Nastavení úkolů zahájení nebo dokončení projektu (omezení) pro daný úkol

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Můžete změnit datum zahájení úkolu nebo dokončení projektu ve sloupci zahájení a dokončení. , Ale dávejte! Když změníte čas zahájení nebo dokončení čas, Project umístí Omezení s na úkoly, které vynutit je začínat a končit v den, i když se změní zbývající plán.

Co chcete udělat?

Přidat omezení úkolu

Odebrání omezení

Dostupná omezení

Omezení úkolu vs. závislosti úkolu

Přidat omezení úkolu

Pokud máte nezbytné omezení, například datum události, vyberte požadovaný Typ omezení , jakož i data:

 1. V seznamu úkolů Ganttova diagramu poklikejte na úkol.

 2. Klikněte na kartu Upřesnit.

 3. Ze seznamu Typ omezení vyberte jednu z možností.

 4. Pokud vyberete jiné omezení než Co nejpozději nebo Co nejdříve, zadejte do pole Datum omezení datum.

  Dialogové okno Informace o úkolu, nabídka Typ omezení

Tip pro řízení projektu:    Nechte Project dělat to, co umí nejlépe – plánovat váš projekt. Nastavte dobu trvání úkolů sami, vytvořte mezi úkoly vazby a Project vypočítá data zahájení a dokončení.

Odebrání omezení

Omezení nemůžete doslova odebrat, ale můžete ho vrátit na výchozí hodnotu, čímž ho propojíte s jinými úkoly a ne konkrétním datem.

 1. V seznamu úkolů Ganttova diagramu poklikejte na úkol.

 2. Klikněte na kartu Upřesnit.

 3. Ze seznamu Typ omezení vyberte jednu z těchto možností:

Dostupná omezení

V Projectu můžete k úkolům přidat osm různých omezení. Tato omezení můžeme rozdělit na tři skupiny:

 • Pružná omezení, která úkol nevážou na žádné konkrétní datum.

 • Polopružná omezení, která obsahují nejdřívější datum zahájení nebo nejpozdější datum dokončení.

 • Nepružná omezení, která mají konkrétní datum zahájení nebo dokončení.

Omezení

Typ

Popis

Co nejpozději

Pružné

Úkol začne co nejpozději, aniž by zpozdil další úkoly. Toto je výchozí omezení při plánování od data dokončení projektu.

Co nejdříve

Pružné

Úkol začne co nejdřív. Toto je výchozí omezení při plánování od data zahájení projektu.

Zahájit po dni (včetně)

Polopružné

Úkol začne konkrétní den nebo později.

Dokončit po dni (včetně)

Polopružné

Úkol skončí konkrétní den nebo později.

Zahájit před dnem (včetně)

Polopružné

Úkol začne konkrétní den nebo dřív.

Dokončit před dnem (včetně)

Polopružné

Úkol skončí konkrétní den nebo dřív.

Musí být dokončen

Nepružné

Úkol skončí konkrétní den.

Musí být zahájen

Nepružné

Úkol začne konkrétní den.

Omezení úkolu vs. závislosti úkolu

Není těžké si splést omezení úkolu (omezení, kdy může úkol začít nebo skončit) se závislostmi úkolu (vazby znázorňující vztah mezi úkoly).

Podrobné informace o závislostech najdete v článku Propojení úkolů v projektu.

Tyto instrukce platí pro Microsoft Project 2007.

V tomto článku

Omezení

Nastavení zahájení a dokončení úkolu

Nastavte datum konečného termínu úkolu

Změňte typ omezení úkolu

Změny omezení pomocí Průvodce projektem

Změny omezení v dialogovém okně informace o úkolu

Změny omezení v tabulce kalendářní data omezení

Omezení

Existují tři typy omezení:

 • Pružná omezení nemají přiřazena žádná data. Nastavení těchto omezení umožňuje zahájit úkoly co nejdříve nebo co nejpozději, ukončení je stanoveno současně s ukončením projektu. Jiná omezení a závislosti mezi úkoly nadále platí.

 • Polopružná omezení vyžadují přiřazené datum řídící první nebo poslední možné zahájení nebo dokončení úkolu. Tato omezení umožňují dokončit úkol libovolně, pokud se tak dodrží konečný termín zahájení nebo dokončení.

 • Pevná omezení vyžadují přiřazené datum, které řídí datum zahájení nebo datum dokončení daného úkolu. Tato omezení se používají, pokud potřebujete do plánu zahrnout i vnější faktory, jako například dostupnost vybavení a zdrojů, konečné termíny, milníky a data zahájení a dokončení.

V následující tabulce je seznam omezení dostupných v aplikaci Project.

Typ omezení

Název omezení

Popis

Pružné

Co nejpozději

Naplánuje úkol co nejpozději, s dokončením před koncem projektu, bez zpoždění pozdějších úkolů. Toto je výchozí omezení pro úkoly při plánování od data dokončení projektu. K úkolům s tímto omezením nezadávejte data zahájení ani dokončení.

Pružné

Co nejdříve

Naplánuje úkol tak, aby byl zahájen co nejdříve. Toto je výchozí omezení pro úkoly při plánování od data zahájení projektu. K úkolům s tímto omezením nezadávejte data zahájení ani dokončení.

Polopružné

Zahájit po dni (včetně)

Naplánuje úkol tak, aby byl zahájen v konkrétní den nebo později. Toto omezení použijte, chcete-li zajistit, aby úkol nebyl zahájen před daným dnem.

Polopružné

Dokončit po dni (včetně)

Naplánuje úkol tak, aby byl dokončen v konkrétní den nebo později. Toto omezení použijte, chcete-li zajistit, aby úkol nebyl dokončen před daným dnem.

Polopružné

Zahájit před dnem (včetně)

Naplánuje úkol tak, aby byl zahájen v konkrétní den nebo dříve. Toto omezení použijte, chcete-li zajistit, aby úkol nebyl zahájen po daném dni.

Polopružné

Dokončit před dnem (včetně)

Naplánuje úkol tak, aby byl dokončen v konkrétní den nebo dříve. Toto omezení použijte, chcete-li zajistit, aby úkol nebyl dokončen po daném dni.

Nepružné

Musí být dokončen

Naplánuje úkol tak, aby byl dokončen v konkrétní den. Nastaví nejdříve možná, plánovaná a nejpozději možná data dokončení na zadaný den a zakotví úkol do plánu.

Nepružné

Musí být zahájen

Naplánuje úkol tak, aby byl zahájen v konkrétní den. Nastaví nejdříve možná, plánovaná a nejpozději možná data dokončení na zadaný den a zakotví úkol do plánu.

Pokud chcete ručně zadat datum zahájení nebo datum dokončení úkolu, Project změní typ omezení úkolu Start po dni (včetně) nebo Dokončit po dni (včetně). Tyto typy polopružná omezení vynutit úkol začít nebo ukončit na určité datum bez ohledu na pozdější změny, které by jinak vliv na pozici úkolu v celkovém plánu projektu.

Pro optimální pružná doporučujeme povolit Project k výpočtu zahájení a dokončení úkolů v závislosti na dobu trvání a Závislosti mezi úkoly zadaných použít pružná omezení. Jenom v případě, že máte nezbytné omezení, například data události, které nejdou přesunout, měli byste zvážit ručního nastavení omezení pro daný úkol.

Proč?

Omezení úkolu, které jsou závislé na jiném úkolu můžete výsledky nežádoucí, jak je ukázáno v následujícím příkladu:

Aby se spustí hned po dokončení "Vykopat jámu" je daný úkol "Zalít foundation" propojen. "Dostanete díry" je by mělo dojít 10. Pokud zadáte nepružné omezení, který vynucuje "Zalít foundation" začít 10 a potom "dostanete díry" dokončení brzy, Project nebude moct využívat výhod nejdříve možné dokončení a přesunutí "Zalít foundation" zahájit dříve.

Místo nastavení určitých dat pro daný úkol přiřadit omezením typu co nejdříve (co nejdříve) a zadejte Konečný termín pro daný úkol. Zadání konečného způsobí, že projekt zobrazíte značku konečného termínu v zobrazení Ganttova diagramu a indikátor upozorňuje datum dokončení úkolu přesune po uplynutí konečného.

Nastavení zahájení a dokončení úkolu

Pro optimální pružná doporučujeme povolit Project k výpočtu zahájení a dokončení úkolů v závislosti na dobu trvání a závislosti mezi úkoly, které zadáte. Ale pokud máte nezbytné omezení, například datum události, můžete nastavení konkrétní zahájení nebo dokončení projektu pro daný úkol.

 1. Na kartě zobrazení klikněte na Ganttův diagram.

 2. Klikněte na úkol, na kterém jsou plánování a potom klikněte na Informace o úkolu Obrázek tlačítka .

 3. Klikněte na kartu Upřesnit.

 4. Typ omezení vyberte ze seznamu Typ omezení.

 5. Pokud vyberete omezení než Co nejpozději nebo co nejdříve, zadejte do pole Datum omezení datum omezení nebo vyberte datum z kalendáře.

Poznámka: Při plánování projektu od data zahájení a zadejte datum v poli zahájení úkolu (nebo přetažením pruhu Ganttova diagramu pro změnu data zahájení), nastaví aplikace Project omezení Start po dni (včetně) pro daný úkol. Pokud zadáte datum v poli dokončení úkolu, nastaví aplikace Project automaticky omezení Dokončit po dni (včetně).

Pokud máte potíže s nastavením omezení úkolů, vám můžou přijít vhod informace v následujících částech.

Nastavte datum konečného termínu úkolu

Můžete nastavit jiné datum Konečný termín pro daný úkol ke sledování datem dokončení bez uzamčení plán s nepružné omezení. Project aktualizuje plán, podle potřeby na uchovávají konečného termínu a zobrazuje symbol Vzhled tlačítka ve sloupci indikátor, pokud je úkol dokončen po konečném termínu.

Chcete-li nastavit datum konečného termínu úkolu:

 1. Na kartě zobrazení klikněte na Ganttův diagram.

 2. Klikněte na úkol přiřazujete konečného termínu.

 3. Klikněte na Informace o úkolu Obrázek tlačítka a potom klikněte na kartu Upřesnit.

 4. Do pole konečný termín zadejte datum konečného termínu.

  Tip: Pokud se později rozhodnete, že už nechcete, aby termín pro tento úkol, můžete odebrat termín zrušením zaškrtnutí políčka konečného termínu.

 5. Kliknutím na OK uložte termín. Zelená šipka Vzhled tlačítka se zobrazí vedle panelu pro daný úkol v zobrazení Ganttův diagram. Projekt nebude upozorňovat na je-li datum konečného termínu.

Poznámka: Pokud úkol překročí za konečný termín, aplikace Project vypočítá záporná časová rezerva pro daný úkol. Pokud je úkol dokončen jeden den později než to bylo plánované datum dokončení, například ukazovalo Celková časová rezerva d-1.

Změňte typ omezení úkolu

Můžete změnit typ omezení úkolu v Průvodce projektem, dialogové okno Informace o úkolu nebo tabulce Data omezení.

Změny omezení pomocí Průvodce projektem

 1. Klikněte na Průvodce projektem, úkoly Vzhled tlačítka .

 2. V podokně úkoly klikněte na sady termínů a omezení úkolů.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vybrat jeden úkol, klikněte na název úkolu.

  • Chcete-li vybrat více než jeden úkol, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na každý název úkolu.

  • Pokud chcete vybrat všechny úkoly v projektu, klikněte na tlačítko Vybrat vše.

   Tlačítko Vybrat vše

 4. V části omezení úkolu vyberte typ omezení, který chcete použít pro vybraný úkol či úkoly.

 5. Klikněte na Hotovo.

Změny omezení v dialogovém okně informace o úkolu

 1. Klikněte na úkol, který má omezení a potom klikněte na Informace o úkolu Obrázek tlačítka .

 2. Na kartě Upřesnit Prohlédněte nebo změňte typ omezení.

Poznámka: Omezení úkolu jsou také jasně označené ve sloupci indikátor se symbolem omezení ( Vzhled tlačítka nebo Vzhled tlačítka ). Umístěte ukazatel nad indikátor omezení zobrazíte pole Typ omezení a datum.

Změny omezení v tabulce kalendářní data omezení

 1. Na kartě zobrazení klikněte na Další zobrazení.

 2. V seznamu zobrazení klepněte na Seznam úkolů a potom klikněte na použít.

 3. V nabídce Zobrazit přejděte myší na Tabulka a potom klikněte na Další tabulky.

 4. Klikněte na úkol.

 5. V seznamu tabulek klikněte na Data omezení a potom klikněte na použít.

  Seznam úkolů se změní zobrazíte tabulce Data omezení, která zobrazuje název úkolu, dobu trvání a typ omezení pro všechna omezení (včetně co nejdříve ) a datem omezení, v případě potřeby.

 6. Udělejte jeden nebo oba tyto kroky:

  • Změna typu omezení, klikněte na šipku u pole Typ omezení a potom klikněte na požadovaný typ omezení.

  • Chcete-li změnit datum omezení, do pole Datum omezení zadejte nebo vyberte požadované datum.

   Pokud změníte omezení na Co nejdříve (co nejdříve) nebo Jako možné (co nejpozději), pole Datum omezení zobrazuje NEDEF.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×