Návrh šablony formuláře pro použití v režimu offline

V tomto článku

Principy offline formulářů

Vytvoření datového připojení k databázi SQL pro použití v offline režimu

Vytvoření datového připojení k databázi aplikace Access pro použití v offline režimu

Vytvoření datového připojení ke knihovně dokumentů služby SharePoint pro použití v offline režimu

Konfigurace dostupnosti dat

Zákaz offline použití

Principy offline formulářů

Může se stát, že budete potřebovat navrhnout šablonu formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath, kterou budou uživatelé moct vyplňovat na počítačích odpojených od sítě. Můžete třeba navrhnout šablonu formuláře, kterou bude používat likvidátor škod během prověřování pojistného plnění mimo kancelář. Šablona formuláře obsahuje sekundární datová připojení, která poskytují data pro formulář z externí databáze. Likvidátor tato data potřebuje, aby mohl formulář vyplnit. Když je v kanceláři a připojený k síti, může likvidátor vytvořit formulář založený na této šabloně formuláře a pak si tento formulář uložit do počítače. Mimo kancelář si pak likvidátor otevře a vyplní formulář, aniž by byl k síti připojený. Formulář pak odešle, jakmile se vrátí do kanceláře a znovu se připojí k síti.

Ve výchozím nastavení může formulář uložený v počítači fungovat i bez síťového připojení. Jakmile uživatel vytvoří formulář založený na šabloně formuláře, InfoPath stáhne a uloží kopii dané šablony formuláře do počítače uživatele. Kdykoli pak uživatel otevře formulář založený na dané šabloně formuláře, InfoPath nejdřív ověří, jestli je počítač připojený k síti. Pokud síťové připojení existuje, InfoPath ověří umístění, ze kterého se šablona formuláře stáhla, aby zjistil, jestli existuje aktualizovaná verze šablony formuláře. Pokud aktualizovaná verze existuje, InfoPath šablonu formuláře v počítači uživatele aktualizuje. Pokud síťové připojení neexistuje, InfoPath použije verzi šablony formuláře, která je uložená v počítači uživatele.

Pokud chcete navrhnout šablonu formuláře pro offline použití, musí být tato šablona formuláře uložená v počítači uživatele a veškerá data, která uživatel k dokončení formuláře vyžaduje, jako jsou třeba položky v seznamu, musí být pro uživatele dostupná, i když počítač není připojený k síti. Data v těchto ovládacích prvcích se dodávají prostřednictvím sekundárního datového připojení k externímu zdroji dat. Tato data můžou být uložená v počítači uživatele buď v šabloně formuláře nebo ve speciálním umístění úložiště, kterému se říká mezipaměť.

Když k šabloně formuláře vyžadující data z externího zdroje dat přidáte sekundární datové připojení, InfoPath pošle danému externímu zdroji dat dotaz. Výsledky dotazu se pak uloží v šabloně formuláře. Když uživatel vytvoří nový formulář založený na této šabloně formuláře, data uložená v této šabloně formuláře se uživateli zpřístupní.

Pokud formulář používá toto sekundární datové připojení k aktualizaci obsahu seznamu nebo pole se seznamem nejnovějšími daty z externího zdroje dat, InfoPath ukládá výsledky tohoto dotazu (pokud je počítač připojený k síti) do speciálního umístění úložiště, které se označuje jako mezipaměť. Pomocí dat v této mezipaměti pak InfoPath těmto ovládacím prvkům dodává data.

Abyste data ze sekundárního datového připojení zpřístupnili svým uživatelům – i v případech, kdy nebudou připojení k síti, můžete provést jednu nebo obě následující akce:

 • Uložte data z externího zdroje dat do šablony formuláře.

 • Při otevření formuláře použijte sekundární datové připojení.

Jakmile nakonfigurujete sekundární datové připojení tak, aby fungovalo v době, kdy je počítač uživatele offline, můžete taky nakonfigurovat šablonu formuláře, aby načítala nejnovější data z externího zdroje dat. Šablonu formuláře můžete nakonfigurovat, aby načítala nejnovější data (omezením dostupnosti existujících dat ve formuláři na určitý počet dní), a pak můžete přidat tlačítko pro získání těchto nejnovějších dat.

Uložení dat v šabloně formuláře

Data ze sekundárního datového připojení můžete v šabloně formuláře ukládat tak, že při vytváření sekundárního datového připojení zaškrtnete v Průvodci datovým připojením políčko Uložit kopii dat do šablony formuláře.

Pokud chcete nastavit, aby se do šablony formuláře ukládala data z externího zdroje dat, zaškrtněte toto políčko v Průvodci datovým připojením.

Když toto políčko zaškrtnete, InfoPath použije datové připojení k načtení dat z externího zdroje dat. Potom tato data uloží v šabloně formuláře. Když uživatel vytvoří formulář nebo otevře existující formulář založený na vaší šabloně formuláře, stáhne se do počítače uživatele kopie šablony formuláře společně s uloženými daty. V případě, že je při vytváření formuláře počítač uživatele připojený k síti, InfoPath načte data z externího datového připojení vždy, když formulář toto datové připojení použije. Pokud uživatel při vytváření formuláře není připojený k síti, InfoPath použije data uložená v šabloně formuláře v počítači uživatele.

Vzhledem k tomu, že se data načetla v době vytvoření datového připojení, může být externí zdroj dat v době, kdy uživatel vytváří formulář založený na této šabloně formuláře, už aktualizovaný. Pokud chcete, aby uživatelé při vytváření nových formulářů nebo otevírání existujících formulářů založených na vaší šabloně formuláře načítali nejnovější data z externího zdroje dat, měli byste formulář navrhnout tak, aby při prvním otevření použil sekundární datové připojení.

Použití sekundárního datového připojení při otevření formuláře

Pokud chcete, aby vaši uživatelé načítali nejnovější data z externího zdroje dat a nepoužívali data uložená v šabloně formuláře, zaškrtněte při vytváření sekundárního datového připojení v Průvodci datovým připojením políčko Automaticky načíst data při otevření formuláře. Toto zaškrtávací políčko na poslední stránce Průvodce datovým připojením nastaví tuto šablonu formuláře tak, aby se připojovala pomocí tohoto datového připojení pokaždé, když uživatel vytvoří nový formulář nebo otevře existující.

Když uživatel vytvoří nový formulář v době, kdy je připojený k síti, InfoPath toto sekundární datové připojení použije k načtení nejnovějších dat z externího zdroje dat. Tato data se uloží do mezipaměti. Pokud uživatel otevře existující formulář, který je uložený v počítači, InfoPath zkontroluje, jestli je počítač připojený k síti. Pokud počítač je připojený k síti, InfoPath načte nejnovější data z externího zdroje dat pomocí tohoto datového připojení. Pokud uživatel pracuje offline, InfoPath použije data uložená v mezipaměti nebo v šabloně formuláře.

Poznámka zabezpečení: Data načtená ze sekundárního zdroje dat jsou uložená v počítači jako prostý text. Jestliže používáte sekundární datové připojení k načtení citlivých dat z externího zdroje dat, možná budete chtít tuto funkci zakázat z důvodu ochrany dat před zneužitím v případě, že by došlo ke ztrátě nebo odcizení počítače. Pokud funkci zakážete, budou data dostupná pouze v době připojení uživatele k síti.

Získání nejnovějších dat

Pokud se externí zdroj dat pravidelně aktualizuje, můžete šablonu formuláře nakonfigurovat tak, aby uživatelům umožnila načítat nejnovější data prostřednictvím sekundárního datového připojení. Uděláte to tak, že omezíte dostupnost dat aktuálně uložených v mezipaměti na konkrétní počet dní a pak přidáte tlačítko pro načtení dat z libovolného externího zdroje dat prostřednictvím sekundárních datových připojení ve formuláři. Tímto postupem zajistíte, aby uživatelé pracovali s nejaktuálnějšími daty.

Případně můžete omezit dostupnost dat ze sekundárního datového připojení tak, že nastavíte datum vypršení platnosti na takovou dobu, po kterou chcete, aby byla data uložená v počítači uživatele. Pokud chcete nakonfigurovat dobu životnosti dat uložených ve formuláři, použijte možnost kategorie Offline v dialogu Možnosti formulářů.

Pokud použijete tuto možnost, InfoPath zpřístupní data z veškerých sekundárních datových připojení pro formulář jenom po zadaný počet dní. Jakmile tento počet dní uplyne, data se přestanou ve formuláři zobrazovat. Potom můžete do formuláře přidat tlačítko, na které můžou uživatelé kliknout a načíst data prostřednictvím konkrétního sekundárního datového připojení nebo veškerých sekundárních datových připojení ve formuláři.

Poznámka zabezpečení: I když data nebudou pro formulář dostupná, zůstanou po uplynutí nastaveného počtu dní uložená v počítači uživatele. Jakmile bude operační systém potřebovat tento prostor k uložení jiných dat, data se přepíšou.

Začátek stránky

Vytvoření datového připojení k databázi SQL pro použití v offline režimu

Před přidáním sekundárního datového připojení k databázi Microsoft SQL Serveru do šablony formuláře je potřeba získat od správce databáze následující informace.

 • Název serveru s uloženou databází, kterou budete s touto šablonou formuláře používat.

 • Název databáze, kterou budete s touto šablonou formuláře požívat.

 • Způsob ověřování požadovaný databází. Pro přístup uživatelů k databázi se používá ověřování systému Microsoft Windows nebo ověřování serveru SQL Server.

 • Název tabulky obsahující data, která chcete do formuláře odeslat. Jedná se o primární tabulku. Pokud máte v plánu používat v databázi více tabulek, budete potřebovat názvy těchto dalších podřízených tabulek. Je taky potřeba znát názvy polí v podřízených tabulkách se vztahy k polím v primární tabulce.

 • Informace o tom, jestli je možné bezpečně uložit výsledky dotazu ve formuláři pro použití v offline režimu.

Jakmile budete tyto informace mít, můžete pomocí následujícího postupu vytvořit datové připojení k databázi SQL pro offline použití.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Datová připojení.

 2. V dialogovém okně Datová připojení klikněte na tlačítko Přidat.

 3. V Průvodci datovým připojením klikněte na možnost Vytvořit nové připojení k, pokračujte kliknutím na příkaz Přijímat data a na tlačítko Další.

 4. Na první stránce průvodce klepněte na přepínač Databáze (pouze Microsoft SQL Server nebo Microsoft Office Access) a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce klepněte na tlačítko Vybrat databázi.

 6. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat klepněte na tlačítko Nový zdroj.

 7. V seznamu K jakému zdroji dat se chcete připojit? klepněte na položku Microsoft SQL Server a potom klepněte na tlačítko Další.

 8. Do pole Název serveru zadejte název serveru, na kterém je databáze uložená.

 9. Ve skupinovém rámečku Přihlašovací pověření proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud databáze určuje, kdo má k serveru přístup, na základě přihlašovacích údajů používaných v síti Microsoft Windows, klikněte na Použít ověření systému Windows.

  • Pokud databáze určuje, kdo má k serveru přístup, na základě zadaného uživatelského jména a hesla získaného od správce databáze, klikněte na Použít následující uživatelské jméno a heslo a pak zadejte toto uživatelské jméno a heslo do polí Uživatelské jméno a Heslo.

 10. Klepněte na tlačítko Další.

 11. V seznamu Vyberte databázi obsahující požadovaná data na další stránce průvodce klepněte na databázi, kterou chcete používat, zaškrtněte políčko Připojit ke konkrétní tabulce, klepněte na název primární tabulky a potom na tlačítko Další.

 12. Do pole Název souboru na další stránce průvodce zadejte název souboru, ve kterém jsou uloženy informace o datovém připojení.

 13. Klepnutím na tlačítko Dokončit uložte dané nastavení.

 14. Přidejte všechny další tabulky, které chcete v datovém připojení pro dotazy používat.

  Postup

  1. Klepněte na tlačítko Přidat tabulku.

  2. V dialogovém okně Přidat tabulku nebo dotaz klepněte na název podřízené tabulky a potom na tlačítko Další. V aplikaci InfoPath dojde k pokusu nastavit relace porovnáním názvů polí v obou tabulkách. Pokud nechcete použít navrženou relaci, vyberte ji a klepněte na tlačítko Odebrat relaci. Chcete-li relaci přidat, klepněte na tlačítko Přidat relaci. V dialogovém okně Přidat relaci klepněte na název každého souvisejícího pole v příslušném sloupci a potom klepněte na tlačítko OK.

  3. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  4. Chcete-li přidat další podřízené tabulky, opakujte uvedené kroky.

 15. Klepněte na tlačítko Další.

 16. Pokud chcete, aby data z tohoto sekundárního datového připojení byla dostupná i v případech, kdy počítač uživatele nebude připojený k síti, zaškrtněte políčko Uložit kopii dat do šablony formuláře. Když zaškrtnete toto políčko, InfoPath se bude dotazovat externího zdroje dat a výsledky bude ukládat do šablony formuláře.

  Poznámka zabezpečení: Zaškrtnutím tohoto políčka uložíte výsledky dotazu do šablony formuláře. Protože jsou data uložena v šabloně formuláře, jsou k dispozici ve formulářích, které uživatelé vyplňují, a to i v případě, že nemají počítače připojené k síti. Pokud z tohoto datového připojení získáváte citlivá data, budete pravděpodobně chtít tuto funkci zakázat a zabezpečit tak data pro případ ztráty nebo krádeže počítače.

 17. Klepněte na tlačítko Další.

 18. Na další stránce průvodce zadejte popisný název tohoto sekundárního datového připojení. Ověřte správnost informací v části Shrnutí. Pokud chcete uživatelům povolit použití tohoto sekundárního datového připojení při vytváření nového formuláře nebo otevření existujícího formuláře založeného na této šabloně formuláře, zaškrtněte políčko Automaticky načíst data při otevření formuláře.

Začátek stránky

Vytvoření datového připojení k databázi aplikace Access pro použití v offline režimu

Před přidáním sekundárního datového připojení k databázi aplikace Access do šablony formuláře je potřeba získat od správce databáze následující informace.

 • Název a umístění databáze.

  Poznámka: Taky budete potřebovat vědět, jestli se databáze nachází v síťovém umístění přístupném vašim uživatelům. Pokud budou formuláře založené na této šabloně formuláře vytvářet další uživatelé v síti, musí se vaše databáze nacházet v síťovém umístění přístupném vašim uživatelům.

 • Pokud se šablona formuláře bude jenom dotazovat databáze, budete potřebovat název tabulky, která bude dodávat výsledky dotazu poslaného do databáze. Tato tabulka bude při konfiguraci datového připojení pro dotazy primární tabulkou.

 • Názvy veškerých dalších tabulek, ze kterých může primární tabulka vyžadovat data. Ve většině případů jsou vztahy tabulek v databázi už vytvořené. Pokud budete muset vztahy mezi primární tabulkou a jinou tabulkou vytvořit, budete potřebovat názvy souvisejících polí v obou tabulkách.

Jakmile budete tyto informace mít, můžete pomocí následujícího postupu vytvořit datové připojení k databázi aplikace Access pro offline použití.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Datová připojení.

 2. V dialogovém okně Datová připojení klikněte na tlačítko Přidat.

 3. V Průvodci datovým připojením klikněte na možnost Vytvořit nové připojení k, pokračujte kliknutím na příkaz Přijímat data a na tlačítko Další.

 4. Na první stránce průvodce klepněte na přepínač Databáze (pouze Microsoft SQL Server nebo Microsoft Office Access) a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce klepněte na tlačítko Vybrat databázi.

 6. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat přejděte k umístění vaší databáze.

  Poznámka: Pokud je databáze uložená v síťovém umístění, přejděte na cestu UNC daného umístění. Pro přechod do síťového umístění nepoužívejte mapovanou síťovou jednotku. Pokud mapovanou síťovou jednotku používáte, budou vytvořené formuláře založené na této šabloně formuláře hledat databázi z mapované síťové jednotky. Pokud uživatel nemá mapovanou síťovou jednotku, formulář databázi nenajde.

 7. Klikněte na název vaší databáze a pak klikněte na Otevřít.

 8. V dialogovém okně Vybrat tabulku klikněte na primární tabulku, kterou chcete použít, a potom klikněte na OK.

 9. Na další stránce průvodce zaškrtněte políčko Zobrazit sloupce tabulky.

  Ve výchozím nastavení se do hlavního zdroje dat šablony formuláře přidají všechna pole tabulky.

 10. V části Struktura zdroje dat zrušte zaškrtnutí políček u polí, která nechcete do hlavního zdroje dat zahrnout.

  Přidejte všechny další tabulky nebo dotazy, které chcete v tomto datovém připojení používat.

  Postup

  1. Klepněte na tlačítko Přidat tabulku.

  2. V dialogovém okně Přidat tabulku nebo dotaz klepněte na název podřízené tabulky a potom na tlačítko Další. V aplikaci InfoPath dojde k pokusu nastavit relace porovnáním názvů polí v obou tabulkách. Pokud nechcete použít navrženou relaci, vyberte ji a klepněte na tlačítko Odebrat relaci. Chcete-li relaci přidat, klepněte na tlačítko Přidat relaci. V dialogovém okně Přidat relaci klepněte na název každého souvisejícího pole v příslušném sloupci a potom klepněte na tlačítko OK.

  3. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  4. Chcete-li přidat další podřízené tabulky, opakujte uvedené kroky.

 11. Klepněte na tlačítko Další.

 12. Pokud chcete, aby data z tohoto sekundárního datového připojení byla dostupná i v případech, kdy počítač uživatele nebude připojený k síti, zaškrtněte políčko Uložit kopii dat do šablony formuláře. Když zaškrtnete toto políčko, InfoPath se bude dotazovat externího zdroje dat a výsledky dotazu bude ukládat do šablony.

  Poznámka zabezpečení: Zaškrtnutím tohoto políčka uložíte výsledky dotazu do šablony formuláře. Protože jsou data uložena v šabloně formuláře, jsou k dispozici ve formulářích, které uživatelé vyplňují, a to i v případě, že nemají počítače připojené k síti. Pokud z tohoto datového připojení získáváte citlivá data, budete pravděpodobně chtít tuto funkci zakázat a zabezpečit tak data pro případ ztráty nebo krádeže počítače.

 13. Klepněte na tlačítko Další.

 14. Na další stránce průvodce zadejte popisný název tohoto sekundárního datového připojení. Ověřte správnost informací v části Shrnutí. Pokud chcete uživatelům povolit použití tohoto sekundárního datového připojení při vytváření nového formuláře nebo otevření existujícího formuláře založeného na této šabloně formuláře, zaškrtněte políčko Automaticky načíst data při otevření formuláře.

Začátek stránky

Vytvoření datového připojení ke knihovně dokumentů služby SharePoint pro použití v offline režimu

Před přidáním sekundárního datového připojení do šablony formuláře je třeba získat od správce webu následující informace.

 • Umístění webu služby Microsoft Windows SharePoint a potřebná oprávnění pro přístup k němu.

 • Ověření, že je web nakonfigurován tak, aby uživatelé mohli přistupovat k datům ze seznamu nebo knihovny dokumentů.

 • Ověření, že můžete ukládat data ze seznamu nebo knihovny dokumentů do počítačů uživatelů pro použití v offline režimu.

Jakmile budete tyto informace mít, můžete pomocí následujícího postupu vytvořit datové připojení k databázi aplikace Access pro offline použití.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Datová připojení.

 2. V dialogovém okně Datová připojení klikněte na tlačítko Přidat.

 3. V Průvodci datovým připojením klikněte na možnost Vytvořit nové připojení k, pokračujte kliknutím na příkaz Přijímat data a na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce klikněte na položku Knihovna nebo seznam SharePoint a na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce zadejte adresu URL webu služby SharePoint se seznamem nebo knihovnou dokumentů a potom klepněte na tlačítko Další.

 6. V seznamu Vyberte seznam nebo knihovnu na další stránce průvodce klepněte na seznam nebo knihovnu, kterou chcete použít, a potom klepněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zaškrtněte políčka u polí, která budou dodávat data do šablony formuláře. Pokud bude šablona formuláře publikována v knihovně dokumentů a chcete, aby formuláře založené na této šabloně načítaly metadata o formuláři, zaškrtněte políčko Zahrnout data pouze pro aktivní formulář.

 8. Klikněte na tlačítko Další.

 9. Pokud chcete, aby data z tohoto sekundárního datového připojení byla dostupná i v případech, kdy počítač uživatele nebude připojený k síti, zaškrtněte políčko Uložit kopii dat do šablony formuláře. Když zaškrtnete toto políčko, InfoPath se bude dotazovat externího zdroje dat a výsledky dotazu bude ukládat do šablony formuláře.

  Poznámka zabezpečení: Zaškrtnutím tohoto políčka uložíte výsledky dotazu do šablony formuláře. Protože jsou data uložena v šabloně formuláře, jsou k dispozici ve formulářích, které uživatelé vyplňují, a to i v případě, že nemají počítače připojené k síti. Pokud z tohoto datového připojení získáváte citlivá data, budete pravděpodobně chtít tuto funkci zakázat a zabezpečit tak data pro případ ztráty nebo krádeže počítače.

 10. Klepněte na tlačítko Další.

 11. Na další stránce průvodce zadejte popisný název tohoto sekundárního datového připojení a pak ověřte, že jsou informace v části Shrnutí správné.

 12. Pokud chcete uživatelům povolit použití tohoto sekundárního datového připojení při vytváření nového formuláře nebo otevření existujícího formuláře založeného na této šabloně formuláře, zaškrtněte políčko Automaticky načíst data při otevření formuláře.

Začátek stránky

Konfigurace dostupnosti dat

Pokud se externí zdroj dat pravidelně aktualizuje novými daty, můžete nakonfigurovat šablonu formuláře tak, aby zpřístupnila veškerá data v mezipaměti. Tato data jsou k dispozici pro formuláře založené na této šabloně formuláře po omezený počet dnů, který odpovídá plánu aktualizace externího zdroje dat. Omezením počtu dnů, po který budou data dostupná pro formuláře založené na této šabloně formuláře, můžete od vašich uživatelů vyžadovat, aby si data z externího datového zdroje aktualizovali pravidelně.

Pokud chcete data aktualizovat, můžete do šablony formuláře přidat tlačítko, na které uživatelé můžou kliknout a aktualizovat tak data ze všech sekundárních datových připojení v šabloně formuláře.

Poznámka: V případě, že tlačítko pro aktualizaci datového připojení použijete, upozorněte uživatele, aby na toto tlačítko klikali, jenom když budou připojení k síti.

Zadání počtu dnů, kdy budou data v mezipaměti dostupná

Toto nastavení platí pro všechna sekundární datová připojení v šabloně formuláře.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti formuláře.

 2. V seznamu Kategorie dialogového okna Možnosti formuláře klikněte na položku Offline.

 3. V části Offline zaškrtněte políčko Uložit data vrácená z dotazů pro použití v offline režimu.

 4. Klikněte na Platnost uložených dotazů vyprší po uplynutí následujícího počtu dnů.

 5. V seznamu vyberte počet dnů, po který chcete, aby byla data v mezipaměti pro formulář dostupná.

Přidání tlačítka pro aktualizaci datového připojení

 1. Pokud šablona formuláře obsahuje více zobrazení, klikněte v nabídce Zobrazit na název zobrazení a tak přejděte na zobrazení obsahující ovládací prvek, ve kterém chcete zobrazit data ze sekundárního zdroje dat.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. Přetáhněte tlačítko do šablony formuláře.

 4. Poklepejte na tlačítko, které jste právě přidali do šablony formuláře.

 5. Klepněte na kartu Obecné.

 6. V rozevíracím seznamu Akce klepněte na položku Aktualizovat.

 7. Do pole Popisek zadejte název, který se má zobrazit na tlačítku.

 8. Klepněte na tlačítko Nastavení.

 9. V dialogovém okně Aktualizovat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete tlačítko nakonfigurovat tak, aby načítalo nejnovější data prostřednictvím tohoto datového připojení, klikněte na Jeden sekundární zdroj dat.

  • Pokud chcete tlačítko nakonfigurovat tak, aby načítalo nejnovější data prostřednictvím všech sekundárních datových připojení, klikněte na Všechny sekundární zdroje dat.

 10. V seznamu Zvolte sekundární zdroj dat klikněte na sekundární zdroj dat přidružený k datovému připojení pro dotazy.

 11. Kliknutím na tlačítko OK zavřete všechna otevřená dialogová okna.

 12. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Zákaz offline použití

V některých případech můžete chtít navrhnout šablonu formuláře, kterou budou moct uživatelé vyplnit, jenom pokud budou připojení k síti. Pokud třeba bude mít vaše šablona formuláře datové připojení k externímu zdroji dat obsahujícímu citlivé nebo důvěrné údaje, můžete chtít šablonu formuláře nakonfigurovat tak, aby umožňovala vyplnit formuláře jenom ve stavu připojení k síti. Když šablonu formuláře nakonfigurujete tímto způsobem, zlepšíte tak ochranu dat pro případ ztráty nebo zcizení počítače, protože data nebudou uložená v počítači uživatele.

Pokud chcete šablonu formuláře nakonfigurovat tak, aby umožňovala vyplnění formuláře jenom v případě, kdy jsou uživatelé připojení k síti, proveďte tento postup.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti formuláře.

 2. V seznamu Kategorie dialogového okna Možnosti formuláře klikněte na položku Offline.

 3. V části Offline zrušte zaškrtnutí políčka Povolit uživatelům vyplnění tohoto formuláře, pokud data nejsou k dispozici.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×