Přidání pravidel k provádění dalších akcí

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kromě pravidel ověřování a formátování můžete do šablon formulářů přidat taky pravidla, která budou provádět další akce, třeba přepnou zobrazení, nastaví hodnotu pole, dotážou se přes datové připojení nebo odešlou data. Formulář můžete například navrhnout tak, aby se data, která do něj uživatelé zadají, automaticky ukládala na SharePoint i bez kliknutí na Odeslat nebo aby se kliknutím na tlačítko přepnul z jednoho zobrazení do druhého.

Tato pravidla se můžou aktivovat změnami v poli formuláře, kliknutím na tlačítko, vložením opakujícího se oddílu nebo řádku v opakující se tabulce nebo otevřením nebo odesláním formuláře. Tato pravidla kontrolují podmínky na základě dat ve formuláři, role uživatele nebo hodnoty pole. Můžou se taky spouštět i bez toho, aby bylo třeba nastavit nějakou podmínku.

Pro každé pravidlo můžete taky přidat víc akcí. Můžete například přidat pravidlo k tlačítku, které odešle zadaná data a potom přepne do zobrazení, které zobrazí zprávu s potvrzením o odeslání dat.

V tomto článku

Typy a příklady pravidel akcí

Zobrazení zprávy

Zobrazení hodnoty pole nebo vzorce

Přepnutí zobrazení

Nastavení hodnoty pole

Dotaz na data

Odeslání dat

Otevření nového formuláře k vyplnění

Zavření formuláře

Odeslání dat do webové části

Podepsání řádku podpisu

Datová připojení

Přidání pravidla akce

Použití tlačítka Přidat pravidlo

Použití podokna úloh Pravidla

Nastavení parametrů pro dotaz na data nebo odeslání dat

Omezení typu zadávaných dat

Pokročilé způsoby použití podmínek

Typy a příklady pravidel akcí

Zobrazení zprávy

Můžete přidat pravidlo, které při splnění určité podmínky ve formuláři otevře dialogové okno. Zpráva se může zobrazit například v případě, že uživatel ve formuláři vyúčtování výdajů zadá hodnotu, která překračuje určitou částku. Akce zobrazení zprávy jsou podporované jenom ve formulářích InfoPath Filleru.

Zobrazení hodnoty pole nebo vzorce

Tato akce umožňuje přidat pravidlo, které zobrazí hodnotu v poli nebo výpočet založený na hodnotách jiných polí ve formuláři. Na základě dat zadaných uživatelem ve vyúčtování výdajů se může například zobrazit zpráva, že datum příjezdu do hotelu musí být dřívější než datum odjezdu. Akce zobrazení hodnoty pole nebo vzorce jsou podporované jenom ve formulářích InfoPath Filleru.

Přepnutí zobrazení

Zobrazení je možné přepnout kliknutím na tlačítko. To umožňuje, aby uživatel procházel dvě nebo víc zobrazení kliknutím na Zpět nebo Další. Můžete taky přidat pravidlo pro přepnutí zobrazení při otevření formuláře. Zobrazení se třeba můžou přepínat podle role uživatele, který otevře formulář. Akce přepnutí zobrazení jsou dostupné jenom u tlačítek a operace Načtení formuláře.

Nastavení hodnoty pole

Nastavení hodnoty pole pomocí pravidla umožňuje dynamicky měnit hodnoty ve formuláři. Když například uživatel ve formuláři vyúčtování výdajů zadá položku výdajů a její částku, může se aktualizovat hodnota celkových výdajů v poli Celkem. Uživatel tak nemusí ručně zadávat součet všech výdajů, protože akce nastavení hodnoty pole ho v poli Celkem nastaví automaticky.

Dotaz na data

Akce dotazu na data umožňuje dotazovat se na informace z externího zdroje dat. Můžete například přidat akci dotazu na data, která spustí dotaz na databázi a načte informace o zaměstnanci poté, co uživatel do formuláře zadá své číslo zaměstnance.

Odeslání dat

Pravidlo akce odeslání dat umožňuje odeslat všechna data ve formuláři. Pomocí akce odeslání dat můžete třeba do šablony formuláře s žádostí o povolení přidat pravidlo, které po kliknutí na tlačítko Odeslat ve formuláři odešle data jak do webové služby, tak do databáze.

Otevření nového formuláře k vyplnění

Akce otevření nového formuláře k vyplnění umožňuje přidat pravidlo, které otevře novou kopii formuláře založenou na této šabloně formuláře nebo jiné šabloně formuláře. Toto pravidlo můžete například přidat do šablony formuláře s žádostí o povolení, kde bude provádět toto: Pokud hodnota v poli výdajů překročí určitou pevnou hodnotu, otevře pravidlo nový formulář, který bude vyžadovat zadání výdajů po jednotlivých položkách. Akce otevření nového formuláře k vyplnění jsou podporované jenom ve formulářích InfoPath Filleru.

Zavření formuláře

Akce zavření formuláře umožňuje přidat pravidlo, které zavře formulář, když ve formuláři dojde k zadané události. Můžete třeba přidat pravidlo, které zavře formulář, když uživatel odešle formulář a externí zdroj dat potvrdí, že formulář se úspěšně odeslal. Akce zavření formuláře jsou dostupné jenom u tlačítek.

Odeslání dat do webové části

Přidáním akce odeslání dat do webové části můžete povolit, aby formulář posílal data do sharepointových webových částí. Pokud se formulář InfoPathu pro webový prohlížeč hostuje ve webové části formuláře InfoPathu na stránce SharePointu a je nakonfigurované připojení k jiné webové části, může toto pravidlo inicializovat odeslání dat z formuláře InfoPathu do připojené webové části. Aby toto pravidlo akce správně fungovalo, musí být pole ve formuláři propagovaná jako parametry připojení webové části. Ve formulářích sharepointových seznamů se jako parametry připojení automaticky propagují všechna pole.

Podepsání řádku podpisu

Akce podepsání řádku podpisu umožňuje přidat pravidlo, které při aktivaci otevře určený ovládací prvek řádku podpisu pro uživatele k podepsání. Pokud například máte ve formuláři ovládací prvek řádku podpisu a přidáte akci podepsání řádku podpisu k tlačítku Odeslat, tak když uživatel klikne na tlačítko Odeslat, zobrazí se žádost o podepsání ovládacího prvku řádku podpisu.

Datová připojení

Pokud chcete přidat pravidlo, které se bude dotazovat na data, odesílat data nebo odesílat data do webové části, je nejlepší, abyste měli požadované datové připojení nachystané už před přidáním pravidla. Další informace o externích datových připojeních najdete v tématu Přehled datových připojení.

Přidání pravidla akce

Použití tlačítka Přidat pravidlo

Předem definovaná pravidla dodávaná s aplikací můžete přidat kliknutím na Přidat pravidlo.

 1. Klikněte na ovládací prvek, ke kterému chcete přidat akci.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Pravidla na tlačítko Přidat pravidlo.

Přidání pravidel k provádění dalších akcí

 1. Ve sloupci Pokud klikněte na typ podmínky, kterou musí pravidlo splňovat, například Je prázdné.

 2. Ve sloupci Akce klikněte na akci, například Odeslat data. V závislosti na vybrané podmínce se můžou vyžadovat další informace.

 3. V závislosti na typu akce, kterou chcete přidat, proveďte v okně Podrobnosti pravidla následující kroky:

Přidání pravidel k provádění dalších akcí

 • Zobrazení zprávy

  • Do pole Zpráva zadejte požadovaný text zprávy a potom klikněte na OK.

 • Zobrazení hodnoty pole nebo vzorce

  1. Zadejte výraz do pole Výraz nebo klikněte na tlačítko Funkce Přidání pravidel k provádění dalších akcí u pole Výraz a vytvořte výraz. Potom klikněte na OK.

   Další informace o vzorcích najdete v tématu Přidání funkcí a vzorců.

 • Přepnutí zobrazení

  • V dialogovém okně Podrobnosti pravidla klikněte na zobrazení, do kterého se uživatel přepne po inicializaci této akce, v seznamu Zobrazení.

 • Nastavení hodnoty pole

  1. Klikněte na tlačítko Pole Přidání pravidel k provádění dalších akcí u položky Pole.

  2. Kliknutím vyberte pole.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

  4. Zadejte hodnotu do pole Hodnota nebo u něj klikněte na tlačítko Funkce Přidání pravidel k provádění dalších akcí a zadejte vzorec.

   Poznámka:  Další informace o vzorcích najdete v tématu Přidání funkcí a vzorců.

 • Dotaz na data

  • Klikněte na datové připojení pro příjem v seznamu Datové připojení nebo klikněte na Přidat a přidejte nové datové připojení.

   Další informace o datových připojeních najdete v tématu Přehled datových připojení.

 • Odeslání dat

  • Klikněte na datové připojení pro odesílání v seznamu Datové připojení nebo klikněte na Přidat a přidejte nové datové připojení.

   Další informace o datových připojeních najdete v tématu Přehled datových připojení.

 • Otevření nového formuláře k vyplnění

  • Zadejte ID šablony nebo umístění šablony formuláře do pole ID nebo umístění šablony formuláře a potom klikněte na OK.

 • Zavření formuláře

  • Pokud se jedná o formulář pro webový prohlížeč, klikněte na OK. Pokud se jedná o formulář Filleru, můžete volitelně zaškrtnout políčko Pokud nebyly uloženy změny, vyzvat uživatele k jejich uložení, aby se uživateli před zavřením formuláře zobrazila připomínka jeho uložení.

 • Odeslání dat do webové části

  1. Klikněte na Propagace vlastností a vyberte pole, která se mají propagovat jako parametry připojení webové části.

  2. Klikněte na Přidat u seznamu parametrů připojení sharepointových webových částí. Zobrazí se dialogové okno Vybrat pole nebo skupinu.

  3. Klikněte na pole.

  4. Do pole Název parametru zadejte název parametru.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

  6. Opakováním kroků 2 až 5 můžete propagovat další pole.

 • Podepsání řádku podpisu

  Důležité informace:  Před přidáním pravidla podepsání řádku podpisu se ujistěte, že jste do formuláře přidali ovládací prvek řádku podpisu, aby pravidlo vůbec mohlo něco podepsat.

  1. V části Podepsat první řádek podpisu, kde klikněte v seznamu na metodu označující, který řádek podpisu z formuláře se má podepsat.

   Přidání pravidel k provádění dalších akcí

  2. Zadejte kritérium do pole Je rovno nebo klikněte na Funkce Přidání pravidel k provádění dalších akcí a použijte jako kritérium funkci.

  3. Určete, jestli se má použít výchozí obrázek podpisu a jestli je řádek podpisu v hostitelském dokumentu, a pak klikněte na OK.

   Další informace o digitálních podpisech najdete v tématu Digitální podpisy v InfoPathu 2010.

 • Zaškrtnutím políčka Nespouštět zbývající pravidla, když je splněná podmínka tohoto pravidla můžete nastavit, aby se nezpracovávala další pravidla.

Použití podokna úloh Pravidla

Pokud chcete přidat pravidlo akce z podokna úloh Pravidla, postupujte takto:

 1. Klikněte na ovládací prvek, ke kterému chcete přidat pravidlo akce.

 2. Pokud podokno úloh Pravidla není zobrazené, klikněte na kartě Domů ve skupině Pravidla na tlačítko Správa pravidel.

Přidání pravidel k provádění dalších akcí

 1. Klikněte na tlačítko Nový.

Přidání pravidel k provádění dalších akcí

 1. Klikněte na Akce.

 2. Do pole Podrobnosti pro zadejte název pravidla.

Přidání pravidel k provádění dalších akcí

 1. V části Podmínka klikněte na Žádná.

 2. Vyberte správné možnosti následujícím způsobem:

  • Pokud je podmínka pravidla založená na poli:

   1. Klikněte na pole nebo na Vybrat pole nebo skupinu.

   2. Klikněte na operátor, například je rovno.

   3. Zadejte kritérium pro operátor.

  • Pokud je podmínka pravidla založená na výrazu:

   1. Klikněte na položku Výraz.

   2. Zadejte požadovaný výraz.

    Další informace najdete v tématu Přidání funkcí a vzorců.

Přidání pravidel k provádění dalších akcí

 1. Pokud chcete přidat další podmínku, klikněte na tlačítko A a opakujte krok 7. Jinak klikněte na OK.

Poznámka:  Po přidání druhé podmínky se místo tlačítka A objeví seznam. Pokud se má ověření dat použít jenom v případě, že je splněná první i každá další podmínka, nechejte v seznamu vybranou položku A. Pokud se má ověření dat použít i při splnění jenom jedné podmínky, klikněte na položku Nebo.

 1. V podokně úloh Pravidla klikněte na Přidat a potom klikněte na typ pravidla akce, který chcete přidat.

 2. V závislosti na typu akce, kterou chcete přidat, proveďte následující kroky:

  • Zobrazení zprávy

   • Do pole Zpráva zadejte požadovaný text zprávy a potom klikněte na OK.

  • Zobrazení hodnoty pole nebo vzorce

   • Zadejte požadovaný výraz do pole Výraz nebo klikněte na tlačítko Funkce Přidání pravidel k provádění dalších akcí u pole Výraz a vytvořte výraz. Potom klikněte na OK.

    Další informace najdete v tématu Přidání funkcí a vzorců.

  • Přepnutí zobrazení

   • V dialogovém okně Podrobnosti pravidla klikněte na zobrazení, do kterého se uživatel přepne po inicializaci této akce, v seznamu Zobrazení.

  • Nastavení hodnoty pole

   1. U položky Pole klikněte na tlačítko Pole Přidání pravidel k provádění dalších akcí .

   2. Kliknutím vyberte požadované pole.

   3. Klikněte na tlačítko OK.

   4. Zadejte požadovanou hodnotu do pole Hodnota nebo klikněte na tlačítko Funkce Přidání pravidel k provádění dalších akcí a zadejte vzorec.

    Další informace o vzorcích najdete v tématu Přidání funkcí a vzorců.

  • Dotaz na data

   • Klikněte na příslušné datové připojení pro příjem v seznamu Datové připojení nebo klikněte na Přidat a přidejte nové datové připojení.

    Další informace o datových připojeních najdete v tématu Přehled datových připojení.

  • Odeslání dat

   • Klikněte na příslušné datové připojení pro odesílání v seznamu Datové připojení nebo klikněte na Přidat a přidejte nové datové připojení.

    Další informace o datových připojeních najdete v tématu Přehled datových připojení.

  • Otevření nového formuláře k vyplnění

   • Zadejte ID šablony nebo umístění šablony formuláře do pole ID nebo umístění šablony formuláře a potom klikněte na OK.

  • Zavření formuláře

   • Pokud se jedná o webový formulář, klikněte na OK. Pokud se jedná o formulář Filleru, můžete zaškrtnout políčko Pokud nebyly uloženy změny, vyzvat uživatele k jejich uložení, aby se uživateli před zavřením formuláře zobrazila připomínka jeho uložení.

  • Odeslání dat do webové části

   1. Klikněte na Propagace vlastností a vyberte pole, která se mají propagovat jako parametry připojení webové části.

   2. U seznamu parametrů připojení sharepointových webových částí klikněte na Přidat. Zobrazí se dialogové okno Vybrat pole nebo skupinu.

   3. Klikněte na pole.

   4. Zadejte název parametru do pole Název parametru.

   5. Klikněte na tlačítko OK.

   6. Opakováním kroků 2 až 5 můžete propagovat další pole.

  • Podepsání řádku podpisu

   Poznámka:  Před přidáním pravidla podepsání řádku podpisu se ujistěte, že jste do formuláře přidali ovládací prvek řádku podpisu, aby pravidlo vůbec mohlo něco podepsat.

   1. V části Podepsat první řádek podpisu, kde klikněte v seznamu na metodu označující, který řádek podpisu z formuláře se má podepsat.

   2. Zadejte kritérium do pole Je rovno nebo klikněte na Funkce Přidání pravidel k provádění dalších akcí a použijte jako kritérium funkci.

   3. Určete, jestli se má použít výchozí obrázek podpisu a jestli je řádek podpisu v hostitelském dokumentu, a pak klikněte na OK.

    Další informace o digitálních podpisech najdete v tématu Digitální podpisy v InfoPathu 2010.

 3. Zaškrtnutím políčka Nespouštět zbývající pravidla, když je splněná podmínka tohoto pravidla můžete nastavit, aby se po zpracování vybraného pravidla nezpracovávala další.

Nastavení parametrů pro dotaz na data nebo odeslání dat

Akce odeslání dat a dotazu na data aktivují datové připojení pro odesílání nebo příjem dat. V případě dotazu na data můžete určit, na která data se dotazujete, přidáním sady pravidel akcí nastavení hodnoty pole, která nastaví hodnotu požadovaného pole dotazu.

Omezení typu zadávaných dat

Pravidla akcí můžou být založená na typu textu, který uživatel zadává do textového pole. Pokud chcete například shromáždit PSČ, můžete zajistit, aby ho uživatel zadal ve správném formátu. Podobně když chcete, aby uživatel zadal e-mailovou adresu, můžete kontrolovat, jestli zadaný text obsahuje nějaké znaky, symbol @, název domény a příponu domény, například .cz nebo .com.

Dosáhnout toho můžete tak, že při vytváření podmínky kliknete v seznamu Operátor na Odpovídá masce a pak kliknete na Vybrat masku. Zobrazí se dialogové okno Omezení typu zadávaných dat, kde můžete vybírat z několika předem definovaných standardních masek. Pokud žádná z nich nevyhovuje vašim potřebám, můžete použít vlastní masku.

Pokročilé způsoby použití podmínek

Dále jsou popsané pokročilé akce, které můžete provést při nastavování podmínky pro pravidlo akce.

 • Založení pravidla na výrazu

Výraz je sada hodnot, polí nebo skupin, funkcí a operátorů. Pomocí výrazu můžete nastavit hodnotu pole například v situaci, kdy chcete do formuláře automaticky zahrnout aktuální datum nebo kdy chcete sečíst ceny položek zadaných do vyúčtování výdajů a získat celkovou částku.

 1. Klikněte na položku Výraz.

 2. Zadejte výraz do druhého pole.

Další informace o funkcích a vzorcích najdete v tématu Přidání funkcí a vzorců.

 • Založení pravidla na sadě podepsatelných dat

Pokud formulář musí být digitálně podepsaný, můžete zakázat tlačítko Odeslat, dokud se formulář nepodepíše. Můžete taky aktivovat akci odeslání dat poté, co uživatel přidá digitální podpis. Tato podmínka je podporovaná jenom ve formulářích InfoPath Filleru.

 1. Klikněte na Vybrat sadu podepsatelných dat.

 2. V dialogovém okně Vybrat sadu podepsatelných dat klikněte na sadu podepsatelných dat a pak na OK.

 3. Klikněte na požadovanou podmínku v druhém poli a potom na potřebné kritérium v třetím poli.

Další informace o digitálních podpisech najdete v tématu Digitální podpisy v InfoPathu 2010.

 • Založení pravidla na roli uživatele

Pokud formulář obsahuje víc zobrazení, například zobrazení pro správce a zobrazení jen pro čtení, můžete vytvořit pravidlo načtení formuláře, které formulář přepne do příslušného zobrazení podle role aktuálního uživatele.

 1. Klikněte na Aktuální role uživatele.

 2. Klikněte na operátor, například je rovno.

 3. Klikněte na požadovanou roli nebo na Spravovat role uživatelů.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×