaritmické měřítko).

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, přejděte na osu, kterou chcete změnit, a klikněte na Axis Options (Možnosti osy).

  Karta Rozložení grafů, skupina Osy

 3. V navigačním podokně klikněte na Scale (Měřítko) a pak zadejte vybrané hodnoty u Horizontal axis scale (Měřítko vodorovné osy) nebo Vertical axis scale (Měřítko svislé osy).

Legenda zlepší čitelnost vašeho grafu, protože umístí všechny popisky datových řad mimo oblast grafu. Máte možnost změnit umístění legendy a přizpůsobit její barvy a písma. Taky můžete upravit text v legendě a změnit pořadí záznamů v legendě.

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. Pokud chcete změnit umístění legendy, klikněte v části Labels (Popisky) na Legend (Legenda) a kliknutím vyberte umístění legendy, které vám vyhovuje.

  Karta Rozložení grafů, skupina Popisky

 3. Pokud chcete změnit formátování legendy, klikněte v části Labels na Legend, pak klikněte na Legend Options (Možnosti legendy) a změňte formátování tak, aby vám vyhovovalo.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Máte možnost přidat popisky dat, které zobrazí hodnoty datových bodů z Excelového listu v grafu.

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Labels (Popisky dat) a potom v horní části seznamu klikněte na typ popisku dat, který vám vyhovuje.

  Karta Rozložení grafů, skupina Popisky

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Labels (Popisky dat) a potom v dolní části seznamu kliknutím vyberte, kde se má popisek dat zobrazit.

Osu můžete naformátovat tak, aby zobrazovala hlavní a vedlejší značky v intervalech, které si vyberete.

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, přejděte na osu, kterou chcete změnit, a klikněte na Axis Options (Možnosti osy).

  Karta Rozložení grafů, skupina Osy

 3. V navigačním podokně klikněte na Ticks (Značky) a nastavte možnosti pro hlavní i vedlejší značky.

  Intervaly mezi značkami můžete změnit hned potom, co značky přidáte. Stačí kliknout na Scale (Měřítko) v navigačním podokně a nastavit vše, jak potřebujete.

Pokud chcete zlepšit čitelnost grafu, můžete zobrazit vodorovné a svislé čáry mřížky, které vedou napříč celou oblastí grafu. Můžete taky zobrazit hloubkové mřížky ve 3D grafech. Mřížky můžete zobrazit u hlavních a vedlejších jednotek. Zarovnají se s hlavními a vedlejšími značkami na osách (pokud se zobrazují).

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Gridlines (Mřížky), najeďte myší na osu, ke které chcete přidat mřížku, a klikněte na požadovanou možnost.

  Karta Rozložení grafů, skupina Osy

  Poznámka: V závislosti na typu tabulky dat nebo grafu nemusí být některé možnosti pro mřížky k dispozici.

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Gridlines (Mřížky), najeďte myší na osu, u které chcete mřížku formátovat, a klikněte na Gridlines Options (Možnosti mřížek).

  Karta Rozložení grafů, skupina Osy

 3. V navigačním podokně klikněte na Line (Čára), Shadow (Stín) nebo Glow & Soft Edges(Záře a měkké okraje) a vše nastavte, jak potřebujete.

Excel

Ke svému grafu můžete přidat název.

Graf s názvem a názvy os

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Názvy os

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Chart Title (Název grafu) a klikněte na to, co potřebujete.

  Karta Rozložení grafů, skupina Popisky

 3. Vyberte text v poli Chart Title a zadejte název grafu.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Ke každé ose v grafu můžete přidat název. Názvy os jsou obvykle k dispozici u všech os, které se dají v grafu zobrazit, včetně hloubkových os ve 3D grafech.

Některé typy grafů (například paprskové) mají osy, ale nezobrazují jejich názvy. Názvy os také nezobrazují grafy, které osy nemají (například výsečové a prstencové).

Graf s názvem a názvy os

Obrázek tlačítka Název grafu

Obrázek tlačítka Názvy os

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Axis Titles (Názvy os), najeďte myší na osu, ke které chcete přidat název, a klikněte na požadovanou možnost.

  Karta Rozložení grafů, skupina Popisky

 3. Vyberte text v poli Axis Title (Název osy) a potom zadejte název osy.

  Pokud chcete název formátovat, vyberte text v poli s názvem a na kartě Home (Domů) vyberte v části Font (Písmo) požadované formátování.

Co se týče vodorovné osy, můžete přidat osu a nastavit její umístění na levé nebo pravé straně oblasti grafu. Co se týče svislé osy, můžete přidat osu a nastavit její umístění v horní nebo dolní části oblasti grafu.

Poznámka: Tyto možnosti mohou být u pruhových grafů opačně (v porovnání se sloupcovými).

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, najeďte myší na požadovanou vodorovnou nebo svislou osu a klikněte na typ popisku osy, který vám připadá nejvhodnější.

  Karta Rozložení grafů, skupina Osy

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Ve výchozím nastavení se minimální a maximální hodnoty každé osy v grafu vypočítají automaticky. Měřítko si však můžete podle potřeby přizpůsobit. Pokud jsou třeba všechny datové body v tabulce dat mezi 60 a 90, můžete rozsah hodnot osy Y nastavit od 50 do 100, místo od 0 do 100. Když osa hodnot zobrazuje velmi velký rozsah, můžete ji taky změnit na logaritmickou stupnici (taky známá jako logaritmické měřítko).

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, přejděte na osu, kterou chcete změnit, a klikněte na Axis Options (Možnosti osy).

  Karta Rozložení grafů, skupina Osy

 3. V navigačním podokně klikněte na Scale (Měřítko) a pak zadejte vybrané hodnoty u Horizontal axis scale (Měřítko vodorovné osy) nebo Vertical axis scale (Měřítko svislé osy).

Legenda zlepší čitelnost vašeho grafu, protože umístí všechny popisky datových řad mimo oblast grafu. Máte možnost změnit umístění legendy a přizpůsobit její barvy a písma. Taky můžete upravit text v legendě a změnit pořadí záznamů v legendě.

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. Pokud chcete změnit umístění legendy, klikněte v části Labels (Popisky) na Legend (Legenda) a kliknutím vyberte umístění legendy, které vám vyhovuje.

  Karta Rozložení grafů, skupina Popisky

 3. Pokud chcete změnit formátování legendy, klikněte v části Labels na Legend, pak klikněte na Legend Options (Možnosti legendy) a změňte formátování tak, aby vám vyhovovalo.

  V závislosti na typu grafu nemusí být některé možnosti dostupné.

Máte možnost přidat popisky dat, které zobrazí hodnoty datových bodů z Excelového listu v grafu.

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Labels (Popisky dat) a potom v horní části seznamu klikněte na typ popisku dat, který vám vyhovuje.

  Karta Rozložení grafů, skupina Popisky

 3. V části Labels (Popisky) klikněte na Data Labels (Popisky dat) a potom v dolní části seznamu kliknutím vyberte, kde se má popisek dat zobrazit.

Osu můžete naformátovat tak, aby zobrazovala hlavní a vedlejší značky v intervalech, které si vyberete.

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, přejděte na osu, kterou chcete změnit, a klikněte na Axis Options (Možnosti osy).

  Karta Rozložení grafů, skupina Osy

 3. V navigačním podokně klikněte na Ticks (Značky) a nastavte možnosti pro hlavní i vedlejší značky.

  Intervaly mezi značkami můžete změnit hned potom, co značky přidáte. Stačí kliknout na Scale (Měřítko) v navigačním podokně a nastavit vše, jak potřebujete.

Pokud chcete zlepšit čitelnost grafu, můžete zobrazit vodorovné a svislé čáry mřížky, které vedou napříč celou oblastí grafu. Můžete taky zobrazit hloubkové mřížky ve 3D grafech. Mřížky můžete zobrazit u hlavních a vedlejších jednotek. Zarovnají se s hlavními a vedlejšími značkami na osách (pokud se zobrazují).

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Gridlines (Mřížky), najeďte myší na osu, ke které chcete přidat mřížku, a klikněte na požadovanou možnost.

  Karta Rozložení grafů, skupina Osy

  Poznámka: V závislosti na typu tabulky dat nebo grafu nemusí být některé možnosti pro mřížky k dispozici.

 1. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 2. V části Axes (Osy) klikněte na Gridlines (Mřížky), najeďte myší na osu, u které chcete mřížku formátovat, a klikněte na Gridlines Options (Možnosti mřížek).

  Karta Rozložení grafů, skupina Osy

 3. V navigačním podokně klikněte na Line (Čára), Shadow (Stín) nebo Glow & Soft Edges(Záře a měkké okraje) a vše nastavte, jak potřebujete.

Viz taky

Vytvoření grafu

Typy grafů

Kopírování formátování mezi objekty nebo textem

Úprava dat v grafu

Animace textu, objekty a grafy v PowerPointu for Mac

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×