Office
Přihlásit se
Ochrana před problémy se soubory databáze a jejich oprava pomocí příkazu Zkomprimovat a opravit databázi

Ochrana před problémy se soubory databáze a jejich oprava pomocí příkazu Zkomprimovat a opravit databázi

Soubory databáze můžou během použití velmi rychle narůst, což někdy může zpomalovat výkon. Někdy se také můžou poškodit nebo zničit. Pokud chcete těmto potížím zabránit nebo je opravit, můžete v Microsoft Office Accessu použít příkaz Zkomprimovat a opravit databázi.

V tomto článku není vysvětleno, jak zálohovat nebo opravovat databáze. Odkazy na další informace najdete v části Viz také.

Poznámka: Po dokončení komprimace a opravy publikované webové databáze byste měli databázi synchronizovat. Komprimace a oprava nemusí vyřešit všechny problémy, které se můžou u publikované webové databáze vyskytnout.

V tomto článku

Proč komprimovat a opravovat databázi

Než začnete

Komprimace a oprava databáze

Proč komprimovat a opravovat databázi

V tomto přehledu je vysvětleno, jak můžete pomocí příkazu Zkomprimovat a opravit databázi předejít problémům nebo jak opravit problémy, které mají někdy dopad na databázi: Jedná se o problémy se zvětšením souborů během používání a poškození souborů.

Růst souborů databáze během použití

Při přidávání a aktualizaci dat a změně návrhu se soubor databáze zvětšuje. Částečně mají růst na svědomí nová data a částečně další zdroje:

 • Access při plnění různých úkolů vytváří dočasné skryté objekty. Ty někdy zůstanou v databázi, i když už je Access nepotřebuje.

 • Při odstranění databázového objektu se místo na disku, které objekt zabírá, neuvolní automaticky – soubor databáze pořád používá toto místo na disku i po odstranění objektu.

S tím, jak soubor databáze postupně zaplňují zbytky dočasných a odstraněných objektů, se může jeho výkon snižovat. Objekty se můžou pomaleji otevírat, déle než obvykle se můžou provádět dotazy a obecně můžou déle trvat typické operace.

Poznámka: Při komprimaci se nekomprimují data – zmenšuje se velikost souboru databáze tím, že eliminujete nevyužité místo.

Může dojít k poškození souborů databází

Za určitých okolností může dojít k poškození souboru databáze. Pokud je soubor databáze sdílený v síti a pracuje s ním současně několik uživatelů, existuje u takového souboru menší riziko, že se poškodí. Riziko poškození je trochu větší, pokud uživatelé často upravují data v polích typu Memo, a toto riziko se postupem času zvyšuje. Toto riziko můžete zmírnit, když použijete příkaz Zkomprimovat a opravit databázi.

K tomuto typu poškození často dochází v důsledku potíží s modulem Visual Basic for Applications (VBA) a tyto potíže nepředstavují riziko ztráty dat. Při tomto typu poškození ale existuje riziko poškození návrhu databáze, jako je například ztráta kódu VBA nebo nemožnost použít formuláře.

Vzácně může dojít v důsledku poškození souboru databáze ke ztrátě dat. Tato ztráta se obvykle omezuje na poslední akci jednoho uživatele, tedy na jedinou změnu dat. Když začne uživatel měnit data a tato změna se přeruší – například kvůli přerušenému poskytování síťových služeb – označí Access soubor databáze jako poškozený. Soubor je možné opravit, ale některá data můžou po dokončení opravy chybět.

Tip: Jako prevenci poškození souborů databází a k omezení ztráty dat je možné použít rozdělení databáze. Data jsou tak umístěná v odděleném souboru, ke kterému nemají uživatelé přímý přístup.

Access zobrazí výzvu k opravě poškozeného souboru databáze

Když se pokusíte otevřít soubor databáze, který je poškozený, zobrazí se dotaz, jestli chcete Accessu umožnit automatickou opravu souboru. Můžete také použít ručně příkaz Zkomprimovat a opravit databázi a otevřít poškozený soubor databáze a opravit ho.

Když Access úplně opraví poškozený soubor, zobrazí zprávu s informacemi o tom, že oprava proběhla úspěšně a vy byste měli zkontrolovat obsah databáze a ujistit se, že je všechno tak, jak má být.

Pokud se to Accessu podaří jen částečně, sleduje databázové objekty, které nebylo možné opravit, takže můžete určit, co je potřeba obnovit ze zálohy.

Poznámka: Můžete nastavit možnost databáze, která umožní spustit příkaz Zkomprimovat a opravit databázi automaticky pokaždé, když určitou databázi zavřete. Pokud jste jediným uživatelem databáze, měli byste nastavit tuto možnost. V případě více uživatelů databáze nemusí být tato možnost vhodná, protože může způsobovat krátkodobou nedostupnost databáze.

Začátek stránky

Než začnete

Před zahájením operace komprimace a opravy zvažte možnost provedení následujících akcí:

 • Vždy vytvořte zálohu   : Během procesu opravy může Access zkrátit některá data z tabulek, které jsou poškozené. Někdy je možné tato data obnovit ze zálohy. Kromě toho, že databázi pravidelně zálohujete, byste měli zálohu vytvořit také před použitím příkazu Zkomprimovat a opravit databázi. Zálohu můžete vytvořit pomocí příkazu Zálohovat databázi:

  • Na kartě Soubor klikněte na Uložit a publikovat a v části Upřesnit pak klikněte na Zálohovat databázi.

 • Komprimujte a opravujte databáze automaticky   : Pokud nesdílíte s jinými uživateli v síti jediný soubor databáze, měli byste u databáze nastavit automatickou komprimaci a opravu.

 • Podívejte se do tabulky s chybami obnovení systému   : Pokud Access nedokáže opravit všechny objekty v poškozeném souboru databáze, budou všechny objekty, které se nedají obnovit, uvedené v tabulce MSysCompactErrors. V případě, že nastanou chyby, otevře Access tabulku MSysCompactErrors v zobrazení Datový list.

  Pokud máte zálohu databáze, kterou jste vytvořili ještě před poškozením, můžete pomocí tabulky MSysCompactErrors určit, které objekty chcete importovat ze záložní kopie databáze do opravené databáze.

 • Získejte výhradní přístup k databázi pro použití příkazu Zkomprimovat a opravit databázi:    Pokud jste jedinou osobou, která databázi používá, můžete zbývající část tohoto oddílu přeskočit a přejít přímo na část Komprimace a oprava databáze.

  Operace komprimace a opravy vyžaduje výhradní přístup k souboru databáze, protože by mohla narušit práci jiných uživatelů. Když budete chtít spustit operaci komprimace a opravy, měli byste na to upozornit ostatní uživatele, aby během tohoto období databázi nepoužívali.

  Dejte uživatelům vědět, jak dlouho nemají databázi používat. Pokud operaci komprimace a opravy provádíte pravidelně, sledujte, jak dlouho trvá. Dokážete pak přesněji odhadnout, jak dlouho by ostatní uživatelé databázi neměli používat.

 • Získejte odpovídající oprávnění ke spuštění operace komprimace a opravy   : Pokud používáte starší verzi souboru databáze a jste členem pracovní skupiny, je možné, že nebudete mít oprávnění provádět komprimaci a opravu databáze sami. Pokud nemáte dostatečná oprávnění a potřebujete spustit komprimaci a opravu databáze, obraťte se na správce pracovní skupiny.

Začátek stránky

Komprimace a oprava databáze

Automatické spuštění komprimace a opravy databáze při zavření

Automatické spuštění komprimace a opravy databáze při zavření

Pokud chcete automaticky spustit komprimaci a opravu databáze při jejím zavření, můžete vybrat možnost Komprimovat při zavření.

Poznámka: Nastavení této možnosti má vliv jenom na databázi, která je aktuálně otevřená. Pro každou databázi, kterou chcete automaticky komprimovat a opravit, musíte tuto možnost nastavit samostatně.

 1. Na kartě Soubor klikněte na Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access klikněte na Aktuální databáze.

 3. V části Možnosti aplikace zaškrtněte políčko Komprimovat při zavření.

Začátek stránky

Ruční komprimace a oprava databáze

Kromě možnosti databáze Komprimovat při zavření (nebo místo ní) můžete spustit ručně příkaz Zkomprimovat a opravit databázi. Příkaz je možné spustit u otevřené databáze i u databáze, která není otevřená. Také můžete vytvořit zástupce na ploše, který spustí příkaz Zkomprimovat a opravit databázi u konkrétního souboru databáze.

Komprimace a oprava otevřené databáze

Poznámka: Operace komprimace a opravy není možné provádět, když soubor databáze současně používají také jiní uživatelé.

 • Na kartě Soubor klikněte na Informace a pak klikněte na Zkomprimovat a opravit databázi.

Komprimace a oprava databáze, která není otevřená

Poznámka: Operace komprimace a opravy není možné provádět, když soubor databáze současně používají jiní uživatelé. Když provádíte operaci komprimace a opravy, nemůže soubor databáze používat nikdo další.

 1. Spusťte Access, ale neotevírejte databázi.

 2. Přejděte na Informace a klikněte na Zkomprimovat a opravit databázi.

 3. V dialogovém okně Zdrojová databáze pro komprimaci přejděte na databázi, pro kterou chcete spustit komprimaci a opravu, a poklikejte na ni.

Vytvoření zástupce na ploše pro komprimaci a opravy konkrétní databáze

Na ploše můžete vytvořit zástupce, kterého použijete ke komprimaci a opravě konkrétní databáze.

Než začnete, zkontrolujte, kde máte na počítači uložený soubor Msaccess.exe. Soubor Msaccess.exe je obvykle v následující složce:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14

Pokud soubor Msaccess.exe v uvedeném umístění není, vyhledejte ho a poznamenejte si úplnou cestu.

Vytvoření zástupce na ploše    

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu, v místní nabídce přejděte na Nový a klikněte na Zástupce.

 2. Na první stránce v průvodci Vytvořit zástupce napište v poli Zadejte umístění položky uvozovky ("), zadejte úplnou cestu k souboru Msaccess.exe (včetně názvu souboru) a pak napište znovu uvozovky. (Případně klikněte na Procházet a vyhledejte a vyberte soubor. V takovém případě se uvozovky doplní automaticky.)

  Můžete například zadat: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\msaccess.exe"

 3. Za uvozovky na konci zadejte mezeru a potom zadejte úplnou cestu k databázi, pro kterou chcete spustit komprimaci a opravu. Pokud cesta obsahuje mezery, uzavřete cestu do uvozovek. Napište další mezeru a potom zadejte /compact.

  Zadejte třeba: "C:\My Folder\My Database.accdb" Compact

 4. Klikněte na Další.

 5. Do pole Zadejte název tohoto zástupce napište název zástupce a poté klikněte na Dokončit.

  Průvodce vytvoří zástupce a umístí ho na plochu.

 6. Pokaždé, když budete chtít spustit komprimaci a opravu databáze, poklikejte na tohoto zástupce.

  Tip: Pokud chcete přidat zástupce z plochy do nabídky Start, klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce a v místní nabídce klikněte na Připnout k nabídce Start.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×