Přidání, přesunutí a mazání pole nebo skupiny

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Zdroj dat, který ukládá veškerá data zadaná uživatelem do formuláře, se skládá z polí a skupin. Stejně jako jsou ve složkách na pevném disku uloženy a uspořádány soubory, jsou v polích obsažena data zadaná uživatelem do formuláře a ve skupinách jsou obsažena a uspořádána pole. Příklad: pokud zdroj dat obsahuje pole Jméno, Druhé jméno a Příjmení, mohou být tato pole obsažena ve skupině s názvem Jméno.

V tomto článku:

Než začnete

Přidání pole

Přidat skupinu

Přidání referenčního pole

Přidání referenční skupiny

Přesunutí pole nebo skupiny na jiné místo v hlavním zdroji dat

Odstranění pole nebo skupiny

Než začnete

Do hlavního zdroje dat šablony formuláře lze přidávat pouze pole nebo skupiny. Do sekundárních zdrojů dat ani do polí nebo skupin založených na databázi, webové službě nebo již existujícím Schéma XML nebo dokumentu XML nelze pole ani skupiny přidávat.

Tip: Pokud se toto uzamčeno pole ikonu Uzamčená ikona pole. nebo to uzamčeno skupiny ikonu Uzamčená ikona skupiny. v podokně úloh zdroj dat, nelze změnit pole nebo skupiny.

Každé pole nebo skupina ve zdroji dat musí mít jedinečný název. Pokud musíte použít název již existujícího pole nebo skupiny v jiném poli nebo skupině, můžete do šablony formuláře přidat Referenční pole nebo Referenční skupina.

Šablonu formuláře lze aktualizovat přesunutím nebo odstraněním existujících polí nebo skupin ve zdroji dat. Odstranit nebo přesunout lze pouze ta pole nebo skupiny, které byly do hlavního zdroje dat přidány. Pole nebo skupiny založené na schématu XML, databázi nebo webové službě a pole nebo skupiny v sekundárním zdroji dat nelze odstranit ani přesunout.

Poznámka: Při odstranění pole a ovládací prvek vázaný na pole, ovládací prvek nelze uložit data, protože pole, které jsou uložená data už existuje. Dál Pokud již uživatelé vyplnili formuláře založené na šabloně formuláře, odstranění pole může způsobit ztrátu dat v těchto vyplněné formuláře. Pokud odstraníte pole a ovládací prvek vázaný na pole, musíte ovládací prvek vázat na jiné pole nebo ovládací prvek odstranit. Odstranění skupiny odstraní všechna pole v dané skupině. Všechny ovládací prvky, které jsou vázané na pole ve skupině odstraněné musí vázaný na dalších polí nebo odstranit.

Začátek stránky

Přidání pole

Do skupiny v hlavním zdroji dat je možné přidat pole prvků nebo pole vlastnosti. Pole vlastnosti je rovněž možné přidat k již existujícímu poli prvků v hlavním zdroji dat. Nelze však přidat pole k poli vlastnosti.

Přidání pole do skupiny

 1. Pokud není zobrazeno Podokno úloh Datový zdroj, vyberte z nabídky Zobrazit příkaz Zdroj dat.

 2. Jestliže šablona formuláře používá více zdrojů dat, vyberte v seznamu Zdroj dat položku Hlavní.

 3. V podokně úloh Zdroj dat klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu, ke které chcete přidat pole a klepněte na příkaz Přidat v místní nabídce.

 4. Do pole název v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte název nového pole. Názvy musí začínat písmenem nebo podtržítka (_) a může obsahovat pouze alfanumerické znaky, podtržítka, spojovníky (--) a tečky (.). Názvy nesmí obsahovat mezery.

  Použijte název popisující obsah pole. Příklad: Máte-li pole obsahující částku nákladů, pojmenujte jej náklady.

 5. Ze seznamu Typ vyberte Pole (prvky) nebo Pole (vlastnost).

 6. Ze seznamu Typ dat vyberte typ dat, který chcete pro nové pole použít.

  Seznam typů dat pro pole

  Typ dat

  Použití

  Text

  Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

  Rich Text

  Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

  Whole Number

  Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje čísla bez desetinných hodnot.

  Desetinné číslo

  Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje čísla s desetinnými hodnotami.

  Pravda / Nepravda

  Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které může obsahovat pouze jednu ze dvou hodnot.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje kalendářní datum.

  Čas

  Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje časový údaj.

  Datum a čas

  Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje datum a časový údaj.

  Obrázek nebo přiložený soubor

  Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

  Custom

  Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

  This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

 7. Chcete-li zadat první hodnotu pole, která se zobrazí při prvním otevření formuláře, zadejte tuto hodnotu do textového pole Výchozí hodnota. Odkazy na další informace o nastavení výchozí hodnoty pole naleznete v části Viz také.

 8. Chcete-li vytvořit opakující se pole, zaškrtněte políčko Opakování.

 9. Vyžadovat, aby pole obsahovalo hodnotu, zaškrtněte políčko nesmí být prázdné. Pokud vyberete toto políčko, budou se žádnému ovládacímu prvku, který má vazbu na pole, které nemá hodnota zadaná do něho označeny červená hvězdička nebo červené čárkované ohraničení.

Přidání pole vlastností k poli prvků

Vzhledem k tomu, že pole vlastností lze pouze přidat k poli prvků, není seznam Typ v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu k dispozici.

 1. Pokud není zobrazeno Podokno úloh Datový zdroj, vyberte z nabídky Zobrazit příkaz Zdroj dat.

 2. Jestliže šablona formuláře používá více zdrojů dat, vyberte v seznamu Zdroj dat položku Hlavní.

 3. V podokně úloh Zdroj dat klepněte pravým tlačítkem myši na pole, ke kterému chcete přidat pole a klepněte na příkaz Přidat v místní nabídce.

 4. Do pole název v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte název nového pole. Názvy musí začínat písmenem nebo podtržítka (_) a může obsahovat pouze alfanumerické znaky, podtržítka, spojovníky (--) a tečky (.). Názvy nesmí obsahovat mezery.

  Použijte název popisující obsah pole. Příklad: Máte-li pole obsahující částku nákladů, pojmenujte jej náklady.

 5. Ze seznamu Typ dat vyberte typ dat, který chcete pro nové pole použít.

  Seznam typů dat pro pole

  Typ dat

  Použití

  Text

  Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje neformátovaný text.

  Celé číslo

  Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje čísla bez desetinných hodnot.

  Desetinné číslo

  Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje čísla s desetinnými hodnotami.

  Pravda / Nepravda

  Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které může obsahovat pouze jednu ze dvou hodnot.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje kalendářní datum.

  Čas

  Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje časový údaj.

  Datum a čas

  Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje datum a časový údaj.

  Obrázek nebo přiložený soubor

  Tento typ dat použijte pro pole prvků nebo vlastností, které obsahuje binární data, například obrázky.

  V této tabulce jsou uvedeny pouze nejobvyklejší typy dat XML používané v šablonách formulářů. V aplikaci Microsoft Office InfoPath je možné použít jakýkoliv typ dat standardu XML 1.0 dle doporučení konsorcia W3C. Chcete-li použít typ dat neuvedený v tabulce, je třeba extrahovat soubory šablony formuláře a upravit soubor schématu (XSD). Další informace o extrahování souborů šablony formuláře najdete v části Viz také.

 6. Chcete-li zadat první hodnotu pole, která se zobrazí při prvním otevření formuláře, zadejte tuto hodnotu do textového pole Výchozí hodnota. Odkazy na další informace o nastavení výchozí hodnoty pole naleznete v části Viz také.

 7. Chcete-li vytvořit opakující se pole, zaškrtněte políčko Opakování.

 8. Vyžadovat, aby pole obsahovalo hodnotu, zaškrtněte políčko nesmí být prázdné. Pokud vyberete toto políčko, budou se žádnému ovládacímu prvku, který má vazbu na pole, které nemá hodnota zadaná do něho označeny červená hvězdička nebo červené čárkované ohraničení.

Začátek stránky

Přidat skupinu

 1. Pokud není zobrazeno Podokno úloh Datový zdroj, vyberte z nabídky Zobrazit příkaz Zdroj dat.

 2. Jestliže šablona formuláře používá více zdrojů dat, vyberte v seznamu Zdroj dat položku Hlavní.

 3. V podokně úloh Zdroj dat klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu, ke které chcete přidat skupinu a klepněte na příkaz Přidat v místní nabídce.

 4. Do pole název v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte název nové skupiny. Názvy musí začínat písmenem nebo podtržítka (_) a může obsahovat pouze alfanumerické znaky, podtržítka, spojovníky (--) a tečky (.). Názvy nesmí obsahovat mezery.

  Použijte název popisující obsah skupiny. Příklad: Máte-li skupinu, která obsahuje rozpis detailů nákladů, lze ji pojmenovat RozpisNákladů.

 5. V seznamu Typ proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat skupinu, která může obsahovat jiné skupiny nebo pole, klepněte na příkaz Skupina.

  • Chcete-li přidat skupinu, která může obsahovat dvě a více skupin nebo polí, ale ve zobrazení formuláře se zobrazí pouze jedna z těchto skupin nebo polí, klepněte na příkaz Skupina (voleb).

 6. Chcete-li vytvořit opakující se skupinu, zaškrtněte políčko Opakování.

Začátek stránky

Přidání referenčního pole

Chcete-li použít název již existujícího pole pro pole v jiné skupině v šabloně, je možné vytvořit referenční pole. Při vytváření referenčního pole vytvoří aplikace InfoPath nové pole v šabloně formuláře, jehož vlastnosti jsou propojeny a sjednoceny s vlastnostmi původního pole, včetně názvu a typu dat. Z obou polí se stanou referenční pole a veškeré změny v jednom poli se automaticky zanesou i do pole druhého.

Poznámka: Dvě referenční pole nemohou být součástí stejné skupiny. Referenční pole je možné přidat pouze do skupiny. Referenční pole nelze přidat k jinému poli.

 1. Pokud není zobrazeno Podokno úloh Datový zdroj, vyberte z nabídky Zobrazit příkaz Zdroj dat.

 2. Jestliže šablona formuláře používá více zdrojů dat, vyberte v seznamu Zdroj dat položku Hlavní.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na pole, na kterém chcete založit referenční pole, a potom v místní nabídce vyberte příkaz Reference.

 4. V dialogovém okně Referenční pole nebo skupina vyberte skupinu, která má obsahovat nové referenční pole.

Začátek stránky

Přidání referenční skupiny

Chcete-li použít název již existující skupiny pro jinou skupinu v šabloně, je možné vytvořit referenční skupinu. Při vytváření referenční skupiny vytvoří aplikace InfoPath novou skupinu v šabloně formuláře, jejíž vlastnosti jsou propojeny a sjednoceny s vlastnostmi skupiny původní. Všechna pole první skupiny jsou duplikována do referenční skupiny. Z obou skupin se stanou referenční skupiny a veškeré změny v jedné skupině, včetně změn v polích této skupiny, se automaticky zanesou do skupiny druhé.

Poznámka: Dvě referenční skupiny nemohou být součástí stejné skupiny.

 1. Pokud není zobrazeno Podokno úloh Datový zdroj, vyberte z nabídky Zobrazit příkaz Zdroj dat.

 2. Jestliže šablona formuláře používá více zdrojů dat, vyberte v seznamu Zdroj dat položku Hlavní.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu, ve které chcete založit referenční skupinu, a potom v místní nabídce vyberte příkaz Reference.

 4. V dialogovém okně Referenční pole nebo skupina vyberte skupinu, která má obsahovat novou referenční skupinu.

Začátek stránky

Přesunutí pole nebo skupiny na jiné místo v hlavním zdroji dat

 1. Pokud není zobrazeno Podokno úloh Datový zdroj, vyberte z nabídky Zobrazit příkaz Zdroj dat.

 2. Jestliže šablona formuláře používá více zdrojů dat, vyberte v seznamu Zdroj dat položku Hlavní.

 3. V podokně úloh Zdroj dat klepněte pravým tlačítkem myši na pole nebo skupinu, kterou chcete přesunout, a proveďte některý z následujících kroků:

  • Chcete-li změnit pořadí pole nebo skupiny v rámci současné skupiny, klepněte na tlačítko Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů v místní nabídce.

  • Chcete-li pole nebo skupinu přesunout do nového pole nebo skupiny, klepněte v místní nabídce na příkaz Přesunout a v dialogovém okně Přesunout pole nebo skupinu vyberte nové umístění pole nebo skupiny.

Začátek stránky

Odstranění pole nebo skupiny

Poznámka: Odstranění pole nebo skupiny dojde k chybě v nějaké ovládací prvky v šabloně formuláře svázané do tohoto pole nebo skupiny. Kromě toho pokud již uživatelé vyplnili formuláře založené na šabloně formuláře, odstranění pole nebo skupiny mohou způsobit ztrátou dat v těchto formulářích.

 1. Pokud není zobrazeno Podokno úloh Datový zdroj, vyberte z nabídky Zobrazit příkaz Zdroj dat.

 2. Jestliže šablona formuláře používá více zdrojů dat, vyberte v seznamu Zdroj dat položku Hlavní.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu nebo pole, které chcete odstranit, a potom v místní nabídce vyberte příkaz Odstranit.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×