Přehled formulářů, ovládacích prvků formulářů a ovládacích prvků ActiveX na listu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Důležité informace: Tato funkce není dostupná v Office na počítači s Windows RT dostupná. Chcete vidět, jakou verzi Office používáte?

Příklady formulářů na listu Pomocí formuláře a mnoho ovládacích prvků a objektů, které se dají přidat do nich můžete usnadnit zadávání dat v listu a zlepšit způsob listy aplikace vypadají. Můžete provést taky sami s malé nebo bez nutnosti pro Microsoft Visual Basic kód Applications (VBA).

Formulář listu není totéž jako šablonu Excelu. Šablona je předformátované soubor, který můžete získat vytvořit sešit, který bude vypadat požadovaným způsobem. Formulář obsahuje ovládací prvky, například polí a rozevírací seznamy, které usnadní lidé, kteří používají listu zadávat nebo upravovat data. Další informace o šablonách, které si můžete stáhnout, najdete v článku šablony aplikace Excel.

Co je formulář

Formulář (tištěný nebo online) je dokument navržený se standardní strukturou a formátem, který usnadňuje shromažďování, uspořádání a úpravy informací.

 • Tištěné formuláře obsahují pokyny, formátování, popisky a prázdná místa pro zapsání nebo zadání dat. K vytváření tištěných formulářů lze využít aplikaci Excel a její šablony.

 • Online formuláře obsahují stejné funkce jako tištěné formuláře, navíc však obsahují ovládací prvky. Ovládací prvky jsou objekty, které zobrazují data nebo uživatelům pomáhají se zadáváním či úpravami dat, prováděním akcí nebo vybíráním možností. Obecně se dá říct, že ovládací prvky usnadňují použití formuláře. Mezi běžné ovládací prvky patří například seznamy, přepínače a příkazová tlačítka. Ovládací prvky také spouštějí přidružená makra a reagují na události (například kliknutí myší) spouštěním kódu v jazyce Visual Basic for Applications (VBA).

Tištěné a online formuláře lze v aplikaci Excel vytvářet několika různými způsoby.

Typy formulářů aplikace Excel

Existuje několik typů formulářů, které lze vytvořit v aplikaci Excel: datové formuláře, listy obsahující ovládací prvky formulářů a ovládací prvky ActiveX a uživatelské formuláře v jazyce VBA. Jednotlivé typy formulářů lze použít samostatně nebo je lze různými způsoby kombinovat, abyste vytvořili řešení, které pro vás bude to pravé.

Datový formulář

Datový formulář usnadňuje zadání nebo zobrazení jednoho kompletního řádku informací v oblasti nebo tabulce, aniž by bylo nutné posouvat se ve vodorovném směru. Pokud máte víc sloupců dat, než se vejde na obrazovku, pravděpodobně zjistíte, že při použití datového formuláře je zadávání dat jednodušší, než kdybyste se přesouvali z jednoho sloupce do druhého. Datový formulář je vhodné použít, pokud vám stačí jednoduchý formulář s textovými poli, jejichž popisky tvoří záhlaví sloupců, a nepotřebujete složitější nebo vlastní funkce formulářů, jako jsou seznamy nebo číselníky.

Příklad typického datového formuláře Můžete automaticky vygenerovat předdefinovaný datový formulář pro Oblast nebo Tabulka. Datový formulář zobrazí jako popisky v dialogovém okně jednoho všechna záhlaví sloupců. Každý popisek obsahuje sousední prázdnou textového pole můžete zadat data pro všechny sloupce, maximální hodnota je 32 sloupců. V datovém formuláři, můžete zadat nové řádky, najít řádky tak, že přejdete nebo (podle obsahu buňky) aktualizujte řádky nebo odstranit řádky. Pokud buňka obsahuje Vzorec, výsledek vzorce se zobrazí v datovém formuláři, ale nemůžete změnit vzorec pomocí datového formuláře.

List s ovládacími prvky formulářů a ovládacími prvky ActiveX

List je typ formuláře, který umožňuje zadat a zobrazit data ve mřížce. V listech aplikace Excel jsou již integrovány některé funkce podobné ovládacím prvkům, například komentáře a ověřování dat. Buňky se podobají textovým polím tím, že v nich lze zadat a různě formátovat text. Buňky se často využívají jako popisky a úpravami výšky a šířky buněk nebo slučováním buněk můžete vytvořit list, který se bude chovat jako jednoduchý formulář pro zadávání dat. Přidáte-li další funkce podobné ovládacím prvkům, jako jsou komentáře k buňkám, hypertextové odkazy, obrázky na pozadí, ověřování dat, podmíněné formátování, vložené grafy a automatický filtr, může se list chovat jako složitější formulář.

V zájmu vyšší flexibility můžete na kreslicí plátno listu přidat ovládací prvky a jiné nakreslené objekty a kombinovat a koordinovat je s buňkami na listu. Můžete například použít ovládací prvek Seznam, který uživateli usnadní výběr ze seznamu možností, nebo ovládací prvek Číselník, který usnadní zadání čísla.

Vzhledem k tomu, že ovládací prvky a objekty jsou uloženy na kreslicím plátně, lze je společně s přidruženým textem, který je nezávislý na hranicích řádků a sloupců, zobrazit bez nutnosti změn rozložení mřížky nebo tabulky dat na listu. Mnohé z těchto ovládacích prvků lze také propojit s buňkami na listu, přičemž k jejich fungování většinou nebude nutný kód v jazyce VBA. Můžete nastavit vlastnosti určující, zda bude ovládací prvek zůstávat ve své pozici na kreslicím plátně, nebo se bude přesouvat a měnit svou velikost společně s danou buňkou. Můžete mít například zaškrtávací políčko, u kterého budete chtít, aby se přesouvalo společně s přidruženou buňkou v případě, že bude daná oblast seřazena. Pokud ale naopak máte seznam, který vždy chcete ponechat na určitém místě, můžete zadat, aby se s přidruženou buňkou nepřesouval.

Excel má dva typy ovládacích prvků: ovládací prvky formulář a ovládací prvky ActiveX. Kromě těchto sad ovládacích prvků můžete také přidat objekty z nástroje kreslení, například Automatické tvary, Objekt WordArt, obrázek SmartArt nebo textová pole.

Popisy těchto ovládacích prvků a nakreslených objektů a podrobnější vysvětlení způsobů, jak s nimi lze pracovat, najdete v následujících oddílech.

Ovládací prvky formulářů

Ovládací prvky formulářů jsou původní ovládací prvky, které jsou kompatibilní s dřívějšími verzemi aplikace Excel, počínaje verzí 5.0. Ovládací prvky formulářů jsou také určeny pro použití na listech maker ve formátu XLM.

Ovládací prvky formulářů použijete, když budete chtít snadno odkazovat a práci s daty buňky bez použití kódu jazyka VBA, a pokud chcete přidat ovládací prvky na listy s grafem. Po přidání prvku seznam do listu a propojení s buňkou můžete například vrácení číselné hodnoty pro aktuální pozici vybrané položky v ovládacím prvku. Pak můžete daná číselná hodnota ve spojení s funkcí INDEX vybrat konkrétní položky ze seznamu.

Pomocí ovládacích prvků formuláře můžete spouštět i makra. K ovládacímu prvku můžete připojit existující makro nebo napsat nebo zaznamenat nové makro. Když uživatel formuláře klikne na daný ovládací prvek, spustí se zadané makro.

Tyto ovládací prvky však nelze přidat do uživatelských formulářů, nelze je použít k řízení událostí a nelze je ani upravit tak, aby spouštěly webové skripty na webových stránkách.

Souhrn ovládacích prvků formulářů

Název tlačítka

Příklad

Popis

Obrázek tlačítka

Popisek

Příklad ovládacího prvku formuláře Popisek

Označuje účel buňky nebo textového pole nebo zobrazuje popisný text (například názvy, titulky či popisy obrázků) nebo stručné pokyny.

Obrázek tlačítka

Skupinový rámeček

Příklad ovládacího prvku formuláře Skupinový rámeček

Seskupuje související ovládací prvky do jedné obdélníkové oblasti s volitelným popiskem. Obvykle jsou v něm seskupeny přepínače, zaškrtávací políčka nebo jiné úzce související položky.

Obrázek tlačítka

Tlačítko

Příklad ovládacího prvku formuláře Tlačítko

Pokud na ně uživatel klikne, spustí makro, které provede určitou akci. Tlačítko se také označuje jako příkazové tlačítko.

Obrázek tlačítka

Zaškrtávací políčko

Příklad ovládacího prvku formuláře Zaškrtávací políčko

Zapne nebo vypne hodnotu, která označuje protikladnou a nedvojsmyslnou volbu. Na listu nebo ve skupinovém rámečku je možné zaškrtnout více než jedno políčko. Zaškrtávací políčko může mít jeden ze tří stavů: zaškrtnuto (zapnuto), nezaškrtnuto (vypnuto) a smíšený stav, který představuje kombinaci stavů vypnuto a zapnuto (například při možnosti výběru více voleb).

Obrázek tlačítka

Přepínač

Příklad ovládacího prvku formuláře Přepínač

Umožňuje zvolit jedinou možnost z omezené sady vzájemně se vylučujících možností. Přepínače se obvykle vyskytují ve skupinovém rámečku nebo v rámci. Přepínač může mít jeden ze tří stavů: vybrán (zapnuto), nevybrán (vypnuto) a smíšený stav, který představuje kombinaci stavů vypnuto a zapnuto (například při možnosti výběru více voleb). Přepínač se označuje také jako tlačítko volby.

Obrázek tlačítka

Seznam

Příklad ovládacího prvku formuláře Seznam

Zobrazuje seznam jedné nebo více textových položek, ze kterých může uživatel vybírat. Pomocí seznamu lze zobrazit velký počet voleb s různými velikostmi nebo obsahem. Existují tři typy seznamů:

 • Seznam s jediným výběrem umožňuje pouze jedinou volbu. Seznam se v tomto případě podobá skupině přepínačů, ovšem seznam je efektivnější pro práci s větším počtem položek.

 • Seznam s vícenásobným výběrem umožňuje jednu volbu nebo více sousedících voleb.

 • Seznam s rozšířeným výběrem umožňuje jednu volbu, více sousedících voleb nebo více nesousedících voleb.

Obrázek tlačítka

Pole se seznamem

Příklad ovládacího prvku formuláře Pole se seznamem

Kombinuje textové pole se seznamem a vytváří rozevírací seznam. Pole se seznamem je kompaktnější než seznam, ale vyžaduje, aby uživatel kliknutím na šipku dolů zobrazil seznam položek. Pole se seznamem použijte, pokud chcete uživateli umožnit zadat položku nebo zvolit pouze jednu položku ze seznamu. Ovládací prvek zobrazí aktuální hodnotu v textovém poli bez ohledu na způsob, jakým byla tato hodnota zadána.

Obrázek tlačítka

Posuvník

Příklad ovládacího prvku formuláře Posuvník

Posunuje oblast hodnot kliknutím na šipky posuvníku nebo tažením jezdcem posuvníku. Kromě toho se můžete pohybovat ve stránce hodnot (o přednastavený interval) kliknutím na oblast mezi jezdcem a jednou ze šipek posuvníku. Obvykle může uživatel také zadat textovou hodnotu přímo do přidružené buňky nebo textového pole.

Obrázek tlačítka

Číselník

Příklad ovládacího prvku formuláře Číselník

Zvyšuje nebo snižuje určitou hodnotu, například číslo, čas nebo datum. Chcete-li hodnotu zvýšit, klikněte na šipku nahoru, chcete-li ji snížit, klikněte na šipku dolů. Obvykle může uživatel také zadat textovou hodnotu přímo do přidružené buňky nebo textového pole.

Poznámka: Tyto ovládací prvky nejsou k dispozici v Office Excel 2007 sešitech. Tyto možnosti řízení lze použít v Excelu verze 5.0 listy dialogů pouze.

Název tlačítka

Obrázek tlačítka Textové pole

Obrázek tlačítka Seznam se vstupním polem

Obrázek tlačítka Rozevírací seznam se vstupním polem

Obrázek tlačítka Dialogové okno Spustit

Ovládací prvky ActiveX

Ovládací prvky ActiveX lze použít ve formulářích na listech (s kódem v jazyce VBA nebo bez něj) a v uživatelských formulářích v jazyce VBA. Obecně se ovládací prvky ActiveX používají, pokud potřebujete navrhnout flexibilnější formulář, než umožňují ovládací prvky formulářů. Ovládací prvky ActiveX mají bohatou škálu vlastností, jejichž pomocí lze přizpůsobit jejich vzhled, chování, písma a další charakteristiky.

Můžete také ovládat různé události, ke kterým dojde při interakci s ovládacím prvkem ActiveX. Můžete například provádět různé akce v závislosti na tom, kterou volbu uživatel vybere z ovládacího prvku Seznam, nebo můžete po kliknutí na tlačítko spustit dotaz na databázi, který doplní položky do pole se seznamem. Lze také napsat makra reagující na události související s ovládacími prvky ActiveX. Jakmile uživatel formuláře provede nějakou akci s ovládacím prvkem, bude spuštěn kód v jazyce VBA, který zpracuje události, k nimž u daného ovládacího prvku došlo.

Každý počítač také obsahuje mnoho ovládacích prvků, které byly nainstalovány aplikací Excel nebo jinými aplikacemi, například ovládací prvky Calendar Control 12.0 a Windows Media Player.

Důležité informace: Ne všechny ovládací prvky ActiveX můžete použít přímo v listech; některé jsou určené jen pro uživatelské formuláře aplikace Visual Basic for Applications (VBA). Pokud se pokusíte některý z těchto konkrétních ovládacích prvků ActiveX přidat do listu, Excel zobrazí zprávu „Objekt nelze vložit“.

Ovládací prvky ActiveX nelze přidat z uživatelského rozhraní na listy s grafy ani na listy maker ve formátu XLM. Není také možné přiřadit přímé spuštění makra pomocí ovládacího prvku ActiveX tak, jak je to možné pomocí ovládacího prvku formuláře.

Shrnutí ovládacích prvků ActiveX

Název tlačítka

Příklad

Popis

Obrázek tlačítka

Zaškrtávací políčko

Příklad ovládacího prvku ActiveX Zaškrtávací políčko

Zapne nebo vypne hodnotu, která označuje protikladnou a nedvojsmyslnou volbu. Na listu nebo ve skupinovém rámečku je možné současně zaškrtnout více než jedno políčko. Zaškrtávací políčko může mít jeden ze tří stavů: zaškrtnuto (zapnuto), nezaškrtnuto (vypnuto) a smíšený stav, který představuje kombinaci stavů vypnuto a zapnuto (například při možnosti výběru více voleb).

Obrázek tlačítka

Textové pole

Příklad ovládacího prvku ActiveX Textové pole

Umožňuje zobrazit, zadat nebo upravit v poli obdélníkového tvaru text nebo data navázaná na určitou buňku. Textové pole může být také statické textové pole obsahující informace jen pro čtení.

Obrázek tlačítka

Příkazové tlačítko

Příklad ovládacího prvku ActiveX Příkazové tlačítko

Pokud na ně uživatel klikne, spustí makro, které provede určitou akci. Příkazové tlačítko se také označuje jednoduše jako tlačítko.

Obrázek tlačítka

Přepínač

Příklad ovládacího prvku ActiveX Přepínač

Umožňuje zvolit jedinou možnost z omezené sady vzájemně se vylučujících možností, které jsou obvykle umístěny ve skupinovém rámečku nebo v rámci. Přepínač může mít jeden ze tří stavů: vybrán (zapnuto), nevybrán (vypnuto) a smíšený stav, který představuje kombinaci stavů vypnuto a zapnuto (například při možnosti výběru více voleb). Přepínač se označuje také jako tlačítko volby.

Obrázek tlačítka

Seznam

Příklad ovládacího prvku ActiveX Seznam

Zobrazuje seznam jedné nebo více textových položek, ze kterých může uživatel vybírat. Pomocí seznamu lze zobrazit velký počet voleb s různými velikostmi nebo obsahem. Existují tři typy seznamů:

 • Seznam s jediným výběrem umožňuje pouze jedinou volbu. Seznam se v tomto případě podobá skupině přepínačů, ovšem seznam je efektivnější pro práci s větším počtem položek.

 • Seznam s vícenásobným výběrem umožňuje jednu volbu nebo více sousedících voleb.

 • Seznam s rozšířeným výběrem umožňuje jednu volbu, více sousedících voleb nebo více nesousedících voleb.

Obrázek tlačítka

Pole se seznamem

Příklad ovládacího prvku ActiveX Pole se seznamem

Kombinuje textové pole se seznamem a vytváří rozevírací seznam. Pole se seznamem je kompaktnější než seznam, ale vyžaduje, aby uživatel kliknutím na šipku dolů zobrazil seznam položek. Pole se seznamem použijte, pokud chcete uživateli umožnit zadat položku nebo zvolit pouze jednu položku ze seznamu. Ovládací prvek zobrazí aktuální hodnotu v textovém poli bez ohledu na způsob, jakým byla tato hodnota zadána.

Obrázek tlačítka

Přepínací tlačítko

Příklad ovládacího prvku ActiveX Přepínací tlačítko

Indikuje stav (například Ano/Ne) nebo režim (například Zapnuto/Vypnuto). Při kliknutí mění přepínací tlačítko svůj stav ze zapnutého na vypnuté a naopak.

Obrázek tlačítka

Číselník

Příklad ovládacího prvku ActiveX Číselník

Zvyšuje nebo snižuje určitou hodnotu, například číslo, čas nebo datum. Chcete-li hodnotu zvýšit, klikněte na šipku nahoru, chcete-li ji snížit, klikněte na šipku dolů. Obvykle může uživatel také zadat textovou hodnotu do přidružené buňky nebo textového pole.

Obrázek tlačítka

Posuvník

Příklad ovládacího prvku ActiveX Posuvník

Posunuje oblast hodnot kliknutím na šipky posuvníku nebo tažením jezdcem posuvníku. Kromě toho se můžete pohybovat ve stránce hodnot (o přednastavený interval) kliknutím na oblast mezi jezdcem a jednou ze šipek posuvníku. Obvykle může uživatel také zadat textovou hodnotu přímo do přidružené buňky nebo textového pole.

Obrázek tlačítka

Popisek

Příklad ovládacího prvku ActiveX Popisek

Označuje účel buňky nebo textového pole, zobrazuje popisný text (například názvy, titulky či popisy obrázků) nebo poskytuje stručné pokyny.

Obrázek tlačítka

Obrázek

Příklad ovládacího prvku ActiveX Obrázek

Vloží obrázek, například rastrový obrázek, JPEG nebo GIF.

Ovládací prvek Rámec

Příklad ovládacího prvku ActiveX Skupinový rámeček

Objekt obdélníkového tvaru, který seskupuje související ovládací prvky do jedné vizuální jednotky. V ovládacím prvku Rámec jsou obvykle seskupeny přepínače, zaškrtávací políčka nebo jiné úzce související položky.

Poznámka: Ovládací prvek ActiveX rámeček není k dispozici v části Ovládací prvky ActiveX příkazu Vložit. V dialogovém okně Další ovládací prvky však můžete přidat ovládací prvek tak, že vyberete Microsoft Forms 2.0 Frame.

Obrázek tlačítka

Další ovládací prvky

Zobrazí seznam dalších v počítači dostupných ovládacích prvků ActiveX, které lze přidat do vlastního formuláře, jako jsou například ovládací prvky Calendar Control 12.0 a Windows Media Player. V tomto dialogovém okně můžete také zaregistrovat vlastní ovládací prvek.

Objekty nástrojů kreslení

Příklady obrazců Do formulářů můžete zahrnout taky obrázky SmartArt, obrazce, objekty WordArt a textová pole. U těchto objektů můžete měnit velikost a barvu, otáčet a převracet je nebo jejich slučováním vytvářet složitější obrazce. Pokud zadáte text přímo do obrazce nebo do objektu Textové pole, tento text bude součástí daného objektu – pokud objekt otočíte nebo převrátíte, otočí se nebo převrátí i text. Na rozdíl od ovládacích prvků ActiveX můžete jednotlivým slovům nebo znakům v objektu přiřadit odlišné atributy, například různou velikost a řez písma. K těmto objektům jde taky přiřadit makra a přidat hypertextové odkazy. Text v obrazci nebo objektu Textové pole můžete dokonce propojit s buňkou na listu a zobrazovat v těchto objektech dynamicky aktualizované hodnoty.

Práce s ovládacími prvky a objekty ve formuláři na listu

Po přidání ovládacích prvků formulářů a ovládacích prvků ActiveX do formuláře na listu je budete obvykle chtít optimalizovat a různě přeuspořádat tak, abyste vytvořili dobře navržený a uživatelsky přívětivý formulář. Mezi běžné úkoly patří následující:

 • Kontrola zobrazení mřížky při práci s ovládacími prvky a rozhodnutí, zda má být mřížka zobrazena uživatelům ve finálním formuláři na listu

 • Výběr ovládacích prvků za účelem zadání vlastností nebo provedení dalších úprav a následné zrušení jejich výběru

 • Úprava textu v ovládacím prvku, například titulku nebo popisku

 • Seskupování, kopírování, přesouvání a zarovnávání ovládacích prvkům za účelem správného rozložení formuláře na listu

 • Změna velikosti a formátování ovládacích prvků na požadovaný vzhled

 • Umístění ovládacího prvku do buňky a přizpůsobení jeho velikosti buňce

 • Nastavení ochrany ovládacích prvků a propojených buněk dle specifických potřeb ochrany dat

 • Povolení nebo zakázání tisku ovládacích prvků při tisku formuláře na listu

 • Odstranění nepotřebných ovládacích prvků

Formulář na listu můžete navrhnout s mřížkou buněk na pozadí nebo bez ní. Můžete například vypnout mřížku buněk a potom naformátovat všechny buňky stejnou barvou či vzorkem nebo jako pozadí listu použít obrázek. Chcete-li mřížku zobrazit nebo skrýt, zaškrtněte na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazit či skrýt políčko Mřížka nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Určení typu ovládacího prvku na listu

Existují tři různé typy ovládacích prvků a objektů, které lze jednotlivě upravovat, takže na první pohled není možné s jistotou rozeznat, o jaký typ ovládacího prvku jde. Chcete-li určit typ ovládacího prvku (ovládací prvek formuláře nebo ovládací prvek ActiveX), vyberte jej a klikněte na něj pravým tlačítkem myši.

 • Jestliže místní nabídka obsahuje příkaz Vlastnosti, jedná se o ovládací prvek ActiveX a jste v režimu návrhu.

 • Pokud místní nabídka obsahuje příkaz Přiřadit makro, jedná se o ovládací prvek ve formuláři.

  Tip: Chcete-li zobrazit správnou místní nabídku pro ovládací prvek formuláře Skupinový rámeček, dbejte na to, abyste vybrali obvod skupinového rámečku, nikoli jeho vnitřní část.

 • Jestliže místní nabídka obsahuje příkaz Upravit text, jedná se o nakreslený objekt.

Uživatelské formuláře v jazyce VBA

Flexibilní můžete vytvořit uživatelské formuláře, které jsou vlastní dialogových oknech, které obvykle obsahují jednu nebo více ovládacích prvků ActiveX. Můžete zpřístupnit uživatelské formuláře pod kód jazyka VBA, který vytvoříte v editoru jazyka Visual Basic. Podrobný postup pro vytvoření UserForm jsou následujícím způsobem:

 1. Vložte UserForm do VBAProject svůj sešit. Máte přístup k VBAProject sešitu tak, že první zobrazení editoru jazyka Visual Basic (stiskněte kombinaci kláves ALT + F11) a potom v nabídce Vložit kliknutím na uživatelský formulář.

 2. Napište proceduru, která zobrazí uživatelský formulář.

 3. Přidejte ovládací prvky ActiveX.

 4. Upravte vlastnosti ovládacích prvků ActiveX.

 5. Napište obslužné procedury událostí pro ovládací prvky ActiveX.

Pomocí nástroje můžete využít funkce Upřesnit formuláře. Například programově přidáním samostatný přepínač pro každou písmena abecedy nebo můžete přidat zaškrtávací políčko pro každou položku s rozsáhlým seznamem kalendářních dat a čísel.

Před vytvořením uživatelského formuláře zvažte možnost použití předdefinovaných dialogových oken dostupných v aplikaci Excel, která by mohla vyhovovat vašim potřebám. Mezi tato předdefinovaná dialogová okna patří funkce InputBox a MsgBox jazyka VBA, metody aplikace Excel InputBox, GetOpenFilename a GetSaveAsFilename a objekt Dialogs objektu Application, který obsahuje veškerá předdefinovaná dialogová okna aplikace Excel.

Další informace najdete na webu Microsoft Office Excel Developer Center.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×