Přidání pole do formuláře nebo sestavy

Seznam polí umožňuje rychle přidat pole do formuláře nebo sestavy. Když v seznamu polí dvakrát kliknete na pole (nebo když ho přetáhnete ze seznamu do formuláře nebo sestavy), Microsoft Access 2010 automaticky vytvoří odpovídající ovládací prvek pro zobrazení pole, třeba textové pole nebo zaškrtávací políčko, a pak ovládací prvek s tímto polem spojí.

Pokud nemáte formulář nebo sestavu, do kterých byste mohli pole přidat, přečtěte si články Úvod k formulářům nebo Úvod k sestavám, které vám na začátku pomůžou.

V tomto článku

Přidání pole do formuláře nebo sestavy pomocí seznamu polí

Další informace o seznamu polí

Přidání pole do formuláře nebo sestavy bez použití seznamu poli

Přidání pole do formuláře nebo sestavy pomocí seznamu polí

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na formulář nebo sestavu, kterou chcete změnit, a pak klikněte na Zobrazení rozložení stránky nebo na Návrhové zobrazení.

  Pokud se seznam polí nezobrazuje, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na Přidat existující pole.
   -NEBO-

  • Stiskněte kombinací kláves ALT+F8.

 2. V seznamu polí najděte tabulku obsahující pole, které chcete přidat. Seznam polí v každé tabulce zobrazíte kliknutím na znaménko plus (+) a skryjete ho kliknutím na znaménko minus (-). Znaménka jsou vedle názvu tabulky.

  Poznámka: Pokud databáze žádné tabulky neobsahuje, seznam polí je prázdný.

 3. Po vyhledání požadovaného pole přidejte pole pomocí některé z následujících akcí do formuláře nebo sestavy:

  • Poklepejte na pole.

  • Přetáhněte pole ze seznamu polí do formuláře nebo sestavy.

  • Podržte klávesu CTRL, klikněte na několik polí a pak je všechna najednou přetáhněte do formuláře nebo sestavy.

   Poznámka:  Tuto techniku můžete použít jenom u polí, která jsou v seznamu polí v části Pole dostupná pro toto zobrazení.

  • K přidání rozsahu polí do formuláře nebo sestavy ze seznamu polí použijte tento postup:

  • Klikněte na první pole v rozsahu.

  • Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a pak klikněte na poslední pole rozsahu.

   Access vybere pole, na která kliknete, i všechna pole mezi nimi.

  • Všechna vybraná pole přetáhněte do formuláře nebo sestavy.

   Poznámka:  Tuto techniku můžete použít jenom pro pole, která jsou v seznamu polí v části Pole dostupná pro toto zobrazení.

 4. Pro zobrazení každého pole Access vytvoří příslušný ovládací prvek, který spojí s polem. K ovládacímu prvku taky vytvoří popisek, který k němu připojí. Popisek můžete upravit tak, že ho prvním kliknutím vyberete a druhým kliknutím do něj umístíte kurzor. Pak můžete popisek upravit stejně, jako když upravujete text dokumentu.

 5. Pokud chcete, aby byl zobrazen ovládací prvek jiného typu, než je prvek vytvořený automaticky aplikací Access, můžete typ ovládacího prvku změnit. Lze jej však změnit pouze na typ, který je pro dané pole vhodný. Pole se seznamem můžete například změnit na textové pole nebo na seznam, ale nikoli na příkazové tlačítko.

Změna typu ovládacího prvku

Poznámka:  Tento postup neplatí pro ovládací prvky webových objektů (objekty navržené tak, aby byly kompatibilní s funkcí publikování do služeb Access Services).

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu v podokně navigace a klepnutím na příkaz Návrhové zobrazení jej otevřete v návrhovém zobrazení. Obrázek tlačítka

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, který chcete změnit, a poté klepněte na příkaz Změnit na.

  Pokud není příkaz Změnit na k dispozici, nejsou pro dané pole k dispozici žádné další vhodné typy ovládacích prvků. V opačném případě se zobrazí seznam typů ovládacích prvků.

 3. Klepněte na požadovaný typ ovládacího prvku.

  Ovládací prvek zůstává svázán s daným polem, ale pravděpodobně bude nutné nastavit některé jeho vlastnosti tak, aby jej bylo možné používat požadovaným způsobem. Chcete-li zobrazit seznam vlastností ovládacího prvku, vyberte ovládací prvek klepnutím a potom stiskněte klávesu F4.

Začátek stránky

Další informace o seznamu polí

Následující seznam obsahuje užitečné tipy pro práci se seznamem polí, které vám pomůžou při přidávání polí do formuláře nebo sestavy. Když chcete zobrazit seznam polí, otevřete formulář nebo sestavu v zobrazení rozložení nebo v návrhovém zobrazení a stiskněte kombinaci kláves ALT+F8.

 • Pokud ze seznamu polí přetáhnete pole do formuláře nebo sestavy, ale vlastnost Zdroj záznamů formuláře nebo sestavy je prázdná, vyplní Access vlastnost Zdroj záznamů formuláře nebo sestavy automaticky za vás.

 • Pokud vlastnost Zdroj záznamů formuláře nebo sestavy obsahuje příkaz SELECT nebo název tabulky, můžete v seznamu polí přepínat následující dva stavy:

  • Všechna pole databáze:    Budou zobrazeny části Pole dostupná pro toto zobrazení, Pole dostupná v souvisejících tabulkách (pokud takové tabulky existují) a Pole dostupná v jiných tabulkách (pokud takové tabulky existují).

  • Pouze pole zdroje záznamu    Zobrazuje jenom část Pole dostupná pro toto zobrazení.

   Pokud chcete mezi oběma režimy přepnout, klikněte nahoře v seznamu polí na Zobrazit pouze pole v aktuálním zdroji záznamu nebo na Zobrazit všechny tabulky.

   Poznámka: Pokud jste vlastnost Zdroj záznamů formuláře nebo sestavy nastavili na uložený dotaz, zobrazí se v seznamu polí jenom část Pole dostupná pro toto zobrazení (na začátku seznamu polí není možnost Zobrazit všechny tabulky). Pokud chcete zdroj záznamů upravit, klikněte pravým tlačítkem na některé pole a pak klikněte na Upravit zdroj záznamu.

 • Pokud jste u formuláře nebo sestavy nastavili vlastnost Zdroj záznamů na tabulku a pak do formuláře nebo sestavy přetáhnete pole z části Pole dostupná v souvisejících tabulkách seznamu polí, změní Access vlastnost Zdroj záznamů formuláře nebo sestavy na příkaz SELECT, který obsahuje přidávané pole. Pokud Access nedokáže rozpoznat relaci mezi tabulkami, zobrazí dialogové okno Zvolit relaci, ve kterém můžete vybrat odpovídající relaci.

 • Když do formuláře nebo sestavy přetáhnete pole z části Pole dostupná v jiných tabulkách seznamu polí, zobrazí Access dialogové okno Zadat relaci. Toto dialogové okno musíte použít k zadání relace mezi zdrojem záznamů formuláře nebo sestavy a druhou tabulkou. Pokud si nejste jistí, jaká pole máte v tomto dialogovém okně zadat, radši klikněte na Zrušit a prohlédněte si relace tabulky.

  Další informace o relacích najdete v příručce k relacím mezi tabulkami nebo v tématu Vytvoření, úprava a odstranění relace.

  Je možné, že pole, které je v seznamu polí v části Pole dostupná v jiných tabulkách, je se zdrojem záznamů formuláře nebo sestavy spojené nepřímo prostřednictvím jedné z příbuzných tabulek uvedených v části Pole dostupná v souvisejících tabulkách. Pokud v tomto případě přetáhnete do formuláře nebo sestavy pole z některé z příbuzných tabulek, může se jedna nebo několik tabulek přesunout z části Pole dostupná v jiných tabulkách do části Pole dostupná v souvisejících tabulkách.

 • Pokud je zdrojem záznamů formuláře nebo sestavy příkaz SELECT nebo uložený dotaz, můžete zdroj záznamů zobrazit nebo upravit, když v Tvůrci dotazů kliknete v seznamu polí na některé pole a pak kliknete na Upravit zdroj záznamu. Pokud je zdrojem záznamů tabulka, zobrazí tento příkaz Tvůrce dotazu s údaji tabulky. Access se zeptá, jestli chcete vytvořit dotaz založený na tabulce. Pokud chcete zdroj záznamů změnit na dotaz, klikněte na Ano. Pokud chcete zdroj záznamů nechat beze změn, klikněte na Ne.

 • Tabulku můžete otevřít v zobrazení Datový list, když vedle názvu tabulky kliknete na Upravit tabulku nebo v seznamu polí pravým tlačítkem kliknete na název tabulky a pak kliknete na Otevřít tabulku v zobrazení Datový list.

 • V klientské databázi můžete seznam polí použít k přidání vyhledávacího pole do tabulky podle následujícího postupu:

  Poznámka:  Tento postup neplatí pro tabulky webových databází (databáze navržené tak, aby byly kompatibilní s funkcí publikování do služeb Access Services).

 • Klepněte na odkaz Upravit tabulku vedle tabulky, do které chcete přidat vyhledávací pole.

  Tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 • Ze seznamu polí přetáhněte pole do datového listu.

 • Spustí se průvodce vyhledáváním. Postupujte podle pokynů průvodce a na poslední stránce klikněte na Dokončit.

 • Podokno úloh Seznam polí uvolníte z pravé strany pracovní plochy Accessu tím, že ukazatel umístíte do záhlaví seznamu polí. Jakmile se změní na ukazatel pohybu Ukazatel pro přesun , přetáhněte seznam polí doleva. Seznam polí můžete dát na pracovní ploše na libovolné místo nebo ho můžete ukotvit k levé straně tím, že ho přetáhnete úplně doleva.

Začátek stránky

Přidání pole do formuláře nebo sestavy bez použití seznamu poli

Obecně platí, že nejjednodušší je přidat pole do formuláře nebo sestavy ze seznamu polí. Pole můžete přidat i tak, že napřed vytvoříte ovládací prvek a pak ho svážete s polem. Následující postup to vysvětluje.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na formulář nebo sestavu a pak klikněte na Zobrazení rozložení nebo Návrhové zobrazení.

  Průvodci ovládacími prvky:    Tito průvodci vám pomůžou při vytváření příkazových tlačítek, seznamů, podformulářů, polí se seznamem a skupin voleb. Průvodce ovládacími prvky vám položí řadu otázek, které se týkají vzhledu a fungování ovládacího prvku. Pak ovládací prvek vytvoří a na základě vašich odpovědí nastaví jeho vlastnosti. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na šipku dolů vedle Galerie ovládacích prvků. Pokud není možnost Použít průvodce ovládacími prvky zvýrazněná, kliknutím ji zvýrazněte.

  Obrázek tlačítka

  Pokud chcete ovládací prvky vytvářet bez průvodce, kliknutím na políčko Použít průvodce ovládacími prvky zrušte jeho výběr.

  Obrázek tlačítka

 2. Na kartě Návrh klikněte v galerii Ovládací prvky na nástroj, který odpovídá typu přidávaného ovládacího prvku.

  Pokud chcete zjistit název nástroje, dejte na něj ukazatel myši. Access zobrazí název nástroje.

 3. Ve formuláři nebo sestavě klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek umístit.

 4. Pokud jste klepli na tlačítko Použít průvodce ovládacích prvků a k danému ovládacímu prvku je přidružen průvodce, je spuštěn průvodce, který vás provede procesem nastavení ovládacího prvku.

 5. Pokud není umístění ovládacího prvku při prvním pokusu přesné, můžete jej přesunout pomocí následujícího postupu:

  1. Kliknutím na ovládací prvek ho vyberte. Pokud je k ovládacímu prvku přidružený popisek, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na popisek. Tím vyberete ovládací prvek i popisek.

  2. Umístěte ukazatel myši na ovládací prvek a počkejte, až se změní na ukazatel pohybu Ukazatel pro přesun .

  3. Klepněte na ovládací prvek a přetáhněte jej do požadovaného umístění.

Použijete-li průvodce ovládacím prvkem, mohou být k dispozici kroky, jejichž pomocí svážete ovládací prvek s polem. Jestliže průvodce ovládací prvek s polem nesváže, a ovládací prvek je typu, který umožňuje zobrazení dat (například textové pole nebo zaškrtávací políčko), bude nutné před zobrazením dat zadat do vlastnosti Zdroj ovládacího prvku název pole nebo výraz. Následující postup uvádí, jak svázat ovládací prvek s polem.

 1. Seznam vlastností pro ovládací prvek zobrazíte klepnutím na ovládací prvek a stisknutím klávesy F4.

 2. Na kartě Datové v seznamu vlastností klepněte na šipku vedle vlastnosti Zdroj ovládacího prvku a vyberte pole, které chcete zobrazit v ovládacím prvku. Do pole Zdroj ovládacího prvku lze zadat také výraz.

  Další informace o výrazech najdete v článku Vytvoření výrazu.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×