Nastavení a úprava datových typů v diagramech modelů databáze

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Datové typy lze považovat za pravidla, která omezují druh informace, kterou lze zadat do každého sloupce tabulky v databázi. Chcete-li například zajistit, aby do pole, které má obsahovat pouze datum, nebyla zadávána jména, nastavte pro pole datový typ datum. Datové typy se nastavují pro každý sloupec v okně Vlastnosti databáze při prvním vytvoření tabulky.

Co chcete udělat?

Nastavení datových typů sloupců v tabulce modelu databáze

Volba mezi přenosný a fyzické datové typy

Změna nastavení fyzických datových typů je k dispozici

Vytvoření uživatelsky definovaný datový typ

Nastavení typu kolekce pro sloupec

Vytvoření složeného datového typu pomocí obrazce Typ

Přiřadit složený datový typ sloupce

Vytvoření zadaný tabulky

Nastavení datových typů pro sloupce v tabulce databázového modelu

 1. Poklepejte na obrazec tabulky, která obsahuje sloupce, jejichž datové typy chcete nastavit.

 2. V okně Vlastnosti databáze ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Sloupce.

 3. Klepněte na buňku ve sloupci Datový typ, který chcete změnit.

 4. Klepněte na šipku dolů vedle aktuálního datového typu a vyberte v seznamu jiný datový typ.

Začátek stránky

Volba mezi přenosnými a fyzickými datovými typy

Přenosné datové typy jsou obecně definované typy, které jsou mapovány k podobným, kompatibilním fyzickým datovým typům v jiných databázových systémech. Fyzické datové typy jsou datové typy podporované cílovou databází. Máte-li například nastavený ovladač jako Access, jsou všechny datové typy dostupné v aplikaci Microsoft Office Access k dispozici jako fyzické datové typy ve vašem modelu.

 1. Poklepejte na obrazec tabulky, která obsahuje sloupce, jejichž datové typy chcete nastavit.

 2. V okně Vlastnosti databáze ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Sloupce.

 3. Pod seznamem sloupců klepněte buď na možnost Přenosné datové typy, nebo Fyzické datové typy.

  • Přenosné datové typy jsou obecně definované typy, které jsou mapovány k podobným, kompatibilním fyzickým datovým typům v jiných databázových systémech.

  • Fyzické datové typy jsou dány databázovým ovladačem nastaveným v modelu. Další informace o datových typech pro váš ovladač naleznete v dokumentaci k systému správy příslušné cílové databáze (DBMS).

Začátek stránky

Změna dostupné sady fyzických datových typů

Různé systémy správy databáze podporují různé fyzické datové typy. Máte-li například nastavený ovladač jako Access, jsou všechny datové typy dostupné v aplikaci Microsoft Office Access k dispozici jako fyzické datové typy ve vašem modelu. Pokud se nezobrazí datové typy, které očekáváte, může být nezbytné změnit ovladač nastavený v dialogovém okně Možnosti ovladače.

Chcete-li použít sadu datových typů pro systém DBMS ve svém modelu, nastavte ovladače tohoto systému v dialogovém okně Možnosti ovladače.

 1. Zjistěte, který databázový ovladač je pro diagram nastaven.

  • Poklepejte na tabulku a v dialogovém okně Vlastnosti databáze ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Sloupce.

  • Podívejte se pod seznam sloupců vedle možností pro přenosné a fyzické datové typy.

  • Všimněte si systému správy cílové databáze, který je uveden v závorkách.

 2. Změňte ovladač cílové databáze.

  • V nabídce Databáze přejděte na položku Možnosti a klepněte na příkaz Ovladače.

  • Na kartě Ovladače vyberte ovladač aplikace Visio pro svůj systém správy cílové databáze.

  • Klepněte na možnost Nastavení a zaškrtněte políčko příslušného ovladače ODBC.

Začátek stránky

Vytvoření uživatelem definovaného datového typu

Uživatelem definované datové typy jsou vlastní datové typy, které vytvoříte a používáte v databázovém modelu, ve kterém jsou vytvořeny. Může k tomu dojít například tehdy, obsahuje-li tabulka sloupec s číselným datovým typem pro sledování majetku. Víte však, že možná přejdete od systému sledování majetku založeného na číslech k systému založenému na znacích. Pokud použijete uživatelem definovaný datový typ, můžete jeho vlastnosti kdykoli změnit z číselného typu na znakový. Dojde ke změně všech dotčených sloupců s tímto typem, ale nedojde ke změně jakýchkoli jiných sloupců, které mají číselný datový typ.

 1. V nabídce Databáze klepněte na příkaz Uživatelem definované typy.

 2. V dialogovém okně Uživatelem definované typy klepněte na tlačítko Přidat.

 3. V dialogovém okně Přidat nový typ definovaný uživatelem zadejte název.

 4. Chcete-li založit nový datový typ na existujícím datovém typu, zaškrtněte políčko Kopírovat z a poté vyberte název existujícího uživatelem definovaného datového typu.

 5. Klepněte na tlačítko OK. Zadejte pro datový typ charakteristiky přenosného datového typu.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nastavení typu kolekce pro sloupec

Typy kolekce umožňují ukládat do pole různé hodnoty. Máte-li například tabulku s informacemi o hudbě, můžete chtít vytvořit typ kolekce pro žánry s hodnotami Klasická, Populární a Folková. Typy kolekce mohou optimalizovat výkon databáze uložením dat do jedné entity namísto použití cizích klíčů a sekundárních tabulek.

 1. Poklepejte na tabulku se sloupcem, který chcete specifikovat jako typ kolekce.

 2. V okně Vlastnosti databáze ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Sloupce.

 3. Klepněte na sloupec, který chcete zadat jako datový typ kolekce, a potom klepněte na tlačítko Upravit.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti sloupce klepněte na kartu Kolekce a poté zvolte jeden z následujících typů kolekce:

  • Neuspořádaná skupina neopakujících se hodnot (sada) Umožňuje, aby instance naplnění pole ve sloupci měly více hodnot, přičemž každá hodnota musí být jedinečná. Pro hodnoty neexistují žádná kritéria řazení, jsou tedy neuspořádané.

  • Uspořádaná skupina hodnot (seznam) Vytvoří uspořádanou kolekci prvků, která může obsahovat duplicitní prvky. Každý prvek kolekce má přiřazeno pořadí umístění. Pořadí umístění představuje pozici, podle které lze k hodnotě získat přístup. Vzhledem k tomu, že dvě hodnoty mohou být stejné, rozlišují se pořadím umístění.

  • Neuspořádaná skupina opakujících se hodnot (multimnožina) Vytvoří kolekci prvků, které mohou mít duplicitní hodnoty. Prvkům není přiřazeno pořadí umístění.

 5. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti sloupce.

Začátek stránky

Vytvoření složeného datového typu pomocí obrazce Typ

Šablona diagramu databázového modelu podporuje relační i objektově-relační databázové modely, takže lze pracovat s jednoduchými i složenými datovými typy. Jednoduché datové typy, použité relačními i objektově-relačními databázemi, podporují jednu hodnotu dat ve sloupci. Objektově-relační databáze podporují také složené datové typy, ve kterých může sloupec obsahovat více hodnot polí, přičemž každé pole může mít jiný datový typ. Jako složený datový typ můžete například definovat adresu obsahující sloupce pro ulici, obec, stát a poštovní směrovací číslo.

 1. Přetáhněte obrazec Typ ze vzorníku Objektově-relační do svého diagramu databázového modelu.

 2. Poklepáním na obrazec Typ otevřete okno Vlastnosti databáze a poté ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Pole.

 3. Pole přidejte klepnutím na prázdný řádek a zadáním nového Fyzického názvu.

 4. Zadáním nebo výběrem v seznamu specifikujte datový typ příslušného pole.

 5. Pokud nemá být možné zadávat nulové hodnoty, zaškrtněte políčko ve sloupci Požadováno.

 6. Chcete-li definovat Typ jako Pojmenovaný, Odlišný nebo Doména, klepněte ve skupinovém rámečku kategorie na možnost Definice.

 7. Vyberte požadované možnosti:

  • Typ pojmenovaného řádku. Klepnutím na tento přepínač určíte, že daný typ nebude představovat alias žádného jiného typu.

  • Odlišný typ. Klepnutím na tento přepínač určíte, že daný typ bude založen na jiném typu a bude reprezentován stejně jako typ, na kterém je založen, ale bude svým vlastním zcela odlišným typem.

   Po klepnutí na tento přepínač nebude možné vybrat možnosti v kategorii Pole.

  • Doména. Klepnutím na tento přepínač určíte, že daný typ bude představovat alias jiného typu. Je to nepřímá reprezentace stejného typu.

   Vyberete-li tuto možnost, bude k dispozici rozevírací seznam Typ kolekce aliasu a nebudete moci vybrat možnosti v kategorii Pole.

  • Typ kolekce aliasu (zobrazeno pouze po klepnutí na přepínač Doména). Výběrem příslušné položky určíte, zda bude hodnotu atributu představovat kolekce jedné hodnoty, množiny, seznamu či multimnožiny. V relačních databázích je každý typ kolekce atributu představován jednou hodnotou. Objektově-relační databáze umožňují zadat další typy kolekcí.

Začátek stránky

Přiřazení složeného datového typu sloupci

Vytvoříte-li složený typ pomocí obrazce Typ, můžete jej přiřadit sloupci a definovat tak, aby měl sloupec všechny sloupce tohoto typu. Můžete mít například tabulku se sloupci ID, Jméno a Adresa, přičemž Adresa je typ složený ze sloupců Ulice, Obec, Stát a Poštovní směrovací číslo.

 1. Poklepejte na tabulku, ve které chcete použít složený datový typ.

 2. V okně Vlastnosti databáze ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Sloupce.

 3. Klepněte na šipku dolů vedle aktuálního datového typu a vyberte v seznamu jiný datový typ.

Začátek stránky

Vytvoření typové tabulky

Vytvoříte-li složený datový typ pomocí obrazce Typ, můžete jej přiřadit tabulce a definovat tak všechny sloupce tabulky založené na typu. Máte-li například typ se sloupci Jedna, Dvě a Tři, můžete přiřadit tento typ tabulce a tabulka bude automaticky obsahovat tyto sloupce.

Poznámka: Toto lze provést pouze s prázdnou tabulkou.

 1. Přetáhněte obrazec Entita do diagramu modelu.

 2. Poklepejte na tabulku a v dialogovém okně Vlastnosti databáze ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Definice.

 3. Klepněte na šipku dolů vedle aktuálního datového typu a vyberte v seznamu jiný datový typ.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×