Office
Přihlásit se

Převedení poštovních schránek Exchange 2003 na uživatele s podporou pošty

Po dokončení fázované migrace převeďte poštovní schránky na uživatele pošty, aby se poštovní schránky mohly automaticky připojovat ke cloudovým poštovním schránkám.

Proč převádět poštovní schránky na uživatele pošty?

Pokud jste dokončili fázovanou migraci Exchange, při které jste migrovali místní poštovní schránky organizace z Exchange 2003 do Office 365, a teď chcete ke správě cloudových uživatelů místní organizace používat Active Directory, měli byste převést místní poštovní schránky na uživatele pošty (MEU).

V tomto článku najdete skript Windows PowerShellu, který shromažďuje informace z cloudových poštovních schránek, a skript Visual Basicu (VB), jehož spuštěním převedete poštovní schránky Exchange 2003 na uživatele pošty (MEU). Když tento skript spustíte, zkopírují se adresy proxy serveru z cloudové poštovní schránky do uživatele pošty (MEU), který je v Active Directory. Vlastnosti uživatele pošty (MEU) umožňují synchronizačnímu nástroji služby Azure Active Directory (DirSync) spojit uživatele pošty (MEU) s odpovídající cloudovou poštovní schránkou.

U migrační dávky se doporučuje převést místní poštovní schránky na uživatele pošty (MEU). Po dokončení fázované migrační dávky Exchange a vašem ověření úspěšné migrace všech poštovních schránek v dávce a po úvodní synchronizaci položek v poštovní schránce do cloudu převeďte poštovní schránky v migrační dávce na uživatele pošty (MEU).

Powershellový skript, který shromažďuje data z cloudových poštovních schránek

Následující skripty můžete použít ke shromažďování informací o cloudových poštovních schránkách a k převedení poštovních schránek Exchange 2007 na uživatele pošty (MEU).

Následující skript shromažďuje informace z cloudových poštovních schránek a ukládá je do souboru CSV. Tento skript spusťte jako první.

Následující skript zkopírujte do souboru .txt. Tento soubor uložte jako ExportO365UserInfo.ps1.

Param($migrationCSVFileName = "migration.csv")
function O365Logon
{
#Check for current open O365 sessions and allow the admin to either use the existing session or create a new one
$session = Get-PSSession | ?{$_.ConfigurationName -eq 'Microsoft.Exchange'}
if($session -ne $null)
{
$a = Read-Host "An open session to Office 365 already exists. Do you want to use this session? Enter y to use the open session, anything else to close and open a fresh session."
if($a.ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Using existing Office 365 Powershell Session." -ForeGroundColor Green
return
}
$session | Remove-PSSession
}
Write-Host "Please enter your Office 365 credentials" -ForeGroundColor Green
$cred = Get-Credential
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$importresults = Import-PSSession $s
}

function Main
{

#Verify the migration CSV file exists
if(!(Test-Path $migrationCSVFileName))
{
Write-Host "File $migrationCSVFileName does not exist." -ForegroundColor Red
Exit
}

#Import user list from migration.csv file
$MigrationCSV = Import-Csv $migrationCSVFileName

#Get mailbox list based on email addresses from CSV file
$MailBoxList = $MigrationCSV | %{$_.EmailAddress} | Get-Mailbox
$Users = @()

#Get LegacyDN, Tenant, and On-Premise Email addresses for the users
foreach($user in $MailBoxList)
{
$UserInfo = New-Object System.Object

$CloudEmailAddress = $user.EmailAddresses | ?{($_ -match 'onmicrosoft') -and ($_ -cmatch 'smtp:')}
if ($CloudEmailAddress.Count -gt 1)
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress[0].ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
Write-Host "$user returned more than one cloud email address. Using $CloudEmailAddress" -ForegroundColor Yellow
}
else
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress.ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
}

$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyExchangeDN -Value $user.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $user.PrimarySMTPAddress.ToString()

$Users += $UserInfo
}

#Check for existing csv file and overwrite if needed
if(Test-Path ".\cloud.csv")
{
$delete = Read-Host "The file cloud.csv already exists in the current directory. Do you want to delete it? Enter y to delete, anything else to exit this script."
if($delete.ToString().ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Deleting existing cloud.csv file" -ForeGroundColor Red
Remove-Item ".\cloud.csv"
}
else
{
Write-Host "Will NOT delete current cloud.csv file. Exiting script." -ForeGroundColor Green
Exit
}
}
$Users | Export-CSV -Path ".\cloud.csv" -notype
(Get-Content ".\cloud.csv") | %{$_ -replace '"', ''} | Set-Content ".\cloud.csv" -Encoding Unicode
Write-Host "CSV File Successfully Exported to cloud.csv" -ForeGroundColor Green

}

O365Logon
Main

Následující skript VisualBasicu převede místní poštovní schránky Exchange 2003 na uživatele pošty (MEU). Tento skript spusťte až po spuštění skriptu, který shromažďuje informace z cloudových poštovních schránek.

Následující skript zkopírujte do souboru .txt. Tento soubor uložte jako Exchange2003MBtoMEU.vbs.

'Globals/Constants
Const ADS_PROPERTY_APPEND = 3

Dim UserDN
Dim remoteSMTPAddress
Dim remoteLegacyDN
Dim domainController
Dim csvMode
csvMode = FALSE
Dim csvFileName
Dim lastADLookupFailed


Class UserInfo
public OnPremiseEmailAddress
public CloudEmailAddress
public CloudLegacyDN
public LegacyDN
public ProxyAddresses
public Mail
public MailboxGUID
public DistinguishedName

Public Sub Class_Initialize()
Set ProxyAddresses = CreateObject("Scripting.Dictionary")
End Sub
End Class

'Command Line Parameters
If WScript.Arguments.Count = 0 Then
'No parameters passed
WScript.Echo("No parameters were passed.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 And WScript.Arguments.Count = 2 Then
WScript.Echo("Missing DC Name.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 Then
'CSV Mode
csvFileName = WScript.Arguments(1)
domainController = WScript.Arguments(2)
csvMode = TRUE
WScript.Echo("CSV mode detected. Filename: " & WScript.Arguments(1) & vbCrLf)
ElseIf wscript.Arguments.Count <> 4 Then
'Invalid Arguments
WScript.Echo WScript.Arguments.Count
Call ShowHelp()
Else
'Manual Mode
UserDN = wscript.Arguments(0)
remoteSMTPAddress = wscript.Arguments(1)
remoteLegacyDN = wscript.Arguments(2)
domainController = wscript.Arguments(3)
End If

Main()

'Main entry point
Sub Main

'Check for CSV Mode
If csvMode = TRUE Then
UserInfoArray = GetUserInfoFromCSVFile()
Else
WScript.Echo "Manual Mode Detected" & vbCrLf
Set info = New UserInfo
info.CloudEmailAddress = remoteSMTPAddress
info.DistinguishedName = UserDN
info.CloudLegacyDN = remoteLegacyDN
ProcessSingleUser(info)
End If

End Sub

'Process a single user (manual mode)
Sub ProcessSingleUser(ByRef UserInfo)

userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & UserInfo.DistinguishedName
WScript.Echo "Processing user " & userADSIPath
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)
proxyCounter = 1
For Each address in MyUser.Get("proxyAddresses")
UserInfo.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
UserInfo.OnPremiseEmailAddress = GetPrimarySMTPAddress(UserInfo.ProxyAddresses)
UserInfo.Mail = MyUser.Get("mail")
UserInfo.MailboxGUID = MyUser.Get("msExchMailboxGUID")
UserInfo.LegacyDN = MyUser.Get("legacyExchangeDN")
ProcessMailbox(UserInfo)

End Sub

'Populate user info from CSV data
Function GetUserInfoFromCSVFile()

CSVInfo = ReadCSVFile()
For i = 0 To (UBound(CSVInfo)-1)
lastADLookupFailed = false
Set info = New UserInfo
info.CloudLegacyDN = Split(CSVInfo(i+1), ",")(0)
info.CloudEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(1)
info.OnPremiseEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(2)
WScript.Echo "Processing user " & info.OnPremiseEmailAddress
WScript.Echo "Calling LookupADInformationFromSMTPAddress"
LookupADInformationFromSMTPAddress(info)
If lastADLookupFailed = false Then
WScript.Echo "Calling ProcessMailbox"
ProcessMailbox(info)
End If
set info = nothing
Next

End Function

'Populate user info from AD
Sub LookupADInformationFromSMTPAddress(ByRef info)

'Lookup the rest of the info in AD using the SMTP address
Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
strDomain = objRootDSE.Get("DefaultNamingContext")
Set objRootDSE = nothing
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
objConnection.Open "Active Directory Provider"
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
BaseDN = "<LDAP://" & domainController & "/" & strDomain & ">"
adFilter = "(&(proxyAddresses=SMTP:" & info.OnPremiseEmailAddress & "))"
Attributes = "distinguishedName,msExchMailboxGUID,mail,proxyAddresses,legacyExchangeDN"
Query = BaseDN & ";" & adFilter & ";" & Attributes & ";subtree"
objCommand.CommandText = Query
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
On Error Resume Next
Set objRecordSet = objCommand.Execute

'Handle any errors that result from the query
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error encountered on query " & Query & ". Skipping user."
lastADLookupFailed = true
return
End If

'Handle zero or ambiguous search results
If objRecordSet.RecordCount = 0 Then
WScript.Echo "No users found for address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf objRecordSet.RecordCount > 1 Then
WScript.Echo "Ambiguous search results for email address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf Not objRecordSet.EOF Then
info.LegacyDN = objRecordSet.Fields("legacyExchangeDN").Value
info.Mail = objRecordSet.Fields("mail").Value
info.MailboxGUID = objRecordSet.Fields("msExchMailboxGUID").Value
proxyCounter = 1
For Each address in objRecordSet.Fields("proxyAddresses").Value
info.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
info.DistinguishedName = objRecordSet.Fields("distinguishedName").Value
objRecordSet.MoveNext
End If

objConnection = nothing
objCommand = nothing
objRecordSet = nothing
On Error Goto 0

End Sub

'Populate data from the CSV file
Function ReadCSVFile()

'Open file
Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTextFile = objFS.OpenTextFile(csvFileName, 1, false, -1)

'Loop through each line, putting each line of the CSV file into an array to be returned to the caller
counter = 0
Dim CSVArray()
Do While NOT objTextFile.AtEndOfStream
ReDim Preserve CSVArray(counter)
CSVArray(counter) = objTextFile.ReadLine
counter = counter + 1
Loop

'Close and return
objTextFile.Close
Set objTextFile = nothing
Set objFS = nothing
ReadCSVFile = CSVArray

End Function

'Process the migration
Sub ProcessMailbox(User)

'Get user properties
userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & User.DistinguishedName
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)

'Add x.500 address to list of existing proxies
existingLegDnFound = FALSE
newLegDnFound = FALSE

'Loop through each address in User.ProxyAddresses
For i = 1 To User.ProxyAddresses.Count
If StrComp(address, "x500:" & User.LegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.LegacyDN & " already exists"
existingLegDNFound = true
End If
If StrComp(address, "x500:" & User.CloudLegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.CloudLegacyDN & " already exists"
newLegDnFound = true
End If
Next

'Add existing leg DN to proxy list
If existingLegDnFound = FALSE Then
WScript.Echo "Adding existing legacy DN " & User.LegacyDN & " to proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.LegacyDN)
End If

'Add new leg DN to proxy list
If newLegDnFound = FALSE Then
'Add new leg DN to proxy addresses
WScript.Echo "Adding new legacy DN " & User.CloudLegacyDN & " to existing proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.CloudLegacyDN)
End If

'Dump out new list of addresses
WScript.Echo "Original proxy addresses updated count: " & User.ProxyAddresses.Count
For i = 1 to User.ProxyAddresses.Count
WScript.Echo " proxyAddress " & i & ": " & User.ProxyAddresses(i)
Next

'Delete the Mailbox
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailboxStore object"
Set Mailbox = MyUser
Wscript.Echo "Deleting Mailbox"
On Error Resume Next
Mailbox.DeleteMailbox

'Handle any errors deleting the mailbox
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error " & Err.number & ". Skipping User." & vbCrLf & "Description: " & Err.Description & vbCrLf
Exit Sub
End If
On Error Goto 0

'Save and continue
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refeshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo
Set Mailbox = nothing

'Mail Enable the User
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailRecipient"
Set MailUser = MyUser
WScript.Echo "Mail Enabling user using targetAddress " & User.CloudEmailAddress
MailUser.MailEnable User.CloudEmailAddress
WScript.Echo "Disabling Recipient Update Service for user"
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "msExchPoliciesExcluded", Array("{26491CFC-9E50-4857-861B-0CB8DF22B5D7}")
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refreshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo

'Add Legacy DN back on to the user
WScript.Echo "Writing legacyExchangeDN as " & User.LegacyDN
MyUser.Put "legacyExchangeDN", User.LegacyDN

'Add old proxies list back on to the MEU
WScript.Echo "Writing proxyAddresses back to the user"
For j=1 To User.ProxyAddresses.Count
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "proxyAddresses", Array(User.ProxyAddresses(j))
MyUser.SetInfo
MyUser.GetInfo
Next

'Add mail attribute back on to the MEU
WScript.Echo "Writing mail attribute as " & User.Mail
MyUser.Put "mail", User.Mail

'Add msExchMailboxGUID back on to the MEU
WScript.Echo "Converting mailbox GUID to writable format"
Dim mbxGUIDByteArray
Call ConvertHexStringToByteArray(OctetToHexString(User.MailboxGUID), mbxGUIDByteArray)
WScript.Echo "Writing property msExchMailboxGUID to user object with value " & OctetToHexString(User.MailboxGUID)
MyUser.Put "msExchMailboxGUID", mbxGUIDByteArray

WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Migration Complete!" & vbCrLf

End Sub

'Returns the primary SMTP address of a user
Function GetPrimarySMTPAddress(Addresses)
For Each address in Addresses
If Left(address, 4) = "SMTP" Then GetPrimarySMTPAddress = address
Next
End Function

'Converts Hex string to byte array for writing to AD
Sub ConvertHexStringToByteArray(ByVal strHexString, ByRef pByteArray)

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Stream = CreateObject("ADODB.Stream")

Temp = FSO.GetTempName()
Set TS = FSO.CreateTextFile(Temp)

For i = 1 To (Len (strHexString) -1) Step 2
TS.Write Chr("&h" & Mid (strHexString, i, 2))
Next

TS.Close

Stream.Type = 1
Stream.Open
Stream.LoadFromFile Temp

pByteArray = Stream.Read

Stream.Close
FSO.DeleteFile Temp

Set Stream = nothing
Set FSO = Nothing

End Sub

'Converts raw bytes from AD GUID to readable string
Function OctetToHexString (arrbytOctet)

OctetToHexStr = ""
For k = 1 To Lenb (arrbytOctet)
OctetToHexString = OctetToHexString & Right("0" & Hex(Ascb(Midb(arrbytOctet, k, 1))), 2)
Next

End Function

Sub ShowHelp()

WScript.Echo("This script runs in two modes, CSV Mode and Manual Mode." & vbCrLf & "CSV Mode allows you to specify a CSV file from which to pull user names." & vbCrLf& "Manual mode allows you to run the script against a single user.")
WSCript.Echo("Both modes require you to specify the name of a DC to use in the local domain." & vbCrLf & "To run the script in CSV Mode, use the following syntax:")
WScript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs -c x:\csv\csvfilename.csv dc.domain.com")
WScript.Echo("To run the script in Manual Mode, you must specify the users AD Distinguished Name, Remote SMTP Address, Remote Legacy Exchange DN, and Domain Controller Name.")
WSCript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs " & chr(34) & "CN=UserName,CN=Users,DC=domain,DC=com" & chr(34) & " " & chr(34) & "user@cloudaddress.com" & chr(34) & " " & chr(34) & "/o=Cloud Org/ou=Cloud Site/ou=Recipients/cn=CloudUser" &
chr(34) & " dc.domain.com")
WScript.Quit

End Sub

Co tyto skripty dělají?

ExportO365UserInfo.ps1

Tento skript prostředí Windows PowerShell spustíte v cloudové organizaci, abyste shromáždili informace o cloudových poštovních schránkách, které jste migrovali při fázované migraci Exchange. Ke zúžení rozsahu dávky uživatelů skript používá soubor CSV. Doporučuje se použít stejný migrační soubor CSV, jaký jste použili k migraci dávky uživatelů.

Když spustíte skript ExportO365UserInfo:

 • Z cloudových poštovních schránek se shromáždí následující vlastnosti uživatelů uvedených ve vstupním souboru CSV:

  • primární adresa SMTP,

  • primární adresa SMTP odpovídající místní poštovní schránky,

  • další adresy proxy serveru cloudové poštovní schránky,

  • LegacyExchangeDN.

 • Shromážděné vlastnosti se uloží do souboru CSV, který má název Cloud.csv.

Exchange2003MBtoMEU.vbs

Toto je skript Visual Basicu, který spustíte v místní organizaci Exchange 2003 a který převede poštovní schránky na uživatele pošty (MEU). Skript používá soubor Cloud.csv, který je výstupem skriptu ExportO365UserInfo.

Spuštěný skript Exchange2003MBtoMEU.vbs provede pro každou poštovní schránku uvedenou ve výstupním souboru CSV tyto akce:

 • Shromáždí informace ze vstupního souboru CSV a z místní poštovní schránky.

 • Vytvoří seznam proxy adres místních a cloudových poštovních schránek, které přidá uživateli pošty (MEU).

 • Odstraní místní poštovní schránku.

 • Vytvoří uživatele pošty (MEU) a vyplní následující vlastnosti:

  • legacyExchangeDN – hodnota z místní poštovní schránky.

  • mail – primární SMTP cloudové poštovní schránky.

  • msExchMailboxGuid – hodnota z místní poštovní schránky.

  • proxyAddresses – hodnoty z místní i cloudové poštovní schránky.

  • targetAddress –-přečte se z místní poštovní schránky. Hodnota je primární SMTP cloudové poštovní schránky.

   Důležité informace: Pokud chcete povolit přesun z Office 365 do Exchange 2003, musíte nahradit hodnotu msExchMailboxGuid uživatele pošty (MEU) identifikátorem GUID cloudové poštovní schránky. Když chcete získat identifikátory GUID poštovních schránek ve vaší cloudové organizaci a uložit je do souboru CSV, spusťte následující příkaz PowerShellu:

   Get-Mailbox | Select PrimarySmtpAddress, Guid | Export-csv -Path .\guid.csv

   Tento příkaz extrahuje primární adresu SMTP a identifikátor GUID všech cloudových poštovních schránek do souboru guid.csv, který pak uloží do aktuálního adresáře.

Místo vstupního souboru CSV můžete k převodu dávky poštovních schránek použít skript Exchange2003MBtoMEU.vbs, který postupně převede jednotlivé poštovní schránky (pokud ho spustíte v ručním režimu). Pokud chcete tento skript použít, bude potřeba zadat následující vstupní parametry:

 • rozšiřující název (DN) místní poštovní schránky,

 • primární adresu SMTP cloudové poštovní schránky,

 • původní rozšiřující název (DN) cloudové poštovní schránky v Exchangi,

 • název řadiče domény v organizaci Exchange 2003.

Postup převodu místních poštovních schránek na uživatele pošty (MEU)

 1. V cloudové organizaci spusťte skript ExportO365UserInfo. Jako vstupní soubor migrační dávky použijte soubor CSV. Skript vytvoří soubor CSV pojmenovaný Cloud.csv.

  .\ExportO365UserInfo.ps1 <CSV input file>

  Příklady:

  .\ExportO365UserInfo.ps1 .\MigrationBatch1.csv

  V tomto příkladu se předpokládá, že skript i vstupní soubor CSV jsou ve stejném adresáři.

 2. Zkopírujte skript Exchange2003MBtoMEU.vbs a soubor Cloud.csv do stejného adresáře v místní organizaci.

 3. V místní organizaci spusťte následující příkaz:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv <FQDN of on-premises domain controller>

  Příklady:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv DC1.contoso.com

  Pokud chcete skript spustit v ručním režimu, zadejte následující příkaz. Hodnoty oddělte mezerami.

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “<DN of on-premises mailbox>” “
  <Primary SMTP of cloud mailbox>” “<ExchangeLegacyDN of cloud mailbox>”
  <FQDN of on-premises domain controller>

  Příklady:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “CN=Ann Beebe,
  CN=Users,DC=contoso,DC=com”
  “annb@contoso.onmicrosoft.com” “/o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=d808d014cec5411ea6de1f70cc116e7b-annb” DC1.contoso.com
 4. Zkontrolujte vytvoření nových uživatelů pošty (MEU). V Active Directory v nabídce Uživatelé a počítače postupujte takto:

  1. Klikněte na Akce > Najít.

  2. Klikněte na kartu Exchange.

  3. Vyberte Zobrazit jenom příjemce Exchange a pak vyberte Uživatelé s externí e-mailovou adresou.

  4. Klikněte na Najít.

  Poštovní schránky převedené na uživatele pošty (MEU) jsou pod Výsledky hledání.

 5. Použijte nabídku Uživatelé a počítače služby Active Directory, editor ADSI nebo program Ldp.exe a ověřte, že se do následujících vlastností uživatele pošty (MEU) doplnily správné informace.

  • legacyExchangeDN

  • mail

  • msExchMailboxGuid*

  • proxyAddresses

  • targetAddress

  * Jak jsme si už vysvětlili, ponechá si skript Exchange2003MBtoMEU.vbs hodnotu msExchMailboxGuid z místní poštovní schránky. Pokud chcete povolit přesun z Office 365 do Exchange 2003, musíte nahradit hodnotu vlastnosti msExchMailboxGuid u uživatele pošty (MEU) identifikátorem GUID cloudové poštovní schránky.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×