Návrh formuláře pro sloučení

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Slučováním formulářů mohou uživatelé konsolidovat data z mnoha různých formulářů do jediného. To je užitečné, pokud uživatelé chtějí porovnat nebo sumarizovat data z několika souvisejících formulářů. Například pro manažera, jehož tým vyplňuje formuláře týdenních zpráv o stavu, může být užitečné sloučit data z těchto formulářů do jediné souhrnné zprávy pro ředitele.

V tomto článku

Způsoby, mohou uživatelé sloučit formuláře

Důležité informace o návrhu

Akce sloučení pro pole a skupiny

Definování vlastních korespondence nastavení ovládacích prvků

Způsoby, jakými mohou uživatelé slučovat formuláře

Způsob, jakým může uživatel sloučit formulář s jinými formuláři, závisí na umístění formuláře. V následujícím seznamu jsou uvedena různá umístění, ve kterých mohou být uloženy formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath, a způsoby, jakými mohou uživatelé slučovat formuláře uložené v těchto umístěních:

 • Místní jednotku pevného disku nebo umístění v síti    Uživatel musí prvním otevření formuláře v aplikaci InfoPath. Tento formulář se nazývá cílového formuláře, protože se formulář, do kterého jiných formulářů sloučit. Uživatel potom klikne Sloučit formuláře v nabídce soubor a k výběru další formuláře – s názvem zdroj formuláře – pro sloučení s cílového formuláře.

  Poznámka: Můžete také otevřete nový prázdný formulář a použít stejný postup, který Pokud chcete sloučit prázdný formulář s další formuláře založené na této šabloně.

 • Knihovna dokumentů na webu služby SharePoint    Formuláře mohou být uloženy v knihovně dokumentů na webu služby Windows SharePoint Services 3.0, serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 nebo Microsoft Office Forms Server 2007. V nabídce Zobrazit v knihovně dokumentů, ve které jsou uloženy formuláře, může uživatel vybrat zobrazení Sloučit dokumenty a poté vybrat formuláře, které chce sloučit. Při slučování formulářů tímto způsobem není nezbytné, aby uživatel nejdříve otevřel cílový formulář, jak je popsáno v předchozím příkladu.

  Poznámka: Navrhnete-li Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem, uživatelé mohou vyplnit formuláře založené na této šabloně formuláře pomocí webového prohlížeče. Postup při slučování formulářů založených na šablonách formulářů kompatibilních s prohlížeči v knihovně SharePoint je stejný jako při slučování formulářů, které uživatelé mohou otevřít a vyplnit v aplikaci InfoPath.

 • E-mailové formuláře aplikace InfoPath v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007    Uživatel může sloučit více formulářů v aplikaci Office Outlook 2007 tak, že je vybere v zobrazení složky, ve které jsou tyto formuláře uloženy, a poté v nabídce Akce klepne na příkaz Sloučit formuláře.

Poznámka: Sloučí-li uživatelé formuláře, původní formuláře nejsou odstraněny. Data ze sloučených formulářů jsou přidána do cílového formuláře. Doporučujeme, aby uživatelé uložili cílový formulář se sloučenými daty jako nový formulář, aby nebyla přepsána data v původním formuláři.

Začátek stránky

Pokyny k návrhu

Teď máte zkušenosti s způsoby, které mohou uživatelé sloučit formuláře založené na umístění formuláře, je důležité pochopit, jak můžete povolit určité ovládací prvky pro podporu sloučení a jak je kombinovat data z jednotlivých polí při sloučení formulářů. Tyto informace – spolu s pochopení jak uživatelé plánování používání sloučená data – je klíčové části Vytvoření šablon formulářů, které uživatelům umožňují snadno sloučení formulářů.

Když přidáte ovládacího prvku do šablony formuláře, je vázaný na pole nebo skupinu v šabloně formuláře Zdroj dat. Pokud vytvoříte novou, prázdnou šablonu formuláře, zdroje dat se vytvoří při přidávání ovládacích prvků. Pokud navrhnout šablonu formuláře, který je založený na zdroji externích dat, například schéma XML nebo webové služby, třeba ovládací prvky, které přidáte do šablony formuláře vázaný na pole nebo skupiny daného zdroje dat.

Pokud povolíte nastavení sloučení ovládacího prvku, povolujete ve skutečnosti nastavení sloučení daného pole nebo skupiny, se kterou je daný ovládací prvek svázán. Nastavení sloučení se liší podle pole nebo skupiny a jejich typu dat. Některé typy polí nebo skupin sloučení nepodporují.

Chcete-li lépe porozumět tomu, jak slučování formulářů funguje, představte si, že jste navrhli šablonu formuláře vyúčtování výdajů, která obsahuje ovládací prvek textové pole vázaný na neopakující se pole v datovém zdroji, které používá typ dat text. Toto pole se používá k ukládání zdůvodnění zaznamenaných výdajů od každého uživatele. V tomto příkladu nazveme toto pole účel a vytvoříme vazbu ovládacího prvku textové pole s popiskem Obchodní účel na toto pole.

Představte si, že tři uživatelé – Robert Konečný, Jan Novák a Petra Dobešová –  vyplňují formuláře založené na této šabloně formuláře. Do pole Obchodní účel Robert zadá Konference, Jan zadá Návštěva zákazníka a Petra zadá Služební cesta. Protože ovládací prvky textové pole, které používají typ dat text, nepodporují slučování dat ve výchozím nastavení, zobrazí se manažerovi, který slučuje tyto formuláře vyúčtování výdajů, pouze jedna hodnota v poli Obchodní účel – hodnota, která již byla obsažena v cílovém formuláři. Pokud je tedy například Petřin formulář cílovým formulářem, ve sloučeném formuláři se pro toto pole zobrazí pouze hodnota, kterou zadala Petra.

Přizpůsobením nastavení sloučení pro pole nebo skupiny, který ovládací prvek vázaný na mohou uživatelé sloučit toto pole uživatele nebo skupiny dat z více formulářů. V tomto příkladu můžete přizpůsobit nastavení sloučení pro ovládací prvek Firmy Purpose textové pole tak, aby uživatelé mohli sloučení dat z formuláře, které obsahují pole. Upravit nastavení sloučení dalších povolením oddělovače mezery mezi jednotlivé sloučené hodnoty. Oddělovač může být mezeru, čárku, středník, svislou čáru, konec řádku, konce odstavce nebo podtržení. Jestliže Jan zadá konference v poli Obchodní účely , Jan typy Zákazníka získátea typy Petry Služební cestěa povolení slučování pro toto pole a zadejte čárku oddělovač výsledné sloučená data se zobrazí jako služební cesty, navštěvujte blog o zákazníkovi, konference (Pokud Petry prvku formuláře formuláři cílové).

Poznámka: Za oddělovače čárku a středník je automaticky přidána mezera.

Přidání oddělovače vám usnadní rozlišování konkrétních hodnot, způsob slučování dat můžete dále přizpůsobit přidáním jedinečné předpony ke každé hodnotě obsažené v poli nebo skupině. Pokud přidáváte předponu, můžete vybrat hodnotu z jiného pole nebo můžete zadat Funkce, kterou chcete použít jako předponu. Přidáním předpony můžete uživatelům usnadnit identifikaci zdroje původních dat. Můžete například povolit, aby jméno osoby, která formulář vyplňovala, což je hodnota zadaná v jiném poli, bylo zobrazeno jako předpona pro hodnotu obsaženou v jiném poli. Pokud je poté sloučeno několik formulářů, hodnoty ze zdrojového formuláře zobrazí sloučené hodnoty a tyto hodnoty budou mít identifikátory.

Například pokud identifikovat pole obsahujícího jméno uživatele jako předpona a vytvořte propojit funkci, která přidá dvojtečky za každý výskyt daná hodnota, uživatelé můžete snadno zorientujete v tom kdo zadána hodnota i po sloučení několika formulářů. V tomto příkladu formuláře Petr Lazecký je cílový formulář výsledné stanovené dat se zobrazí jako Služební cesty Jan Novák: navštivte zákazníka Jan Kelly: konference.

Poznámky: 

 • Předpona není přidána do cílového formuláře – v tomto případě formuláře Petry Dobešové – aby nedocházelo k přidávání nadbytečných předpon, pokud jsou sloučená data uložena do formuláře a poté je formulář znovu sloučen.

 • Pokud uživatel slučuje formuláře aplikace InfoPath, které jsou umístěny na jednotce pevného disku nebo v síťovém umístění, na webu služby SharePoint, nebo emailové formuláře aplikace InfoPath v aplikaci Office Outlook 2007, výsledná sloučená data jsou zobrazena v obráceném pořadí, než bylo to, ve kterém byly tyto formuláře vybrány. Pokud například uživatel vybere tři formuláře a nejdříve vybere Robertův, poté Petřin a nakonec Janův, ve výsledném formuláři, který obsahuje sloučená data, se Janova data zobrazí jako první, následovat budou Petřina data a poté Robertova.

 • Kromě přizpůsobení nastavení sloučení pro jednotlivé ovládací prvky můžete také zakázat slučování formulářů pro celou šablonu formuláře, čímž uživatelům zabráníte ve slučování formulářů, které jsou na této šabloně založené. Pokud zakážete slučování formulářů, nebudou mít uživatelé, kteří vyplňují formulář, přístup k příkazu Sloučit formuláře v nabídce Soubor.

 • Zajistit, aby formulář šablony správně nakonfigurované sloučení jiných formulářů, otestujte pomocí publikování šablony formuláře a potom vytváření a ukládání minimálně pět formuláře založené na šabloně formuláře s ukázkovými daty. Po uložení formuláře, otevřete šablonu formuláře v režimu návrhu a potom klikněte na Náhled na panelu nástrojů Standardní. V režimu náhledu sloučit ukázkové formuláře. Pokud formulářům sloučit správně, můžete publikování šablony formuláře a povolit uživatelům vytvářet formuláře založené na šabloně formuláře.

 • Uživatelům poskytnout postup při sloučení formulářů. Tento postup můžete vyvíjet při testování šablony formuláře pro sloučení.

Začátek stránky

Akce sloučení pro pole a skupiny

Následující akce sloučení se liší v závislosti na typu dat pole nebo skupiny.

Při konfiguraci nastavení sloučení pro některý typ pole nebo skupiny si můžete zvolit, že budete ignorovat hodnoty ve zdrojovém formuláři a uchováte hodnoty v cílovém formuláři, nebo provést vlastní nastavení sloučení. V následující tabulce je popsáno vlastní nastavení sloučení pro jednotlivé typy polí nebo skupin.

Typ pole nebo skupiny

Nastavení k dispozici sloučení

Příklady ovládací prvky, které můžete vázaný na tento typ pole

Neopakující se pole

 • Kombinovat hodnotu v cílovém formuláři s hodnotami ze zdrojových formulářů

  • Ignorovat prázdná pole

  • Přidat mezi řádky oddělovač

  • Přidat před každou položku předponu

 • Textové pole

 • Rozevírací seznam

 • Pole se seznamem

Opakující se pole

 • Vložit hodnoty ze zdrojových formulářů před nebo za hodnotu v cílovém formuláři

  • Odebrat prázdná pole

 • Seznam s odrážkami

 • Číslovaný seznam

 • Prostý seznam

 • Seznam s vícenásobným výběrem

Neopakující se pole XHTML

 • Kombinovat hodnotu v cílovém formuláři s hodnotami ze zdrojových formulářů

  • Ignorovat prázdná pole

  • Přidat mezi řádky oddělovač

  • Přidat ke každé položce předponu a formátovat text předpony

Pole s formátovaným textem

Opakující se pole XHTML

 • Vložit hodnoty ze zdrojových formulářů před nebo za hodnotu v cílovém formuláři

  • Odebrat prázdná pole

 • Seznam s odrážkami

 • Číslovaný seznam

 • Prostý seznam

 • Tabulka s opakováním

Pole atributu

 • Nahradit hodnotu v cílovém formuláři s hodnotami ze zdrojových formulářů

  Pokud uživatel vybere více formulářů, bude v cílovém formuláři zachována hodnota z posledního vybraného formuláře. Pokud například uživatel vybere tři formuláře, nejprve formulář od Boba, poté od Judy a nakonec od Nata, nahradí data z pole atributu v Natově formuláři původní hodnotu v cílovém formuláři.

  Poznámka: V závislosti na operačním systému osoby, která provádí sloučení formulářů, se zachovaná hodnota může lišit.

 • Kombinovat hodnotu v cílovém formuláři s hodnotami ze zdrojových formulářů

  • Ignorovat prázdná pole

  • Přidat mezi řádky oddělovač

  • Přidat před každou položku předponu

Pole typu atribut může obsahovat jakýkoli formulář.

Neopakující se skupina

 • Kombinovat hodnotu v cílovém formuláři s hodnotami ze zdrojových formulářů

 • Oddíl

 • Volitelný oddíl

Opakující se skupina

 • Vložit hodnoty ze zdrojových formulářů před nebo za hodnotu v cílovém formuláři

  • Odebrat prázdná pole

 • Seznam s odrážkami

 • Číslovaný seznam

 • Prostý seznam

 • Seznam s vícenásobným výběrem

 • Tabulka s opakováním

Začátek stránky

Definování vlastního nastavení sloučení pro ovládací prvky

Postupy uvedené v této části můžete použít k definování vlastního nastavení sloučení pro standardní a opakující se ovládací prvky.

Poznámka: Pokud zapnete nastavení sloučení pro ovládací prvek, ve skutečnosti povolit nastavení sloučení pro pole nebo skupiny, který ovládací prvek vázaný. Nastavení sloučení lišit v závislosti na pole nebo skupiny a jeho datový typ. Některé typy polí nebo skupin nepodporují sloučení. Úpravou vlastností pro pole nebo skupinou ve zdroji dat můžete taky změnit nastavení sloučení. K tomuto účelu klikněte pravým tlačítkem myši na pole nebo skupinu v podokně úloh Zdroj dat, v místní nabídce klikněte na Vlastnosti a na kartě pravidla a hromadné korespondence klikněte na Sloučit nastavení.

Standardní ovládací prvky jsou ovládací prvky, které se běžně používají ke sběru a zobrazování informací. Mezi tyto ovládací prvky patří textová pole, seznamy, zaškrtávací políčka a tlačítka. Mezi opakující se a volitelné ovládací prvky patří ovládací prvky seznamu, tabulky s opakováním, oddíly s opakováním a volitelné oddíly. Tyto ovládací prvky umožňují uživatelům vkládat při vyplňování formuláře položky seznamu, řádky, sady záznamů a volitelné informace. Například v šabloně formuláře vyúčtování výdajů můžete použít tabulku s opakováním, abyste uživatelům umožnili přidat libovolný počet řádků k zadání určitého počtu položek výdajů.

Poznámky: 

 • Některé ovládací prvky jsou vázány na pole, která nelze sloučit. Například hodnoty v ovládacích prvcích pro výběr data nebo ovládací prvky zaškrtávacích políček nelze sloučit, protože nelze sloučit typ dat, který obsahují. Ovládací prvky, které obsahují digitální podpisy nemohou být nikdy sloučeny, protože by tím byla zrušena platnost digitálních podpisů.

 • Některé ovládací prvky obsahují další možnosti. Pokud například přizpůsobujete nastavení sloučení pro ovládací prvky pole s formátovaným textem, můžete také vybrat možnosti formátování písma.

Definování vlastního nastavení sloučení pro standardní ovládací prvky

Standardní ovládací prvky zahrnují textová pole s formátovaným textem a polích se seznamem. V tomto článku najdete další informace najdete v článku akce sloučení pro pole a skupiny .

Poznámka: Ovládací prvky, které se přidají do oddílů – tedy podřízené ovládacích prvků ovládacích prvků nadřazené – podporují pouze sloučení, pokud je povolená pro nadřazeného ovládacího prvku.

 1. Poklepejte na ovládací prvek, který chcete změnit.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku klikněte na kartu Upřesnit.

 3. V rámečku Slučování formulářů klepněte na tlačítko Nastavení sloučení.

 4. V části Akce pro toto pole klepněte na přepínač Kombinovat hodnotu v cílovém formuláři s hodnotami ze zdrojových formulářů.

 5. Chcete-li vyloučit pole, která neobsahují data, zaškrtněte ve skupinovém rámečku Možnosti kombinování políčko Ignorovat prázdná pole (doporučeno).

 6. V rozevíracím seznamu Oddělovač položek vyberte oddělovač, který má být zobrazen mezi hodnotami v ovládacím prvku, který je zobrazen v cílovém formuláři.

  Podrobné technické informace

  Přidáním oddělovače umožníte uživatelům při slučování dat z více formulářů určit, který uživatel data zadal. Pokud například vyberete pro určitý ovládací prvek oddělovač Čárka (,), budou při sloučení více formulářů založených na této šabloně formuláře data z tohoto ovládacího prvku oddělena čárkami.

 7. Chcete-li přidat předponu před každou hodnotu, která bude zobrazena v ovládacím prvku poté, co uživatelé sloučí formuláře založené na této šabloně formuláře, zaškrtněte políčko Před každou položkou uvést a poté vyberte položku, na které chcete předponu založit.

  Postup

  1. Klikněte na tlačítko Vložit vzorec Obrázek tlačítka .

  2. V dialogovém okně Vložit vzorec proveďte některou z následujících akcí:

   • Chcete-li ve vzorci použít pole, klepněte na tlačítko Vložit pole nebo skupinu, v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klepněte na pole, které chcete použít, a poté klepněte na tlačítko OK.

   • Chcete-li ve vzorci použít funkci, klepněte na tlačítko Vložit funkci, v dialogovém okně Vložit funkci vyberte funkci, kterou chcete použít, a poté klepněte na tlačítko OK.

    Tip: Pokud funkce vyžaduje zadání parametrů, vyberte funkci v dialogovém okně Vložit funkci, klepněte na tlačítko OK a poté v poli Vzorec v dialogovém okně Vložit vzorec poklepejte na funkci, kterou jste přidali, a klepněte na pole nebo skupinu. Odkazy na další informace o funkcích naleznete v části Viz také.

   • Chcete-li do vzorce vložit hodnotu nebo matematický operátor, zadejte hodnotu nebo symbol matematické operace do pole Vzorec.

  Operace

  Symbol

  Sčítání

  +

  Odečítání

  -

  Násobení

  *

  Dělení

  /

  • Poznámka: Pokud vzorec používá operátor dělení (/), ujistěte se, že před i za operátorem je mezera. Pokud nebude operátor dělení z obou stran oddělen mezerou, bude jej aplikace InfoPath považovat za oddělovač v umístění cesty XPath a nikoli za operátor dělení.

  • Chcete-li ověřit, zda má vzorec správnou syntaxi, klepněte v dialogovém okně Vložit vzorec na tlačítko Ověřit vzorec.

Definování vlastního nastavení sloučení pro standardní oddíl

Standardní oddíly jsou kontejnery pro další ovládací prvky. Oddíly můžete neobsahoval žádný z ovládací prvky v podokně úloh ovládací prvky, včetně dalších oddílů. V tomto článku najdete další informace najdete v článku akce sloučení pro pole a skupiny .

Poznámka: Ovládací prvky, které se přidají do oddílů – tedy podřízené ovládacích prvků ovládacích prvků nadřazené – podporují pouze sloučení, pokud je povolená pro nadřazeného ovládacího prvku.

 1. Poklepejte na oddíl, který chcete změnit.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti oddílu klepněte na kartu Upřesnit.

 3. V rámečku Slučování formulářů klepněte na tlačítko Nastavení sloučení.

 4. V části Akce pro tuto skupinu klepněte na přepínač Kombinovat obsah skupin ve zdrojovém a cílovém formuláři (výchozí).

  Poznámka: Nastavení sloučení pro každé pole a skupinu v této skupině určí způsob, jakým budou data sloučena.

Definování vlastního nastavení sloučení pro opakující se ovládací prvky a oddíly

Opakující se prvky zahrnují oddíly s tabulky a seznamy s odrážkami opakováním. V tomto článku najdete další informace najdete v článku akce sloučení pro pole a skupiny .

Poznámka: Ovládací prvky, které se přidají do oddílů – tedy podřízené ovládacích prvků ovládacích prvků nadřazené – podporují pouze sloučení, pokud je povolená pro nadřazeného ovládacího prvku.

 1. Poklepejte na ovládací prvek, který chcete změnit.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku klikněte na kartu Upřesnit.

 3. V rámečku Slučování formulářů klepněte na tlačítko Nastavení sloučení.

 4. V části Akce pro tuto skupinu s opakováním klepněte na přepínač Vložit skupiny ze zdrojových formulářů do cílového formuláře (výchozí).

 5. Chcete-li určit, kde budou skupiny ze zdrojového formuláře zobrazeny v cílovém formuláři, klepněte ve skupinovém rámečku Možnosti vložení na přepínač Za skupiny v cílovém formuláři nebo na přepínač Před skupiny v cílovém formuláři.

 6. Chcete-li ze sloučených formulářů odstranit prázdné hodnoty, zaškrtněte políčko Odebrat prázdné skupiny (doporučeno).

 7. Chcete-li kombinovat skupiny, jejichž ovládací prvky obsahují stejné hodnoty, čímž lze zmenšit redundanci, zaškrtněte políčko Kombinovat skupiny se stejnou hodnotou pole a poté klepněte na tlačítko vedle pole Pole pro porovnání a vyberte pole ke kombinování.

Definování vlastního nastavení sloučení pro volitelné oddíly

Volitelné oddíly obsahují další ovládací prvky. Uživatelé můžou vložení nebo odebrání volitelné oddíly při vyplňování formuláře. V tomto článku najdete další informace najdete v článku akce sloučení pro pole a skupiny .

Poznámka: Ovládací prvky, které se přidají do oddílů – tedy podřízené ovládacích prvků ovládacích prvků nadřazené – podporují pouze sloučení, pokud je povolená pro nadřazeného ovládacího prvku.

 1. Poklepejte na ovládací prvek, který chcete změnit.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku klikněte na kartu Upřesnit.

 3. V rámečku Slučování formulářů klepněte na tlačítko Nastavení sloučení.

 4. V části Akce pro tuto skupinu klepněte na přepínač Kombinovat obsah skupin ve zdrojovém a cílovém formuláři (výchozí).

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×