Příprava atributů adresáře pro synchronizaci s Office 365 pomocí nástroje IdFix

Toto téma obsahuje podrobné pokyny ke spuštění tohoto nástroje, běžné chyby, na které můžete narazit, navržené opravy, příklady a osvědčené postupy pro případ, že se vyskytne velký počet chyb.

Oprava chyb v adresáři pomocí grafického uživatelského rozhraní nástroje IdFix

Spuštěním nástroje Office 365 IdFix vyhledejte problémy v adresáři a podle popisu v tomto tématu tyto chyby opravte v grafickém uživatelském rozhraní. Pokud nástroj vrátí prázdnou tabulku, nezjistil žádné chyby. Pokud je v adresáři spousta problémů, můžou vám chyby vrácené nástrojem připadat nepřehledné. Můžete se s tím vypořádat tak, že opravíte všechny chyby jednoho typu a pak přejdete k dalšímu typu.

 1. Než začnete dělat změny, podívejte se na doporučení, která nástroj IdFix nabízí.

  Prohlédněte si seznam chyb, které nástroj IdFix vrátil. Kliknutím na ERROR (Chyba) v horní části sloupce, ve kterém jsou vypsané typy chyb, můžete chyby seřadit podle typu. Pokud je k jednomu atributu přidružená víc než jedna chyba, jsou tyto chyby sloučené do jednoho řádku. Kde je to možné, najdete ve sloupci UPDATE (Aktualizace) doporučení, jak chybu opravit. Tato oprava vychází z kontroly jiných atributů přidružených k objektu. I když je většinou lepší než to, co se v adresáři už nachází, jen vy můžete rozhodnout, co je skutečně správné.

  Pokud IdFix nabídne návrh na opravu duplicitní chyby, je tato oprava označená jedním ze tří příznaků, které jsou na začátku hodnoty ve sloupci UPDATE, například [E]john.doe@contoso.com. Když tento návrh přijmete, při aplikování změny se tento příznak nevloží do adresáře. Použije se jen hodnota, která následuje za tímto příznakem, například john.doe@contoso.com. Pokud chcete návrh přijmout, vyberte odpovídající akci ve sloupci ACTION. Tyto příznaky označují následující akce:

  • [C]    Navržená akce COMPLETE (Dokončit). Tuto hodnotu není potřeba upravovat.

  • [E]    Navržená akce EDIT (Upravit). Tato hodnota by se měla upravit, aby nedošlo ke konfliktu s jinou hodnotou v adresáři.

  • [R]    Navržená akce REMOVE (Odebrat). Tato hodnota je SMTP proxy u objektu bez povoleného e-mailu a nejspíš půjde bezpečně odebrat.

 2. Až si chyby projdete a porozumíte jim, aktualizujte položku ve sloupci UPDATE o potřebnou změnu a pak ve sloupci ACTION vyberte, jak má nástroj IdFix tuto změnu implementovat. Dva uživatelé můžou mít například duplicitní atribut proxyAddress. Jen jeden uživatel ale může atribut proxyAddress používat k doručování e-mailů. Pokud to chcete opravit, ve sloupci ACTION vyznačte akci COMPLETE u uživatele se správnou hodnotou a u druhého uživatele vyznačte ve sloupci ACTION akci REMOVE. Tím se atribut proxyAddress odebere u uživatele, kterému atribut proxyAddress nepatří, a u uživatele, pro kterého je atribut proxyAddress správný, nedojde k žádné změně.

 3. Následující tabulka popisuje chyby, které nástroj IdFix detekuje, obsahuje nejčastější opravy, které tento nástroj navrhuje, a v některých případech poskytuje příklady, jak je můžete opravit.

  Běžné chyby a opravy detekované nástrojem IdFix

  Chyba

  Popis typu chyby

  Navrhovaná oprava

  Příklad

  character

  Nepřípustné znaky. Hodnota obsahuje znak, který je neplatný.

  Navrhovaná oprava chyby zobrazená ve sloupci UPDATE zobrazuje hodnotu s odebraným neplatným znakem.

  Nepřípustným znakem je mezera na konci platné e-mailové adresy, například:

  "user@contoso.com "

  Nepřípustným znakem je mezera na začátku platné e-mailové adresy, například:

  " user@contoso.com"

  Znak ú je nepřípustný.

  duplicate

  Duplicitní položka. Tato hodnota je v rámci rozsahu dotazu duplicitní. Všechny duplicitní hodnoty se zobrazí jako chyby.

  Úpravou nebo odebráním hodnot odstraňte duplicitu. U duplicit nástroj nenabídne navrhovanou opravu. Místo toho musíte rozhodnout, která ze dvou nebo několika duplicit je správná a odstranit duplicitní položky.

  format

  Chyba formátování. Hodnota porušuje formátovací požadavky na použití atributu.

  V navrhované aktualizaci se zobrazí hodnota s odebranými neplatnými znaky. Pokud se neplatné znaky nenajdou, bude aktualizace a hodnota vypadat stejně. Musíte určit, co je skutečně potřeba v aktualizaci změnit. Nástroj nenabídne navrhovanou opravu pro všechny chyby formátování.

  Například adresy SMTP musí vyhovovat dokumentu RFC 2822 a mailNickName nesmí začínat ani končit tečkou. Další informace o požadavcích na formátování atributů adresáře najdete v části „Příprava objektů a atributů adresáře“ tématu Příprava zřizování uživatelů v Office 365 prostřednictvím synchronizace adresářů.

  topleveldomain

  Doména nejvyšší úrovně. Platí pro hodnoty, které podléhají formátování podle dokumentu RFC 2822. Pokud doména nejvyšší úrovně není směrovatelná v internetu, označí se to za chybu. Například adresa SMTP končící na .local je nesměrovatelná v internetu a způsobila by chybu.

  Změňte tuto hodnotu na doménu, která je směrovatelná v internetu, jako je například .com nebo .net.

  Změňte myaddress@fourthcoffee.local na fourthcoffee.com nebo jinou doménu, která je směrovatelná v internetu.

  Pokyny najdete v tématu Příprava nesměrovatelné domény (jako je třeba doména .local) na synchronizaci adresářů.

  domainpart

  Chyba doménové části. Platí pro hodnoty, které podléhají formátování podle dokumentu RFC 2822. Tato chyba se vygeneruje, pokud je doménová část hodnoty neplatná a nevyhovuje dokumentu RFC 2822.

  Změňte hodnotu tak, aby vyhovovala dokumentu RFC 2822. Zajistěte, aby například neobsahovala žádné mezery nebo nepřípustné znaky.

  Změňte myaddress@fourth coffee.com na myaddress@fourthcoffee.com.

  domainpart_localpart

  Chyba místní části. Platí pro hodnoty, které podléhají formátování podle dokumentu RFC 2822. Tato chyba se vygeneruje, pokud je místní část hodnoty neplatná a nevyhovuje dokumentu RFC 2822.

  Změňte hodnotu tak, aby vyhovovala dokumentu RFC 2822. Zajistěte, aby například neobsahovala žádné mezery nebo nepřípustné znaky.

  Změňte my”work”address@fourthcoffee.com na myworkaddress@fourthcoffee.com.

  length

  Chyba délky. Hodnota porušuje délkový limit tohoto atributu. To se nejčastěji stane při úpravě schématu adresáře.

  Aktualizace navrhovaná nástrojem IdFix zkrátí hodnotu na akceptovatelnou délku.

  Mějte na paměti, že to může způsobit nežádoucí výsledky. Před kliknutím na Apply (Použít) byste měli navrhovanou opravu zkontrolovat a v případě potřeby změnit.

  blank

  Chyba způsobená hodnotou, která je prázdná nebo null. Hodnota porušuje zákaz hodnoty null u atributů, které se mají synchronizovat. Jen několik atributů musí obsahovat nějakou hodnotu.

  Pokud to jde, využije navrhovaná aktualizace hodnoty jiných atributů k vygenerování pravděpodobné náhrady.

  mailmatch

  Platí jen pro Office 365 Dedicated. Tato hodnota se neshoduje s atributem pošty.

  Navrhovaná aktualizace bude obsahovat hodnotu atributu pošty, před kterou bude „SMTP:“.

 4. Chybu opravíte tak, že vyberete některou možnost v rozevíracím seznamu ACTION.

  Následující tabulka popisuje operace ve sloupci ACTION, které můžete dělat s atributy pomocí nástroje IdFix. Pokud necháte sloupec ACTION prázdný, nepodnikne nástroj IdFix u příslušné chyby v adresáři žádnou akci.

  Operace, které nástroj IdFix umožňuje

  Akce

  Popis akce

  Příklad

  COMPLETE

  Původní hodnota je akceptovatelná a neměla by se měnit, přestože je identifikovaná jako chyba.

  Atribut proxyAddress je u dvou uživatelů identifikovaný jako duplicitní. Jen jeden ale může k doručování pošty používat tuto hodnotu. Uživatele se správnou hodnotou označte jako COMPLETE.

  REMOVE

  Hodnota atributu se odstraní ze zdrojového objektu. U atributu s několika hodnotami, jako je například proxyAddresses, se odstraní jen individuální zobrazená hodnota.

  Atribut proxyAddress je u dvou uživatelů identifikovaný jako duplicitní. Jen jeden ale může k doručování pošty používat tuto hodnotu. Uživatele se duplicitní hodnotou označte jako REMOVE.

  EDIT

  Údaj ve sloupci UPDATE se použije ke změně hodnoty atributu. Pokud nástroj IdFix navrhl platnou hodnotu UPDATE, vyberte ve sloupci ACTION možnost EDIT a přejděte na další chybu. Pokud se vám návrh nezdá, zadejte do sloupce UPDATE nový návrh a pak ve sloupci ACTION vyberte možnost EDIT.

  UNDO

  Tato možnost je dostupná jen při obnovení z transakčního protokolu. Pokud vyberete možnost UNDO, obnoví se hodnota atributu na původní hodnotu.

  FAIL

  Tato hodnota se vrátí jen v případě, že je hodnota UPDATE v neznámém konfliktu s pravidly služby AD DS. Pokud víte, o jakou chybu jde, můžete v tomto případě hodnotu ve sloupci UPDATE znovu upravit. Je možné, že hodnoty v objektu budete muset analyzovat nástrojem ADSI Edit. Další informace najdete v článku ADSI Edit (adsiedit.msc).

 5. Po zvolení některé akce ve sloupci ACTION pro chybu nebo dávku chyb klikněte na Apply (Použít). Po kliknutí na Apply (Použít) udělá nástroj změny v adresáři. Před kliknutím na Apply (Použít) můžete zadat opravy několika chyb a nástroj IdFix je pak změní všechny najednou.

 6. Spusťte nástroj IdFix znovu a ověřte, že jste nezanesli nové chyby. Tento postup můžete opakovat tolikrát, kolikrát je to potřeba. Před synchronizací je vhodné tento proces projít několikrát.

Změna sady pravidel používaných nástrojem IdFix

Nástroj IdFix standardně používá k testování položek v adresáři sadu pravidel pro víc tenantů. To je správná sada pravidel pro většinu zákazníků Office 365. Pokud jste ale zákazník, který používá Office 365 Dedicated nebo podléhá nařízením o mezinárodním obchodu se zbraněmi (ITAR), můžete IdFix nakonfigurovat na použití sady pravidel Dedicated. Pokud nevíte, jakým typem zákazníka jste, můžete tento krok bezpečně přeskočit. Pokud chcete sadu pravidel nastavit na Dedicated, klikněte na ikonu ozubeného kola v řádku nabídek a pak klikněte na Dedicated.

Změna rozsahu hledání, který nástroj IdFix používá

Nástroj IdFix standardně prohledává celý adresář. Pokud chcete, můžete tento nástroj nakonfigurovat tak, aby místo toho prohledával konkrétní podstrom. To uděláte tak, že v řádku nabídek kliknete na ikonu filtru a zadáte platný podstrom.

Vrácení změn pomocí grafického uživatelského rozhraní nástroje IdFix

Pokaždé, když kliknutím na Apply (Použít) aplikujete změny, vytvoří nástroj IdFix samostatný soubor označovaný jako transakční protokol, který obsahuje právě provedené změny. Tento transakční protokol se dá použít k vrácení těch změn, které jsou v posledním transakčním protokolu v případě, že uděláte chybu. Když při aktualizaci uděláte chybu, můžete poslední aplikované změny vrátit kliknutím na Undo (Zpět). Při kliknutí na Undo (Zpět) použije nástroj IdFix transakční protokol k vrácení těch změn, které jsou v posledním transakčním protokolu. Další informace o transakčním protokolu najdete v článku Referenční informace: Transakční protokol nástroje IdFix pro Office 365.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×