Odstranění záznamů z databáze pomocí dotazů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku je vysvětleno, jak lze odstranit data z databáze aplikace Microsoft Office Access 2007 pomocí aktualizačních a odstraňovacích dotazů. Aktualizační dotaz slouží k odstranění jednotlivých polí ze záznamů v databázi a odstraňovací dotaz slouží k odebrání celých záznamů z databáze (včetně hodnoty klíče, díky níž je záznam jedinečný). V aplikaci Access lze k odstranění části či celého záznamu použít také celou řadu ručních postupů.

Další informace o odstranění záznamů ručně naleznete v článku odstranit jeden nebo více záznamů z databáze.

V tomto článku

Principy používání dotazů odstranit data

Plánování odstranění

Ukončení blokování dotazů režimem vypnutí

Odstranění částí záznamů (jedno nebo více polí)

Odstranění celých záznamů

Ukázková kritéria pro výběrové dotazy

Princip odstraňování dat pomocí dotazů

Při odstraňování dat z databáze aplikace Access lze použít dva typy dotazů. Použitý dotaz závisí na typu odstranění, které chcete provést.

 • Pokud potřebujete odstranit jednotlivá pole ze záznamů v jedné či více tabulkách, můžete použít aktualizační dotaz, pomocí něhož budou existující hodnoty změněny na hodnotu Null (tzn. žádná data) nebo na řetězec nulové délky (dvojice uvozovek bez mezer mezi nimi).

  Aktualizační dotaz slouží k odstranění dat v jednotlivých polích, protože pomocí odstraňovacích dotazů jsou ve výchozím nastavení odebrány pouze celé řádky. Při odstraňování dat pomocí aktualizačního dotazu postupujte podle následujících obecných kroků: Vytvořte výběrový dotaz a přesvědčte se, zda vrací pouze data, která chcete odstranit. Potom jej převeďte na aktualizační dotaz (jako aktualizační hodnotu použijete hodnotu NULL nebo řetězec nulové délky), jehož spuštěním provedete aktualizaci existujících dat.

 • Pokud potřebujete odebrat celé záznamy (řádky), můžete použít odstraňovací dotaz.

  Pomocí odstraňovacích dotazů jsou ve výchozím nastavení odebrána všechna data ve všech polích, včetně hodnoty klíče, díky níž je záznam jedinečný. Při spuštění tohoto dotazu je z tabulky vždy odebrán celý řádek. Obecný postup je následující: Vytvořte výběrový dotaz, přesvědčte se, zda vrací záznamy, které chcete odstranit, a potom jej převeďte na odstraňovací dotaz, jehož spuštěním příslušná data odeberete.

Až budete pokračovat, mějte na paměti, že pokud záznamy, které chcete odstranit umístěny na straně "1"-n relace, je nutné nejprve změnit vlastnosti vztah před spuštěním dotazu. Příprava na odstranění související datadál v tomto článku je popsáno k provedení tohoto úkolu. Je nutné provést další změny, protože ve výchozím nastavení aplikace Access zabrání odstraňovat data na straně "1"-n relace.

Pokud budete potřebovat další informace o-n relace, najdete v článcích Základy návrhu databáze a Vytvoření, úprava nebo odstranění relace.

Mějte na paměti, že po aktualizace nebo odstranění část nebo celý záznam, nebude možné zrušit změny, takže byste měli vždy zálohovat data před spuštěním odstraňovacího dotazu. Dál v tomto článku najdete další informace najdete v článku Zálohovat databázi.

V postupech uvedených v následujících částech je vysvětleno, jakým způsobem lze vytvořit aktualizační dotazy, pomocí nichž budou odebrána data z jednotlivých polí, a odstraňovací dotazy, které slouží k odstranění celých záznamů.

Poznámka: Aktualizační a odstraňovací dotazy se obvykle používají pouze v případě, že potřebujete rychle změnit či odebrat velké množství dat. Jestliže chcete odebrat malý počet záznamů (tzn. takový počet, který bez problémů odstraníte ručně), můžete tabulku otevřít v zobrazení datového listu, vybrat pole či řádky, které chcete odstranit, a stisknout klávesu DELETE.

Další informace o jiných způsobech odstraňování dat naleznete v článku odstranit jeden nebo více záznamů z databáze.

Začátek stránky

Plánování odstranění

Při odstraňování záznamů pomocí dotazů postupujte podle následujících obecných kroků:

 • Naplánujte si odstranění. Ujistěte se, že máte nezbytná oprávnění odstraňovat data, ověřte, zda všichni ostatní uživatelé zavřeli objekty, které používají příslušné tabulky, a pak zálohujte databázi.

 • Zkontrolujte, zda je databáze uložena v důvěryhodném umístění nebo jej digitálně podepsat. Pokud ani jeden z těchto podmínek použít, můžete s informacemi o důvěryhodnosti databáze pro aktuální relaci. Myslete na to, že ve výchozím nastavení bude Access blokovat všechny akční dotazy (dotazy odstranit, aktualizace nebo vytvářecích) Pokud databázi nejdřív důvěryhodnou. Informace o důvěryhodnosti databáze najdete v tématu Ukončení režimu vypnutí blokování dotazůdál v tomto článku.

 • Chcete-li odstranit data z více souvisejících tabulek, zaškrtněte u každé relace políčka Zajistit referenční integritu a Odstranění souvisejících polí v kaskádě. Díky tomu budou moci být pomocí příslušného dotazu z tabulek odstraněna data na stranách 1 a N relace.

 • Vytvořte výběrový dotaz a pak podle potřeby přidávejte kritéria, dokud dotaz nevrátí správnou sadu záznamů.

 • Chcete-li z tabulky odstranit jednotlivá pole, převeďte výběrový dotaz na aktualizační dotaz, jako aktualizační kritéria zadejte hodnotu NULL nebo řetězec nulové délky ("") a potom dotaz spusťte.

 • Chcete-li odstranit celé záznamy, převeďte vytvořený výběrový dotaz na odstraňovací dotaz a potom jej spusťte.

Obecné přípravy

Před odstraněním celých záznamů nebo jejich částí z databáze proveďte následující úlohy:

 • Zkontrolujte, zda není databáze určena jen pro čtení. Lze to provést tak, že v Průzkumníkovi Windows klepnete pravým tlačítkem myši na databázový soubor (soubor ACCDB nebo MDB) a v místní nabídce klepnete na příkaz Vlastnosti. V dialogovém okně Vlastnosti ověříte, zda není zaškrtnuto políčko Jen pro čtení.

 • Ověřte, zda máte nezbytná oprávnění odstraňovat záznamy z databáze. Pokud si nejste jistí, obraťte se na správce systému nebo návrháře databáze.

 • Ověřte si u ostatních uživatelů databáze, zda pro ně toto odstranění nebude mít nějaké důsledky.

 • Požádejte všechny uživatele databáze, aby zavřeli všechny tabulky, formuláře, dotazy a sestavy používající data, která chcete odstranit. Díky tomu nedojde k porušení zámků.

  Tip: Pokud se k databázi připojuje více uživatelů, bude pravděpodobně nutné databázi zavřít a znovu otevřít ve výhradním režimu. Postupujte podle následujících kroků:

  1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

  2. Vyhledejte a vyberte databázi, klepněte na šipku vedle tlačítka Otevřít a potom klepněte na příkaz Výhradní přístup.

   Otevření souboru ve výhradním režimu

 • Před úpravou nebo odstraněním záznamů databázi zálohujte. Některé operace odstranění sice lze vrátit zpět, ale vytvořením záložní kopie bude zajištěno, že bude možné provedené změny vrátit zpět vždy.

  Zálohování databáze

  1. Klepněte na tlačítko sady Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , přejděte na příkaz Spravovat a v části Spravovat databázi klepněte na tlačítko Zálohovat databázi.

  2. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název a umístění záložní kopie a klepněte na tlačítko Uložit.

   Aplikace Access zavře původní soubor, vytvoří zálohu a znovu otevře původní soubor.

   Chcete-li se vrátit k záloze, zavřete původní soubor a přejmenujte jej tak, aby záložní kopie mohla používat název původní verze. Přiřaďte název původní verze záložní kopii a otevřete přejmenovanou záložní kopii v aplikaci Access.

Příprava na odstranění souvisejících dat

Potřebujete-li odstranit data v souvisejících tabulkách, mějte na paměti následující pravidlo: Jestliže se data vyskytují v relaci 1:N na straně N, můžete je odstranit, aniž by bylo nutné relaci měnit. Pokud se však data vyskytují v relaci 1:N na straně 1, je nutné relaci nejdříve změnit, jinak bude aplikace Access odstranění blokovat.

Při odstraňování souvisejících dat postupujte podle následujících obecných kroků:

 • Zjistěte, které záznamy se v relaci vyskytují na straně 1 a které na straně N.

 • Pokud potřebujete odstranit záznamy na straně 1 relace a související záznamy na straně N, povolte sadu pravidel označovanou jako referenční integrita a odstraňovaní souvisejících polí v kaskádě. Referenční integritě a postupu provádění obou úloh jsou věnovány informace uvedené v této části.

 • Pokud potřebujete odstranit záznamy pouze na straně 1 relace, odstraňte nejdříve danou relaci a potom odstraňte data.

  – nebo –

  Pokud potřebujete odebrat pouze data na straně N relace, můžete vytvořit a spustit odstraňovací dotaz, aniž byste museli relaci měnit.

Postup přípravy souvisejících dat na odstranění je popsán v následujících částech.

Určení záznamů, které se v relaci vyskytují na stranách 1 a N

 1. Na kartě Databázové nástroje klepněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Vztahy.

  Zobrazí se karta Relace, na které budou uvedeny všechny tabulky v databázi a také všechny relace mezi jednotlivými tabulkami. Každá relace je znázorněna jako čára spojující tabulky s poli.

  Na následujícím obrázku je znázorněna typická relace. Většina relací v databázi (ne-li všechny) mají stranu 1 a stranu N. V diagramu relací je strana 1 označena číslicí jedna (1) a strana N znakem nekonečna ().

  Relace mezi dvěma tabulkami

  Platí pravidlo, že při odstranění záznamů na straně 1 relace dojde k odstranění také všech souvisejících záznamů na straně N. Jestliže však odstraníte záznamy na straně N relace, nedojde zpravidla k odstranění záznamů na straně 1.

  Ve výchozím nastavení také aplikace Access vynutí sadu pravidel označovanou jako referenční integrita. Tato pravidla zajišťují, že budou cizí klíče v databázi obsahovat správné hodnoty. Cizí klíč je sloupec, jehož hodnoty odpovídají hodnotám ve sloupci s primárním klíčem jiné tabulky.

  Další informace o pravidlech referenční integrity

  • Pravidlo 1: Nelze zadat hodnotu do pole cizího klíče nebo související tabulky, pokud tato hodnota existuje v primárním klíči primární tabulky. Do pole cizího klíče však je možné zadat hodnotu Null.

  • Pravidlo 2: Z primární tabulky nelze odstranit celý záznam, ke kterému v související tabulce existují odpovídající záznamy.

   Myslete na to, že můžete vyřešit toto pravidlo povolením vlastnosti v relaci mezi tabulkami primárních a sekundárních. Další informace o tom, jak to udělat najdete v článku další postup Upravit relaci.

  • Pravidlo 3: Hodnotu primárního klíče primární tabulky nelze změnit, pokud k danému záznamu existují související záznamy.

   Toto pravidlo lze však obejít povolením určité vlastnosti v relaci mezi primární a sekundární tabulkou.

   Pokud neurčíte jinak, vynutí aplikace Access tato pravidla při každém přidání, úpravě nebo odstranění dat v databázi. Jestliže určitá akce nějaké pravidlo porušuje, zobrazí aplikace Access zprávu podobnou zprávě na následujícím obrázku a danou akci zruší.

   Zpráva: Záznam nelze odstranit nebo změnit.

  Při provádění tohoto postupu mějte na paměti, že ačkoli aplikace Access ve většině případů ve výchozím nastavení umožňuje referenční integritu, musí databáze nejprve splnit následující podmínky:

  • Odpovídající pole z primární tabulky musí být primárním klíčem nebo musí mít jedinečný index.

  • Související pole v primární i související tabulce musí být stejného datového typu.

   Poznámka: V aplikaci Access existují u tohoto pravidla dvě výjimky. Pole typu Automatické číslo může být spojeno s polem typu Číslo, jehož vlastnost Velikost pole je nastavena na hodnotu Dlouhé celé číslo, a pole typu Automatické číslo, jehož vlastnost Velikost pole je nastavena na hodnotu Replikační identifikátor, může být spojeno s polem typu Číslo, jehož vlastnost Velikost pole je nastavena na hodnotu Replikační identifikátor.

  • Obě tabulky musí patřit do stejné databáze aplikace Access.

   Poznámka: Jsou-li tabulky propojené, musí být ve formátu aplikace Access. Je také třeba otevřít databázi obsahující propojené tabulky a povolit referenční integritu. Pravidla referenční integrity nelze vynutit u propojených tabulek z databází v jiných formátech, jako jsou například sešity aplikace Microsoft Office Excel 2007. Informace o povolení referenční integrity popisují kroky v následující části.

 2. Poznamenejte si názvy polí tabulky na každé straně relace.

 3. Otevřete jednotlivé tabulky a zkontrolujte data ve všech polích, abyste se ujistili, že pole skutečně obsahují data, která chcete odstranit.

 4. Nechejte podokno Relace otevřené a přejděte ke krokům v následující části.

Úprava relace

Podle těchto kroků postupujte pouze v případě, že potřebujete odstranit data na stranách 1 a N relace.

 1. Pokud jste tak dosud neučinili, otevřete podokno Relace.

  Na kartě Databázové nástroje klepněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Vztahy.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na relaci (čáru) propojující tabulky, jichž se operace odstranění týká, a v místní nabídce klepněte na příkaz Upravit relace.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit relace.

 3. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Zajistit referenční integritu.

 4. Zaškrtněte políčko Odstranění souvisejících polí v kaskádě.

  Poznámka: Pokud tuto vlastnost znovu nezakážete, dojde při odstranění záznamu na straně 1 relace k odstranění všech souvisejících záznamů na straně N relace.

 5. Klepněte na tlačítko OK, zavřete podokno Relace a přejděte k další skupině kroků.

Odstranění relace

 1. Pokud jste tak dosud neučinili, otevřete podokno Relace.

  Na kartě Databázové nástroje klepněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Vztahy.

 2. Poznamenejte si pole, která jsou součástí relace, abyste mohli po odstranění dat relaci obnovit.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na relaci (čáru) propojující tabulky, jichž se operace odstranění týká, a v místní nabídce klepněte na příkaz Odstranit.

  – nebo –

  Vyberte relaci a stiskněte klávesu DELETE.

Poznámka: Chcete-li relaci obnovit, otevřete podle předchozích kroků podokno Relace a přetáhněte pole primárního klíče z tabulky na straně 1 do pole cizího klíče tabulky na straně N. Zobrazí se dialogové okno Upravit relace. Jestliže byla v původní relaci vynucena referenční integrita, zaškrtněte políčko Zajistit referenční integritu a potom klepněte na tlačítko Vytvořit. Jinak pouze klepněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky

Ukončení blokování dotazů režimem vypnutí

Ve výchozím nastavení platí, že pokud otevřete databázi, která není nastavena jako důvěryhodná nebo není uložena v důvěryhodném umístění, bude aplikace Access blokovat spuštění všech akčních dotazů.

Pokud není při pokusu o spuštění akčního dotazu provedena žádná akce, ověřte, zda stavový řádek aplikace Access nezobrazuje následující zprávu:

Akce či událost byly blokovány režimem vypnutí.

V případě zobrazení této zprávy postupujte podle následujících kroků:

Povolení blokovaného obsahu

 • Klepněte na panelu zpráv na položku Možnosti.

  Objeví se dialogové okno Možnosti zabezpečení sady Microsoft Office.

 • Klepněte na možnost Povolit tento obsah a potom na tlačítko OK.

 • Spusťte dotaz znovu.

Pokud není zobrazen panel zpráv

 • Na kartě Databázové nástroje zaškrtněte ve skupině Zobrazit či skrýt políčko Panel zpráv.

Další informace o režimu vypnutí a o zabezpečení Accessu naleznete v článku zabezpečení databáze aplikace Access 2007.

Odstranění částí záznamů (jednoho či více polí)

Postup v této části popisují, jak používat aktualizační dotaz k odstranění částí záznamů (jednotlivých polí) z tabulky na straně "n"-n relace. Můžete taky tímto postupem odstranit data z tabulek, které nejsou spojeny s jinými daty. Myslete na to, že spuštění aktualizačního dotazu k odstranění dat změní existujících hodnot na hodnotu NULL nebo řetězce nulové délky (dvojice uvozovek bez mezer mezi), v závislosti na vámi zadaných kritérií. Další informace o používání aktualizačních dotazech naleznete v článku s názvem Vytvoření a spuštění aktualizačního dotazu.

Vytvoření výběrového dotazu

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Jiné na Návrh dotazu.

  Otevře se Návrhář dotazu se zobrazenou kartou Návrh a dialogové okno Zobrazit tabulku.

 2. Vyberte tabulku obsahující data, která chcete odstranit, klepněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko Zavřít.

  Tabulka se zobrazí v podobě okna v horní části návrhové mřížky dotazu. Okno obsahuje seznam všech polí tabulky. Na tomto obrázku je znázorněna typická tabulka v Návrháři.

  Tabulka v Návrháři dotazu

 3. Do řádku Pole v Návrháři přidejte pole, která chcete nastavit na hodnotu NULL. Na každé pole můžete poklepat a přetáhnout je.

 4. Do řádku Kritéria v Návrháři můžete zadat kritéria pro jedno či více polí.

  Použít kritéria ke vrátí jenom ty záznamy, které chcete odstranit. V opačném nastaví aktualizační dotaz na hodnotu NULL všechny záznamy ve všech polí v dotazu. Další informace o používání kritérií najdete v tématu Ukázková kritéria pro výběrové dotazy, dál v tomto článku.

 5. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Ověřte, zda dotaz vrací záznamy, které chcete nastavit na hodnotu NULL nebo na řetězec nulové délky. Podle potřeby opakujte kroky 3 až 5 a měňte pole či kritéria, dokud dotaz nevrátí pouze data, která chcete změnit.

 6. Nechejte dotaz otevřený a přejděte k dalším krokům.

Převod výběrového dotazu na aktualizační dotaz

 1. Klepnutím na tlačítko Návrhové zobrazení přepněte ze zobrazení datového listu do Návrháře dotazu.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupinovém rámečku Typ dotazu na položku Aktualizovat.

  Aplikace Access změní výběrový dotaz na aktualizační dotaz, skryje řádek Zobrazit v dolní části návrhové mřížky a přidá řádek Aktualizovat do.

  V řádku Aktualizovat do pro každé pole, zadejte hodnotu NULL nebo řetězce nulové délky – dvojice uvozovek bez mezer mezi nimi ("").

 3. Klikněte na Spustit Obrázek tlačítka .

  Aplikace Access zobrazí dotaz, zda skutečně chcete provést dané změny.

  Pečlivě zkontrolujte, zda chcete dané hodnoty opravdu změnit, a klepnutím na tlačítko Ano data změňte.

Začátek stránky

Odstranění celých záznamů

Kroky v této části popisují, jakým způsobem lze pomocí odstraňovacího dotazu odstranit z tabulky celé záznamy.

Vytvoření výběrového dotazu

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Jiné na Návrh dotazu.

  Otevře se Návrhář dotazu se zobrazenou kartou Návrh a dialogové okno Zobrazit tabulku.

 2. Vyberte tabulku, která je v relaci 1:N na straně 1, klepněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko Zavřít.

  Tabulka se zobrazí v podobě okna v horní části návrhové mřížky dotazu. Okno obsahuje seznam všech polí tabulky. Na tomto obrázku je znázorněna typická tabulka v Návrháři.

  Tabulka v Návrháři dotazu

 3. Poklepáním na hvězdičku (*) přidejte všechna pole v tabulce do návrhové mřížky.

  Přidáním všech polí tabulky povolíte odstraňovacímu dotazu odebrat z tabulky celé záznamy (řádky).

 4. Můžete také přidat pole tabulky, které umožní zadat kritéria.

  Předpokládejme například, že zákazník s vámi ukončí spolupráci a vy potřebujete odebrat všechny čekající objednávky tohoto zákazníka. Chcete-li vyhledat pouze tyto záznamy, přidejte do návrhové mřížky pole Číslo zákazníka a Datum objednávky.

 5. Pokud jste provedli předchozí krok, zadejte kritéria do řádku Kritéria mřížky Návrháře.

  Kritéria se používají k vrácení pouze těch záznamů, které chcete odstranit. V opačném případě odebere odstraňovací dotaz všechny záznamy v tabulce. Chcete-li pokračovat v příkladu z předchozího kroku, zadejte číslo zákazníka, který s vámi ukončil spolupráci, a datum, ke kterému se objednávky tohoto zákazníka stávají neplatnými.

  Další informace o používání kritérií najdete v tématu Ukázková kritéria pro výběrové dotazy, dál v tomto článku.

 6. Pokud jste udělali předchozí krok, zrušte u všech polí kritérií zaškrtnutí políček Zobrazit.

 7. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Ověřte, zda dotaz vrací záznamy, které chcete odstranit.

 8. Nechte dotaz otevřený a přejděte k dalším krokům.

Převod výběrového dotazu na odstraňovací dotaz a odstranění dat

 1. Klepnutím na tlačítko Návrhové zobrazení přepněte ze zobrazení datového listu do Návrháře dotazu.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na tlačítko Odstranit.

  Aplikace Access změní výběrový dotaz na odstraňovací, skryje řádek Zobrazit v dolní části návrhové mřížky a přidá řádek Odstranit.

  Ujistěte se, zda je v řádku Odstranit ve sloupci * (všechna pole) zobrazeno slovo Od. Ve všech sloupcích použitých pro kritéria by mělo být zobrazeno slovo Kde.

 3. Ujistěte se, že chcete odstranit data a potom klikněte na Spustit Obrázek tlačítka .

  Zobrazí se dialogové okno s žádostí o potvrzení, zda si skutečně přejete data odstranit.

  Klepnutím na tlačítko Ano data odstraníte.

Začátek stránky

Ukázková kritéria pro výběrové dotazy

V následující tabulce je uveden seznam některých ukázkových kritérií, jejichž použitím ve výběrových dotazech zajistíte odstranění pouze správných dat. Tato ukázková kritéria můžete přizpůsobit tak, aby je bylo možné použít u vlastních dat. V některých příkladech jsou použity zástupné znaky.

Další informace o použití zástupných znaků naleznete v článku zástupné znaky v Accessu.

Kritéria

Výsledek

> 234

Vrátí všechna čísla větší než 234. Chcete-li nalézt všechna čísla menší než 234, zadejte < 234.

>= "Dryml"

Vrátí všechny záznamy od řetězce Dryml až do konce abecedy.

Between #2/2/2007# And #12/1/2007#

Vrátí data od 2. 2. 2007 do 1. 12. 2007 (ANSI-89). Pokud databáze používá zástupné znaky sady ANSI-92, používejte místo křížků (#) jednoduché uvozovky ('), například Between '2/2/2007' And '12/1/2007'.

Not "Německo"

Vyhledá všechny záznamy, ve kterých obsah pole není „Německo“. Toto kritérium vrátí záznamy, které kromě textu „Německo“ obsahuje ještě další znaky, například „Německo (euro)“ nebo „Evropa (Německo)“.

Not "T*"

Vyhledá všechny záznamy s výjimkou těch, které začínají písmenem T. Pokud databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky (*) znak procenta (%).

Not "*t"

Vyhledá všechny záznamy, které nekončí písmenem t. Pokud se v databázi používá sada zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky (*) znak procenta (%).

In(Kanada,VB)

V seznamu vyhledá všechny záznamy obsahující slova Kanada nebo VB.

Like "[A-D]*"

V textovém poli vyhledá všechny záznamy začínající na písmena A až D. Pokud vaše databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, používejte místo hvězdičky znak procenta (%).

Like "*ar*"

Vyhledá všechny záznamy obsahující po sobě jdoucí písmena „ar“. Pokud vaše databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, používejte namísto hvězdičky znak procenta (%).

Like "Maison Dewe?"

Vyhledá všechny záznamy začínající slovem Maison a obsahující druhý řetězec o délce pět písmen, jehož první čtyři písmena jsou Dewe a poslední písmeno je libovolné. Pokud databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, používejte místo otazníku (?) znak podtržítka (_).

#2/2/2007#

Vyhledá všechny záznamy ze 2. 2. 2007. Pokud databáze používá sadu zástupných znaků ANSI-92, ohraničte datum místo křížky jednoduchými uvozovkami ('2/2/2006').

< Date() - 30

Použije funkci Date k vrácení všech dat starších než 30 dní.

Date()

Použije funkci Date k vrácení všech záznamů obsahujících aktuální datum.

Between Date() And DateAdd("M"; 3; Date())

Použije funkce Date a DateAdd k vrácení všech záznamů obsahujících datum mezi aktuálním datem a datem za tři měsíce.

Is Null

Vrátí všechny záznamy obsahující hodnotu Null (prázdná nebo nedefinovaná hodnota).

Is Not Null

Vrátí všechny záznamy obsahující libovolnou hodnotu (záznamy, které nemají hodnotu Null).

""

Vrátí všechny záznamy obsahující řetězec nulové délky. Řetězec nulové délky použijte v případě, že potřebujete přidat hodnotu do povinného pole, ale ještě nevíte, o jakou hodnotu se skutečně jedná. Pole může například vyžadovat faxové číslo, ale některý z vašich zákazníků ještě nevlastní fax. V takovém případě zadejte místo čísla dvojici uvozovek bez mezer ("").

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×