Nastavení vlastností chování tabulky pro sestavy Power View

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud používáte Power View, můžete nastavit vlastnosti chování tabulky, které budou měnit chování seskupování řádků podrobností a poskytovat lepší výchozí umístění identifikačních informací (jména, identifikační fotografie, obrázky loga) v kontejnerech dlaždic, na kartách a v grafech.

Poznámka: Abyste mohli nastavit další vlastnosti, je třeba nastavit identifikátor řádku.

 1. Otevřete Power Pivot. Podrobnosti najdete v tématu Spuštění doplňku Power Pivot in Microsoft Excel 2013.

 2. Kliknutím na kartu tabulky v dolní části okna vyberte tabulku, pro kterou pak nakonfigurujete vlastnosti.

 3. Klikněte na Upřesnit > Chování tabulky.

 4. V rozevíracím seznamu Identifikátor řádku vyberte sloupec tabulky, který obsahuje jenom jedinečné hodnoty a neobsahuje žádné prázdné hodnoty. Nastavení identifikátoru řádku je prvním krokem při nastavení dalších vlastností.

 5. V části Zachovat jedinečné řádky vyberte sloupce, které se mají považovat za jedinečné, i když jsou duplicitní (třeba jména a příjmení zaměstnanců, kteří se jmenují stejně).

 6. Sloupec Výchozí popisek obsahuje zobrazovaný název představující data řádku (například jméno zaměstnance v záznamu zaměstnance).

  V některých vizualizací Power View, jako jsou třeba karty, se výchozí popisek zobrazí větším písmem. Pokud jste nastavili taky výchozí obrázek, zobrazí se výchozí popisek na kartách kontejneru dlaždic pod výchozím obrázkem.

 7. V rozevíracím seznamu Výchozí obrázek vyberte sloupec, který obsahuje obrázek představující data řádku (třeba identifikační fotku v záznamu zaměstnance).

V tomto článku

Proč nastavit vlastnosti chování tabulky?

Výchozí pole

Vlastnost Identifikátor řádku

Vlastnost Zachovat jedinečné řádky

Výchozí popisky

Výchozí obrázky

Optimalizace pro konkrétní rozložení

Chybějící obrázky

Vyznačení, že sloupec obsahuje adresy URL obrázků

Vyznačení, že sloupec obsahuje binární obrázky

Chybějící řádky v tabulkách

Rozložení matice je přeplněné

Graf, jehož osa obsahuje moc položek a úrovní

Další kroky

Viz také

Proč nastavit vlastnosti chování tabulky?

Nástroj Power View seskupuje položky automaticky podle polí a formátu prezentace, které používáte. Ve většině případů je výchozí seskupení optimální. V některých tabulkách, zvláště s podrobnými daty, občas provede výchozí chování při seskupování seskupení řádků, které nemají být seskupeny (například záznamy zaměstnanců a zákazníků, které mají být uvedeny odděleně, zvláště když dva nebo tři lidé mají stejné jméno a příjmení). U těchto tabulek můžete nastavit vlastnosti, které povedou k tomu, že se řádky nebudou seskupovat, ale budou uvedeny jednotlivě.

Poznámka: Neměňte výchozí chování v tabulkách, které fungují jako vyhledávací tabulky (například tabulka kalendářních dat, tabulka kategorií produktů nebo tabulka oddělení – v těchto případech tabulka obsahuje relativně malý počet řádků a sloupců), a souhrnné tabulky obsahující řádky, které jsou zajímavé, jen pokud se sečtou (například sčítání dat podle pohlaví, věku či zeměpisných oblastí). U vyhledávacích a souhrnných tabulek vede k nejlepšímu výsledku výchozí chování při seskupování.

Začátek stránky

Výchozí pole

Můžete nastavit, která pole se do Power View přidají automaticky, když někdo klikne na název tabulky v seznamu polí Power View. Tabulka může obsahovat spoustu polí, ale některá se asi používají častěji než jiná.

 1. V okně Power Pivot klikněte na kartu Rozšířené > Sada výchozích polí.

 2. Vyberte některé pole v oblasti Pole v tabulce a klikněte na Přidat.

 3. Pole se přesune do oblasti Výchozí pole, v pořadí.

 4. Až budete mít všechna požadovaná pole, můžete změnit pořadí, v jakém se zobrazují. Vyberte některé pole a klikněte na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Vlastnost Identifikátor řádku

Identifikátor řádku v tabulce určuje jeden sloupec, který obsahuje pouze jedinečné hodnoty a neobsahuje žádné prázdné hodnoty. Vlastnost Identifikátor řádku se používá ke změně seskupení, takže změna není ani tak založena na složení polí řádku, jako na pevném sloupci, který vždy slouží k jedinečnému určení řádku bez ohledu na pole použitá v konkrétním rozložení sestavy.

Nastavení této vlastnosti změní výchozí chování při seskupování z dynamického seskupování, které je založeno na sloupcích nacházejících se v zobrazení, na seskupování pevné, jehož souhrny vycházejí z identifikátoru řádku. Změna výchozího chování při seskupování je důležitá při rozloženích sestavy typu matice, která by jinak seskupovala všechny sloupce v řádku (nebo by zobrazovala mezisoučty).

Nastavení identifikátoru řádku umožňuje určit tyto další vlastnosti: Zachovat jedinečné řádky, Výchozí popisek a Výchozí obrázek. Všechny tyto vlastnosti ovlivňují chování polí v Power View.

Vlastnost Identifikátor řádku také můžete použít samostatně jako vlastnost jedinou. To vám umožní:

 • Použít v sestavě binární obrázky. Odeberete-li nejednoznačné informace v souvislosti s jedinečností řádků, může nástroj Power View určit způsob přiřazování výchozích obrázků a výchozích popisků k danému řádku.

 • Odebrat nežádoucí mezisoučty ze sestavy matice. Ve výchozím seskupení je na úrovni pole vytvářen pro každé pole mezisoučet. Pokud chcete, aby byl vypočítán jediný mezisoučet na úrovni řádku, je třeba nastavit vlastnost Identifikátor řádku.

Identifikátor řádku nelze nastavit u tabulek označených jako tabulky kalendářních dat. U tabulek kalendářních dat je identifikátor řádku určen při označení tabulky. Další informace naleznete v tématu Dialogové okno Označit jako tabulku kalendářních dat.

Začátek stránky

Vlastnost Zachovat jedinečné řádky

Tato vlastnost umožňuje určit, které sloupce vyjadřují informace o identitě (jméno zaměstnance nebo kód produktu) – jejich řádky se tudíž od sebe navzájem rozlišují. Pokud některé řádky vypadají, že jsou identické (např. dva zákazníci se stejným jménem), sloupce, určené pro tuto vlastnost, jsou v tabulce sestavy zopakovány.

Záleží na tom, které sloupce přidáte do sestavy. V některých případech se může stát, že některé řádky jsou považovány za identické, protože obsahují stejnou hodnotu (např. dva zákazníci jménem Jan Novák). K tomu může dojít v případě, že se v zobrazení sestavy nenacházejí další sloupce umožňující rozlišení (např. adresa nebo datum narození). Výchozím chováním v tomto scénáři je sbalit identické řádky do jednoho řádku a sečíst všechny počítané hodnoty z takto zkombinovaných řádků do jednoho výsledku.

Nastavíte-li vlastnost Zachovat jedinečné řádky, můžete určit nejméně jeden sloupec, který má být při každém přidání do zobrazení sestavy vždy zopakován, i když existují duplicitní instance. Počítané hodnoty přidružené k řádku se nyní budou nacházet u jednotlivých řádků, nikoliv na jednom souhrnném řádku.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že výběr sloupců ze strany koncových uživatelů může ovlivnit seskupování, což vede ke změně kontextu filtru pro výpočty výrazů, je třeba, aby návrháři modelů opravdu vytvářeli míry poskytující správné výsledky.

Začátek stránky

Výchozí popisky

Tato vlastnost určuje popisek, který je výrazně zobrazen buď na kartě, nebo grafu, nebo spolu s výchozím obrázkem v navigačním pruhu sestavy dlaždice. Pokud je popisek znázorněn s výchozím obrázkem, nachází se pod obrázkem. Když vybíráte výchozí popisek, zvolte sloupec, který nejlépe vystihuje informace o řádku (např. jméno).

V rozložení pásu karet pro kontejner dlaždic, kde se navigační pás nachází v horní části, se výchozí popisek zobrazí v oblasti nadpisu pod obrázkem tak, jak je určeno ve vlastnosti Výchozí obrázek. Pokud např. máte seznam zaměstnanců, můžete vytvořit dlaždice s informacemi o zaměstnancích tak, že jako výchozí obrázek použijete identifikační fotografii a jako výchozí popisek jméno zaměstnance. Sloupec výchozího popisku se vždy nachází pod obrázkem v navigaci na pásu karet kontejneru dlaždic, a to i v případě, že jste to v seznamu polí sestavy výslovně nevybrali.

V rozložení toku pokrytí pro kontejner dlaždic, kde se navigační pás nachází v dolní části dlaždic, se výchozí obrázek zobrazí bez výchozího popisku.

V rozložení karet se výchozí popisek zobrazí větším písmem v oblasti nadpisu v horní části jednotlivých karet. Pokud například máte seznam zaměstnanců, můžete vytvořit karty s informacemi o zaměstnancích tak, že jako výchozí obrázek použijete identifikační fotografii a jako výchozí popisek jméno zaměstnance.

Začátek stránky

Výchozí obrázky

Tato vlastnost umožňuje určit obrázek, který se zobrazí buď podle výchozího nastavení v navigaci v pásu karet sestavy dlaždice, nebo pod výchozím popiskem v levé části karty. Výchozí obrázek by měl mít vizuální obsah. Jako příklady lze uvést identifikační fotografii v tabulce zaměstnanců, logo zákazníka v tabulce zákazníků nebo tvar oblasti v tabulce zeměpisných oblastí.

Poznámka: Zdroj může představovat odkaz na adresu URL obrázku uloženého na webovém serveru nebo odkaz na binární data vložená do sešitu. Pokud je obrázek založen na adrese URL, zkontrolujte, zda je sloupec také nastaven na typ obrázek, aby nástroj Power View načetl obrázek, a nikoli adresu URL jako textová data v sestavě.

Začátek stránky

Optimalizace pro konkrétní rozložení

V této části se popisuje, jak nastavení vlastností chování tabulky ovlivní konkrétní formát prezentace a charakteristiky dat. Pokud se například snažíte optimalizovat rozložení sestavy matice, tyto informace vám pomohou lépe pochopit, jak můžete pomocí vlastností chování tabulky v modelu zlepšit prezentaci matice.

Chybějící obrázky

Vlastnosti, které v modelu nastavíte, určují, zda jsou v sestavě obrázky vizualizovány, nebo zda jsou zobrazeny jako textové hodnoty. V následujícím příkladu obrázky v sestavě chybějí. Na místě, kde by se měl zobrazit obrázek, se místo toho zobrazí umístění adresy URL souboru obrázku. K tomuto chování dochází proto, že text v modelu je interpretován jako text v sestavě. Toto chování změníte tím, že ve sloupci, který obsahuje adresu URL obrázku, nastavíte vlastnosti. Díky nastavení příslušné vlastnosti použije nástroj Power View hodnotu sloupce jako adresu URL obrázku, nikoli jako text.

Vlastnost sestavy

Vyznačení, že sloupec obsahuje adresy URL obrázků

 • V okně PowerPivot na kartě Rozšířené ve skupině Vlastnosti sestav zkontrolujte, jestli je Kategorie dat nastavená na Adresa URL obrázku (návrh).

 • Pokud ne, klikněte na šipku rozevíracího seznamu Kategorie dat > Další kategorie> Adresa URL obrázku.

Vyznačení, že sloupec obsahuje binární obrázky

 • V okně PowerPivot klikněte na kartu Rozšířené > skupinu Vlastnosti sestav > Chování tabulky.

 • Pro Identifikátor řádku vyberte sloupec obsahující jedinečné hodnoty.

Chybějící řádky v tabulkách

Někdy má výchozí chování při seskupování zcela opačný výsledek, než jste zamýšleli. Řádky podrobností, které se nacházejí v modelu, se nezobrazí v sestavě. Nástroj Power View provádí ve výchozím nastavení seskupování ve sloupcích, které přidáte do zobrazení. Pokud do sestavy přidáte pole Název země, zobrazí se každá země v zobrazení jen jednou, přestože tabulka může obsahovat tisíce řádků zahrnujících několik instancí jednotlivých názvů zemí. V tomto případě vedlo výchozí chování při seskupování ke správnému výsledku.

Jiný příklad může místo několika instancích řádku se zobrazí, protože ve skutečnosti zadané řádky obsahují data o různých entit však vzít v úvahu. V tomto příkladu předpokládá, že máte dvě zákazníci obou pojmenované Jan Yang. Pomocí výchozího chování seskupení, se zobrazí jenom jedna instance Jan Yang v sestavě. Kromě toho vzhledem k tomu, že v seznamu se zobrazí jenom jedna instance, míra Roční příjem odpovídá součtu daná hodnota pro oba zákazníky. V této situaci, kdy zákazníky, kteří mají stejný název jsou ve skutečnosti různých osob, vytváří výchozí seskupování chování nesprávné výsledky.

Příklad sestavy zobrazující jedinečné hodnoty

Chcete-li změnit výchozí seskupování chování, nastavte vlastnost Identifikátor řádku a Zachovat jedinečné řádky. V oblasti Zachovat jedinečné řádky vyberte sloupce Příjmení tak, aby tato hodnota se opakuje pro řádek, i když už je v jiném řádku. Po změně vlastností a znovu publikovat sešit, můžete vytvořit stejnou sestavu pouze v tomto případě uvidíte obou zákazníci s názvem Jan Yangs Roční příjem správně přidělit každého z nich.

Příklad sestavy zobrazující sloučené hodnoty

Rozložení matice je přeplněné

Pokud tabulku podrobností předkládáte ve formě matice, poskytne výchozí seskupení souhrnnou hodnotu všech jednotlivých sloupců. To však může být více souhrnů, než požadujete. Chcete-li toto chování změnit, můžete nastavit vlastnost Identifikátor řádku. Není třeba nastavovat žádné další vlastnosti. Chcete-li změnit seskupování tak, aby byly souhrny počítány pro všechny jednotlivé řádky na základě jedinečného identifikátoru řádku, stačí pouze nastavit identifikátor řádku.

Porovnejte následující obrázky, které znázorňují, jaký vliv má na rozložení matice nastavení této vlastnosti.

Před nastavením: Výchozí seskupování založené na polích v matici

Vlastnost sestavy
Po nastavení: Seskupování podle identifikátoru řádku

Vlastnost sestavy

Graf, jehož osa obsahuje moc položek a úrovní

Sestavy s grafy zobrazující data podrobností by měly používat identifikátor řádku jako osu. Bez identifikátoru řádku je osa neurčitá a výsledné rozložení pravděpodobně nebude mít smysl. Chcete-li toto chování změnit, můžete nastavit vlastnost Identifikátor řádku. Není třeba nastavovat žádné další vlastnosti. Chcete-li změnit seskupování tak, aby byly souhrny počítány pro všechny jednotlivé řádky na základě jedinečného identifikátoru řádku, stačí pouze nastavit identifikátor řádku.

Porovnejte následující obrázky, které znázorňují, jaký vliv má na rozložení grafu nastavení této vlastnosti. Jedná se o stejnou sestavu s identickými poli a znázorněním. Jediný rozdíl spočívá v tom, že na spodním obrázku je znázorněna sestava poté, kdy byla v tabulce Položky nastavena vlastnost Identifikátor řádku.

Vlastnost sestavy
Před nastavením: Výchozí seskupování založené na polích v grafu

Vlastnost sestavy

Po nastavení: Seskupování podle identifikátoru řádku (z identifikátoru řádku se stane osa)

Začátek stránky

Další kroky

Až ve svém modelu vyhodnotíte tabulky a nastavíte vlastnosti chování tabulky v těch, které obsahují řádky podrobností (aby se tyto řádky vždy zobrazovaly jako jednotlivé položky), můžete pomocí dalších vlastností a nastavení model dále optimalizovat. Další informace o doplňku Power View naleznete v tématu Kurz: Optimalizace datového modelu doplňku pro sestavy nástroje Power View.

Poznámky:  Autorská práva k videu:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajek jsou převzaté se svolením CIA Factbook (cia.gov).

 • Obyvatelstvu jsou převzaté se svolením UNData (data.un.org) na Webu Microsoft Azure Marketplace

 • Autory piktogramů olympijských sportů jsou Thadius856 a Parutakupiu a jejich distribuce je v souladu s veřejnou licencí Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).

Začátek stránky

Viz také

Vlastnosti PowerPivotu pro vytváření sestav pro Power View

PowerPivot: Výkonné analýzy a modelování dat v Excelu

Kurz: Kontingenční tabulka a analýza dat pomocí datového modelu Excelu 2013

Videa věnovaná Power View a PowerPivotu

Power View: procházení, vizualizace a prezentace dat

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×