Návrh rozložení a formátu kontingenční tabulky

Po vytvoření kontingenční tabulky a přidání polí, která budete chtít analyzovat, můžete rozložení a formát sestavy vylepšit, abyste usnadnili čtení dat a vyhledávání podrobností. Když chcete změnit rozložení kontingenční tabulky, můžete změnit její formu a způsob zobrazení polí, sloupců, řádků, souhrnů, prázdných buněk a prázdných řádků. Když chcete změnit formát kontingenční tabulky, můžete použít předdefinovaný styl, pruhované řádky a podmíněné formátování.

Důležité informace: Součástí karty Nástroje kontingenční tabulky na pásu karet jsou dvě karty – karta Analýza (ve verzi Excel 2013 a novějších verzích) nebo Možnosti (Excel 2010 a Excel 2010) a karta Návrh. V postupech v tomto tématu uvádíme podle potřeby obě karty – Analýza i Možnosti.

Změna formy rozložení kontingenční tabulky

Když chcete podstatně změnit rozložení kontingenční tabulky nebo její různá pole, můžete použít některou ze tří forem:

 • Kompaktní formát    zobrazí položky z různých polí oblasti řádků v jednom sloupci a rozliší položky z různých polí pomocí odsazení. Popisky polí zaberou v kompaktním formátu méně místa, takže zůstane více místa pro číselná data. Zobrazí se tlačítka Rozbalit a Sbalit, abyste mohli v kompaktním formátu zobrazit nebo skrýt podrobnosti. Kompaktní formát šetří místo a kontingenční tabulka je v této formě lépe čitelná. Je proto výchozí formou rozložení kontingenčních tabulek.

  Kontingenční tabulka v kompaktním formátu

 • Forma tabulky    zobrazí pro každé pole jeden sloupec a je v ní místo i pro záhlaví polí.

  Kontingenční tabulka ve formě tabulky

 • Forma osnovy    se podobá formě tabulky, ale na začátku každé skupiny umí zobrazit souhrny, protože položky v dalším sloupci jsou zobrazené o řádek níž, než je aktuální položka.

  Kontingenční tabulka ve formě osnovy

Změna kontingenční tabulky na kompaktní formát, na formu osnovy nebo tabulky

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

  Tak se na pásu karet zobrazí karta Nástroje kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Rozložení na tlačítko Rozložení sestavy a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zabránit tomu, aby se související data rozšířila vodorovně mimo obrazovku, a chcete minimalizovat posouvání, klikněte na Zobrazit v kompaktním formátu.

   V kompaktním formátu jsou pole obsažená v jednom sloupci a odsazená, aby byl vidět vztah k vnořenému sloupci.

  • Pokud chcete data zobrazit v klasickém stylu kontingenční tabulky, klikněte na Zobrazit ve formě osnovy.

  • Pokud chcete všechna data zobrazit v tradičním tabulkovém formátu a mít tak možnost snadno zkopírovat buňky do jiného listu, klikněte na Zobrazit ve formě tabulky.

   Vzhled pásu karet Excelu

Změna způsobu zobrazení popisků položek ve formě rozložení

 1. V kontingenční tabulce vyberte řádkové pole.

  Tak se na pásu karet zobrazí karta Nástroje kontingenční tabulky.

  Ve formě osnovy nebo tabulky můžete na řádkové pole poklikat a potom pokračovat krokem 3.

 2. Na kartě Analýza nebo Možnosti klikněte ve skupině Aktivní pole na Nastavení pole.

  Vzhled pásu karet Excelu

 3. V dialogovém okně Nastavení pole klikněte na kartu Rozložení a tisk a potom v části Rozložení proveďte jednu z těchto akcí:

  • Chcete-li zobrazit položky pole v podobě osnovy, klikněte na možnost Zobrazit popisky položek ve formátu osnovy.

  • Chcete-li zobrazit nebo skrýt popisky z dalšího pole ve stejném sloupci v kompaktní podobě, klikněte na možnost Zobrazit popisky položek ve formátu osnovy a potom vyberte možnost Zobrazit popisky z dalšího pole ve stejném sloupci (kompaktní formát).

  • Chcete-li zobrazit položky pole v podobě tabulky, klikněte na možnost Zobrazit popisky položek ve formátu tabulky.

Změna uspořádání polí v kontingenční tabulce

Abyste získali konečné rozložení s požadovanými výsledky, můžete pole přidat či odebrat nebo můžete změnit jejich uspořádání pomocí seznamu polí kontingenční tabulky.

Pokud seznam polí kontingenční tabulky nevidíte, zajistěte, aby byla kontingenční tabulka vybraná. Pokud se ani pak seznam polí kontingenční tabulky nezobrazí, klikněte na kartě Možnosti ve skupině Zobrazit či skrýt na Seznam polí.

Pokud se v seznamu polí kontingenční tabulky nezobrazují pole, která chcete použít, bude možná potřeba kontingenční tabulku aktualizovat, aby se zobrazila nová pole, počítaná pole, míry, počítané míry nebo dimenze, které jste přidali od poslední operace. Na kartě Možnosti klikněte ve skupině Data na tlačítko Aktualizovat.

Další informace o práci se seznamem polí kontingenční tabulky najdete v článku Uspořádání polí v kontingenční tabulce pomocí Seznamu polí.

Přidání polí do kontingenční tabulky

Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

 • Zaškrtněte políčka vedle názvu jednotlivých polí v části polí. Pole budou umístěna do výchozí oblasti v části rozložení, ale v případě potřeby lze jejich uspořádání změnit.

  Ve výchozím nastavení se textová pole přidávají do oblasti Popisky řádků, číselná pole do oblasti Hodnoty a hierarchie dat a časů technologie OLAP (Online Analytical Processing) do oblasti Popisky sloupců.

 • Klikněte pravým tlačítkem na název pole a potom výběrem příslušného příkazu (Přidat k filtru sestavy, Přidat k popiskům sloupců, Přidat k popiskům řádků nebo Přidat k hodnotám) umístěte pole do určité oblasti v části rozložení.

 • Klikněte na název pole a přetáhněte ho z části polí do oblasti v části rozložení.

Kopírování polí v kontingenční tabulce

V kontingenční tabulce, která je založená na datech v excelovém listu nebo externích datech z jiného zdroje než OLAP, můžete chtít přidat vícekrát stejné pole do oblasti Hodnoty, abyste mohli zobrazit různé výpočty pomocí funkce Zobrazit hodnoty jako. Můžete chtít třeba vedle sebe porovnat různé výpočty, například hrubou a čistou ziskovou marži, minimální a maximální prodeje nebo počty zákazníků a procentní podíl ze všech zákazníků. Další informace najdete v článku Zobrazení různých výpočtů v polích hodnot kontingenční tabulky.

 1. Klikněte na název pole v části polí a přetáhněte pole do oblasti Hodnoty v části rozložení.

 2. Opakujte krok 1 tolikrát, kolikrát budete chtít pole zkopírovat.

 3. V každém zkopírovaném poli změňte požadovaným způsobem souhrnnou funkci nebo vlastní výpočet.

  Poznámky: 

  • Když do oblasti Hodnoty přidáte dvě nebo více polí (bez ohledu na to, jestli se jedná o kopie stejného pole nebo o různá pole),seznam polí automaticky přidá popisek sloupce hodnot do oblasti Hodnoty. Toto pole můžete použít k přesunutí poloh polí v oblasti Hodnoty nahoru a dolů. Popisek sloupce hodnot můžete také přesunout do oblasti Popisky sloupců nebo do oblasti Popisky řádků. Popisek sloupce hodnot ale nejde přesunout do oblasti Filtry sestavy.

  • Do oblastí Filtr sestavy, Popisky řádků a Popisky sloupců můžete každé pole přidat jenom jednou, a to bez ohledu na to, jestli se jedná o číselný nebo nečíselný datový typ. Pokud se pokusíte přidat stejné pole vícekrát (například do oblastí Popisky řádků a Popisky sloupců v části rozložení), bude toto pole automaticky odebráno z původní oblasti a vloženo do nové oblasti.

  • Další způsob, jak přidat stejné pole do oblasti Hodnoty, je použití vzorce (označuje se také jako vypočítaný sloupec), který obsahuje stejné pole.

  • Stejné pole nemůžete přidat více než jednou v kontingenční tabulce, která je založená na zdroji dat OLAP.

Změna uspořádání polí v kontingenční tabulce

Uspořádání stávajících polí a jejich umístění lze změnit pomocí jedné ze čtyř oblastí v dolní části rozložení:

Kontingenční tabulka

Popis

Kontingenční graf

Popis

Hodnoty    

Slouží k zobrazení souhrnu číselných dat.

Hodnoty    

Slouží k zobrazení souhrnu číselných dat.

Popisky řádků    

Slouží k zobrazení polí jako řádků v boční části sestavy. Řádek, který je umístěn níže, je vnořen do dalšího řádku přímo nad ním.

Pole osy (kategorie)    

Slouží k zobrazení polí jako osy v grafu.

Popisky sloupců    

Slouží k zobrazení polí jako sloupců v horní části sestavy. Sloupec, který je umístěn níže, je vnořen do dalšího sloupce přímo nad ním.

Pole legendy (řady)    

Slouží k zobrazení polí v legendě grafu.

Filtr sestavy    

Slouží k filtrování dat v celé sestavě podle položky vybrané ve filtru sestavy.

Filtr sestavy    

Slouží k filtrování dat v celé sestavě podle položky vybrané ve filtru sestavy.

Chcete-li změnit uspořádání polí, klikněte na název pole v jedné z daných oblastí a poté vyberte jeden z následujících příkazů:

Příkaz

Akce

Přesunout nahoru   

Přesunutí pole v oblasti o jednu pozici směrem nahoru

Přesunout dolů   

Přesunutí pole v oblasti o jednu pozici směrem dolů

Přesunout na začátek   

Přesunutí pole na začátek oblasti

Přesunout na konec   

Přesunutí pole na konec oblasti

Přesunout do filtru sestavy   

Přesunutí pole do oblasti filtru sestavy

Přesunout do popisků řádků   

Přesunutí pole do oblasti popisků řádků

Přesunout do popisků sloupců   

Přesunutí pole do oblasti popisků sloupců

Přesunout do hodnot   

Přesunutí pole do oblasti hodnot

Nastavení polí hodnot, Nastavení pole   

Zobrazí dialogové okno Nastavení polí hodnot nebo Nastavení pole. Další informace o jednotlivých nastaveních získáte kliknutím na tlačítko Nápověda obrázek tlačítka v horní části dialogového okna.

Také je možné kliknout na název pole a přetáhnout je z části polí do části rozložení a naopak nebo do jiné oblasti.

Odebrání polí z kontingenční tabulky

 1. Klikněte na kontingenční tabulku.

  Tak se na pásu karet zobrazí karta Nástroje kontingenční tabulky.

 2. Pokud není zobrazený seznam polí kontingenční tabulky, klikněte na kartě Analýza nebo Možnosti ve skupině Zobrazit na možnost Seznam polí.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Když chcete některé pole odebrat, proveďte v seznamu polí kontingenční tabulky jednu z těchto akcí:

  • V seznamu polí kontingenční tabulky zrušte zaškrtnutí políčka u názvu pole.

   Poznámka: Zrušíte-li zaškrtnutí políčka v seznamu polí, budou ze sestavy odstraněny všechny instance daného pole.

  • V části Rozložení klikněte na název pole a potom klikněte na Odebrat pole.

  • Klikněte na název pole v části rozložení a přetáhněte ho do oblasti mimo seznam polí kontingenční tabulky.

Změna rozložení sloupců, řádků a souhrnů

Chcete-li rozložení kontingenční tabulky dále upravit, můžete provést změny ovlivňující rozložení sloupců, řádků a souhrnů (mezisoučtů), například zobrazení mezisoučtů nad řádky nebo vypnutí zobrazení záhlaví sloupců. Můžete také přeuspořádat jednotlivé položky v rámci řádku nebo sloupce.

Zapnutí nebo vypnutí záhlaví sloupcových a řádkových polí

 1. Klikněte na kontingenční tabulku.

  Tak se na pásu karet zobrazí karta Nástroje kontingenční tabulky.

 2. Chcete-li přepnout mezi zobrazením a skrytím záhlaví polí, klikněte na kartě Analýza nebo Možnosti ve skupině Zobrazit na tlačítko Záhlaví polí.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

Zobrazení souhrnů nad nebo pod sumarizovanými řádky

 1. V kontingenční tabulce vyberte řádkové pole, pro které chcete zobrazit souhrny.

  Tak se na pásu karet zobrazí karta Nástroje kontingenční tabulky.

  Tip: Ve formě osnovy nebo tabulky můžete na řádkové pole poklikat a potom pokračovat krokem 3.

 2. Na kartě Analýza nebo Možnosti klikněte ve skupině Aktivní pole na Nastavení pole.

  Vzhled pásu karet Excelu

 3. V dialogovém okně Nastavení pole na kartě Souhrny a filtry klikněte v části Souhrny na možnost Automatický nebo Vlastní.

  Poznámka:  Pokud je vybrána možnost Žádný, jsou souhrny vypnuté.

 4. Na kartě Rozložení a tisk klikněte v části Rozložení na Zobrazit popisky položek ve formátu tabulky a potom proveďte jednu z těchto akcí:

  • Chcete-li zobrazit souhrny nad sumarizovanými řádky, zaškrtněte políčko Zobrazit souhrny na začátku každé skupiny. Tato možnost je ve výchozím nastavení vybraná.

  • Chcete-li zobrazit souhrny pod sumarizovanými řádky, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit souhrny na začátku každé skupiny.

Změna pořadí položek řádků nebo sloupců

Proveďte jednu z těchto akcí:

 • V kontingenční tabulce klikněte pravým tlačítkem na popisek řádku nebo sloupce nebo na položku v popisku, přejděte na příkaz Přesunout a potom pomocí příkazů v nabídce Přesunout přesuňte položku na jiné místo.

 • Vyberte položku popisku řádku nebo sloupce, kterou chcete přesunout, a nastavte ukazatel myši na dolní okraj buňky. Až se ukazatel změní na čtyřsměrnou šipku, přetáhněte položku na jiné místo. Následující obrázek znázorňuje, jak přesunout položku řádku přetažením.

  Příklad přesunutí položky v sestavě kontingenční tabulky

Úprava šířek sloupců při aktualizaci

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

  Tak se na pásu karet zobrazí karta Nástroje kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Analýza nebo Možnosti klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na příkaz Možnosti.

  Vzhled pásu karet Excelu

 3. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky proveďte na kartě Rozložení a formát v části Formát jednu z těchto akcí:

  • Chcete-li, aby se sloupce kontingenční tabulky automaticky přizpůsobily velikosti nejširší textové nebo číselné hodnoty, zaškrtněte políčko Při aktualizaci automaticky upravit šířky sloupců.

  • Chcete-li zachovat aktuální šířku sloupců kontingenční tabulky, zrušte zaškrtnutí políčka Při aktualizaci automaticky upravit šířky sloupců.

Přesunutí sloupce do oblasti popisků řádků nebo řádku do oblasti popisků sloupců

Přesunutím sloupcového pole do oblasti popisků řádků nebo řádkového pole do oblasti popisků sloupců můžete optimalizovat rozložení a čitelnost kontingenční tabulky. Při přesunutí sloupce do řádku nebo řádku do sloupce transponujete svislou a vodorovnou orientaci pole.

Proveďte jednu z těchto akcí:

 • Na řádkové pole klikněte pravým tlačítkem, přejděte na příkaz Přesunout a potom klikněte na příkaz Přesunout položku <název pole> do sloupců.

 • Na sloupcové pole klikněte pravým tlačítkem a potom klikněte na příkaz Přesunout <název pole> do řádků.

 • Přetáhněte řádkové nebo sloupcové pole do jiné oblasti. Následující obrázek ukazuje, jak přesunout sloupcové pole do oblasti popisků řádků.

  Příklad změny rozložení sestavy kontingenční tabulky

  1. Klikněte na sloupcové pole.

  2. Přetáhněte ho do oblasti řádků.

  3. Pole Sport se stane řádkovým polem stejně jako pole Oblast.

Sloučení nebo oddělení buněk pro položky vnějších řádků a sloupců

Buňky položek řádků a sloupců můžete sloučit, aby bylo možné položky svisle i vodorovně zarovnat na střed. Také lze sloučené buňky oddělit, abyste mohli položky ve vnějších řádkových nebo sloupcových polích v horní části skupiny položek zarovnat doleva.

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

  Tak se na pásu karet zobrazí karta Nástroje kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Možnosti klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na příkaz Možnosti.

  Vzhled pásu karet Excelu

 3. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Rozložení a formát a potom v části Rozložení zaškrtněte políčko Sloučit a vycentrovat buňky s popisky nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Poznámka:  Nelze však použít zaškrtávací políčko Sloučit buňky na kartě Zarovnání v kontingenční tabulce.

Změna zobrazení prázdných buněk, prázdných řádků a chyb

V některých případech můžou data kontingenční tabulky obsahovat prázdné buňky, prázdné řádky nebo chyby a vy budete chtít změnit způsob jejich zobrazení.

Změna způsobu zobrazení chyb a prázdných buněk

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

  Tak se na pásu karet zobrazí karta Nástroje kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Analýza nebo Možnosti klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na příkaz Možnosti.

  Vzhled pásu karet Excelu

 3. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Rozložení a formát a potom v části Formát proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Když chcete změnit zobrazení chyb, zaškrtněte políčko Pro chybové hodnoty zobrazit. Do pole zadejte hodnotu, která se má zobrazit místo chyb. Pokud chcete zobrazit chyby jako prázdné buňky, odstraňte z pole všechny znaky.

  • Když chcete změnit zobrazení prázdných buněk, zaškrtněte políčko Pro prázdné buňky zobrazit a do textového pole zadejte hodnotu, která se má zobrazit v prázdných buňkách.

   Tip:  Pokud chcete, aby se zobrazily prázdné buňky, odstraňte z pole všechny znaky. Pokud chcete, aby se zobrazily nuly, zrušte zaškrtnutí políčka.

Zobrazení nebo skrytí prázdných řádků za řádky nebo položkami

Pro řádky postupujte takto:

 • V kontingenční tabulce vyberte řádkové pole.

  Tak se na pásu karet zobrazí karta Nástroje kontingenční tabulky.

  Tip: Ve formě osnovy nebo tabulky můžete na řádkové pole poklikat a potom pokračovat krokem 3.

 • Na kartě Analýza nebo Možnosti klikněte ve skupině Aktivní pole na Nastavení pole.

  Vzhled pásu karet Excelu

 • V dialogovém okně Nastavení pole na kartě Rozložení a tisk zaškrtněte v části Rozložení políčko Vložit za každý popisek položky prázdný řádek nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

U položek postupujte takto:

 • V kontingenční tabulce vyberte požadovanou položku.

  Tak se na pásu karet zobrazí karta Nástroje kontingenční tabulky.

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Rozložení na tlačítko Prázdné řádky a potom vyberte možnost Vložit za každou položku prázdný řádek nebo Odebrat prázdný řádek za každou položkou.

  Vzhled pásu karet Excelu

  Poznámka: U prázdných řádků lze použít formátování znaků a buněk, nelze však do nich zadávat data.

Změna způsobu zobrazení položek a popisků bez dat

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

  Tak se na pásu karet zobrazí karta Nástroje kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Analýza nebo Možnosti klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na příkaz Možnosti.

  Vzhled pásu karet Excelu

 3. Na kartě Zobrazení v části Zobrazení proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Pokud chcete zobrazit nebo skrýt položky řádků, které neobsahují hodnoty, zaškrtněte políčko Zobrazit položky neobsahující data v řádcích nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

   Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze pro zdroje dat OLAP (Online Analytical Processing).

  • Pokud chcete zobrazit nebo skrýt položky sloupců, které neobsahují hodnoty, zaškrtněte políčko Zobrazit položky neobsahující data v sloupcích nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

   Poznámka: Toto nastavení je k dispozici pouze pro zdroje dat OLAP.

  • Pokud chcete zobrazit nebo skrýt popisky položek, když nejsou v oblasti hodnot žádná pole, zaškrtněte políčko Nejsou-li v oblasti hodnot žádná pole, zobrazit popisky položek nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

   Poznámka: Toto zaškrtávací políčko platí jenom pro kontingenční tabulky vytvořené pomocí verzí Excelu dřívějších, než je Office Excel 2007.

Změna nebo odebrání formátování

Můžete volit z široké palety stylů kontingenční tabulky v galerii. Kromě toho můžete ovládat pruhování sestavy. Změna číselného formátu pole představuje rychlý způsob, jak v sestavě použít konzistentní formát. Můžete také přidat nebo odebrat pruhování (střídání tmavšího a světlejšího pozadí) řádků a sloupců. Pruhování může usnadnit čtení a prohledávání dat.

Formátování kontingenční tabulky pomocí stylů

Vzhled a formát kontingenční tabulky můžete rychle změnit použitím některého z mnoha předdefinovaných stylů kontingenční tabulky (rychlých stylů).

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

  Tak se na pásu karet zobrazí karta Nástroje kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Styly kontingenční tabulky proveďte jednu z těchto akcí:

  • Klikněte na některý zobrazený styl kontingenční tabulky nebo se v galerii posuňte dolů a zobrazte tak další styly.

  • Pokud chcete zobrazit všechny dostupné styly, klikněte na tlačítko Více v dolní části posuvníku.

   Vzhled pásu karet Excelu

   Pokud chcete vytvořit vlastní styl kontingenční tabulky, klikněte v dolní části galerie na Nový styl kontingenční tabulky a zobrazte tak dialogové okno Nový styl kontingenční tabulky.

Změna formátu kontingenční tabulky použitím pruhování

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

  Tak se na pásu karet zobrazí karta Nástroje kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Návrh proveďte ve skupině Možnosti stylů kontingenční tabulky jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li v seznamu řádky zobrazovat střídavě světlejší a tmavší barvou, klikněte na možnost Pruhované řádky.

  • Chcete-li jednotlivé sloupce zobrazovat střídavě světlejší a tmavší barvou, klikněte na možnost Pruhované sloupce.

  • Chcete-li do pruhovaného stylu zahrnout záhlaví řádků, klikněte na možnost Záhlaví řádků.

  • Chcete-li do pruhovaného stylu zahrnout záhlaví sloupců, klikněte na možnost Záhlaví sloupců.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

Odebrání stylu nebo pruhovaného formátu z kontingenční tabulky

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

  Tak se na pásu karet zobrazí karta Nástroje kontingenční tabulky.

 2. Kliknutím na tlačítko Více v dolní části posuvníku ve skupině Styly kontingenční tabulky na kartě Návrh zobrazte všechny dostupné styly a potom klikněte na možnost Vymazat v dolní části galerie.

  Vzhled pásu karet Excelu

Podmíněné formátování dat v kontingenční tabulce

Podmíněné formátování umožňuje vizuálně zkoumat a analyzovat data, zjišťovat důležité problémy a identifikovat vzory a trendy. Podmíněné formátování pomáhá zodpovědět konkrétní otázky týkající se dat. Při používání podmíněného formátování u kontingenční tabulky byste měli pochopit důležité rozdíly:

 • Pokud změníte rozložení kontingenční tabulky filtrováním, skrytím, sbalením nebo rozbalením úrovní, případně přesunutím pole, podmíněné formátování zůstane zachováno – za předpokladu že nebudou odebrána pole v podkladových datech.

 • Rozsah podmíněného formátování polí v oblasti Hodnoty lze založit na hierarchii dat. Tento rozsah je určen všemi viditelnými podřízenými záznamy (na nižší úrovni hierarchie) nadřazeného záznamu (na vyšší úrovni hierarchie) v řádcích a jednom nebo více sloupcích, případně ve sloupcích a jednom nebo více řádcích.

  Poznámka: Podřízené záznamy v hierarchii dat nedědí podmíněný formát nadřazeného záznamu a nadřazený záznam nedědí podmíněný formát podřízených záznamů.

 • Existují tři způsoby definování rozsahu podmíněného formátování polí v oblasti Hodnoty: výběrem, podle odpovídajícího pole a podle pole hodnoty.

Další informace najdete v článku Použití podmíněného formátování.

Změna číselného formátu pole

 1. V kontingenční tabulce vyberte požadované pole.

  Tak se na pásu karet zobrazí karta Nástroje kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Analýza nebo Možnosti klikněte ve skupině Aktivní pole na Nastavení pole.

  Vzhled pásu karet Excelu

  Pro popisky a filtry sestavy se zobrazí dialogové okno Nastavení pole a pro hodnoty se zobrazí dialogové okno Nastavení polí hodnot.

 3. Klikněte na možnost Formát čísla v dolní části dialogového okna.

 4. V dialogovém okně Formát buněk klikněte v seznamu Druh na požadovaný číselný formát.

 5. Vyberte upřednostňované možnosti a potom klikněte dvakrát na tlačítko OK.

  Můžete ale také kliknout pravým tlačítkem na pole hodnoty a potom kliknout na příkaz Formát čísla.

Zahrnutí formátování serveru OLAP

Pokud jste připojeni k databázi OLAP (Online Analytical Processing) služby Microsoft SQL Server Analysis Services, můžete určit, jaké formáty serveru OLAP se mají načíst a zobrazit s daty.

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

  Tak se na pásu karet zobrazí karta Nástroje kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Analýza nebo Možnosti klikněte ve skupině Data na Změnit zdroj dat a potom klikněte na Vlastnosti připojení.

  Vzhled pásu karet Excelu

 3. V dialogovém okně Vlastnosti připojení na kartě Použití a potom v části Formátování serveru OLAP proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete povolit nebo zakázat formátování čísel (například měny, dat a časů) zaškrtněte políčko Formát čísla nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

  • Pokud chcete povolit nebo zakázat řezy písma (například tučné, kurzívní, podtržené nebo přeškrtnuté písmo), zaškrtněte políčko Řez písma nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

  • Pokud chcete povolit nebo zakázat barvy výplně, zaškrtněte políčko Barva výplně nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

  • Pokud chcete povolit nebo zakázat barvy textu, zaškrtněte políčko Barva textu nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Zachování nebo zrušení formátování

 1. Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce.

  Tak se na pásu karet zobrazí karta Nástroje kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Analýza nebo Možnosti klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na příkaz Možnosti.

  Vzhled pásu karet Excelu

 3. Na kartě Rozložení a formát proveďte v části Formát jednu z těchto akcí:

  • Chcete-li uložit rozložení a formát kontingenční tabulky, aby byly použity vždy, když na kontingenční tabulce provedete nějakou operaci, zaškrtněte políčko Při aktualizaci zachovat formát buněk.

  • Chcete-li zrušit rozložení a formát kontingenční tabulky a vždy, když na kontingenční tabulce provedete nějakou operaci, použít výchozí rozložení a formát, zrušte zaškrtnutí políčka Při aktualizaci zachovat formát buněk.

  Poznámka: Tato možnost se sice týká i formátování kontingenčního grafu, ale spojnice trendů, popisky dat, chybové úsečky a jiné změny konkrétních datových řad nebudou zachovány.

V Excelu Online můžete v kontingenčních tabulkách řadit a filtrovat data, můžete v nich přesouvat pole a měnit nastavení polí hodnot v seznamu polí, nemůžete v nich ale měnit rozložení dat. K tomu budete muset použít desktopovou verzi. Další informace najdete v tématu Návrh rozložení a formátu kontingenční tabulky.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×