Přizpůsobení a uzamčení navigačního podokna

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Přizpůsobení a řízení obsahu a organizaci navigačního podokna můžete vylepšit použitelnost databáze aplikace Access. Vlastní navigační zvýšit efektivitu seskupení, zvýraznění nebo skrytím objekty. Tento článek dokumenty způsoby, kterými můžete přizpůsobit a ovládat navigačním podokně pro zvýšení použitelnosti a Zlepšete tak snadnější uživatelům hledání jenom databázových objektů, budou muset používat.

Poznámka: Tento článek se nevztahuje na webové databáze Accessu.

V tomto článku

Přehled

Než začnete

Přizpůsobení navigačního podokna

Ovládání navigačního podokna pomocí makra

Zakázání návrhového zobrazení pro položku

Skrytí databázového objektu

Přehled

Navigační podokno, které se nachází na straně obrazovky, poskytuje rozhraní pro objekty v databázi a nabízí několik funkcí, které vám pomůžou s přizpůsobením uživatelského prostředí.

Navigační podokno databáze Northwind 2007

V navigačním podokně jsou položky uspořádány do skupin. Způsob seskupení položek určíte zadáním kategorie, například Typ objektu nebo Datum vytvoření. Předchozí obrázek znázorňuje skupinu Všechny objekty Accessu kategorie Typ objektu, kde jsou zavřené některé ze skupin typů objektů, například Tabulky a Dotazy.

Vlastní kategorie a skupiny

Je rovněž možné vytvořit vlastní kategorie a vlastní skupiny v rámci těchto kategorií. Ve vlastních skupinách lze potom vytvořit zástupce, kteří odkazují na databázové objekty.

Předpokládejme například, že vaše databáze obsahuje mnoho sestav a že spouštíte sestavy s různou frekvencí, například denně nebo čtvrtletně. Můžete vytvořit kategorii Sestavy a potom vytvořit skupiny Denně, Týdenně, Měsíčně, Čtvrtletně a Ročně. V každé skupině byste potom mohli vytvořit zástupce odkazující na příslušné sestavy.

Na databázový objekt můžete vytvořit více zástupců, každého zástupce v odlišné vlastní skupině.

Zobrazení nebo skrytí kategorií a skupin

Dialogové okno Možnosti navigace lze použít k zobrazení nebo skrytí některých kategorií a skupin v navigačním podokně.

Můžete taky použít akce makra ovládacímu prvku zobrazit navigační podokno kategorie jako databáze se otevře v aplikaci Access.

 • NastavitZobrazenéKategorie    Tuto akci lze použít k zobrazení nebo skrytí kategorie. Při každém použití této akce můžete zobrazit nebo skrýt pouze jednu kategorii. Můžete však tuto akci v makru použít vícekrát a tak zobrazit či skrýt jednotlivé kategorie podle potřeby.

 • ZamknoutNavigačníPodokno    Tuto akci lze použít k uzamčení navigačního podokna. Tím zabráníte uživatelům v neúmyslném vložení, přesunutí nebo smazání položek v navigačním podokně.

  Poznámka: Uzamčení navigačního podokna nezabrání uživatelům v kopírování databázových objektů do schránky.

Automatický přechod na kategorii nebo skupinu při otevření databáze

K přechodu na kategorii nebo skupinu můžete použít akci makra Přejít. Pokud použijete tuto akci makra v automatickém makru, můžete automaticky přejít na kategorii nebo skupinu při otevření databáze.

Zakázání návrhového zobrazení

Položky, které se zobrazují ve vlastních kategoriích a skupinách, jsou ve skutečnosti zástupci, kteří odkazují na databázové objekty.

Zástupci v navigačním podokně mají vlastnost Zakázat zástupce návrhového zobrazení, kterou lze nastavit. Klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce, v místní nabídce klikněte buď na příkaz Vlastnosti objektu, nebo (v případě tabulky) na příkaz Vlastnosti tabulky a zaškrtněte zaškrtávací políčko Zakázat zástupce návrhového zobrazení. Pokud je tato vlastnost povolená, zástupce nelze použít k otevření jeho cílového objektu v návrhovém zobrazení nebo zobrazení rozložení. Pokud například povolíte tuto vlastnost pro zástupce formuláře, uživatelé nemohou použitím tohoto zástupce změnit návrh nebo rozložení formuláře.

Skrytí databázových objektů

Předdefinované kategorie a skupiny v navigačním podokně nezobrazují zástupce a namísto toho zobrazují skutečné databázové objekty. Do těchto skupin patří:

 • Všechny skupiny v libovolné předdefinované kategorii.

 • Skupina Nepřiřazené objekty libovolné vlastní kategorie.

Databázové objekty nemají vlastnost Zakázat zástupce návrhového zobrazení. Databázové objekty můžete skrýt za účelem zamezení změn návrhu a potom jim přiřadit zástupce ve vlastních kategoriích a skupinách.

Než začnete

Pomocí kombinace těchto funkcí můžete efektivně řídit uspořádání navigačního podokna a tím zvýšit jeho použitelnost. Tyto funkce však nezabraňují kyberzločincům v provedení nežádoucích změn v návrhu vaší databáze. Nezabrání ani neoprávněnému přístupu k datům. Zvažte tyto aspekty:

Funkce pro zvýšení použitelnosti je možné obejít.    

 • Pokud použijete makro k ovládání a uzamčení navigačního podokna, nezapomínejte, že uživatelé mohou toto makro zakázat při spuštění stisknutím a přidržením klávesy SHIFT.

 • Zástupci navigačního podokna mají vlastnost Zakázat zástupce návrhového zobrazení, samotné databázové objekty ji však nemají. Můžete skrýt kategorie a skupiny, které obsahují databázové objekty a můžete skrýt i samotné objekty, ale uživatelé mají možnost je opět zobrazit.

Zaměřte se na uživatele    

 • Při plánování a navrhování navigačního systému pro databázi spolupracujte s lidmi, kteří jej budou využívat. Pokud není možné spolupracovat s konkrétními lidmi, kteří budou databázi používat, učiňte jejich potřeby ústředním bodem procesu svého návrhu.

 • V závislosti na svých prostředcích zvažte využití cílových skupin pro plánování a provádění zkoušek použitelnosti v průběhu návrhu.

Cílem není zabezpečení.    

 • Vašim cílem při implementaci těchto funkcí pro ovládání navigačního podokna by mělo být zvýšení použitelnosti databáze. Tyto funkce nejsou navrženy pro zabezpečení databáze.

Začátek stránky

Přizpůsobení navigačního podokna

K přizpůsobení navigačního podokna můžete použít dialogové okno Možnosti navigace.

Dialogové okno Možnosti navigace

Tento proces spočívá v následujících obecných krocích:

 1. Vytvořte vlastní kategorii. Access nabízí jednu předdefinovanou vlastní kategorii: Vlastní. Tuto kategorii můžete přejmenovat a podle potřeby do ní přidávat nebo z ní odebírat různé skupiny. Rovněž lze vytvořit nové vlastní kategorie.

 2. Vytvořte vlastní skupinu. Po vytvoření kategorie vytvořte pro tuto kategorii jednu nebo více vlastních skupin.

 3. K vlastní skupině přiřaďte objekty vytvořením zástupců. V navigačním podokně přetáhněte nebo zkopírujte a vložte databázové objekty, které chcete přiřadit k vlastní skupině. Přetáhněte nebo zkopírujte tyto objekty ze zvláštní skupiny do své nové kategorie nazvané Nepřiřazené objekty, kterou Access automaticky vytvoří, kdykoli vytvoříte vlastní kategorii.

  Poznámky: 

  • Když přidáte databázový objekt ze skupiny Nepřiřazené objekty do vlastní skupiny, Access vytvoří zástupce k tomuto objektu – nepřesouváte nebo nekopírujete tedy samotný objekt.

  • Jestliže přejmenujete nebo odstraníte zástupce ve vlastní skupině, nebudou mít provedené změny vliv na skutečný objekt, ale pouze na jeho zástupce.

  • Lze vytvořit libovolný počet zástupců databázového objektu. Každá skupina by měla mít na daný databázový objekt pouze jednoho zástupce.

 4. Zobrazte nebo skryjte skupiny nebo objekty ve vlastní kategorii. Po vyplnění vlastní skupiny nebo skupin můžete skrýt skupinu Nepřiřazené objekty a libovolné další skupiny, které nechcete zobrazit. Rovněž můžete skrýt jednotlivé objekty.

  K zobrazení nebo skrytí kategorie je také možné použít akci makra NastavitZobrazenéKategorie. Použitím makra můžete zobrazit nebo skrýt kategorie bez ohledu na nastavení v dialogovém okně Možnosti navigace. Další informace naleznete v části Ovládání navigačního podokna pomocí makra.

Vytvoření vlastní kategorie

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a poté klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. V dialogovém okně Možnosti navigace klikněte pod seznamem Kategorie na tlačítko Přidat položku.

  V seznamu se zobrazí nová kategorie. Tento obrázek znázorňuje novou vlastní kategorii:

  Nová vlastní kategorie v navigačním podokně

 3. Zadejte název nové kategorie a stiskněte klávesu ENTER.

  Tip: Snažte se vytvořit název, který bude uživatelům databáze dávat smysl. Všimněte si, že po vytvoření názvu se titulek seznamu vpravo změní tak, aby odpovídal zadanému názvu. Pokud například zadáte pro novou kategorii název Můj přepínací panel, změní se titulek seznamu vpravo na Skupiny pro: Můj přepínací panel. Všimněte si také, že seznam obsahuje skupinu Nepřiřazené objekty. Tato skupina je vytvořena automaticky a obsahuje všechny objekty v databázi. Tyto objekty můžete použít k naplnění vlastní skupiny.

  Po vytvoření vlastní kategorie vytvoříte pro tuto kategorii jednu nebo několik skupin. Můžete vytvořit tolik skupin, kolik potřebujete. Ponechejte dialogové okno Možnosti navigace otevřené a přejděte k následujícím krokům.

Vytvoření vlastní skupiny

 1. Klikněte na Přidat skupinu pod seznamem Skupiny pro: „Název skupiny“ a zadejte název skupiny. Tento postup můžete podle potřeby libovolně opakovat. Třeba kategorie Můj přepínací panel může obsahovat tři skupiny:  – Formuláře pro zadávání dat, Sestavy a Dotazy. Skupiny, které přidáte, by měly odpovídat potřebám uživatelů a vašim požadavkům.

 2. Ponechejte zaškrtávací políčko vedle položky Nepřiřazené objekty zaškrtnuté a klikněte na tlačítko OK.

  Access zavře dialogové okno Možnosti navigace a přidá vaši novou vlastní skupinu do navigačního podokna, tato nová skupina se však nezobrazuje.

 3. Pomocí následujícího postupu zobrazte novou skupinu a přidejte do ní objekty.

Pokud chcete pouze přidat položku do nové vlastní skupiny, klikněte pravým tlačítkem myši na tuto položku a potom v místní nabídce přejděte na příkaz Přidat do skupiny a klikněte na položku Nová skupina.

Přiřazení objektů k vlastní skupině vytvořením zástupců

 1. Klikněte na nabídku v horní části navigačního podokna a v horní části této nabídky klikněte na svou novou kategorii.

  Skupina nebo skupiny, které jste pro svou kategorii vytvořili, se zobrazí ve spodní části nabídky společně se skupinou Nepřiřazené objekty.

 2. Přetáhněte položky ze skupiny Nepřiřazené objekty do vlastní skupiny.

  Chcete-li přesunout více položek najednou, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na požadované položky, potom přetáhněte položky do vlastní skupiny.

Zobrazení nebo skrytí skupin a objektů ve vlastní kategorii

Skrýt lze některé nebo všechny skupiny ve vlastní kategorii a některé nebo všechny objekty ve skupině. Mějte přitom na paměti následující skutečnosti:

 • Položky lze v Accessu skrýt dvěma způsoby. Pomocí příkazů dostupných v navigačním podokně můžete skrýt zástupce ve skupině nebo můžete pro databázový objekt nastavit vlastnost Skryté a tím skrýt zástupce objektu ve všech skupinách a kategoriích v otevřené databázi včetně předdefinovaných kategorií a skupin.

 • Skryté objekty a skupiny mohou být zcela neviditelné nebo mohou být zobrazeny v navigačním podokně jako neaktivní (nedostupné) ikony. To určíte zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Zobrazit skryté objekty v dialogovém okně Možnosti navigace. Toto zaškrtávací políčko použijte také v případě, že chcete zobrazit (neboli obnovit) skrytou skupinu či objekt.

Provedení těchto úloh popisují postupy v následujících částech.

Skrytí skupiny v kategorii

 • V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví skupiny, kterou chcete skrýt, a potom klikněte na příkaz Skrýt.

  Skupina se dá skrýt taky v dialogovém okně Možnosti navigace. Otevřete ho (postup najdete v následující části) a v seznamu Skupiny pro: „Kategorie“ zrušte zaškrtnutí políčka vedle skupiny, kterou chcete skrýt.

Obnovení skryté skupiny v kategorii

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek nabídek v horní části navigačního podokna a v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. V seznamu Kategorie vyberte kategorii, která obsahuje skrytou skupinu.

 3. V seznamu Skupiny pro: „Kategorie“ zaškrtněte políčko vedle skryté skupiny.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Skrytí zástupce nebo objektu pouze v jeho skupině

 • V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce nebo objekt a potom klikněte na příkaz Skrýt v této skupině.

  Poznámka: Tento příkaz není k dispozici pro objekty ve skupině Nepřiřazené objekty vlastní kategorie.

Skrytí objektu ve všech kategoriích a skupinách

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete skrýt, a potom v místní nabídce klikněte na položku Vlastnosti objektu nebo (v případě tabulky) Vlastnosti tabulky.

  Zobrazí se dialogové okno Název_objektu – vlastnosti, k jehož názvu připojí Access název daného objektu. Pokud například otevřete formulář s názvem Objednávky, bude mít toto dialogové okno název Vlastnosti objektu Objednávky. Toto dialogové okno je znázorněno na následujícím obrázku.

  Dialogové okno Vlastnosti pro databázový objekt v Accessu

 2. Zaškrtněte políčko Skrytý.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Obnovení (zobrazení) skrytého objektu

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. Ve skupinovém rámečku Možnosti zobrazení zaškrtněte políčko Zobrazit skryté objekty.

 3. Klikněte na tlačítko OK a vraťte se do navigačního podokna.

  V daném podokně budou ikony všech skrytých objektů zobrazeny jako neaktivní.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste skryli zástupce ve skupině, klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce a potom klikněte na položku Zobrazit v této skupině.

  • Pokud jste skryli objekt ve všech kategoriích a skupinách nastavením vlastnosti Skryté, klikněte pravým tlačítkem myši na tento objekt, klikněte na položku Vlastnosti objektu nebo (v případě tabulky) Vlastnosti tabulky a potom zrušte zaškrtnutí políčka Skryté.

Odebrání a obnovení zástupců ve vlastních skupinách

Vlastní skupiny se mohou v závislosti na měnících se požadavcích uživatelů a podniku v průběhu času měnit. Zástupce můžete do skupiny kdykoli přidat nebo je z ní odebrat.

Odebrání zástupce z vlastní skupiny

 • V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce, kterého chcete odebrat, a klikněte na příkaz Odebrat.

Obnovení zástupce ve vlastní skupině

 1. Pokud je skupina Nepřiřazené objekty skrytá, zobrazte ji.

  Jak zobrazím skupinu Nepřiřazené objekty?

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a v místní nabídce klikněte na Možnosti navigace.

  2. V podokně Skupiny pro: „Kategorie“ zaškrtněte políčko vedle skupiny Nepřiřazené objekty.

 2. Podle potřeby přetáhněte nebo kopírujte a vložte požadovaný objekt ze skupiny Nepřiřazené objekty do vlastní skupiny.

Přejmenování zástupce ve vlastní skupině

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce, kterého chcete přejmenovat, a klikněte na příkaz Přejmenovat zástupce.

 2. Zadejte nový název zástupce a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Ovládání navigačního podokna pomocí makra

Access nabízí několik akcí maker, které můžete použít k ovládání navigačního podokna. Pomocí akce makra můžete udělat kteroukoli z těchto věcí:

 • Selektivně zobrazit nebo skrýt kategorie

 • Uzamknout navigační podokno a tím zabránit nechtěným změnám

 • Přejít na kategorii nebo skupinu

 • Skrýt navigační podokno

Tyto akce lze použít kdykoli. Můžete je přidat do stávajícího makra nebo pro ně můžete vytvořit nové makro. Další informace o tvorbě maker ovládajících uživatelské rozhraní naleznete v článku Vytvoření makra uživatelského rozhraní.

Chcete-li spouštět akce makra automaticky při otevření databáze, vložte akce do automatického makra s názvem Autoexec.

Použití akcí makra k určení prvků zobrazovaných v navigačním podokně

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vytvořit nové makro, na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Makra a kód na položku Makro.

  • Chcete-li přidat akce do stávajícího makra, klikněte v navigačním podokně na toto makro pravým tlačítkem myši a potom klikněte na položku Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na tlačítko Zobrazit všechny akce.

 3. V návrháři makra vyberte v rozevíracím seznamu položku NastavitZobrazenéKategorie. Akce se zobrazí v návrháři makra.

 4. V poli Zobrazit vyberte požadované nastavení. Zvolte Ano, pokud chcete, aby se kategorie zobrazovala v navigačním podokně. Zvolte Ne, pokud chcete, aby se kategorie v navigačním podokně nezobrazovala.

 5. V poli Kategorie klikněte na název kategorie, kterou chcete zobrazit nebo skrýt.

 6. Opakujte kroky 3 až 5 pro každou kategorii, kterou chcete ovládat s použitím makra.

 7. V návrháři makra vyberte v rozevíracím seznamu položku ZamknoutNavigačníPodokno. Akce se zobrazí v návrháři makra.

 8. Zadejte hodnotu pro argument Zámek. Zvolte Ano, pokud chcete uzamknout navigační podokno.

Použití akce makra pro přechod na kategorii nebo skupinu

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vytvořit nové makro, na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Makra a kód na položku Makro.

  • Chcete-li přidat akci do stávajícího makra, klikněte v navigačním podokně na toto makro pravým tlačítkem myši a klikněte na položku Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na tlačítko Zobrazit všechny akce.

 3. V návrháři makra vyberte v rozevíracím seznamu položku Přejít. Akce se zobrazí v návrháři makra.

 4. V poli Kategorie klikněte na název kategorie, na kterou chcete přejít.

 5. Pokud chcete přejít na určitou skupinu v kategorii, klikněte na šipku v poli Skupina a potom klikněte na název skupiny, na kterou chcete přejít.

Použití akce makra pro skrytí navigačního podokna

Pokud raději chcete vytvořit svůj vlastní navigační systém, můžete skrýt navigační podokno s použitím akce makra SpustitPříkaz s argumentem SkrýtOkno.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vytvořit nové makro, na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Makra a kód na položku Makro.

  • Chcete-li přidat akci do stávajícího makra, klikněte v navigačním podokně na toto makro pravým tlačítkem myši a klikněte na položku Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na tlačítko Zobrazit všechny akce.

 3. V návrháři makra v rozevíracím seznamu vyberte položku SpustitPříkazNabídky. Akce se zobrazí v návrháři makra.

 4. V poli Příkaz vyberte položku SkrýtOkno.

Zobrazení navigačního podokna můžete také zapnout nebo vypnout použitím zaškrtávacího políčka Zobrazit navigační podokno v dialogovém okně Možnosti aplikace Access. Použijete-li akci makra SpustitPříkazNabídky s argumentem SkrýtOkno, tato akce skryje navigační podokno bez ohledu na to, zda je políčko Zobrazit navigační podokno zaškrtnuté nebo ne.

Začátek stránky

Zakázání návrhového zobrazení pro položku

V navigačním podokně můžete nastavením vlastnosti zástupce Zakázat zástupce návrhového zobrazení určit, zda mohou uživatelé použít zástupce k otevření cílového objektu v návrhovém zobrazení nebo v zobrazení rozložení.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce, pro kterého chcete zakázat návrhové zobrazení, a klikněte na Vlastnosti objektu nebo (v případě tabulky) Vlastnosti tabulky.

 2. V dialogovém okně Název_objektu – vlastnosti zaškrtněte políčko Zakázat zástupce návrhového zobrazení.

Začátek stránky

Skrytí databázového objektu

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete skrýt, a klikněte na Vlastnosti objektu nebo (v případě tabulky) Vlastnosti tabulky.

  Zobrazí se dialogové okno Název_objektu – vlastnosti, k jehož názvu připojí Access název daného objektu. Pokud například otevřete formulář s názvem Objednávky, bude mít toto dialogové okno název Vlastnosti objektu Objednávky. Toto dialogové okno je znázorněno na následujícím obrázku.

  Dialogové okno Vlastnosti pro databázový objekt v Accessu

 2. Zaškrtněte políčko Skrytý.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Obnovení (zobrazení) skrytého objektu

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. Ve skupinovém rámečku Možnosti zobrazení zaškrtněte políčko Zobrazit skryté objekty.

 3. Klikněte na tlačítko OK a vraťte se do navigačního podokna. V daném podokně budou ikony všech skrytých objektů zobrazeny jako neaktivní.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste skryli zástupce nebo objekt pouze v dané skupině, klikněte pravým tlačítkem myši na objekt a potom klikněte na příkaz Zobrazit v této skupině.

  • Pokud jste skryli objekt ve všech kategoriích a skupinách nastavením vlastnosti Skryté, klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, klikněte na položku Zobrazit vlastnosti a potom zrušte zaškrtnutí políčka Skryté.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×