Přehled technologie OLAP (Online Analytical Processing)

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

OLAP (Online Analytical Processing) je technologie, která umožňuje uspořádání rozsáhlých obchodních databází a podporuje analytické nástroje. Databáze OLAP jsou rozděleny do jedné nebo více krychlí a jednotlivé krychle uspořádány a navrženy správcem krychlí tak, aby vyhovovaly způsobu načítání a analýzy dat a usnadňovaly tak vytváření potřebných kontingenčních tabulek a grafů.

V tomto článku

Co je funkce business intelligence?

Co je zpracování OLAP (Online Analytical)?

Funkce technologie OLAP v aplikaci Excel

Softwarové součásti, které potřebujete k získání přístupu ke zdrojům dat OLAP

Rozdíly ve funkcích mezi zdrojová data OLAP a jiných než OLAP

Co jsou analytické nástroje?

Obchodní analytik se často potřebuje na svůj podnik podívat v širším kontextu, aby rozpoznal obecnější trendy na základě souhrnných údajů a aby si tyto trendy mohl rozebrat podle libovolného počtu proměnných. Podniková analýza je postup získávání dat z databází OLAP a jejich analýza, jejímž cílem je získat informace, na jejichž základě by bylo možné provádět informovaná obchodní rozhodnutí a kroky. Technologie OLAP a analytické nástroje například pomáhají odpovědět na následující typy otázek o obchodních datech:

  • Jaký je celkový prodej výrobků v roce 2007 ve srovnání s celkovým prodejem za rok 2006?

  • Jaká je naše momentální ziskovost ve srovnání se stejným obdobím za posledních pět let?

  • Kolik peněz utratili v minulém roce zákazníci starší než 35 let a jak se jejich chování mění v průběhu času?

  • Kolik výrobků se prodalo ve dvou konkrétních zemích/oblastech oproti stejnému měsíci v loňském roce?

  • Jaké je rozložení ziskovosti (podle procenta marže i celkové) podle kategorií výrobků u jednotlivých věkových skupin zákazníků?

  • Kteří jsou nejlepší prodejci, distributoři, dodavatelé, klienti, partneři nebo zákazníci?

Začátek stránky

Co je technologie OLAP (Online Analytical Processing)?

Databáze OLAP (Online Analytical Processing) slouží k řešení analytických dotazů. OLAP je databázová technologie, která byla optimalizována pro účely tvorby dotazů a sestav namísto zpracovávání transakcí. Zdrojovými daty technologie OLAP jsou databáze OLTP (Online Transactional Processing), které jsou běžně ukládány v datových úložištích. Data OLAP jsou odvozována z těchto historických dat a slučována do struktur, které umožňují jejich důkladnou analýzu. Data OLAP jsou také organizována hierarchicky a ukládána v krychlích namísto tabulek. Jedná se o důmyslnou technologii, která využívá vicerozměrové struktury, které umožňují rychlý přístup k datům při jejich analýze. Toto uspořádání usnadňuje v kontingenčních tabulkách a grafech zobrazení souhrnů vyšších úrovní, například celkových prodejů za celou zemi nebo oblast, a také zobrazení podrobností u míst, kde jsou prodeje výrazně vyšší nebo nižší.

Databáze OLAP jsou vytvořeny tak, aby urychlily načítání dat. Protože výpočet souhrnných hodnot neprovádí aplikace Microsoft Office Excel, ale server OLAP, můžete při vytváření nebo změně sestavy odeslat do aplikace Excel méně dat. Díky tomu je možné zpracovávat mnohem větší objemy zdrojových dat než v případě, že by data byla uspořádána v tradiční databázi, u níž by aplikace Excel načítala všechny záznamy jednotlivě a potom vypočítala souhrnné hodnoty.

Databáze OLAP obsahují dva základní typy dat: míry, což jsou číselné údaje, množství a průměry, které uživatelé používají, aby mohli přijímat informovaná obchodní rozhodnutí, a dimenze, což jsou kategorie, které slouží k uspořádání měr. Databáze OLAP usnadňují analýzu dat jejich uspořádáním do mnoha úrovní podrobností pomocí stejných kategorií, které uživatelé znají.

Následující oddíly popisují jednotlivé součásti podrobněji:

Krychle     Datová struktura, která slučuje míry podle úrovní a hierarchií jednotlivých dimenzí, které chcete analyzovat. Krychle spojují několik dimenzí, například čas, zeměpisné údaje a řady výrobků se souhrnnými daty, například údaji o prodeji a skladových zásobách. Krychle nejsou krychle v přísně matematickém smyslu, protože nemusí nutně mít stejné strany. Jedná se však o výstižný popis složitého konceptu.

Míra     Sada hodnot v krychli, které jsou založeny na sloupci v tabulce údajů krychle a které jsou obvykle tvořeny číselnými hodnotami. Míry jsou ústřední hodnoty v krychli, které jsou předzpracovány, sloučeny a analyzovány. K běžným příkladům patří prodeje, zisky, výnosy a náklady.

Člena     Položky v hierarchii, které představuje jeden nebo více výskyty data. Jedinečný nebo duplicitní může být členem. 2007 a 2008 představují jedinečné členy v roce úroveň časovou dimenzi, zatímco leden představuje duplicitní členy na úrovni měsíc, protože může existovat více než jeden leden v časovou dimenzi dat obsahuje více než jeden rok.

Výpočtový člen     Člen dimenze, jehož hodnota je vypočtena při spuštění pomocí výrazu. Hodnotu výpočtového členu lze odvodit z hodnot jiných členů. Výpočtový člen Zisk lze například určit odečtením hodnoty členu Náklady od hodnoty členu Prodej.

Dimenze     Sada jedné nebo více uspořádaných hierarchií úrovní v krychli, které uživatel rozumí a kterou používá jako základ při analýze dat. Dimenze zeměpisných údajů může například zahrnovat úrovně pro zemi/oblast, stát/provincii a město. Časová dimenze může oproti tomu zahrnovat hierarchii s úrovněmi pro rok, čtvrtletí, měsíc a den. V kontingenční tabulce nebo grafu se z každé hierarchie stává sada polí, kterou lze rozbalit a sbalit a tím zobrazit vyšší nebo nižší úrovně.

Hierarchie     Logická stromová struktura, která slouží k uspořádání členů dimenze takovým způsobem, aby měl každý člen jednoho nadřízeného člena a nula nebo více podřízených členů. Podřízený člen je člen v nejbližší nižší úrovni hierarchie, který je v přímém vztahu k aktuálnímu členu. V časové hierarchii, která obsahuje úrovně pro čtvrtletí, měsíc a den, je například člen Leden podřízeným členem pro člen Čtvrtletí1. Nadřízený člen je člen v nejbližší vyšší úrovni hierarchie, který je v přímém vztahu k aktuálnímu členu. Nadřízený člen obvykle představuje konsolidaci hodnot všech svých podřízených členů. V časové hierarchii, která obsahuje úrovně pro čtvrtletí, měsíc a den, je například člen Čtvrtletí1 nadřízeným členem pro člen Leden.

Úroveň     Data mohou být v rámci hierarchie uspořádána do nižších a vyšších úrovní podrobností, například do úrovní Rok, Čtvrtletí, Měsíc a Den v časové hierarchii.

Začátek stránky

Funkce technologie OLAP v aplikaci Excel

Data načítání OLAP     Stejně jako k jiným zdrojům externích dat můžete připojit k zdrojová data OLAP. Můžete pracovat s databází, které jsou vytvořené pomocí služby Microsoft SQL Server OLAP verze 7.0, verze Microsoft SQL Server Analysis Services 2000 a Microsoft SQL Server Analysis Services verze 2005 serverovými produkty Microsoft OLAP. Aplikace Excel můžete taky spolupracovat s OLAP produkty jiných výrobců, které jsou kompatibilní s zprostředkovatele OLE DB pro OLAP.

OLAP data můžete zobrazit jenom jako sestava kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu nebo pomocí funkce listu převedené v sestavě kontingenční tabulky, ale ne jako Oblast externích dat. Kontingenčními tabulkami OLAP a sestavy kontingenčního grafu můžete uložit v šablony sestav a vytvoříte připojení ODC (Office Data) soubory (s příponou .odc) pro připojení k databáze OLAP pro dotazy OLAP. Když otevřete soubor ODC Excel zobrazí prázdná kontingenční tabulka, která je připravená na rozložení.

Vytvoření souborů datové krychle k použití v režimu offline:     Můžete vytvořit soubory s příponou CUB (soubory krychle offline) s podskupinou dat z databáze na serveru OLAP, které umožňují pracovat s daty OLAP i v případě, že nejste připojeni k síti. Krychle umožňuje pracovat v kontingenční tabulce nebo grafu s větším množstvím dat a urychluje načítání dat. Soubory datové krychle je možné vytvářet pouze tehdy, používáte-li software Zprostředkovatel OLAP podporující tuto funkci, například služby Microsoft SQL Analysis Services Serve r verze 2005.

Akce serveru     Akce serveru je volitelný, ale užitečné funkce, která správce datové krychle OLAP můžete definovat na serveru, který používá člena krychle nebo míru jako parametr do dotazu zobrazíte podrobnosti v datové krychli nebo ke spuštění jiné aplikace, například v prohlížeči. Excel podporuje adresy URL, sestavy, řádků, procházení a rozbalit k akcím serveru podrobná, ale nepodporuje obchodní údajů a datovou sadu.

Klíčové ukazatele výkonu     Klíčový ukazatel výkonu je speciální počítané míry, který je definován na serveru, který umožňuje sledovat "klíčové ukazatele výkonu" včetně stavu (aktuální hodnotu splňuje konkrétní number?) a trendů (co je hodnota přes time?). Když se zobrazí tyto, serveru odeslat příslušné ikony, které jsou podobné ikonu nové aplikace Excel nastavením označíte nad nebo pod úrovní stav (například ikonu semaforu) nebo zda je hodnota nejoblíbenější nahoru nebo dolů (například šipkové ikona).

Formátování serveru     Datové krychle správci můžete vytvářet míry a počítané členy s formátováním barev, formátování písma a pravidla podmíněného formátování, které mohou sloužit jako standardní firemní obchodní pravidlo. Například formátu serveru pro profit může být na číselný formát Měna, barva buňky, zelené, pokud je hodnota větší než nebo rovno 30 000 a červené, pokud je argument hodnota menší než 30 000 a řez písma tučné písmo, pokud je argument hodnota menší než 30 000 a běžná-li větší než nebo rovno 30 000. Další informace najdete v tématu Návrh rozložení a formátu sestavy kontingenční tabulky.

Jazyk zobrazení sady Office     Správce krychle může definovat překlady dat a chyb na serveru pro uživatele, kteří potřebují zobrazovat informace z kontingenční tabulky v jiném jazyce. Tato funkce je definovaná jako vlastnost připojení souboru a jazyk zobrazení musí odpovídat místnímu nastavení na počítači uživatele.

Začátek stránky

Softwarové komponenty potřebné k získání přístupu ke zdrojům dat OLAP

Zprostředkovatel OLAP     Nastavit zdrojová data OLAP pro Excel, potřebujete jednu z těchhle poskytovatelů OLAP:

  • Zprostředkovatel Microsoft OLAP:     Aplikace Excel obsahuje Ovladač zdroje dat a klientský software nezbytný pro přístup k databázím vytvořeným pomocí služeb Microsoft SQL Server OLAP Services verze 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services verze 2000 (8).0 a Microsoft SQL Server OLAP Services verze2005 (9.0).

  • Zprostředkovatelé OLAP od jiných výrobců:     Chcete-li používat jiné produkty technologie OLAP, je nutné mít nainstalovány další ovladače a klientský software. Pokud chcete používat funkce aplikace Excel pro práci s daty OLAP, je třeba, aby produkty od jiných výrobců odpovídaly standardu zprostředkovatele OLE-DB pro OLAP a byly kompatibilní se sadou Microsoft Office. Informace o instalaci a používání softwaru zprostředkovatelů OLAP od jiných výrobců vám poskytne správce systému nebo dodavatel produktu OLAP.

Databáze na serveru a soubory datové krychle:     Klientský software Excel OLAP podporuje připojení ke dvěma typům databází OLAP. Pokud je v síti k dispozici databáze na serveru OLAP, je možné načíst zdrojová data přímo z ní. Jestliže existuje soubor offline datové krychle obsahující data OLAP nebo soubor Definice datové krychle, je možné se k takovému souboru připojit a načíst zdrojová data z něj.

Zdroje dat:     Zdroj dat poskytuje přístup ke všem datům v databázi OLAP nebo k souboru datové krychle offline. Na základě vytvořeného zdroje dat OLAP je možné vytvářet sestavy a vrátit data OLAP do aplikace Excel ve formě kontingenční tabulky, kontingenčního grafu nebo funkce listu převedené z kontingenční tabulky.

Aplikace Microsoft Query     Dotaz můžete použít k načtení dat z externí databáze Microsoft SQL ATP aplikace Microsoft Access. Použití dotazu k načtení dat z kontingenční tabulky OLAP připojené k souboru krychle nepotřebujete. Další informace najdete v tématu Použití aplikace Microsoft Query načíst externí data.

Začátek stránky

Rozdíly ve funkcích u zdrojových dat OLAP a dat v jiném formátu

Při práci s kontingenčními tabulkami a grafy vytvořenými ze Zdrojová data OLAP a z jiných typů zdrojových dat jsou patrné některé rozdíly ve funkcích.

Načtení dat     Serveru OLAP vrátí nových dat do aplikace Excel při každé změně rozložení sestavy. U jiných typů externího zdroje dat pro zdrojová data v celém dokumentu, nebo můžete nastavit možnosti pro dotaz jenom při zobrazení položek pole filtru jiné sestavy. Máte i několik možností pro aktualizaci sestavy.

V sestavách založených na zdrojových datech OLAP není k dispozici nastavení pole filtru sestavy, dotaz na pozadí ani nastavení optimalizace paměti.

Poznámka: Nastavení optimalizace paměti není k dispozici pro zdroje dat OLEDB a sestavy kontingenční tabulky založené na oblast buněk.

Typy polí    Zdrojová data OLAP dimenze polí mohou sloužit pouze jako řádku (řady), sloupce (kategorie) nebo stránková pole. Míra pole můžete použít jenom jako hodnota pole. Pro jiné typy zdrojových dat lze použít všechna pole v libovolné části sestavy.

Přístup k podrobným datům:     U zdrojových dat OLAP určuje server, jaké úrovně podrobností jsou k dispozici. Na serveru jsou také prováděny výpočty souhrnných hodnot, takže záznamy podrobností, z nichž jsou souhrnné hodnoty vytvořeny, nemusejí být k dispozici. Je však možné, že na serveru bude k dispozici pole vlastností, které zobrazit lze. Jiné typy zdrojových dat pole vlastností neobsahují, ale je možné zobrazit zadané podrobnosti pro hodnoty datových polí a pro položky a také zobrazit položky neobsahující data.

Pole filtru OLAP pravděpodobně neobsahují položku Vše a příkaz Zobrazit stránky filtru sestavy není k dispozici.

Počáteční pořadí řazení:     U zdrojových dat OLAP jsou položky zpočátku zobrazeny v pořadí, ve kterém je vrátil server OLAP. Položky je potom možné seřadit jiným způsobem nebo změnit jejich uspořádání ručně. U jiných typů zdrojových dat se položky v nové sestavě zpočátku zobrazí seřazené vzestupně podle názvů.

Výpočty     Servery OLAP poskytují souhrnné hodnoty přímo zprávu, takže nemůžete změnit souhrnné funkce počet polí hodnot. Pro jiné typy zdrojových dat můžete změnit požadovanou souhrnnou funkci pro pole s hodnotami a použít více souhrnné funkce stejné pole hodnoty. Nelze vytvořit počítaná pole nebo počítané položky v sestavách se zdrojovými daty OLAP.

Souhrny:     V sestavách se zdrojovými daty OLAP nelze změnit souhrnnou funkci pro souhrny. U jiných typů zdrojových dat můžete souhrnné funkce pro souhrny změnit a zobrazit skryté souhrny pro všechna řádková a sloupcová pole.

U zdrojových dat OLAP můžete do výpočtu souhrnů a celkových součtů zahrnout skryté položky nebo je z nich vyloučit. U jiných typů zdrojových dat můžete do souhrnů zahrnout skrytá pole filtru stránky, ale skryté položky ostatních polí jsou ve výchozím nastavení ze souhrnů vyloučeny.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×