Přepínání mezi různými sadami hodnot pomocí scénářů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Scénář je sada hodnot, které jsou uloženy v aplikaci Microsoft Office Excel a které lze na listu automaticky nahradit. Je možné vytvořit a uložit různé skupiny hodnot jako scénáře na listu a následným přepínáním mezi těmito scénáři zobrazit různé výsledky.

Pokud má několik uživatelů specifické informace, které chcete použít ve scénářích, můžete informace shromáždit v samostatných sešitech a následně scénáře z více sešitů sloučit do jednoho.

Jakmile budete mít všechny potřebné scénáře, můžete vytvořit souhrnnou zprávu scénářů, která bude obsahovat informace ze všech scénářů.

V tomto článku:

Přehled

Vytvoření scénáře

Zobrazení scénáře

Sloučení scénářů

Vytvoření zprávy scénáře

Přehled

Scénáře jsou součástí sady příkazů, kterým se říká nástroje citlivostní analýzy. Při používání scénářů provádíte citlivostní analýzu.

Citlivostní analýza je proces změny hodnot v buňkách s cílem zjistit, jak tyto změny ovlivní výstup vzorců na listu. Pomocí scénářů můžete vytvářet a ukládat různé sady hodnot a přepínat mezi nimi. Můžete také vytvořit souhrnnou zprávu scénářů, která slučuje všechny scénáře v jednom listě. Můžete například vytvořit několik různých scénářů rozpočtů porovnávajících různé možné příjmy a výdaje a potom vytvořit zprávu, která vám umožní porovnat jednotlivé scénáře.

Typy citlivostní analýzy:    V aplikaci Excel jsou k dispozici tři typy nástrojů citlivostní analýzy: scénáře, tabulky dat a hledání řešení. Scénáře a tabulky dat určují možné výsledky na základě sady vstupních hodnot a projektu. Hledání řešení se liší od scénářů a tabulek dat tím, že naopak umožňuje z výsledků a projektů určit možné vstupní hodnoty, které by k danému výsledku mohly vést.

Podobně jako tabulky dat umožňují scénáře prozkoumat sadu možných výsledků. Na rozdíl od tabulek dat lze scénáře z různých listů a sešitů slučovat. Scénáře umožňují snadno shromažďovat data o možných výsledcích z různých zdrojů a následně data sloučit.

Každý scénář může obsahovat až 32 hodnot proměnných. Chcete-li analyzovat více než 32 hodnot a hodnoty představují pouze jednu nebo dvě proměnné, můžete použít tabulky dat. Ačkoli je tabulka dat omezena pouze na 2 proměnné (1 pro vstupní buňku na řádku a 1 pro vstupní buňku ve sloupci), může zahrnovat libovolný požadovaný počet různých hodnot proměnných. Scénář může obsahovat maximálně 32 různých hodnot, lze však vytvořit libovolný počet scénářů.

Informace o dalších nástrojích citlivostní analýzy naleznete v části Viz také.

Základní scénáře

Vytvoření scénářů:     Předpokládejme například, že chcete vytvořit rozpočet, ale nejste si jisti výnosy. Pomocí scénářů můžete pro výnosy definovat různé možné hodnoty a potom mezi různými scénáři přepínat a provést citlivostní analýzy.

Poznámka: Tato část vysvětluje, jak používat scénáře, a zobrazuje ukázková data a výsledky použití scénářů používajících data. Neobsahuje podrobné pokyny. Podrobné pokyny naleznete v části Vytvoření scénáře dále v tomto článku.

Předpokládejme například, že nejpesimističtější scénář rozpočtu počítá s hrubými výnosy ve výši 50 000 USD a náklady na prodané zboží ve výši 13 200 USD, což znamená, že zůstává hrubý zisk ve výši 36 800 USD. Chcete-li definovat tuto sadu hodnot jako scénář, nejprve zadáte hodnoty do listu, jak je vidět na následujícím obrázku:

1. Měnící se buňky mají hodnoty, které zadáte.

2. na výsledek buňka obsahuje vzorec, který je založený na měněné buňky (na tomto obrázku = B1 B2).

Pomocí dialogového okna Správce scénářů můžete uložit tyto hodnoty jako scénář, pojmenovat scénář jako Nejhorší varianta a zadat, že buňky B1 a B2 jsou hodnoty, které se mezi scénáři mění.

Poznámka: Přestože tento příklad obsahuje pouze dvě měnící se buňky (B1 a B2), může scénář obsahovat až 32 buněk.

Nyní předpokládejme, že máte nejoptimističtější scénář rozpočtu s hrubými výnosy ve výši 150 000 USD a náklady na prodej zboží ve výši 26 000 USD, což znamená, že vám zůstává hrubý zisk ve výši 124 000 USD. Za účelem definování této sady hodnot jako scénáře vytvoříte další scénář, pojmenujete ho Nejlepší varianta a zadáte jiné hodnoty pro buňku B1 (150 000) a pro buňku B2 (26 000). Vzhledem k tomu, že hrubý zisk (buňka B3) je vzorec – rozdíl mezi výnosy (B1) a náklady (B2) – není nutné pro scénář Nejlepší varianta buňku B3 měnit.

Po uložení je scénář k dispozici v seznamu scénářů, které lze použít v citlivostních analýzách. Při hodnotách z předchozího obrázku dojde při zvolení zobrazení scénáře Nejlepší varianta k tomu, že se hodnoty v listu změní na hodnoty na následujícím obrázku:

1. Měnící se buňky

2. Výsledná buňka

Sloučení scénářů:    V některých případech budete mít všechny informace nutné k vytvoření všech scénářů, které chcete vzít v úvahu, v jednom listě nebo sešitě. Informace scénářů také můžete shromáždit i z jiných zdrojů. Předpokládejme například, že budete chtít vytvořit rozpočet pro větší společnost. Můžete shromáždit scénáře z různých oddělení, například ze mzdového, provozního, marketingového a právního, protože každý z těchto zdrojů má jiné informace k vytváření scénářů.

Tyto scénáře můžete zahrnout do jednoho listu pomocí příkazu Sloučit. Každý zdroj může poskytovat libovolný počet měnících se hodnot buněk. Můžete například chtít, aby každé oddělení zadávalo odhady výdajů. Odhady výnosů však můžete potřebovat jen od některých z nich.

Při shromažďování různých scénářů z různých zdrojů byste měli použít stejnou strukturu buněk v každém sešitě. Například výnosy se mohou vždy zobrazovat v buňce B2 a výdaje v buňce B3. Pokud použijete jiné struktury pro scénáře z různých zdrojů, může být obtížné výsledky sloučit.

Tip: Zvažte možnost, že nejdříve vytvoříte scénář sami a potom kolegům odešlete kopii sešitu obsahujícího scénář. Lze tak snadněji zajistit, aby byly všechny scénáře strukturovány stejným způsobem.

Zprávy scénáře:     Chcete-li porovnat několik scénářů, můžete vytvořit zprávu s jejich souhrnem na jedné stránce. V této zprávě může být uveden seznam scénářů vedle sebe nebo jejich souhrn v Kontingenční tabulka. Zpráva se souhrnem scénářů založená na předchozích dvou příkladech scénářů by vypadala takto:

Poznámka: Ve výchozím nastavení používá souhrnná zpráva k identifikaci měnících se buněk a buněk výsledků odkazy na buňky. Pro tento příklad byly pro tyto buňky vytvořeny názvy, aby byla souhrnná zpráva lépe čitelná. Jestliže vytvoříte názvy buněk před spuštěním souhrnné zprávy, bude zpráva místo odkazů na buňky obsahovat názvy.

Na konci souhrnné zprávy se zobrazí poznámka vysvětlující, že sloupec Aktuální hodnoty představuje hodnoty měnících se buněk v době vytvoření zprávy se souhrnem scénářů a že buňky, které byly pro každý scénář změněny, jsou zvýrazněny šedě.

Další informace o vytvoření zprávy se souhrnem scénářů naleznete v části Vytvoření zprávy scénáře.

Začátek stránky

Vytvoření scénáře

Před vytvořením scénáře byste již v listě měli mít počáteční sadu hodnot. Aby byly zprávy se souhrnem scénářů snadněji čitelné, měli byste také zvážit, zda nebude vhodné buňky, které budete chtít ve scénářích používat, pojmenovat. Nápovědu k pojmenovávání buněk naleznete v tématu Použití názvů při vysvětlení vzorců.

 1. Na kartě Data klepněte ve skupinovém rámečku Datové nástroje na položku Citlivostní analýza a potom na tlačítko Správce scénářů.

 2. Klepněte na tlačítko Přidat.

 3. Do textového pole Název scénáře zadejte název scénáře.

 4. Do textového pole Měněné buňky zadejte odkazy na buňky, které chcete uvést ve scénáři. Pokud chcete například zjistit, jak změny hodnot v buňkách B1 a B2 ovlivní výsledek vzorce založených na těchto buňkách, zadejte hodnoty B1,B2.

  Poznámka: Chcete-li u měnících se buněk zachovat počáteční hodnoty, přidejte scénář používající tyto hodnoty buněk ještě před vytvořením dalších scénářů, které budou používat jiné hodnoty.

 5. Ve skupinovém rámečku Zámek vyberte požadované možnosti.

  Poznámka: Tyto možnosti se vztahují pouze na chráněné listy. Další informace o chráněných listech naleznete v části Viz také.

  • Výběrem možnosti Neumožnit změny lze zabránit úpravám scénáře, pokud je list chráněn.

  • Výběrem možnosti Skrytý lze zabránit zobrazení scénáře, pokud je list chráněn.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

 7. V dialogovém okně Hodnoty scénáře zadejte hodnoty, které chcete v daném scénáři použít pro měnící se buňky.

 8. Klepnutím na tlačítko OK vytvořte scénář.

 9. Jestliže chcete přidat další scénáře, opakujte kroky 2 až 8. Po vytvoření scénářů klepněte na tlačítko OK a potom v dialogovém okně Správce scénářů na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Zobrazení scénáře

Při zobrazení scénáře přepnete na sadu hodnot, které jsou uloženy jako součást daného scénáře. Hodnoty scénáře se kromě buněk výsledků zobrazují v buňkách, které se u jednotlivých scénářů mění. Například při použití předchozích scénářů se v případě, že zobrazíte scénář Nejlepší varianta, v buňce B1 zobrazí číslo 150000, v buňce B2 se zobrazí číslo 26000 a v buňce B3 se zobrazí číslo 124000.

 1. Na kartě Data klepněte ve skupinovém rámečku Datové nástroje na položku Citlivostní analýza a potom na tlačítko Správce scénářů.

 2. Klepněte na název scénáře, který chcete zobrazit.

 3. Klepněte na tlačítko Zobrazit.

  Poznámka: Po zavření dialogového okna Správce scénářů zůstanou hodnoty zobrazené z posledního scénáře na listu. Jestliže jste uložili počáteční hodnoty jako scénář, můžete tyto hodnoty zobrazit před zavřením dialogového okna Správce scénářů.

Začátek stránky

Sloučení scénářů

 1. Vyberte list, ve kterém jsou uloženy výsledky sloučených scénářů.

 2. Na kartě Data klepněte ve skupinovém rámečku Datové nástroje na položku Citlivostní analýza a potom na tlačítko Správce scénářů.

 3. Klepněte na tlačítko Sloučit.

 4. V dialogovém okně Sloučit scénáře klepněte na šipku vedle možnosti Sešit a vyberte sešit obsahující scénáře, které chcete ve výsledcích sloučit.

 5. V poli List klepněte na název listu obsahujícího scénáře, které chcete sloučit.

 6. Klepnutím na tlačítko OK sloučíte scénáře z vybraného listu do aktuálního listu.

  Dialogové okno Sloučit scénáře se zavře a scénáře, které jsou sloučili, se nyní zobrazí v dialogovém okně Správce scénářů.

 7. Podle potřeby opakujte předchozí čtyři kroky, dokud nesloučíte všechny potřebné scénáře.

  Po dokončení jsou všechny scénáře, které jste sloučili, součástí aktuálního listu. Dialogové okno Správce scénářů můžete zavřít nebo ho můžete nechat otevřené a pokračovat v analýze.

Začátek stránky

Vytvoření zprávy scénáře

 1. Na kartě Data klepněte ve skupinovém rámečku Datové nástroje na položku Citlivostní analýza a potom na tlačítko Správce scénářů.

 2. Klepněte na tlačítko Zpráva.

 3. Klepněte na přepínač Zpráva scénáře nebo Kontingenční tabulka scénáře.

 4. Do textového pole Výsledné buňky zadejte odkazy na buňky odkazující na buňky, jejichž hodnoty se ve scénářích mění. Více odkazů oddělte středníky.

  Poznámky: 

  • Zprávy scénářů se automaticky nepřepočítávají. Jestliže změníte hodnoty scénáře, nezobrazí se tyto změny v existující souhrnné zprávě, ale zobrazí se, pokud vytvoříte novou souhrnnou zprávu.

  • K vytvoření zprávy scénáře výsledné buňky nepotřebujete. Jsou však nutné k vytvoření kontingenční tabulky.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×