Přidání nebo odstranění sloupce v datovém listu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Aplikace Microsoft Office Access 2007 nabízí několik způsobů přidání nebo odebrání sloupců v datovém listu. Pro přidání nebo odebrání sloupců a nastavení datových typů pro tyto sloupce lze nyní použít zobrazení datového listu. Je také možné přidat pole z podokna úloh nebo otevřít podkladovou tabulku datového listu a přidat pole v návrhovém zobrazení. Toto téma vysvětluje, jak se uvedené metody používají.

Poznámka: V tomto tématu je vysvětleno, se provádějí některé, ne však všechny úkoly, které lze provádět v datovém listu.

Další informace o vytváření a používání datové listy naleznete v článku Otevření prázdného datového listu.

V tomto článku

Principy sloupců v datovém listu

Přidání sloupce pomocí zobrazení datového listu

Odebrat sloupce v zobrazení Datový list

Přidání sloupce v návrhovém zobrazení

Odebrat sloupce v návrhovém zobrazení

Principy přiřazování datových typů Access při zadávání informací

Nastavení datových typů nelze odvodit zobrazení Datový list

Principy sloupců v datových listech

Datový list je vizuální reprezentací informací obsažených v databázové tabulce nebo výsledků vrácených dotazem. Sloupec v datovém listu představuje totéž co pole v databázové tabulce. Když přidáte nebo odeberete sloupec z datového listu, přidáte nebo odeberete pole z podkladové tabulky datového listu. Jestliže toto pole obsahuje data, odstraníte také tyto informace.

Nové funkce pro práci se sloupci

Aplikace Office Access 2007 urychluje a usnadňuje přidání nebo odebrání pole tabulky, protože tyto úkoly je nyní možné provést v zobrazení datového listu. Všechny tabulky v zobrazení datového listu nyní standardně obsahují prázdný sloupec s nadpisem Přidat nové pole. Chcete-li přidat sloupec, zadejte data do první prázdné buňky pod záhlavím sloupce. Do prázdného sloupce můžete data také vložit. Pro přidání nebo odebrání sloupce již není nutné použít návrhové zobrazení, i když je to i nadále možné.

Kromě toho už musíte nastavit nejčastěji používaných datové typy pro nový sloupec. Ve výchozím nastavení polí v tabulce databáze musí obsahovat specifické typy dat, například text, kalendářní data a času, čísel atd. Datové typy se obvykle nastavit při návrhu tabulek pro databázi. Access však teď odvozeny většinu datových typů při prvním zadávání dat v novém sloupci. Pokud zadáte název v prvním poli novou tabulku, aplikace Access nastaví toto pole na datový typ Text. Jestliže vložit datum, nastaví se pole dat Datum a čas typ atd. Pokud vložíte kombinaci dat, jako jsou poštovní směrovací čísla z několika obsahují země, aplikace Access vybere datový typ, který je nejvhodnější uchování informací – obvykle datový typ Text. Další informace naleznete v části Principy přiřazování datových typů Access při zadávání informací, dál v tomto článku.

Poznámka: Zobrazení datového listu nelze použít pro všechny dostupné datové typy. Mějte také na paměti, že relační databáze se řídí sadou pravidel pro návrh.

Další informace o použití zobrazení Datový list a nastavení datových typů naleznete v článku Otevření prázdného datového listu. Pokud znáte není pravidla návrhu pro relační databáze, najdete v článku Základy návrhu databáze.

Tip: V aplikaci Access 2010 můžete přidat pole přetažením název pole z podokna Seznam polí.

V následujících oddílech jsou vysvětleny postupy pro přidání nebo odebrání sloupce v datových listech pomocí zobrazení datového listu a návrhového zobrazení.

Začátek stránky

Přidání sloupce pomocí zobrazení datového listu

V tomto oddílu je vysvětleno, jak se zobrazení datového listu používá pro přidání sloupce do datového listu, pojmenování sloupce a zadávání dat. Mějte na paměti, že při provádění tohoto postupu se přidávají nebo mění pole v podkladové tabulce datového listu.

 1. Přejděte v navigačním podokně na tabulku, ke které chcete přidat pole, a poklepejte na ni.

  Aplikace Access tabulku otevře v zobrazení datového listu.

 2. Přejděte na pravou nebo levou stranu datového listu (podle místního a jazykového nastavení systému Windows) a najděte prázdný sloupec.

  Ve výchozím nastavení je v záhlaví prázdného sloupce zobrazen text Přidat nové pole. Obrázek ukazuje typický vzhled prázdného sloupce.

  Nové pole v datovém listu

 3. Poklepejte na záhlaví sloupce a zadejte název nového pole.

  – nebo –

  Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a klepněte na příkaz Přejmenovat sloupec v místní nabídce. Potom zadejte název pole.

 4. Zadejte data do prvního prázdného řádku pod záhlavím.

  – nebo –

  Vložte do pole od první prázdné buňky jednu nebo několik informací.

  Uložte provedené změny.

  Aplikace Access nastaví pro pole datový typ podle vloženého typu dat. Zadáte-li například název, aplikace Access nastaví datový typ na Text.

  Další informace o jak Access nastaví datových typů naleznete v části Principy přiřazování datových typů Access při zadávání informací. Informace o ruční nastavení datových typů najdete v tématu Nastavení datové typy používané v zobrazení Datový list není odvodit, i dál v tomto článku.

Začátek stránky

Odebrání sloupce pomocí zobrazení datového listu

Než z datového listu odeberete sloupec, mějte na paměti tato důležitá fakta:

Odebrání sloupce v zobrazení datového listu

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce, který chcete odebrat.

 2. Klepněte na příkaz Odstranit sloupec v místní nabídce.

 3. Klepnutím na tlačítko Ano odstranění potvrďte. 

 4. Uložte provedené změny.

Začátek stránky

Přidání sloupce pomocí návrhového zobrazení

Znáte-li dřívější verze aplikace Access, pravděpodobně máte zkušenosti s používáním návrhového zobrazení. Tento nástroj se v aplikaci Office Access 2007 nezměnil. Návrhové zobrazení poskytuje větší pružnost než zobrazení datového listu, protože je možné nastavovat všechny dostupné datové typy a vytvářet vyhledávací pole, aniž by bylo nutné návrhové zobrazení opustit.

Přidání sloupce v návrhovém zobrazení

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  – nebo –

  Klepněte na příkaz Návrhové zobrazení na stavovém řádku aplikace Access.

 2. Ve sloupci Název pole vyberte prázdný řádek a zadejte název nového pole.

 3. Ve sloupci Datový typ vedle názvu nového pole vyberte datový typ pro nový sloupec.

 4. Uložte provedené změny.

Začátek stránky

Odebrání sloupce pomocí návrhového zobrazení

Pravidla pro odebrání sloupce v zobrazení datového listu platí i pro práci v návrhovém zobrazení. Odstraníte-li sloupec, ztratíte všechny data ve sloupci. Navíc, než je možné odstranit pole primárního klíče nebo vyhledávací pole, je nutné nejprve odstranit vztahy pro tato pole.

Další informace najdete v článcích Základy návrhu databáze, Přidání, nastavení, změna nebo odebrání primárního klíčea Přidání nebo změna vyhledávacího pole, která umožňuje uložit více hodnot

Odebrání sloupce v návrhovém zobrazení

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  – nebo –

  Klepněte na příkaz Návrhové zobrazení na stavovém řádku aplikace Access.

 2. Vyberte pole (řádek), které chcete odstranit.

 3. Na kartě Návrh klepněte ve skupiněNástroje na položku Odstranit řádky.

  – nebo –

  Stiskněte klávesu DELETE.

 4. Uložte provedené změny.

Začátek stránky

Principy přiřazování datových typů aplikací Access při zadávání informací

Vytvoříte-li prázdný datový list a poprvé zadáte do polí data, aplikace Access přiřadí každému poli určitý datový typ. V následující tabulce jsou uvedeny příklady dat, která můžete zadat, a datové typy, které budou polím automaticky přiřazeny.

Poznámka: Zadáním dat do pole nelze nastavit datové typy Příloha nebo Objekt OLE, ani povolit formát RTF.

Informace o nastavení těchto datových typů a povolit úpravy formátovaného textu naleznete v článku Otevření prázdného datového listu.

V následující tabulce je uvedeno, jak aplikace Access nastaví pro pole datový typ při zadání dat v zobrazení datového listu.

Zadáte-li:

Office Access 2007vytvoří pole datový typ:

Jan

Text

Blok textu nebo textu a čísel, který je delší než 256 znaků

Memo

Poznámka: V zobrazení datového listu nelze povolit formát RTF. Pokud navíc pro pole Poznámka povolíte vlastnost nazvanou Pouze přidat, aplikace Access ve výchozím nastavení skryje při umístění kurzoru do tohoto pole veškerý text.

Informace o povolení formát RTF naleznete v článku zadání nebo úpravy dat v ovládacím prvku nebo sloupci, který podporuje formát RTF.

http://www.contoso.com

Aplikace Access rozpoznává následující protokoly sítě Internet: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Poznámka: Aplikace Access rozpozná protokol a nastaví datový typ Hypertextový odkaz pouze v případě, že za povoleným názvem protokolu nenásleduje prázdný znak (například mezera nebo znak tabulátor).

Hypertextový odkaz

50000

Číslo (dlouhé celé číslo)

50 000

Číslo (dlouhé celé číslo)

50 000,99

Číslo (dvojitá přesnost)

50000,389

Číslo (dvojitá přesnost)

31.12.2006

Formáty data a času nastavené v místním a jazykovém nastavení systému Windows určují, jak aplikace Access formátuje data typu Datum a čas.

Ukázat nastavení nebo změna nastavení

V Windows Vista   

 1. Klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka a potom klikněte na Ovládací panely.

 2. Pokud používáte jako výchozí zobrazení v Ovládacích panelech, klikněte na hodiny, jazyk a oblast a potom klikněte na místní a jazykové nastavení.

  – nebo –

  Pokud používáte klasické zobrazení, poklikejte na položku místní a jazykové nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Místní a jazykové nastavení.

 3. Na kartě Formát klepněte na tlačítko Vlastní nastavení tohoto formátu.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 4. Klepněte na kartu obsahující nastavení, které chcete změnit, a proveďte změny. Chcete-li například změnit některé formáty čísel, klepněte na kartu Čísla a změňte požadované nastavení. Potřebujete-li pro některou možnost nápovědu, klepněte na tlačítko Nápověda (?) a potom na zvolenou možnost.

V systému Microsoft Windows XP (klasické zobrazení)   

 1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na příkaz Ovládací panely.

 2. V okně Ovládací panely poklepejte na zástupce Místní a jazykové nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Místní a jazykové nastavení.

 3. Ve skupinovém rámečku Standardy a formáty klepněte na tlačítko Vlastní nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 4. Klepněte na kartu obsahující nastavení, které chcete změnit, a proveďte změny. Chcete-li například změnit některé formáty čísel, klepněte na kartu Čísla a změňte požadované nastavení. Potřebujete-li pro některou možnost nápovědu, klepněte na tlačítko Nápověda (?) a potom na zvolenou možnost.

V systému Microsoft Windows XP (zobrazení podle kategorií)   

 1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na příkaz Ovládací panely.

  Zobrazí se ovládací panely.

 2. Klepněte na panel Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka.

  Otevře se dialogové okno Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka.

 3. Klepněte na položku Změnit formát čísel, data a času.

  Zobrazí se dialogové okno Místní a jazykové nastavení.

 4. Ve skupinovém rámečku Standardy a formáty klepněte na tlačítko Vlastní nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 5. Klepněte na kartu obsahující nastavení, které chcete změnit, a proveďte změny. Chcete-li například změnit některé formáty čísel, klepněte na kartu Čísla a změňte požadované nastavení. Potřebujete-li pro některou možnost nápovědu, klepněte na tlačítko Nápověda (?) a potom na zvolenou možnost.

.

Datum a čas

31. prosince 2006

Poznámka: Má-li aplikace Access odvodit datový typ Datum a čas, je nutné zadat nebo vložit více než jen název dne. Zadáte-li například „úterý“, aplikace Access vybere datový typ Text. Aby aplikace Access odvodila datový typ Datum a čas, je nutné zadat kromě dne také měsíc.

Datum a čas

10:50:23

Datum a čas

10:50 dop.

Datum a čas

17:50

Datum a čas

362,50 Kč

Aplikace Access rozpoznává symbol měny určený v Místním a jazykovém nastavení systému Windows.

Ukázat nastavení nebo změna nastavení

V Windows Vista   

 1. Klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka a na položku Ovládací panely.

 2. Pokud používáte jako výchozí zobrazení v Ovládacích panelech, klikněte na hodiny, jazyk a oblast a potom klikněte na místní a jazykové nastavení.

  – nebo –

  Pokud používáte klasické zobrazení, poklepejte na položku

  Místní a jazykové nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Místní a jazykové nastavení.

 3. V části formáty klikněte na Vlastní nastavení tohoto formátu.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 4. Klepněte na kartu Měna a v seznamu Symbol měny vyberte symbol, který chcete použít. Potřebujete-li pro některou možnost nápovědu, klepněte na tlačítko Nápověda (?) a potom na zvolenou možnost.

V systému Microsoft Windows XP (klasické zobrazení)   

 1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na příkaz Ovládací panely.

  Zobrazí se ovládací panely.

 2. Klepněte na ovládací panel Místní a jazykové nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Místní a jazykové nastavení.

 3. Ve skupinovém rámečku Standardy a formáty klepněte na tlačítko Vlastní nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 4. Klepněte na kartu Měna a v seznamu Symbol měny vyberte symbol, který chcete použít. Potřebujete-li pro některou možnost nápovědu, klepněte na tlačítko Nápověda (?) a potom na zvolenou možnost.

V systému Microsoft Windows XP (zobrazení podle kategorií)   

 1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na příkaz Ovládací panely.

  Zobrazí se ovládací panely.

 2. Klepněte na panel Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka.

  Otevře se dialogové okno Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka.

 3. Klepněte na položku Změnit formát čísel, data a času.

  Zobrazí se dialogové okno Místní a jazykové nastavení.

 4. Ve skupinovém rámečku standardy a formáty klikněte na Upravit. Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 5. Klepněte na kartu Měna a v seznamu Symbol měny vyberte symbol, který chcete použít. Potřebujete-li pro některou možnost nápovědu, klepněte na tlačítko Nápověda (?) a potom na zvolenou možnost.

Měna

21,75

Číslo (dvojitá přesnost)

123,00%

Číslo (dvojitá přesnost)

3,46E+03

Číslo (dvojitá přesnost)


Začátek stránky

Nastavení datových typů, které se v zobrazení datového listu neodvozují

Ve výchozím nastavení není možné provádět některé úkoly pomocí zobrazení datového listu:

 • Nelze nastavit datové typy Příloha nebo Objekt OLE zadáním nebo vložením dat do prázdné buňky.

 • Nelze povolit formát RTF pro pole typu Memo vložením dat. Chcete-li pro pole povolit formát RTF, musíte tuto možnost nastavit v návrhovém zobrazení.

V tomto oddílu je vysvětleno, jak se tyto úkoly provádějí.

Podrobnější informace o jednotlivých úkolech naleznete v článku Otevření prázdného datového listu.

Nastavení datových typů Objekt OLE a Příloha

 1. Vyberte v datovém listu prázdný sloupec, pokud již není vybrán (sloupec se záhlavím Přidat nové pole).

 2. Klepněte do prvního řádku (do prázdné buňky) pod záhlavím.

 3. Na kartě Datový list klepněte ve skupině Typ a formátování dat na šipku rozevíracího seznamu vedle položky Datový typ a vyberte typ dat.

  Seznam datových typů

 4. Uložte provedené změny.

Začátek stránky

Povolení formátu RTF pro pole typu Memo

Zobrazení datového listu lze použít pro přidání pole typu Memo do tabulky, pro povolení formátu RTF v tomto poli je však nutné použít návrhové zobrazení. V následujícím postupu je vysvětleno, jak se oba úkoly provádějí.

Přidání pole typu Memo do tabulky

 1. Vyberte v datovém listu prázdný sloupec, pokud již není vybrán (sloupec se záhlavím Přidat nové pole).

 2. Klepněte do prvního řádku (do prázdné buňky) pod záhlavím.

 3. Na kartě datový list, ve skupině datový typ a formátování, klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle Datový typ a pak vyberte datový typ

 4. Uložte provedené změny a pokračujte dalším postupem, ve kterém povolíte formát RTF.

Povolení formátu RTF pro pole typu Memo

 1. Přepněte tabulku ze zobrazení datového listu do návrhového zobrazení. Aplikace Access k tomu poskytuje několik způsobů:

  Používáte-li karty objektů, klepněte pravým tlačítkem myši na kartu pro otevřený datový list a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  – nebo –

  Klepněte na příkaz Návrhové zobrazení na stavovém řádku aplikace Access.

  – nebo –

  V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, základem v datovém listu a potom na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. V návrhovém zobrazení vyberte příslušné pole typu Memo.

 3. V podokně Vlastnosti pole na kartě Obecné klepněte na šipku v buňce vedle položky Formát textu a v seznamu vyberte položku Formát RTF.

  Zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete sloupec převést na formát RTF. Klepnutím na tlačítko Ano sloupec aktualizujete.

 4. Uložte provedené změny.

Začátek stránky

Převod sloupce na vyhledávací pole

Ve výchozím nastavení nelze zobrazení datového listu použít k převodu nového sloupce na vyhledávací pole. Pro uživatele, kteří s aplikací Access začínají: Ve vyhledávacím poli se zobrazuje seznam dat z jiného zdroje  - buď z tabulky, nebo ze seznamu položek. Ve výchozím nastavení používá Aplikace Access k zobrazení vyhledávaných dat rozevírací seznam, ve formuláři však může použít i seznam (který se neotvírá ani nezavírá). 

Je možné vytvářet dva druhy vyhledávacích polí  - seznamy založené na tabulce a seznamy hodnot. Seznam založený na tabulce používá dotaz k získání dat z jiné tabulky, seznam hodnot zobrazuje sadu pevně zadaných hodnot. Následující postup vysvětluje, jak se oba typy vyhledávacích polí vytvářejí.

Přidání vyhledávacího pole

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na podkladovou tabulku nového datového listu a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  – nebo –

  Na stavovém řádku aplikace Access klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  Tabulka se otevře v návrhovém zobrazení.

 2. Vyberte pole, které chcete převést na vyhledávací pole.

  – nebo –

  Klepněte do prvního prázdného řádku ve sloupci Název pole a zadejte název nového pole.

 3. Na kartě Návrh klepněte ve skupinovém rámečku Nástroje na položku Vyhledávací sloupec.

  – nebo –

  V návrhovém zobrazení klepněte ve sloupci Datový typ na šipku rozevíracího seznamu a vyberte položku Průvodce vyhledáváním.

  Spustí se Průvodce vyhledáváním.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vytvoření seznamu založeného na tabulce   

   1. Klepněte na přepínač Hodnoty pro vyhledávací sloupec načíst z tabulky nebo dotazu a klepněte na tlačítko Další.

   2. V části zobrazení vyberte možnost ze seznamu vyberte tabulku nebo dotaz a klikněte na tlačítko Další.
    Například pokud chcete použít hodnot z tabulky ve vyhledávacím poli, klikněte na tabulky. Pokud chcete použít dotaz, klikněte na dotazy. Pokud chcete zobrazit seznam všech tabulek a dotazů v databázi, klikněte na obou.

   3. Přesuňte pole, která se mají zobrazit ve vyhledávacím seznamu, z podokna Dostupná pole do podokna Vybraná pole a klepněte na tlačítko Další.

   4. Chcete-li, můžete nyní pro pole vybraná v předchozím kroku zvolit možnosti řazení. Pak klepněte na tlačítko Další.

   5. V tomto kroku průvodce můžete upravit šířku jednotlivých sloupců vyhledávacího seznamu. Pak klepněte na tlačítko Další.

   6. Do textového pole pod nadpisem Titulek pro vyhledávací sloupec můžete zadat název.

   7. Pokud chcete zaškrtněte políčko Povolit více hodnot.
    Tato možnost umožňuje vybrat a uložit více než jednu položku ze seznamu.

   8. Klikněte na Dokončit. Pokud Access zobrazí výzvu k uložení tabulky, klikněte na Ano.
    Aplikace access přidá vyhledávacího dotazu do nové tabulky. Ve výchozím nastavení zobrazení dotazem pole, které zadáte, iniciály hodnoty primárního klíče ze zdrojové tabulky. Aplikace Access klikněte nastaví datový typ pro vyhledávací pole podle datového typu pro pole primárního klíče zdrojové tabulky. Pokud pole primárního klíče v tabulce zdroj používá datový typ Automatické číslo, Access nastaví datový typ pro vyhledávací pole na datový typ číslo.

   9. Přepněte na zobrazení datového listu, klepněte na vyhledávací pole a vyberte položku v seznamu.

    nebo:

 5. Vytvoření seznamu založeného na hodnotách   

  1. Klepněte na přepínač Hodnoty zadá uživatel a klepněte na tlačítko Další.

  2. Do pole Počet sloupců zadejte číslo určující počet sloupců, které se mají zobrazit v seznamu. Klepněte do první prázdné buňky a zadejte hodnotu.

   Jakmile začnete zadávat první hodnotu, objeví se pod aktuální buňkou další prázdná buňka.

  3. Chcete-li zadat další hodnotu, přesuňte fokus pomocí klávesy TAB nebo kláves se šipkami do další buňky a zadejte další hodnotu.

  4. Tímto způsobem zadejte všechny požadované hodnoty seznamu a pak klepněte na tlačítko Další.

  5. Proveďte další krok průvodce a v posledním kroku můžete zadat název nového pole. Nakonec klepněte na tlačítko Dokončit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×