Návrh šablony formuláře pomocí nastavení v knihovně datových připojení

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku je uveden postup návrhu šablony formuláře založené na nastavení, které je uložené v knihovně datových připojení na webu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Tato šablona může buď zadávat dotaz na data, nebo může data odesílat.

V tomto článku

Přehled

Než začnete

Návrh šablony formuláře s datovým připojením pro dotazy

Návrh šablony formuláře s datovým připojením pro odesílání

Základní informace

Sekundární datové připojení je jakékoli datové připojení k externímu zdroji dat, které přidáte k šabloně formuláře. Toto datové připojení se liší od hlavního datového připojení, které se vytvoří, když navrhujete šablonu formuláře, ať už na základě databáze, webové služby nebo nastavení v knihovně připojení. Sekundární datové připojení se přidává pouze v případě, že nemůžete zadat dotaz na data nebo odesílat data přes hlavní datové připojení.

Formulář může obsahovat jedno primární datové připojení (označované jako hlavní datové připojení) a také jedno či více sekundárních datových připojení. V závislosti na cílech formuláře mohou být prostřednictvím datového připojení zadávány dotazy na data formuláře nebo odesílána data formuláře do externího zdroje dat, jakým je například databáze serveru Microsoft SQL Server nebo webová služba.

Pokud navrhujete několik šablon formulářů používajících podobné datových připojení, zvažte použití soubor datového připojení místo abyste vytvářeli datového připojení k externímu zdroji dat u každé šablony formuláře. Tímto způsobem, musíte aktualizovat pouze jeden soubor datového připojení při změně informace o připojení pro sadu šablon pro odpovídajícího formuláře. Například Obsah přesouvaných šablon formulářů ze sítě test k síti výrobní, musíte aktualizovat data nastavení připojení jenom jednou v knihovně připojení namísto aktualizace datového připojení v jednotlivých šablonách formulářů. Pokud formuláře založené na šabloně formuláře, který používá soubor datového připojení používá datové připojení, datové připojení automaticky aktualizován nové nastavení.

Soubor datového připojení je soubor XML pomocí souboru .xml nebo UDCX příponu, který obsahuje informace o připojení pro jeden externí zdroj dat. Tento soubor uložený v knihovně datových připojení na serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007. Soubor datového připojení se vytvoří vývojář nebo když převedete datové připojení v existující šablony formuláře do soubor datového připojení kliknutím na tlačítko Převést v dialogovém okně Datových připojení (nabídkaNástroje ).

Některé výhody používání souborů datového připojení:

 • Stejný soubor datového připojení lze použít pro více formulářů, takže není třeba vytvářet stejné datové připojení pro každou šablonu formuláře znova od začátku.

 • při změně umístění externího zdroje dat nebo změně nastavení připojení k tomuto zdroji je třeba aktualizovat pouze soubor datových připojení, nikoli každou šablonu formuláře,

 • Soubor datového připojení může obsahovat alternativní informace o ověření, které je možné použít na serveru v případě, že uživatel vyplní formulář pomocí webového prohlížeče.

 • Formuláře založené na šabloně kompatibilní s prohlížeči a vyplněné v prohlížeči je možné připojit k serveru v jiné doméně pouze pomocí datového připojení, která je nastaveno v souboru datového připojení.

V aplikaci Microsoft Office InfoPath se používají soubory datového připojení, které odpovídají formátu UDXC (Universal Data Connection) verze 2.0. Tato verze je nadmnožinou formátu souborů verze 1.0, který se používá v aplikacích Microsoft Office FrontPage a Microsoft Office Excel. V aplikaci InfoPath není možné použít formát souboru datového připojení verze 1.0.

Při vytváření šablony formuláře, který je na základě nastavení v souboru datového připojení aplikace Microsoft Office InfoPath vytvoří datové připojení, které je založeno na stránce nastavení v knihovně datových připojení. Obsahuje-li soubor datového připojení nastavení pro datové připojení dotazu, aplikace InfoPath vytvoří hlavního formuláře Zdroj dat pomocí pole dotazu, datová pole a skupiny, které odpovídají způsobu uložení dat ve zdroji externích dat, které odkazují na nastavení soubor datového připojení. Pole dotazu obsahují data, která používá zdroje externích dat k určení toho, co odešlete formulář. Výsledky dotazu se budou zobrazovat do datových polí. Umožníte uživatelům k vytvoření dotazu s externím zdrojem dat aplikace InfoPath přidá tlačítko Spustit dotaz do šablony formuláře.

Není možné měnit existující pole nebo skupiny v hlavním datovém zdroji, protože datová struktura dotazu a datových polí musí odpovídat způsobu uložení dat v externím zdroji dat. V hlavním zdroji dat lze pouze přidávat pole nebo skupiny do kořenové skupiny.

Používáte-li nastavení pro datové připojení pro odesílání, aplikace InfoPath zpřístupní tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní a dále příkaz Odeslat v nabídce Soubor formulářů založených na této šabloně formuláře. To umožní uživatelům odesílat data ve formulářích do externího zdroje dat.

Začátek stránky

Než začnete

Chcete-li navrhnout šablonu formuláře založenou na nastavení v knihovně datových připojení, je třeba od správce knihovny datových připojení nebo vývojáře, který vytvořil soubor datového připojení, získat následující informace:

 • umístění webu Office SharePoint Server 2007 s knihovnou připojení,

 • název souboru datového připojení v knihovně datových připojení, který chcete použít.

Začátek stránky

Návrh šablony formuláře s datovým připojením pro dotazy

Jestliže chcete navrhnout šablonu formuláře, která je založená na souboru datového připojení s nastavením pro datové připojení pro dotazy, proveďte následující kroky:

 1. Návrh šablony formuláře založené na souboru datového připojení    V rámci tohoto kroku vytvoříte pro šablonu formuláře hlavní zdroj dat obsahující příslušná pole a skupiny založené na nastavení v souboru datového připojení.

 2. Přidání ovládacího prvku, který zobrazí výsledky dotazu, do šablony formuláře    Chcete-li zobrazit uživatelům data uložená v polích a skupinách hlavního zdroje dat, je třeba přidat do šablony formuláře ovládací prvek a potom tento prvek svázat s polem dotazu nebo datovým polem v hlavním zdroji dat.

Krok 1: Návrh šablony formuláře založené na souboru datového připojení

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Navrhnout šablonu formuláře.

 2. V dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře v oddílu Navrhnout nový zaškrtněte políčko Šablona formuláře.

 3. V seznamu Založený na klepněte na možnost Knihovna připojení.

 4. Jestliže navrhujete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, zaškrtněte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

 6. V Průvodci datovým připojením vyberte v rozevíracím seznamu Web název webu umístěného na serveru se spuštěnou aplikací Office SharePoint Server 2007, který obsahuje knihovnu datových připojení.

  Přidání webu do seznamu

  1. Klikněte na tlačítko Spravovat weby.

  2. V dialogovém okně Spravovat weby klepněte na tlačítko Přidat.

  3. Do pole URL zadejte umístění knihovny datových připojení.

  4. Do pole Zobrazovaný název zadejte název knihovny datových připojení. Tento název se zobrazí v seznamu Web v Průvodci datovým připojením.

  5. Klepněte na tlačítko OK.

  6. Klepněte na tlačítko Zavřít.

 7. Seznam souborů datových připojení zobrazíte klepnutím na název knihovny datových připojení. Pokračujte klepnutím na soubor datového připojení, který chcete pro toto datové připojení použít, a potom klepněte na tlačítko Další.

 8. Jestliže jste vybrali soubor datového připojení obsahující nastavení připojení k webové službě, na další stránce průvodce budete pravděpodobně vyzváni, abyste upřesnili vzorek hodnot pro každý parametr a určili tak, která pole nebo skupiny budou přidány do sekundárního zdroje dat.

  Postup

  1. V tabulce Parametry vyberte parametr a klepněte na možnost Nastavit ukázkovou hodnotu.

  2. Do pole Ukázková hodnota zadejte hodnotu, kterou by uživatel mohl použít pro toho pole, a klepněte na tlačítko OK.

  3. Opakujte tento postup u každého parametru v tabulce Parametry a klepněte na tlačítko Další.

  Technické podrobnosti

  Při konfigurování datového připojení k webové službě v Průvodci datovým připojením se aplikace Microsoft Office InfoPath připojí k webové službě a odešle požadavek na soubor WSDL (Web Service Description Language). Soubor WSDL obsahuje schéma používané webovou službou. Webová služba reaguje na požadavek tak, že tento soubor odešle aplikaci InfoPath. V aplikaci InfoPath jsou na základě informací v tomto souboru přidána příslušná pole a skupiny do sekundárního zdroje dat v šabloně formuláře. Pokud aplikace InfoPath najde v souboru WSDL neznámý typ prvku, určí definici tohoto prvku podle vzorových dat a přidá do sekundárního zdroje dat příslušná pole a skupiny.

 9. Vrátí-li externí zdroj dat, na který odkazuje nastavení, objekt Microsoft ADO.NET DataSet, na další stránce průvodce budete dotázáni, zda chcete zahrnout informace o změnách poté, co uživatelé odešlou formulářová data. Ve většině případů ponechejte políčko Při odesílání dat zahrnout informace o změnách zaškrtnuté a potom klepněte na tlačítko Další. Pokud nechcete zahrnout informace o změnách, zrušte zaškrtnutí políčka Při odesílání dat zahrnout informace o změnách a potom klepněte na tlačítko Další.

  Technické podrobnosti

  Tato stránka se v průvodci objeví pouze tehdy, když se nastavení týká webové služby a soubor WSDL (Web Service Description Language) indikuje, že webová služba vrátí objekt ADO.NET DataSet.

 10. Na další stránce průvodce zadejte název datového připojení a pak klepněte na tlačítko Dokončit.

Krok 2: Přidání ovládacího prvku zobrazujícího data v poli

 1. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 2. Přetáhněte ovládací prvek do šablony formuláře.

 3. V dialogovém okně Ovládací prvek –  vazba vyberte pole, se kterým chcete ovládací prvek svázat.

Začátek stránky

Návrh šablony formuláře s datovým připojením pro odesílání

Obsahuje-li soubor datového připojení nastavení týkající se datového připojení pro odesílání, můžete konfigurovat šablonu formuláře tak, aby povolila uživatelům odesílání formulářových dat prostřednictvím datového připojení. Pokud to provedete, aplikace InfoPath přidá tlačítko Odeslat na panel nástrojů Standardní a příkaz Odeslat do nabídky Soubor. Možnosti odeslání pro formulář lze konfigurovat v dialogovém okně Možnosti odeslání (nabídka Nástroje). Možnosti odeslání jsou konfigurovány stejným způsobem jako při návrhu šablony formuláře založené na databázi nebo webové službě. Odkazy na další informace týkající se návrhu šablony formuláře založené na databázi nebo webové službě naleznete v části Viz také.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Navrhnout šablonu formuláře.

 2. V dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře klepněte ve skupinovém rámečku Navrhnout nový na přepínač Šablona formuláře.

 3. V seznamu Založený na klepněte na možnost Knihovna připojení.

 4. Jestliže navrhujete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem, zaškrtněte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

 6. V Průvodci datovým připojením vyberte v rozevíracím seznamu Web název webu umístěného na serveru se spuštěnou aplikací Office SharePoint Server 2007, který obsahuje knihovnu připojení.

  Přidání webu do seznamu

  1. Klikněte na tlačítko Spravovat weby.

  2. V dialogovém okně Spravovat weby klepněte na tlačítko Přidat.

  3. Do pole URL zadejte umístění knihovny datových připojení.

  4. Do pole Zobrazovaný název zadejte název knihovny datových připojení. Tento název se zobrazí v seznamu Web v Průvodci datovým připojením.

  5. Klepněte na tlačítko OK.

  6. Klepněte na tlačítko Zavřít.

 7. Seznam souborů datových připojení zobrazíte klepnutím na název knihovny datových připojení. Pokračujte klepnutím na datový soubor, který chcete pro toto datové připojení použít, a potom klepněte na tlačítko Další.

 8. Jestliže jste vybrali soubor datového připojení obsahující nastavení připojení k webové službě, na další stránce průvodce budete pravděpodobně vyzváni, abyste upřesnili vzorek hodnot pro každý parametr a určili tak nejlepší pole nebo skupinu, která bude přidána do sekundárního zdroje dat.

  Postup

  1. V tabulce Parametry vyberte parametr a klepněte na možnost Nastavit ukázkovou hodnotu.

  2. Do pole Ukázková hodnota zadejte hodnotu, kterou by uživatel mohl použít pro toho pole, a klepněte na tlačítko OK.

  3. Opakujte tento postup u každého parametru v tabulce Parametry a klepněte na tlačítko Další.

  Technické podrobnosti

  Při konfigurování datového připojení k webové službě v Průvodci datovým připojením se aplikace Microsoft Office InfoPath připojí k webové službě a odešle požadavek na soubor WSDL (Web Service Description Language). Soubor WSDL obsahuje schéma používané webovou službou. Webová služba reaguje na požadavek tak, že tento soubor odešle aplikaci InfoPath. V aplikaci InfoPath jsou na základě informací v tomto souboru přidána příslušná pole a skupiny do sekundárního zdroje dat v šabloně formuláře. Pokud aplikace InfoPath najde v souboru WSDL neznámý typ prvku, určí definici tohoto prvku podle vzorových dat a přidá do sekundárního zdroje dat příslušná pole a skupiny.

 9. Na další stránce průvodce zadejte popisný název datového připojení a klepněte na tlačítko Dokončit.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×