Přehled jazyka XML v Excelu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Diagram XML

V Microsoft Excelu se dají jednoduše importovat data ve formátu XML (Extensible Markup Language) vytvořená v jiných databázích nebo aplikacích, mapovat prvky ze schématu XML na buňky listu a exportovat upravená data XML pro interakci s jinými databázemi a aplikacemi. S těmito funkcemi jazyka XML je možné používat Office Excel jako generátor datových souborů XML se známým uživatelským rozhraním.

V tomto článku

Důvody pro použití jazyka XML v Excelu

Datové soubory a soubory schématu XML

Hlavní příklady použití jazyka XML v Excelu

Základní proces použití dat XML v Excelu

Práce s mapováním XML

Použití podokna úloh Zdroj XML

Typy elementů a jejich ikony

Práce s buňkami s jednoduchým mapováním

Práce s opakovanými buňkami v tabulkách XML

Důležité informace související se zabezpečením mapování XML

Import dat XML

Práce s odvozeným schématem

Export dat XML

Použití souborů ve formátu Office Open XML s podporou maker Excelu

Důvody pro použití jazyka XML v Excelu

Jazyk XML je technologie navržená pro správu a sdílení strukturovaných dat v textových souborech čitelných běžným způsobem. Jazyk XML dodržuje oborové standardy a může být zpracovaný řadou databází a aplikací. Pomocí jazyka XML můžou vývojáři aplikací vytvářet své vlastní značky, struktury dat a schémata. Stručně řečeno, jazyk XML významně zjednodušuje definice, přenosy, ověřování a interpretaci dat mezi databázemi, aplikacemi a organizacemi.

Datové soubory a soubory schématu XML

Excel primárně pracuje se dvěma typy souborů XML:

 • Datové soubory XML (.xml), které obsahují vlastní značky a strukturovaná data

 • Soubory schématu (.xsd), které obsahují značky schématu vynucující pravidla, jako je datový typ a ověření

Standard XML taky definuje soubory XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) s příponou .xslt, které slouží k aplikaci stylů a převodu dat XML na jiné formáty prezentace. Tyto transformace můžete použít před importem souborů XML do Excelu a po exportu souborů XML z Excelu. Pokud jsou soubory XSLT propojené s datovými soubory XML importovanými do Excelu, budete moct zvolit, jestli chcete před přidáním dat do listu použít formátování, ale jen v případě, že soubor XML otevřete pomocí příkazu Otevřít z Excelu. Soubory XML před kliknutím na tlačítko Otevřít ve složce zobrazíte výběrem typu souboru Soubory XML (*.xml).

Hlavní příklady použití jazyka XML v Excelu

Při použití jazyka XML a Excelu můžete spravovat sešity a data způsoby, které byly dřív nemožné nebo velmi obtížné. Pomocí mapování XML můžete v excelových dokumentech snadno přidat, identifikovat a extrahovat konkrétní obchodní informace. Například faktura obsahující jméno a adresu zákazníka nebo sestava obsahující finanční výsledky za poslední čtvrtletí už nebudou jen statickými sestavami. Tyto informace můžete snadno importovat z databází a aplikací, upravit je a exportovat je do původních či jiných databází a aplikací.

Níže jsou uvedené hlavní příklady situací, které funkce pro jazyk XML pomáhají řešit:

 • Rozšíření funkcí existujících šablon Excelu mapováním elementů XML na existující buňky. Tím se zjednoduší import dat XML do šablon a jejich export ze šablon, aniž by bylo nutné měnit návrh šablon.

 • Použití dat XML jako vstupů pro stávající modely výpočtů namapováním elementů XML na existující listy

 • Import datových souborů XML do nového sešitu

 • Import dat XML z webové služby do listu Excelu

 • Export dat v mapovaných buňkách do datových souborů XML nezávisle na jiných datech v sešitu

Začátek stránky

Základní proces použití dat XML v Excelu

Následující diagram zobrazuje, jak spolupracují různé soubory a operace při použití jazyka XML s Excelem. V podstatě se jedná o pět fází:

Přehled, jak Excel pracuje s daty XML

Bublinový popisek 1 Přidání souboru schématu XML (.xsd) do sešitu

Obrázek tlačítka Mapování prvků schématu XML k jednotlivým buňkám nebo tabulkám XML

Popisek 3 Import datového souboru XML (.xml) a vytvoření vazby elementů XML k mapovaným buňkám

Krok 4 Zadání dat, přesunutí mapovaných buněk a využití Excelových funkcí při zachování struktury a definicí XML

Krok 5 Export upravených dat z mapovaných buněk do datového souboru XML

Práce s mapováním XML

V Excelu můžete vytvořit nebo otevřít sešit, připojit k němu soubor schématu XML (.xsd) a pak pomocí podokna úloh Zdroj XML namapovat elementy XML daného schématu k jednotlivým buňkám nebo tabulkám. Po namapování elementů XML k listu můžete v mapovaných buňkách importovat a exportovat data XML.

Přidáním souboru schématu XML (.xsd) do sešitu vytvoříte mapování XML. Mapování XML obvykle slouží k vytvoření mapovaných buněk a ke správě vztahů mezi mapovanými buňkami a jednotlivými prvky ve schématu XML. Kromě toho tato mapování XML slouží k navázání obsahu mapovaných buněk k prvkům schématu při importu nebo exportu datových souborů XML (.xml).

Můžete vytvořit dva druhy mapovaných buněk: buňky s jednoduchým mapováním a opakované buňky (zobrazí se jako tabulky XML). Vytváření listu je velmi pružné: mapované buňky můžete přetáhnout na libovolné místo na listu a v libovolném pořadí  – a to i v odlišném pořadí, než je ve schématu XML. Můžete také zvolit, které prvky chcete mapovat a které ne.

Důležitá pravidla týkající se používání mapování XML:

 • Sešit může obsahovat více mapování XML.

 • Do jednoho umístění v sešitu můžete namapovat pouze jeden prvek.

 • Každé mapování XML představuje nezávislou entitu, a to i tehdy, pokud v jednom sešitu existuje několik mapování XML odkazujících na stejné schéma.

 • Mapování XML může obsahovat pouze jeden kořenový prvek. Když přidáte schéma definující více kořenových prvků, zobrazí se výzva, abyste vybrali kořenový prvek, který se má použít pro nové mapování XML.

Použití podokna úloh Zdroj XML

Ke správě mapování XML použijte podokno úloh Zdroj XML. Pokud chcete toto okno otevřít, klikněte na kartě Vývojář ve skupině XML na Zdroj. Následující diagram zobrazuje hlavní funkce tohoto podokna úloh.

Podokno úloh Zdroj dat XML

1.  Zobrazí seznam mapování XML přidaných do sešitu.

2.  Zobrazí hierarchický seznam elementů XML v aktuálně vybraném mapování XML.

3.  Nastaví možnosti při práci s podoknem úloh Zdroj XML a daty XML, například způsob náhledu dat a záhlaví ovládacích prvků.

4.  Otevře dialogové okno Mapování XML, pomocí kterého můžete přidat, odstranit nebo přejmenovat mapování XML.

5.   Ověří, zda je možné pomocí aktuálního mapování exportovat data XML.

Začátek stránky

Typy elementů a jejich ikony

V následující tabulce naleznete všechny typy elementů XML, s nimiž Excel dokáže pracovat, a ikony představující jednotlivé typy prvků.

Typ elementu

Ikona

Nadřazený prvek

Obrázek tlačítka

Povinný nadřazený prvek

Obrázek tlačítka

Opakující se nadřazený prvek

Vzhled ikony

Povinný opakující se nadřazený prvek

Vzhled ikony

Podřízený prvek

Obrázek tlačítka

Povinný podřízený prvek

Vzhled ikony

Opakující se podřízený prvek

Vzhled ikony

Povinný opakující se podřízený prvek

Vzhled ikony

Atribut

Vzhled ikony

Povinný atribut

Vzhled ikony

Jednoduchý obsah ve složité struktuře

Obrázek ikony

Povinný jednoduchý obsah ve složité struktuře

Obrázek tlačítka

Začátek stránky

Práce s buňkami s jednoduchým mapováním

Buňka s jednoduchým mapováním je buňka mapovaná na neopakující se element XML. Buňku s jednoduchým mapováním vytvoříte přetažením neopakujícího se elementu XML z podokna úloh Zdroj XML do samostatné buňky na listu.

Při přetažení neopakujícího se elementu XML na list můžete použít inteligentní značku a zvolit, jestli chcete použít název elementu XML jako záhlaví umístěné nad buňkou s jednoduchým mapováním nebo vlevo od ní. Jako záhlaví můžete použít také existující hodnotu buňky.

V buňce s jednoduchým mapováním můžete taky použít vzorec, pokud je tato buňka mapovaná na element XML s datovým typem XSD (XML Schema Definition), který Excel interpretuje jako číslo, datum nebo čas.

Začátek stránky

Práce s opakovanými buňkami v tabulkách XML

Tabulky XML jsou vzhledem a funkcemi podobné tabulkám v Excelu. Tabulka XML je excelová tabulka, která byla namapovaná na jeden nebo více opakujících se elementů XML. Každý sloupec v tabulce XML představuje element XML.

Tabulka XML je vytvořená, pokud použijete:

 • Příkaz Import (ve skupině XML na kartě Vývojář) pro import datového souboru XML

 • Příkaz Otevřít z Excelu k otevření datového souboru XML – a pak v dialogu Otevřít XML vyberete Jako tabulku XML

 • Příkaz Z importu dat XML (v nabídce tlačítka Z jiných zdrojů ve skupině Načíst externí data na kartě Data) k importu datového souboru XML – a pak v dialogu Import dat zaškrtnete políčko Tabulka XML v existujícím listu nebo Nový list

 • Přetažení jednoho nebo více opakujících se elementů z podokna úloh Zdroj XML do listu

Když vytvoříte tabulku XML, použijí se názvy elementů XML automaticky jako záhlaví sloupců. Tato záhlaví sloupců můžete podle potřeby libovolně změnit. Původní názvy elementů XML se ale vždycky použijí při exportu dat z mapovaných buněk.

Při práci s tabulkami XML jsou užitečné dvě možnosti v nabídce tlačítka Možnosti v podokně úloh Zdroj XML:

 • Automaticky sloučit prvky při mapování:    Pokud je vybraná tato možnost, Excel automaticky vytvoří jednu tabulku XML z více polí přetažených do listu. Tato možnost je funkční tak dlouho, dokud jsou pole přetahovaná do jednoho řádku, jedno vedle druhého. Pokud výběr této možnosti zrušíte, zobrazí se jednotlivé prvky ve vlastní tabulce XML.

 • Moje data obsahují nadpisy:    Pokud je vybraná tato možnost, použijí se stávající data záhlaví jako záhlaví sloupců pro opakující se elementy, které jste namapovali k listu. Pokud výběr této možnosti zrušíte, použijí se jako záhlaví sloupců názvy elementů XML.

Pomocí tabulek XML můžete snadno importovat, exportovat, třídit, filtrovat a tisknout data založená na zdroji dat XML. Tabulky XML však mají jistá omezení týkající se jejich uspořádání v listu.

 • Tabulky XML jsou založené na řádcích, což znamená, že se rozšiřují od řádku záhlaví směrem dolů. Nové záznamy nejde přidávat nad existující řádky.

 • Tabulku XML nejde transponovat za účelem přidání nových položek doprava.

Vzorce můžete použít ve sloupcích mapovaných na elementy XML pomocí datového typu v definici schématu XML (XSD), který Excel interpretuje jako číslo, datum nebo čas. Pokud se do tabulky XML přidají řádky, doplňují se vzorce v tabulkách XML ve sloupci směrem dolů stejným způsobem, jak je tomu v excelových tabulkách.

Důležité údaje související se zabezpečením mapování XML

Mapování XML a informace týkající se zdroje dat se ukládají do excelového sešitu, ne do konkrétního listu. Kyberzločinec může zobrazit tyto potenciálně citlivé informace o mapování pomocí makra jazyka VBA (Visual Basic for Applications). Pokud navíc sešit uložíte ve formátu souborů Office Open XML s podporou maker Excelu, dají se tyto informace zobrazit pomocí programu Poznámkový blok nebo jiného textového editoru.

Pokud chcete používat informace o mapování, ale přitom chcete odebrat potenciálně citlivé informace o zdrojích dat, můžete odstranit definice zdrojů dat schématu XML ze sešitu. Pořád ale budete moci exportovat data XML, pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Uložit definici zdroje dat v sešitu v dialogu Vlastnosti mapování XML, které je možné zobrazit pomocí příkazu Vlastnosti mapování ve skupině XML na kartě Vývojář.

Jestliže odstraníte list před odstraněním mapování XML, budou informace o mapování, o zdrojích dat a případné další citlivé informace stále uložené v sešitě. Pokud chcete sešit aktualizovat odebráním citlivých informací, přesvědčte se, zda jste před odstraněním listu odstranili mapování XML, aby byly informace o mapování trvale odebrané ze sešitu.

Začátek stránky

Import dat XML

Data XML můžete importovat do existujícího mapování v sešitu. Při importu jsou data ze souboru svázaná s mapováním XML, které je uložené v sešitu. To znamená, že každý datový prvek v datovém souboru XML má odpovídající prvek ve schématu XML, který jste namapovali ze souboru schématu XML nebo odvozeného schématu. Každé mapování XML může mít jenom jednu vazbu s daty XML, přičemž vazba dat XML je svázaná s každým mapováním, které bylo vytvořené z jednoho mapování XML.

Kliknutím na Vlastnosti mapování ve skupině XML na kartě Vývojář můžete zobrazit dialogové okno Vlastnosti mapování XML, které obsahuje tři výchozí možnosti, jejichž nastavením nebo zrušením nastavení můžete řídit chování vazby dat XML:

 • Ověřovat data vůči schématu pro import a export:    Určuje, jestli Excel při importu dat ověřuje data pro mapování XML. Tuto možnost vyberte, pokud chcete mít jistotu, že importovaná data XML odpovídají schématu XML.

 • Přepsat existující data novými:    Určuje, zda se data při importu přepíší. Tuto možnost vyberte, pokud chcete aktuální data nahradit novými daty, například v případě, že nový datový soubor XML obsahuje nejnovější data.

 • Připojit nová data k existujícím tabulkám XML:    Určuje, jestli se obsah zdroje dat připojí ke stávajícím datům na listu. Tuto možnost vyberte například tehdy, pokud slučujete data z několika datových souborů XML do tabulky XML nebo pokud nechcete přepsat obsah buňky obsahující funkci.

Při importu dat XML můžete chtít přepsat některé mapované buňky, ale žádné jiné. Některé mapované buňky mohou například obsahovat vzorce, které při importu souboru XML nechcete přepsat. Toho můžete dosáhnout dvěma způsoby:

 • Před importem dat XML zrušte mapování prvků, které nechcete přepsat. Po importu dat XML můžete prvky XML znovu namapovat k buňkám obsahujícím vzorce, takže můžete exportovat výsledky vzorců do datového souboru XML.

 • Vytvořte dvě mapování XML ze stejného schématu XML. Jedno mapování XML použijte k importu dat XML. V tomto importním mapování XML nemapujte prvky k buňkám obsahujícím vzorce či jiná data, která nechcete přepsat. K exportu dat použijte druhé mapování XML, ve kterém namapujte prvky, které chcete exportovat do souboru XML.

Poznámka: Schopnost importu dat XML z webové služby pomocí souboru pro připojení služby načítání dat (.uxdc), který umožňuje připojení ke zdroji dat, už není ve verzích novějších než Excel 2003 podporovaná prostřednictvím uživatelského rozhraní. Pokud otevřete sešit, který byl vytvořený v Excelu 2003, můžete i nadále zobrazit data, nemůžete ale už upravovat nebo aktualizovat zdroj dat.

Práce s odvozeným schématem

Pokud importujete data XML bez toho, abyste nejprve přidali odpovídající schéma XML pro vytvoření mapování XML, zkusí Excel odvodit schéma na základě značek definovaných v datovém souboru XML. Odvozené schéma je uložené spolu se sešitem. Toto schéma vám umožní pracovat s daty XML v případě, že k sešitu není přidružený soubor schématu XML.

Pokud pracujete s importovanými daty XML, které používají odvozené schéma, můžete také přizpůsobit panel úloh Zdroj XML. Pokud jste importovali data XML přidružená k mapování XML v aktuální relaci Excelu, můžete pomocí příkazu Zobrazit náhled dat v podokně úkolu (dostupného v nabídce tlačítka Možnosti) zobrazit první řádek dat jako ukázková data v seznamu prvků.

Odvozené schéma Excelu nemůžete exportovat jako samostatný datový soubor schématu XML (.xsd). I když existují editory schématu XML i další možnosti pro vytváření souboru schématu XML, možná k nim nemáte jednoduchý přístup nebo znalosti k jejich používání. Místo toho můžete použít doplněk Excel 2003 XML Tools verze 1.1, který umí vytvořit soubor schématu z mapování XML. Další informace najdete v tématu Použití doplňku Excel 2003 XML Tools verze 1.1.

Export dat XML

K exportu dat XML dochází při exportu obsahu mapovaných buněk na listu. Při exportu dat Excel pomocí následujících pravidel určí, která data se mají uložit, a způsob jejich uložení:

 • Prázdné položky se nevytváří, pokud existují prázdné buňky pro volitelný prvek, ale vytvoří se, pokud prázdné buňky existují pro povinný prvek.

 • K zápisu dat se použije kódování UTF-8 (Unicode Transformation Format-8).

 • Všechny obory názvů jsou definované v kořenovém prvku XML.

 • Excel přepíše existující předpony oborů názvů. Výchozímu oboru názvů se přiřadí předpona ns0. Následné obory názvů jsou označené ns1, ns2 až ns<počet>, kde <počet> je počet oborů názvů zapsaných do souboru XML.

 • Uzly komentářů se nezachovají.

Kliknutím na Vlastnosti mapování ve skupině XML na kartě Vývojář můžete zobrazit dialog Vlastnosti mapování XML a pak pomocí možnosti Ověřovat data vůči schématu pro import a export (ve výchozím nastavení aktivní) můžete určit, jestli Excel při importu dat ověřuje data pro mapování XML. Tuto možnost vyberte, pokud chcete mít jistotu, že importovaná data XML odpovídají schématu XML.

Použití formátu souborů Office Open XML s podporou maker Excelu

Excelový sešit můžete uložit v řadě formátů souborů, včetně formátu Office Open XML s podporou maker Excelu (.xlsm). Excel obsahuje definované schéma XML určující obsah excelového sešitu, včetně značek XML, ve kterém jsou uložené všechny informace o sešitu, jako jsou data a vlastnosti. Toto schéma také definuje celkovou strukturu sešitu. Tento formát Office XML s podporou maker Excelu můžou používat vlastní aplikace. Vývojáři můžou například vytvořit vlastní aplikaci pro hledání dat ve více sešitech uložených v tomto formátu a systém pro zasílání sestav založený na nalezených datech.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Viz taky

Importovat XML dat

Mapování XML elementy do buněk v mapování XML

Export XML dat

Připojit nebo přepsat mapovaných dat XML

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×