Office
Přihlásit se

Omezení a náprava problémů se souborem databáze pomocí Komprimace a opravy

Soubory databáze mohou při používání velmi rychle narůstat a někdy mohou dokonce snižovat výkon. Někdy se také mohou poškodit nebo zničit. Chcete-li těmto problémům zabránit, nebo je opravit, můžete použít příkaz Komprimace a oprava databáze v aplikaci Microsoft Office Access.

Tento článek nevysvětluje, jak zálohovat a obnovit databázi. Odkazy na články s dalšími informacemi naleznete v části Viz také.

V tomto článku

Proč komprimovat a opravovat databázi

Než začnete

Komprimace a oprava databáze

Proč komprimovat a opravovat databázi

Tento přehled vysvětluje, jak vám může příkaz Komprimace a oprava pomoci opravit následující problémy, ke kterým v databázích dochází, a také jim zabránit: Soubory se s používáním zvětšují a poškozují se.

Soubory databáze se s používáním zvětšují

S přidáváním a aktualizací dat a se změnami návrhu se soubory databáze zvětšují. Někdy tento růst způsobují nová data, někdy je ale způsobený jinak:

 • Aplikace Access vytváří dočasné skryté objekty, aby mohla provádět rozličné úlohy. V některých případech tyto dočasné objekty zůstanou v databázi, i když je už aplikace Access nepotřebuje.

 • Když odstraníte databázový objekt, místo na disku, které objekt zabíral, se automaticky neuvolní – soubor databáze bude toto místo na disku pořád zabírat, přestože byl objekt odstraněn.

Když se databázový soubor zaplní zbytky dočasných a odstraněných objektů, jeho výkon se může snížit. Objekty se mohou otevírat pomaleji, dotazy mohou trvat déle než obvykle a u typických operací se obecně může zdát, že trvají delší dobu.

Poznámka: Komprimace data nekomprimuje – zmenšuje databázový soubor odstraněním nepoužívaného prostoru.

Soubor databáze se může poškodit

V některých případech se může soubor databáze poškodit. Pokud je soubor databáze sdílen prostřednictvím sítě a pracuje s ním přímo několik uživatelů zároveň, je u tohoto souboru malé riziko poškození. Riziko poškození je o něco vyšší, pokud uživatelé často používají pole typu Memo. Toto riziko se s časem zvyšuje. Použitím příkazu Komprimace a oprava můžete toto riziko snížit.

Tento druh poškození je často důsledkem problému s jazykem Visual Basic for Applications (VBA) Modul a nepředstavuje riziko ztráty dat. Tento typ poškození nicméně představuje riziko poškození návrhu databáze, jako je například ztráta kódu v jazyce VBA nebo nepoužitelné formuláře.

Výjimečně může poškození souboru databáze způsobit ztrátu dat. Obvykle je tato ztráta omezena na poslední akci jednoho uživatele. To znamená na jednu změnu v datech. Když uživatel mění data a dojde k přerušení (například kvůli ztrátě připojení), aplikace Access označí soubor databáze jako poškozený. Soubor lze opravit, některá data ale mohou po dokončení opravy chybět.

Tip: Rozdělení databáze může sloužit jako prevence poškození souborů databází a k omezení ztráty dat. Data totiž máte v odděleném souboru, ke kterému nemají uživatelé přímý přístup.

Aplikace Access vás vyzve k opravě poškozeného souboru databáze

Když se poškozený soubor databáze pokusíte otevřít, budete vyzváni, abyste nechali aplikaci Access soubor automaticky opravit. Chcete-li opravit a otevřít poškozený soubor databáze ručně, můžete použít příkaz Komprimace a oprava.

Pokud aplikace Access poškozený soubor zcela opraví, zobrazí se zpráva informující o tom, že oprava proběhla úspěšně a že byste měli zkontrolovat obsah databáze, jestli je vše tak, jak by mělo být.

Pokud je aplikace Access úspěšná jen částečně, vede záznamy o databázových objektech, které nemohla opravit, takže můžete zjistit, co je nutné obnovit ze zálohy.

Poznámka: Můžete nastavit možnost databáze, která způsobí automatické spuštění funkce Komprimace a oprava pokaždé, když zavřete konkrétní databázi. Pokud jste jedinými uživateli databáze, měli byste tuto možnost nastavit. V případě databází s více uživateli možná nebudete chtít tuto možnost nastavit, protože může způsobovat krátkodobou nedostupnost databáze.

Začátek stránky

Než začnete

Před spuštěním komprimace a opravy zvažte provedení následujících akcí:

 • Vždy vytvořte zálohu:    Během procesu opravy může aplikace Access ořezat některá data z poškozených tabulek. Někdy je možné tato data obnovit ze zálohy. Vedle pravidelného zálohování byste měli před použitím příkazu Komprimace a oprava vytvořit zálohu navíc. Zálohu můžete vytvořit pomocí příkazu Zálohovat databázi:

  • Klepněte na tlačítko sady Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , přejděte na příkaz Spravovat a v části Spravovat databázi klepněte na tlačítko Zálohovat databázi.

 • Automaticky komprimujte a opravujte:    Pokud s dalšími uživateli v síti sdílíte více než jeden soubor databáze, měli byste nastavit, aby se databáze automaticky komprimovala a opravovala.

 • Poznamenejte si tabulku chyb obnovení systému:    Pokud aplikace Access není schopná opravit všechny objekty v poškozeném souboru databáze, v tabulce MSysCompactErrors budou uvedeny objekty, které není možné obnovit. Pokud nastanou nějaké chyby, aplikace Access otevře tabulku MSysCompactErrors v Zobrazení Datový list.

  Pokud máte k dispozici zálohu databáze, kterou jste vytvořili před poškozením databáze, můžete tabulku MSysCompactErrors použít k určení toho, které objekty budete chtít importovat ze zálohy databáze do opravené databáze.

 • Získejte výhradní přístup k databázi, abyste mohli použít příkaz Komprimace a oprava:    Pokud jste jedinou osobou, která databázi používá, můžete přeskočit zbývající část tohoto oddílu a přejít přímo do oddílu Komprimace a oprava databáze.

  Operace komprimace a opravy vyžaduje výhradní přístup k souboru databáze, protože by mohla omezit ostatní uživatele. Budete-li chtít spustit operaci komprimace a opravy databáze, měli byste ostatní uživatelé upozornit, aby ji během této doby nepoužívali.

  Řekněte uživatelům, jak dlouho nebudou moci databázi používat. Pokud budete operaci komprimace a opravy spouštět v pravidelných intervalech, uchovávejte si informace o tom, jak dlouho trvá. Pak budete moci provádět přesnější odhady, které ostatním uživatelům napoví, jak dlouho nebudou moci databázi používat.

 • Získejte dostatečné množství Oprávnění ke spuštění operace komprimace a opravy:    Pokud používáte starší verzi souboru databáze a jste členem Pracovní skupina, je možné, že nebudete mít oprávnění provádět komprimaci a opravu databáze sami. Pokud nemáte dostatečná oprávnění a potřebujete spustit komprimaci a opravu databáze, obraťte se na správce pracovní skupiny.

Začátek stránky

Komprimace a oprava databáze

Automatická komprimace a oprava databáze při zavření

Ruční komprimace a oprava databáze

Automatická komprimace a oprava databáze při zavření

Chcete-li, aby se databáze automaticky komprimovala a opravovala při zavření, zvolte možnost databáze Komprimovat při zavření.

Poznámka: Nastavení této možnosti ovlivňuje pouze aktuálně otevřenou databázi. Tuto možnost musíte nastavit zvlášť pro každou databázi, u které chcete, aby se automaticky komprimovala a opravovala.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na Možnosti aplikace Access.

 2. V dialogu Možnosti aplikace Access klepněte na položku Aktuální databáze.

 3. Ve skupině Možnosti aplikace zaškrtněte políčko Komprimovat při zavření.

Začátek stránky

Ruční komprimace a oprava databáze

Kromě, nebo namísto, použití databázové možnosti Komprimovat při zavření můžete ručně spustit příkaz Komprimace a oprava. Příkaz můžete spustit, když máte databázi otevřenou, a můžete jej spustit, i když otevřená není. Můžete také vytvořit zástupce na ploše, který spustí příkaz Komprimace a oprava na konkrétním databázovém souboru.

Komprimace a oprava otevřené databáze

Poznámka: Pokud soubor databáze aktuálně používají i jiní uživatelé, nemůžete operaci komprimace a opravy provést.

 • Klepněte na tlačítko sady Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , přejděte na příkaz Spravovat a v části Spravovat databázi klepněte na tlačítko Zkomprimovat a opravit databázi.

Komprimace a oprava zavřené databáze

Poznámka: Pokud soubor databáze aktuálně používají jiní uživatelé, nemůžete operaci komprimace a oprava provést. Za běhu operace komprimace a oprava nesmí soubor databáze používat nikdo.

 1. Spusťte aplikaci Access, ale neotvírejte databázi.

 2. Klepněte na tlačítko sady Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , přejděte na příkaz Spravovat a v části Spravovat databázi klepněte na tlačítko Zkomprimovat a opravit databázi.

 3. V dialogovém okně Databáze ke komprimaci přejděte na databázi, kterou chcete komprimovat a opravit, a poklepejte na ni.

Vytvoření zástupce na ploše, který zkomprimuje a opraví konkrétní databázi

Můžete vytvořit zástupce na ploše, který bude provádět komprimaci a opravu konkrétní databáze.

Než začnete, ověřte si umístění souboru Msaccess.exe na svém počítači. Soubor Msaccess.exe se obvykle nachází v této složce:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

Pokud se soubor Msaccess.exe na uvedeném místě nenachází, vyhledejte jej a poznamenejte si úplnou cestu.

Vytvoření zástupce na ploše   

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu, v místní nabídce přejděte na položku Nový a poté klepněte na položku Zástupce.

 2. Na první stránce průvodce Vytvořit zástupce do pole Zadejte umístění položky napište dvojitou uvozovku ("), zadejte úplnou cestu k souboru Msaccess.exe (včetně názvu souboru) a poté napište druhou dvojitou uvozovku. (Případně klepněte na tlačítko Procházet, vyhledejte a vyberte soubor. V tomto případě se uvozovky doplní automaticky.)

  Můžete zadat například:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\msaccess.exe"

 3. Za koncovou uvozovku zadejte mezeru a poté zadejte úplnou cestu k databázi, kterou chcete zkomprimovat a opravit. Pokud cesta obsahuje mezery, uzavřete cestu do uvozovek. Napište další mezeru a poté zadejte /compact.

  Můžete zadat například: "C:\My Folder\My Database.accdb" /compact

 4. Klepněte na tlačítko Další.

 5. Do pole Zadejte název tohoto zástupce napište název zástupce a poté klepněte na tlačítko Dokončit.

  Průvodce vytvoří zástupce a umístí jej na plochu.

 6. Kdykoli budete chtít databázi zkomprimovat a opravit, poklepejte na zástupce.

  Tip: Chcete-li přidat zástupce z plochy do nabídky Start, klepněte pravým tlačítkem myši na zástupce a v místní nabídce klepněte na možnost Připojit k nabídce Start.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×