Přidání, změna nebo zrušení podmíněného formátování

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Podmíněný formát lze využít k vizuálnímu zkoumání a analýze dat, k rozpoznání kritických problémů a k identifikaci vzorů a trendů.

Podmíněné formátování usnadňuje zvýraznění zajímavých buněk nebo oblastí buněk, zdůraznění neobvyklých hodnot a vizualizaci dat pomocí datových pruhů, barevných škál a sad ikon. Podmíněný formát podle určité podmínky (nebo kritéria) mění vzhled oblasti buněk. Pokud je podmínka splněna, oblast buněk se naformátuje na základě této podmínky. Pokud podmínka splněna není, oblast buněk není na základě této podmínky naformátovaná.

Řadit a filtrovat je možné podle formátu, včetně barvy pozadí buňky a barvy písma, bez ohledu na to, jestli jsou buňky formátované ručně nebo podmíněně. Následující příklad ukazuje podmíněné formátování, které používá barvy pozadí buněk, sadu ikon 3 šipek a datové pruhy.

Pozadí buněk, sady ikon a datové pruhy použité jako podmíněné formátování

Podmíněné formátování můžete použít pro oblast buněk, excelovou tabulku nebo sestavu kontingenční tabulky. Pokud používáte podmíněné formátování v sestavě kontingenční tabulky, je nutné, abyste rozuměli důležitým rozdílům, které tu hrají roli.

Poznámka: Při vytváření podmíněného formátu je možné odkazovat pouze na jiné buňky stejného listu nebo, v určitých případech, na buňky listů ve stejném, právě otevřeném sešitu. Není možné používat podmíněné formátování u externích odkazů do jiného sešitu.

Podmíněné formátování kontingenčních tabulek

Podmíněné formátování v sestavě kontingenční tabulky se liší od podmíněného formátování v oblasti buněk nebo v tabulce aplikace Excel několika způsoby:

 • Jestliže změníte rozložení sestavy kontingenční tabulky filtrováním, skrytím, sbalením nebo rozbalením úrovní, případně přesunutím pole, podmíněné formátování zůstane zachováno, dokud nedojde k odebrání zdrojových dat.

 • Rozsah podmíněného formátování polí v oblasti hodnot lze založit na hierarchii dat. Tento rozsah je určen všemi viditelnými podřízenými záznamy (na nižší úrovni hierarchie) nadřazeného záznamu (na vyšší úrovni hierarchie) v řádcích a jednom nebo více sloupcích, případně ve sloupcích a jednom nebo více řádcích.

  Poznámka: Podřízené záznamy v hierarchii dat nedědí podmíněný formát nadřazeného záznamu a nadřazený záznam nedědí podmíněný formát podřízených záznamů.

 • Existují tři způsoby definování rozsahu podmíněného formátování polí v oblasti Hodnoty: výběrem buněk, podle odpovídajícího pole a podle pole s hodnotou.

Výchozí způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot je výběr buněk. Způsob definování rozsahu můžete změnit na odpovídající pole nebo pole s hodnotou pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro, dialogového okna Nové pravidlo formátování nebo Upravit pravidlo formátování.

Metoda

Tento způsob použijte, pokud chcete vybrat:

Definování rozsahu výběrem buněk:

 • Sadu sousedících polí v oblasti hodnot, jako jsou všechny součty za produkty v jednom regionu

 • Sadu nesousedících polí v oblasti hodnot, jako jsou součty za produkty pro různé regiony a různé úrovně hierarchie dat

Definování rozsahu podle pole s hodnotou:

 • Vyhnout se mnoha nesousedícím výběrům

 • Podmíněně formátovat sadu polí v oblasti hodnot na všech úrovních hierarchie dat

 • Zahrnout mezisoučty a celkové součty

Definování rozsahu podle odpovídajícího pole:

 • Vyhnout se mnoha nesousedícím výběrům

 • Podmíněně formátovat sadu polí v oblasti hodnot pro jednu úroveň hierarchie dat.

 • Vyloučit mezisoučty

Ve výchozím nastavení je pravidlo založené na všech viditelných hodnotách, jestliže podmíněně formátujete pole v oblasti hodnot tak, abyste získali nejvyšší nebo nejnižší hodnoty, případně hodnoty nad nebo pod průměrem. Pokud však definujete rozsah odpovídajícím polem (místo použití všech zobrazených hodnot), můžete použít podmíněný formát pro každou kombinaci:

 • Sloupce a jeho nadřazeného řádkového pole

 • Řádku a jeho nadřazeného sloupcového pole

Poznámka: Rychlá analýza není k dispozici v aplikaci TE000130080 ani předchozích verzích.

Pomocí tlačítka Rychlá analýza Tlačítko Rychlá analýza použijte vybrané podmíněné formátování na zvolená data. Tlačítko Rychlá analýza se zobrazí automaticky, když v tabulce vyberete data.

 1. V tabulce vyberte data. V pravém dolním rohu výběru se zobrazí tlačítko Rychlá analýza.

  Vybraná data s tlačítkem Rychlá analýza

 2. Klikněte na tlačítko Rychlá analýza Tlačítko Rychlá analýza , nebo stiskněte Ctrl+Q.

 3. Pak na kartě Formátování přesunujte myš na různé možnosti a zobrazte dynamický náhled dat. Pak klikněte na požadované formátování.

  Karta Formátování v galerii Rychlá analýza

  Poznámky: 

  • Možnosti formátování, které se zobrazí na kartě Formátování, závisí na datech, která jste vybrali. Pokud váš výběr obsahuje pouze text, máte k dispozici možnosti Text, Duplikovat, Jedinečné, Rovná se a Vymazat. Pokud výběr obsahuje pouze čísla, nebo text i čísla, máte k dispozici možnosti Datové pruhy, Barvy, Sady ikon, Je větší než, Prvních 10 % a Vymazat.

  • Dynamický náhled vykreslí jen ty možnosti formátování, které jdou u vašich dat použít. Třeba když vaše vybrané buňky neobsahují odpovídající data a zvolíte možnost Duplikovat, dynamický náhled nebude fungovat.

 4. Pokud se zobrazí dialogové okno Text, který obsahuje, zadejte požadovanou možnost formátování a klikněte na OK.

Vyžadujete-li složitější podmíněné formátování, můžete pro stanovení kritérií formátování použít logický vzorec. Můžete například porovnat hodnoty s výsledkem vráceným funkcí nebo vyhodnotit data v buňkách mimo vybranou oblast, například na jiném listu ve stejném sešitu.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla.

  Podmíněné formátování

  Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialog Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialogv poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu nebo na dalších listech a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog.

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 3. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr:    Klikněte na Vybrané buňky.

  • Odpovídající pole:    Klikněte na Všechny buňky zobrazující <pole hodnot> hodnot.

  • Pole s hodnotou:    Klikněte na Všechny buňky zobrazující <pole hodnot> hodnot pro <řádek>.

 4. V seznamu Vybrat typ pravidla klikněte na položku Určit buňky k formátování pomocí vzorce.

  1. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla zadejte vzorec do pole Formátovat hodnoty, pro které platí tento vzorec.

   Vzorec musí začínat znakem rovnítka (=) a musí vrátit logické hodnoty PRAVDA (1) nebo NEPRAVDA (0).

  2. Kliknutím na tlačítko Formát zobrazte dialogové okno Formát buněk.

  3. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a pak klikněte na tlačítko OK.

   Můžete zvolit víc formátů. Vybrané formáty jsou zobrazené v poli Náhled.

   Příklad 1: Použití dvou podmíněných formátů s kritérii, která využívají testy A a NEBO    

   Ve zde uvedeném příkladu naformátuje první pravidlo dvě buňky zeleně, pokud jsou splněné obě podmínky. Pokud výsledkem tohoto testu není hodnota Pravda, pak když některá z podmínek vrátí hodnotu Nepravda, naformátuje druhé pravidlo tyto dvě buňky červeně.

   Buňky B4 a B5 splňují obě podmínky, proto jsou naformátované zeleně

   Kupec domu naplánoval ve svém rozpočtu zálohu až 75 000 Kč a měsíční splátku hypotéky 15 000 Kč. Pokud tyto požadavky splňuje záloha i měsíční platby, jsou buňky B4 a B5 naformátovány zeleně.

   Pokud záloha nebo měsíční splátka nesplňuje podmínky rozpočtu kupujícího, jsou buňky B4 a B5 naformátované červeně. Změňte některé hodnoty, třeba roční procentní úrokovou sazbu (APR), termín půjčky, zálohu nebo kupní cenu a sledujte, co se stane s podmíněně formátovanými buňkami.

   Vzorec pro první pravidlo (nastavuje zelenou barvu)

   =A(KDYŽ($B$4<=750000;1);KDYŽ(ABS($B$5)<=15000;1))

   Vzorec pro druhé pravidlo (nastavuje červenou barvu)

   =NEBO(KDYŽ($B$4>=750000;1);KDYŽ(ABS($B$5)>=15000;1))

   Příklad 2: Vystínování každého druhého řádku pomocí funkcí MOD a ŘÁDEK    

   Podmíněný formát použitý na všechny buňky v tomto listu vystínuje každý druhý řádek v oblasti buněk modrou barvou. Můžete vybrat všechny buňky v listu kliknutím na čtvereček nad řádkem 1 a vlevo od sloupce A. Funkce MOD vrátí zbytek po dělení čísla (prvního argumentu) dělitelem (druhý argument). Funkce ŘÁDEK vrátí číslo aktuálního řádku. Když vydělíte číslo aktuálního řádku číslem 2, zbytek bude pokaždé buď 0 (sudý řádek) nebo 1 (lichý řádek). Každý lichý řádek bude naformátován, protože číslo 0 představuje hodnotu NEPRAVDA a číslo 1 představuje hodnotu PRAVDA. Toto pravidlo používá následující vzorec: =MOD(ŘÁDEK();2)=1.

   Každý druhý řádek je vystínován modře

   Poznámka: Odkazy na buňky ve vzorci můžete zadat výběrem buněk přímo na listu nebo na dalších listech. Výběrem buněk na listu se vkládají absolutní odkazy na buňky. Pokud chcete, aby se odkazy na jednotlivé buňky ve vybrané oblasti v Excelu upravovaly, použijte relativní odkazy na buňky.

Další informace o používání vzorců v podmíněném formátování najdete v tématu Použití podmíněného formátování pomocí vzorce

Barevné škály slouží jako vizuální pomůcky pomáhající pochopit rozložení a proměnlivost dat. Dvoubarevná škála umožňuje porovnávat oblast buněk pomocí různých odstínů dvou barev. Odstíny barev mohou představovat vyšší nebo nižší hodnoty. V níže zobrazené škále zelené a žluté barvy lze například určit, že buňky s vyšší hodnotou budou obsahovat více zelené barvy a buňky s nižší hodnotou více žluté barvy.

Formátování všech buněk pomocí dvoubarevné škály

Tip: Pokud některé z buněk v oblasti obsahují vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování nebude na tyto buňky použito. Chcete-li mít jistotu, že bude podmíněný formát na tyto buňky použit, použijte pro vrácení jiné než chybové hodnoty funkci JE nebo CHYBHODN.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Barevné škály.

  Podmíněné formátování

 3. Vyberte dvoubarevnou škálu.

  Umístěním ukazatele myši na ikony barevné škály zjistíte, která z nich je dvoubarevná. Horní barva představuje vyšší hodnoty a dolní barva nižší hodnoty.

Způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky lze změnit pomocí tlačítka Možnosti formátování, které se zobrazuje vedle pole kontingenční tabulky s použitým podmíněným formátováním.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla. Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialog Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialogv poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog.

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Použít pravidlo u následujících položek lze změnit definici rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky:

  • Výběr: Klikněte na Vybrané buňky.

  • Všechny buňky pro hodnotu popisku: Klikněte na Všechny buňky zobrazující <Hodnota popisku> hodnot.

  • Všechny buňky pro hodnotu popisku kromě souhrnů a celkového součtu: Klikněte na Všechny buňky zobrazující <Hodnota popisku> hodnot pro <Popisek řádku>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot (výchozí nastavení).

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Dvoubarevná škála.

 7. Chcete-li vybrat typ pro Minimum a Maximum v poli Typ, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování nejnižších a nejvyšších hodnot:    Vyberte typ Nejnižší hodnota a Nejvyšší hodnota.

   V tomto případě není třeba vkládat hodnoty Minimum a Maximum u položky Hodnota.

  • Formátování hodnoty čísla, data nebo času:    Vyberte typ Číslo a pak v poli Hodnota zadejte hodnotu pro údaje Minimum a Maximum.

  • Formátování procentuální hodnoty:    Zadejte hodnoty Minimum a Maximum u položky Hodnota.

   Platné hodnoty jsou 0 až 100. Nezadávejte znak procenta.

   Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože rozdělení hodnot je poměrné.

  • Formátování percentilu:    Vyberte typ Percentil a vložte hodnoty Minimum a Maximum u položky Hodnota. Platné percentily mají hodnotu v rozsahu od 0 (nuly) do 100.

   Percentil je možné použít, chcete-li zobrazit skupinu vysokých hodnot (například dvacátýnejvyšší percentil) v rámci stupně jedné barvy a skupinu nízkých hodnot (například dvacátýnejnižší percentil) v rámci stupně jiné barvy, protože představují extrémní hodnoty, které by mohly zkreslit zobrazení dat.

  • Formátování výsledku vzorce:    Vyberte typ Vzorec a pak zadejte hodnoty pro Minimum a Maximum.

   • Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času.

   • Jako první znak zadejte rovnítko (=).

   • Neplatné vzorce se při formátování nepoužijí.

   • Je dobré vzorec vyzkoušet a ujistit se, že nevrací chybové hodnoty.

    Poznámky: 

    • Přesvědčte se, jestli je hodnota Minimum nižší než hodnota Maximum.

    • Pro pole Minimum a Maximum je možné zvolit rozdílné typy. V poli Minimum je například možné vybrat číslo a v poli Maximum procento.

 8. Chcete-li vybrat barevnou škálu pro hodnoty Minimum a Maximum, klikněte pod každou hodnotou na pole Barva a vyberte barvu.

  Pokud chcete vybrat další barvy nebo definovat vlastní barvu, klikněte na Další barvy. Zvolená barevná škála se zobrazí v poli Náhled.

Barevné škály slouží jako vizuální pomůcka pomáhající pochopit rozložení a proměnlivost dat. Tříbarevná škála umožňuje porovnávat oblast buněk pomocí různých odstínů tří barev. Určité odstíny barev mohou představovat vyšší, střední nebo nižší hodnoty. V barevné škále zelené, žluté a červené barvy lze například určit, že buňky s vyšší hodnotou budou mít zelenou barvu, buňky se střední hodnotou budou mít žlutou barvu a buňky s nižší hodnotou budou mít červenou barvu.

Tip: Pokud některé z buněk v oblasti obsahují vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování nebude na tyto buňky použito. Chcete-li zajistit, aby bylo podmíněné formátování použito na tyto buňky, použijte funkci JE nebo CHYBHODN, která místo chybové hodnoty vrací vámi specifikovanou hodnotu (například 0 nebo N/A).

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Barevné škály.

  Podmíněné formátování

 3. Vyberte tříbarevnou škálu. Horní barva představuje vyšší hodnoty, středová barva představuje střední hodnoty a dolní barva představuje nižší hodnoty.

  Umístěním ukazatele myši na ikony barevné škály zjistíte, která z nich je tříbarevná.

Způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky lze změnit pomocí tlačítka Možnosti formátování, které se zobrazuje vedle pole kontingenční tabulky s použitým podmíněným formátováním.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla. Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialog Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialogv poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog.

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr:    Klikněte na Pouze tyto buňky.

  • Odpovídající pole:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot> se stejnými poli.

  • Pole s hodnotou:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Tříbarevná škála.

 7. Vyberte typ pro pole Minimum, Střední bod a Maximum. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování nejnižších a nejvyšších hodnot:    Vyberte hodnotu Střední bod.

   V tomto případě není třeba zadávat hodnoty Nejnižší hodnota a Nejvyšší hodnota u položky Hodnota.

  • Formátování hodnoty čísla, data nebo času:    Vyberte typ Číslo a zadejte hodnotu v poli Minimum, Střední bod a Maximum.

  • Formátování procentuální hodnoty:    Vyberte typ Procenta a zadejte hodnotu v poli Minimum, Střední bod a Maximum. Platné hodnoty jsou 0 (nula) až 100. Nezadávejte znak procenta (%).

   Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože použití procenta zajistí poměrné rozdělení hodnot.

  • Formátování percentilu:    Vyberte typ Percentil a zadejte hodnotu v poli Minimum, Střední bod a Maximum.

   Platnými percentily jsou hodnoty 0 (nula) až 100.

   Percentil je možné použít, chcete-li zobrazit skupinu vysokých hodnot (například dvacátýnejvyšší percentil) v rámci stupně jedné barvy a skupinu nízkých hodnot (například dvacátýnejnižší percentil) v rámci stupně jiné barvy, protože představují extrémní hodnoty, které by mohly zkreslit zobrazení dat.

  • Formátování výsledku vzorce:    Vyberte typ Vzorec a zadejte hodnotu v poli Minimum, Střední bod a Maximum.

   Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času. Jako první znak zadejte rovnítko (=). Neplatné vzorce se při formátování nepoužijí. Je dobré vzorec vyzkoušet a ujistit se, že nevrací chybové hodnoty.

   Poznámky: 

   • Pro oblast buněk se dají nastavit hodnoty minima, středního bodu a maxima. Ujistěte se, že hodnota v poli Minimum je nižší než hodnota v poli Střední bod a ta je zase nižší než hodnota v poli Maximum.

   • Pro pole Minimum, Střední bod a Maximum lze vybrat různé typy. Například pro pole Minimum lze vybrat typ číslo, pro pole Střední bod typ percentil a pro pole Maximum typ procenta.

   • V mnoha případech v poli Střední bod nejlépe funguje výchozí hodnota 50 %, ale je možné ji upravit tak, aby vyhovovala specifickým požadavkům.

 8. Chcete-li vybrat barevnou škálu pro pole Minimum, Střední bod a Maximum, klikněte pod každým polem na položku Barva a vyberte barvu.

  • Pokud chcete vybrat další barvy nebo definovat vlastní barvu, klikněte na Další barvy.

  • Zvolená barevná škála se zobrazí v poli Náhled.

Pomocí datového pruhu je možné zobrazit hodnotu buňky ve srovnání s hodnotami jiných buněk. Délka datového pruhu představuje hodnotu v buňce. Delší pruh představuje vyšší hodnotu a kratší pruh představuje nižší hodnotu. Datové pruhy jsou užitečné pro zjištění vyšších a nižších čísel především při větším objemu dat, například pro zjištění nejvíce a nejméně prodávaných hraček ve výkazu prázdninového prodeje.

Zde uvedený příklad využívá ke zvýraznění výrazných kladných a záporných hodnot datové pruhy. Datové pruhy můžete formátovat tak, aby začínaly uprostřed buňky a byly pro záporné hodnoty natažené doleva.

Datové pruhy, které zvýrazňují kladné a záporné hodnoty

Tip: Pokud některé z buněk v oblasti obsahují vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování nebude na tyto buňky použito. Chcete-li zajistit, aby bylo podmíněné formátování použito na tyto buňky, použijte funkci JE nebo CHYBHODN, která místo chybové hodnoty vrací nějakou konkrétní hodnotu (například 0 nebo N/A).

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle možnosti Podmíněné formátování a na položku Datové čáry a vyberte ikonu datové čáry.

  Podmíněné formátování

Pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla. Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialog Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialogv poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog.

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr:    Klikněte na Pouze tyto buňky.

  • Odpovídající pole:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot> se stejnými poli.

  • Pole s hodnotou:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Datový pruh.

 7. V poli Typ vyberte typ pro údaj Minimum a Maximum. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování nejnižších a nejvyšších hodnot:    Vyberte typ Nejnižší hodnota a Nejvyšší hodnota.

   V tomto případě není třeba pro údaje Minimum a Maximum vkládat hodnoty.

  • Formátování hodnoty čísla, data nebo času:    Vyberte typ Číslo a pak v poli Hodnota zadejte hodnotu pro Minimum a Maximum.

  • Formátování procentuální hodnoty:    Vyberte typ Percentil a zadejte hodnotu pro údaje Minimum a Maximum.

   Platné hodnoty jsou 0 (nula) až 100. Nezadávejte znak procenta (%).

   Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože použití procenta zajistí poměrné rozdělení hodnot.

  • Formátování percentilu:    Vyberte typ Percentil a zadejte hodnotu pro údaje Minimum a Maximum.

   Platnými percentily jsou hodnoty 0 (nula) až 100.

   Percentil je možné použít, chcete-li zobrazit skupinu vysokých hodnot (například dvacátýnejvyšší percentil) datovou čarou určité velikosti a skupinu nízkých hodnot (například dvacátýnejnižší percentil) datovou čarou jiné velikosti, protože představují extrémní hodnoty, které by mohly zkreslit zobrazení dat.

  • Formátování výsledku vzorce:     Vyberte typ Vzorec a zadejte hodnotu pro údaje Minimum a Maximum.

   • Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času.

   • Jako první znak zadejte rovnítko (=).

   • Neplatné vzorce se při formátování nepoužijí.

   • Je dobré vzorec vyzkoušet a ujistit se, že nevrací chybové hodnoty.

  Poznámky: 

  • Přesvědčte se, jestli je hodnota Minimum nižší než hodnota Maximum.

  • Pro údaje Minimum a Maximum je možné zvolit rozdílné typy. Pro údaj Minimum je například možné zvolit číslo a pro údaj Maximum procento.

 8. Chcete-li vybrat barevnou škálu pro údaje Minimum a Maximum, klikněte na možnost Barva pruhu.

  Pokud chcete vybrat další barvy nebo definovat vlastní barvu, klikněte na Další barvy. Zvolená barva čáry se zobrazí v poli Náhled.

 9. Chcete-li zobrazit pouze datový pruh bez hodnot v buňce, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze čáru.

 10. Chcete-li pro datové pruhy použít plné ohraničení, vyberte v poli se seznamem Ohraničení možnost plné ohraničení a zvolte barvu ohraničení.

 11. Chcete-li zvolit mezi plným pruhem a přechodem, zvolte v poli se seznamem Výplň možnost Souvislá výplň nebo Přechodová výplň.

 12. Chcete-li formátovat záporné pruhy, klikněte na možnost Záporná hodnota a osa a poté v dialogovém okně Nastavení záporné hodnoty a osy zvolte možnosti pro barvy výplně a ohraničení záporného pruhu. Je také možné zvolit nastavení polohy a barvu osy. Výběr možností dokončíte kliknutím na tlačítko OK.

 13. Výběrem nastavení v poli se seznamem Směr panelu lze změnit směr čar. Tento směr je standardně je nastaven na hodnotu Kontext, v závislosti na požadavcích na způsob zobrazení dat je však možné vybrat možnosti zleva doprava a zprava doleva.

Pokud chcete opatřit data poznámkami a rozdělit je do tří až pěti kategorií oddělených mezní hodnotou, použijte sadu ikon. Každá ikona představuje oblast hodnot. Například v sadě tří ikon šipek představuje zelená šipka nahoru vyšší hodnoty, žlutá šipka do strany představuje střední hodnoty a červená šipka dolů představuje nižší hodnoty.

Zde uvedený příklad pracuje s několika příklady sad ikon podmíněného formátování.

Různé sady ikon pro stejná data

Ikony se můžete rozhodnout zobrazit pouze pro buňky, které splňují určitou podmínku – například zobrazení ikony upozornění pro buňky, jejichž hodnota je nižší než kritická hodnota, a nezobrazení žádné ikony pro buňky, které tuto hodnotu překračují. Ikony lze při nastavování podmínek skrýt výběrem možnosti Žádná ikona buňky z rozevíracího seznamu vedle ikony. Můžete také vytvořit vlastní kombinaci sad ikon – například zelená (symbol zaškrtnutí), žlutá (semafor), červená (vlaječka).

Tip: Pokud některé z buněk v oblasti obsahují vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování nebude na tyto buňky použito. Chcete-li zajistit, aby bylo podmíněné formátování použito na tyto buňky, použijte funkci JE nebo CHYBHODN, která místo chybové hodnoty vrací nějakou konkrétní hodnotu (například 0 nebo N/A).

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle možnosti Podmíněné formátování a na položku Sady ikon a vyberte sadu ikon.

  Podmíněné formátování

Pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla. Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialog Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialogv poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog.

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr:    Klikněte na Pouze tyto buňky.

  • Odpovídající pole:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot> se stejnými poli.

  • Pole s hodnotou:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Sady ikon.

  1. Vyberte sadu ikon. Výchozí nastavení je 3 barvy semaforu (bez okraje). Počet ikon a výchozích operátorů porovnání, jakož i mezní hodnoty pro každou ikonu se mohou lišit v závislosti na sadě hodnot.

  2. Můžete upravit operátory porovnání a mezní hodnoty. Výchozí oblast hodnot pro každou ikonu je stejně velká, ale můžete ji upravit tak, aby vyhovovala individuálním požadavkům. Ujistěte se, že meze jsou v logické posloupnosti od nejvyšší po nejnižší shora dolů.

  3. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Formátování hodnoty čísla, data nebo času:    Vyberte typ Číslo.

   • Formátování procentuální hodnoty:    Vyberte typ Procenta.

    Platné hodnoty jsou 0 (nula) až 100. Nezadávejte znak procenta (%).

    Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože použití procenta zajistí poměrné rozdělení hodnot.

   • Formátování percentilu:    Vyberte typ Percentil. Platné percentily mají hodnotu v rozsahu od 0 (nuly) do 100.

    Percentil je možné použít, chcete-li zobrazit skupinu vysokých hodnot (například dvacátýnejvyšší percentil) pomocí určité ikony a skupinu nízkých hodnot (například dvacátýnejnižší percentil) pomocí jiné ikony, protože představují extrémní hodnoty, které by mohly zkreslit zobrazení dat.

   • Formátování výsledku vzorce:    Vyberte typ Vzorec a zadejte vzorec do obou polí Hodnota.

    • Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času.

    • Jako první znak zadejte rovnítko (=).

    • Neplatné vzorce se při formátování nepoužijí.

    • Je dobré vzorec vyzkoušet a ujistit se, že nevrací chybové hodnoty.

  4. Pokud chcete, aby první ikona představovala nižší hodnoty a poslední ikona představovala vyšší hodnoty, zaškrtněte políčko Obrátit pořadí ikon.

  5. Pokud chcete zobrazit pouze ikonu bez hodnoty v buňce, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze ikonu.

   Poznámky: 

   1. Možná bude třeba přizpůsobit šířku sloupce velikosti ikony.

   2. Velikost zobrazené ikony závisí na velikosti písma v buňce. Se vzrůstající velikostí písma se proporcionálně zvětšuje velikost ikon.

Aby bylo možné snadněji najít určité buňky v oblasti buněk, lze tyto určité buňky formátovat pomocí relačního operátoru. Na listu se soupisem zásob uspořádaným podle kategorií můžete například žlutě zvýraznit produkty, jichž máte na skladě méně než 10 kusů. Nebo na listu s přehledem maloobchodních prodejen lze zjistit všechny prodejny se ziskem vyšším než 10 % a objemem prodeje nižším než 1 000 000 Kč v Jihomoravském kraji.

Zde uvedené příklady pracují s předdefinovanými kritérii podmíněného formátování, jako jsou Větší než nebo Prvních X %. To naformátuje města, která mají víc než 2 miliony obyvatel, se zeleným pozadím, a průměrné nejvyšší teploty mezi prvními 30 % s oranžovým pozadím.

Formátování ukáže města s více než 2 miliony obyvatel a nejvyššími teplotami mezi prvními 30 %

Poznámka: Pole v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky nelze podmíněně formátovat podle textu nebo kalendářního data, ale jen podle čísla.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Zvýraznit pravidla buněk.

  Podmíněné formátování

 3. Vyberte požadovaný příkaz, například Mezi, Je rovno, Text, který obsahuje nebo Datum nacházející se.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla. Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialog Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialogv poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu nebo na dalších listech a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog.

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr:    Klikněte na Pouze tyto buňky.

  • Odpovídající pole:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot> se stejnými poli.

  • Pole s hodnotou:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze buňky obsahující následující položky.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla v seznamu Formátovat pouze buňky proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování podle čísla, data nebo času:    Vyberte Hodnota buňky, zvolte operátor porovnání a potom zadejte číslo, datum nebo čas.

   Vyberte například operátor Je mezi a zadejte hodnoty 100 a 200 nebo vyberte operátor Je rovno a zadejte hodnotu 1. 1. 2009.

   Můžete taky vložit vzorec, který vrátí číslo, datum nebo časovou hodnotu.

   • Pokud chcete zadat vzorec, začněte znakem rovnítka (=).

   • Neplatné vzorce se při formátování nepoužijí.

   • Je dobré vzorec vyzkoušet a ujistit se, že nevrací chybové hodnoty.

  • Formátování podle textu:    Vyberte možnost Určitý text, zvolte relační operátor a zadejte text.

   Vyberte například položku Obsahuje a zadejte slovo stříbro nebo vyberte položku Má na začátku a zadejte řetězec Tri.

   K hledanému řetězci jsou připojeny uvozovky a je možné používat zástupné symboly. Maximální délka řetězce je 255 znaků.

   Je možné také zadat vzorec, který vrátí text.

   • Pokud chcete zadat vzorec, začněte znakem rovnítka (=).

   • Neplatné vzorce se při formátování nepoužijí.

   • Je dobré vzorec vyzkoušet a ujistit se, že nevrací chybové hodnoty.

  • Formátování podle data:    Vyberte položku Data připadající na následující dny a zadejte porovnání data.

   Vyberte například možnost Včera nebo Příští týden.

  • Formátování prázdných a jiných než prázdných buněk:    Vyberte možnost Prázdné buňky nebo Jiné než prázdné.

   Prázdná buňka je taková, která neobsahuje žádná data a odlišuje se od buňky, která obsahuje jednu či více mezer (ty jsou považovány za text).

  • Formátování buněk s chybovými a bezchybnými hodnotami:    Vyberte možnost Chyby nebo Bez chyb.

   Chybovými hodnotami jsou: #####, #HODNOTA!, #DĚLENÍ_NULOU!, #NÁZEV?, #N/A, #ODKAZ!, #ČÍSLO! a #NULL!.

 7. Pokud chcete zadat formát, klikněte na Formát. Zobrazí se dialog Formát buněk.

 8. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a pak klikněte na OK.

  Můžete zvolit víc formátů. Vybrané formáty jsou zobrazené v poli Náhled.

V oblasti buněk založené na vámi určených hraničních hodnotách lze najít nejvyšší a nejnižší hodnoty. Je možné například najít 5 nejprodávanějších produktů v sestavě za region, produkty, které v zákaznickém průzkumu dosáhly dolních 15 %, nebo 25 nejvyšších mezd v oddělení.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Pravidla pro nejvyšší či nejnižší hodnoty.

  Podmíněné formátování

 3. Vyberte požadovaný příkaz, jako například Prvních 10 položek nebo Posledních 10 %.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla. Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialog Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialogv poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog.

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr:    Klikněte na Pouze tyto buňky.

  • Odpovídající pole:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot> se stejnými poli.

  • Pole s hodnotou:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze hodnoty zařazené jako první nebo poslední.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Formátovat hodnoty v rozsahu možnost Prvních nebo Posledních.

 7. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete určit nejvyšší a nejnižší číslo, zadejte číslo a zrušte zaškrtnutí políčka % z vybrané oblasti pro. Platné hodnoty jsou čísla 1 až 1000.

  • Pokud chcete určit nejvyšší a nejnižší procentuální hodnotu, zadejte číslo a zaškrtněte políčko % z vybrané oblasti pro. Platné hodnoty jsou čísla 1 až 100.

 8. Pokud chcete, můžete změnit použitý formát polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky, jejichž rozsah je definován odpovídajícím polem.

  Ve výchozím nastavení je podmíněné formátování založeno na všech viditelných hodnotách. Pokud však rozsah definujete odpovídajícím polem (místo všech viditelných hodnot), můžete použít podmíněný formát pro každou kombinaci:

  • Sloupce a nadřazeného řádkového pole výběrem možnosti Každá skupina sloupců

  • Řádku a nadřazeného sloupcového pole výběrem možnosti Každá skupina řádků

 9. Pokud chcete zadat formát, klikněte na Formát. Zobrazí se dialog Formát buněk.

 10. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a pak klikněte na OK.

  Můžete zvolit víc formátů. Vybrané formáty jsou zobrazené v poli Náhled.

V oblasti buněk je možné najít hodnoty větší nebo menší, než je průměr či směrodatná odchylka. Je například možné najít nadprůměrně výkonné pracovníky v ročním přehledu výkonnosti nebo nalézt zpracovaný materiál, u něhož bylo při hodnocení kvality zjištěno, že nedosahuje dvou směrodatných odchylek.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Pravidla pro nejvyšší či nejnižší hodnoty.

  Podmíněné formátování

 3. Vyberte požadovaný příkaz, například Nad průměrem nebo Pod průměrem.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Pomocí přepínače Nastavit pravidlo formátování pro lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla. Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialog Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo sestava kontingenční tabulky.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialogv poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog.

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr:    Klikněte na Pouze tyto buňky.

  • Odpovídající pole:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot> se stejnými poli.

  • Pole s hodnotou:    Klikněte na Všechny buňky typu <pole hodnot>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze hodnoty nad nebo pod průměrem.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla v rozevíracím seznamu Formátovat hodnoty proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li formátovat všechny buňky v oblasti, které obsahují nadprůměrné nebo podprůměrné hodnoty, vyberte položku Nad nebo Pod.

  • Chcete-li formátovat všechny buňky v oblasti, které jsou vyšší (nebo nižší) než jedna, dvě nebo tři směrodatné odchylky, vyberte směrodatnou odchylku.

 7. Pokud chcete, můžete změnit použitý formát polí v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky, jejichž rozsah je definován odpovídajícím polem.

  Ve výchozím nastavení je podmíněné formátování založeno na všech viditelných hodnotách. Pokud však rozsah definujete odpovídajícím polem (místo všech viditelných hodnot), můžete použít podmíněný formát pro každou kombinaci:

  • Sloupce a nadřazeného řádkového pole výběrem možnosti Každá skupina sloupců

  • Řádku a nadřazeného sloupcového pole výběrem možnosti Každá skupina řádků

 8. Kliknutím na tlačítko Formát zobrazte dialogové okno Formát buněk.

 9. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a pak klikněte na OK.

  Můžete zvolit víc formátů. Vybrané formáty jsou zobrazené v poli Náhled.

Poznámka: Pole v oblasti hodnot sestavy kontingenční tabulky není možné podmíněně formátovat podle jedinečných nebo duplicitních hodnot.

Ve zde uvedeném příkladu je ve sloupci Instruktor použité podmíněné formátování pro vyhledání instruktorů, kteří učí ve více než jedné třídě (duplicitní jména instruktorů jsou zvýrazněná růžovou barvou). Hodnoty známek, které jsou ve sloupci Známka nalezeny pouze jednou (jedinečné hodnoty), jsou zvýrazněné zelenou barvou.

Hodnoty ve sloupci C, které nejsou jedinečné, jsou obarvené růžově, jedinečné hodnoty ve sloupci D jsou zelené

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Zvýraznit pravidla buněk.

  Podmíněné formátování

 3. Vyberte možnost Duplicitní hodnoty.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla. Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na Nové pravidlo. Zobrazí se dialog Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněný formát, postupujte následujícím způsobem:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list nebo tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialogv poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog.

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na Upravit pravidlo. Zobrazí se dialog Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze jedinečné nebo duplicitní hodnoty.

 5. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Formátovat vše možnost Jedinečný nebo Duplicitní.

 6. Kliknutím na tlačítko Formát zobrazte dialogové okno Formát buněk.

 7. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a pak klikněte na OK.

  Můžete zvolit víc formátů. Vybrané formáty jsou zobrazené v poli Náhled.

Pokud chcete použít stávající styl formátování pro nová nebo jiná data v listu, podmíněné formátování do nich můžete zkopírovat pomocí funkce Kopírovat formát.

 1. Klikněte na buňku s podmíněným formátováním, které chcete zkopírovat.

 2. Klikněte na Domů > Kopírovat formát.

  Tlačítka Kopírovat a Vložit na kartě Domů

  Ukazatel se změní na štětec.

  Tip: Pokud chcete použít štětec k vložení podmíněného formátování i do jiných buněk, poklikejte na Kopírovat formát.

 3. Podmíněné formátování vložíte tažením štětcem přes buňky nebo oblasti buněk, které chcete formátovat.

 4. Používání štětce ukončíte stisknutím Esc.

Poznámka: Pokud jste v pravidle použili vzorec, který je zahrnutý v podmíněném formátování, bude po vložení podmíněného formátování pravděpodobně potřeba upravit relativní a absolutní odkazy ve vzorci. Další informace najdete v tématu Přepnutí mezi relativními, absolutními a smíšenými odkazy.

Pokud list obsahuje jednu nebo více buněk s podmíněným formátem, můžete tyto buňky snadno vyhledat za účelem kopírování, změn nebo odstranění podmíněných formátů. Pomocí příkazu Přejít na – jinak můžete vyhledat buňky s určitým podmíněným formátem nebo všechny buňky s podmíněnými formáty.

Vyhledání všech buněk s podmíněným formátem

 1. Klikněte na libovolnou buňku, která neobsahuje podmíněný formát.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na šipku vedle položky Najít a vybrat a potom klikněte na položku Podmíněné formátování.

Vyhledání buněk se stejným podmíněným formátem

 1. Klikněte na libovolnou buňku obsahující podmíněný formát, který chcete vyhledat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na šipku vedle položky Najít a vybrat a potom klikněte na možnost Přejít na – jinak.

 3. Klikněte na Podmíněné formáty.

 4. V části Ověření dat klikněte na Stejné.

Vymazání podmíněného formátování z listu    

 • Na kartě Domů klikněte na Podmíněné formátování > Vymazat pravidla > Vymazat pravidla z celého listu.

Vymazání podmíněného formátování z oblasti buněk, tabulky nebo kontingenční tabulky    

 1. Vyberte oblast buněk, tabulku nebo kontingenční tabulku, u které chcete odstranit podmíněné formátování.

 2. Na kartě Domů klikněte na Podmíněné formátování > Vymazat pravidla.

 3. V závislosti na předchozím výběru klikněte na příkaz Vybrané buňky, Tato tabulka nebo Tato kontingenční tabulka.

Barevné škály slouží jako vizuální pomůcky pomáhající pochopit rozložení a proměnlivost dat. K dispozici jsou dva typy barevných škál – dvoubarevné a tříbarevné škály.

Dvoubarevná škála umožňuje porovnávat oblast buněk pomocí různých odstínů dvou barev. Určité odstíny barev můžou představovat vyšší nebo nižší hodnoty. V barevné škále zelené a žluté barvy lze například určit, že buňky s vyšší hodnotou budou obsahovat více zelené barvy a buňky s nižší hodnotou více žluté barvy.

Tříbarevná škála umožňuje porovnávat oblast buněk pomocí různých odstínů tří barev. Určité odstíny barev můžou představovat vyšší, střední nebo nižší hodnoty. V barevné škále zelené, žluté a červené barvy lze například určit, že buňky s vyšší hodnotou budou mít zelenou barvu, buňky se střední hodnotou budou mít žlutou barvu a buňky s nižší hodnotou budou mít červenou barvu.

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Klikněte na Domů > Tabulky > Podmíněné formátování > Barevné škály a pak vyberte barevnou škálu.

Pomocí datového pruhu lze zobrazit hodnotu buňky ve srovnání s hodnotami jiných buněk. Délka datového pruhu představuje hodnotu v buňce. Delší pruh představuje vyšší hodnotu a kratší pruh představuje nižší hodnotu. Datové pruhy jsou užitečné pro zjištění vyšších a nižších čísel především při větším objemu dat, například pro zjištění nejvíce a nejméně prodávaných hraček ve výkazu prázdninového prodeje.

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Klikněte na Domů > Tabulky > Podmíněné formátování > Datové pruhy a pak vyberte datový pruh.

Pokud chcete opatřit data poznámkami a rozdělit je do tří až pěti kategorií oddělených mezní hodnotou, použijte sadu ikon. Každá ikona představuje oblast hodnot. Například v sadě ikon 3 šipky představuje zelená šipka nahoru vyšší hodnoty, žlutá šipka do strany představuje střední hodnoty a červená šipka dolů představuje nižší hodnoty.

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Klikněte na Domů > Tabulky > Podmíněné formátování > Sady ikon a pak vyberte sadu ikon.

Aby bylo možné snadněji najít určité buňky v oblasti buněk, lze tyto určité buňky formátovat pomocí relačního operátoru. Na listu se soupisem zásob uspořádaným podle kategorií můžete například žlutě zvýraznit produkty, jichž máte na skladě méně než 10 kusů. Nebo na listu s přehledem maloobchodních prodejen lze zjistit všechny prodejny se ziskem vyšším než 10 % a objemem prodeje nižším než 1 000 000 Kč v Jihomoravském kraji.

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů ve skupině Tabulky klikněte na Pravidla zvýraznění buněk.

 3. Vyberte požadovaný příkaz, například Mezi, Rovná se, Text, který obsahuje nebo Datum připadající na následující dny.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, vyberte formát (barvu výplně, textu nebo ohraničení) a klikněte na OK.

V oblasti buněk založené na vámi určených hraničních hodnotách lze najít nejvyšší a nejnižší hodnoty. Je možné například najít 5 nejprodávanějších produktů v sestavě za region, produkty, které v zákaznickém průzkumu dosáhly dolních 15 %, nebo 25 nejvyšších mezd v oddělení.

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů ve skupině Tabulky klikněte na Pravidla pro nejvyšší či nejnižší hodnoty.

 3. Vyberte požadovaný příkaz, například Prvních 10 položek nebo Posledních 10 %.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, vyberte formát (barvu výplně, textu nebo ohraničení) a klikněte na OK.

V oblasti buněk je možné najít hodnoty větší nebo menší, než je průměr či směrodatná odchylka. Je například možné najít nadprůměrně výkonné pracovníky v ročním přehledu výkonnosti nebo nalézt zpracovaný materiál, u něhož bylo při hodnocení kvality zjištěno, že nedosahuje dvou směrodatných odchylek.

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů ve skupině Tabulky klikněte na Pravidla pro nejvyšší či nejnižší hodnoty.

 3. Vyberte požadovaný příkaz, například Nad průměrem nebo Pod průměrem.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, vyberte formát (barvu výplně, textu nebo ohraničení) a klikněte na OK.

V oblasti buněk je možné najít jedinečné nebo duplicitní hodnoty.

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů ve skupině Tabulky klikněte na Pravidla zvýraznění buněk a pak vyberte Duplicitní hodnoty.

 3. Zadejte hodnoty, které chcete použít, vyberte formát (barvu výplně, textu nebo ohraničení) a klikněte na OK.

Zkopírování a vložení podmíněného formátování lze provést dvěma způsoby:

 • Použití funkce Kopírovat formát ke zkopírování podmíněného formátování na jiná data

 • Zkopírování formátování buněk s podmíněným formátováním a jeho vložení do jiných buněk. Postup:

  1. Vyberte buňky s podmíněným formátováním, které chcete zkopírovat do jiných buněk.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na výběr a vyberte Kopírovat nebo stiskněte Ctrl+C.

  3. Vyberte první buňku v cílové oblasti, do které chcete vložit podmíněné formátování.

   Poznámka: Chcete vložit jenom formátování, a proto nepoužijete postup kliknutí pravým tlačítkem myši a výběr možnosti Vložit nebo stisknutí Ctrl+V. Pokud jste zkopírovali data s jiným formátem čísel než mají data v cílové oblasti, nezapomeňte po vložení formátování upravit formát čísel v cílové oblasti.

Podmíněné formátování je možné vymazat ve vybraných buňkách nebo v celém listu.

 • Postup pro vymazání podmíněného formátování ve vybraných buňkách:

  1. Vyberte buňky v listu.

  2. Klikněte na kartu Domů > Podmíněné formátování > Vymazat pravidla > Vymazat pravidla z vybraných buněk.

 • Pokud chcete vymazat podmíněné formátování v celém listu, klikněte na kartu Domů > Podmíněné formátování > Vymazat pravidla > Vymazat pravidla z celého listu.

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Viz také

Použití podmíněného formátování pomocí vzorce

Správa priorit pravidel podmíněného formátování

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×