Návrhář relačních dotazů (Power Pivot)

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Při importu relačních dat SQL Serveru pomocí doplňku Power Pivot v Microsoft Excelu 2013 můžete vytvořit dotaz interaktivně pomocí návrháře relačních dotazů. Návrhář relačních dotazů usnadňuje vytvoření dotazu, který určuje data pro načtení relačních dat z Microsoft SQL Serveru, databáze Microsoft Azure SQL nebo Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse. Pomocí grafického návrháře dotazů můžete procházet metadata, interaktivně vytvářet dotaz a zobrazovat výsledky dotazu.  Můžete taky pomocí textového návrháře dotazů zobrazit nebo upravit dotaz, který vytvořil grafický návrhář dotazů. A můžete i importovat stávající dotaz ze souboru nebo sestavy.

 1. Otevřete okno Power Pivot.

 2. Klikněte na Načíst externí Data > Z databáze > Ze serveru SQL Server.

 3. V Průvodci importem tabulky zadejte název serveru, přihlašovací údaje a databázi. Klikněte na Další.

 4. Klikněte na Pomocí dotazu určit data, která mají být importována. Klikněte na Další.

 5. Kliknutím na tlačítko Návrh otevřete návrhář relačních dotazů.

Chcete-li, můžete napsat dotaz v jazyku SQL pomocí textového editoru. Chcete-li přepnout do textového návrháře dotazů, klikněte na panelu nástrojů na přepínač Upravit jako text. Jakmile dotaz upravíte v textovém návrháři dotazů, není již možné použít grafického návrháře dotazů.

Poznámka: Chcete-li vytvořit dotaz pro zdroje dat Oracle, OLE DB, ODBC nebo Teradata, je nutné použít textového návrháře dotazů.

V tomto článku

Grafický návrhář dotazů

V grafickém návrháři dotazů můžete prohlížet databázové tabulky a zobrazení a interaktivně vytvořit příkaz SQL SELECT, který určuje databázové tabulky a sloupce, ze kterých se mají načíst data do datové sady. Můžete vybrat pole, která se mají zahrnout do datové sady, nebo můžete zadat filtry, které omezí data v datové sadě. Filtry můžete zadat tak, aby se použily jako parametry. Hodnotu filtru potom uvedete v čase spuštění. Pokud zvolíte víc tabulek, popíše návrhář dotazů relaci mezi sadami dvou tabulek.

Grafický návrhář dotazů je rozdělen do tří oblastí. Rozložení návrháře dotazů se mění v závislosti na tom, zda dotaz používá tabulky, zobrazení, uložené procedury či funkce vracející tabulku.

Systém SQL Server Parallel Data Warehouse uložené procedury a funkce vracející tabulku nepodporuje.

Na následujícím obrázku je grafický návrhář dotazů při použití s tabulkami nebo zobrazeními.

Návrhář relačních dotazů

Na následujícím obrázku je grafický návrhář dotazů při použití s uloženými procedurami nebo funkcemi vracejícími tabulku.

rs_relational_graphical_SP

Následující tabulka popisuje funkce jednotlivých podoken.

Podokno

Funkce

Zobrazení databáze

Zobrazuje hierarchický pohled na tabulky, zobrazení, uložené procedury a funkce vracející tabulku, které jsou organizovány pomocí schématu databáze.

Vybraná pole

Zobrazuje seznam názvů polí databáze náležejících k vybraným položkám v podokně Zobrazení databáze. Tato pole budou tvořit kolekci polí pro datovou sadu.

Parametry funkcí

Zobrazuje seznam vstupních parametrů pro uložené procedury nebo funkce vracející tabulku v podokně Zobrazení databáze.

Relace

Zobrazuje seznam relací, které jsou odvozeny od vybraných polí pro tabulky nebo zobrazení v podokně Zobrazení databáze nebo které jste zadali ručně.

Použité filtry

Zobrazuje seznam polí a kritérií filtrů pro tabulky nebo zobrazení v podokně Zobrazení databáze.

Výsledky dotazu

Zobrazuje ukázková data pro sadu výsledků dotazu automaticky vygenerovaného dotazu.

Podokno Zobrazení databáze

Podokno Zobrazení databáze zobrazuje metadata pro databázové objekty, které máte povoleno prohlížet. Přístupné objekty jsou určovány podle připojení ke zdroji dat a podle přihlašovacích údajů. Hierarchický pohled zobrazuje databázové objekty organizované podle schématu databáze. Rozbalením uzlu každého schématu můžete zobrazit tabulky, zobrazení, uložené procedury a funkce vracející tabulku. Rozbalením tabulky nebo zobrazení můžete zobrazit sloupce.

Podokno Vybraná pole

Podokno Vybraná pole zobrazuje pole v datové sadě a skupiny a agregace, které lze zahrnout do dotazu.

Zobrazeny jsou následující možnosti:

 • Vybraná pole   Zobrazí databázová pole, které vyberete pro tabulky nebo zobrazení nebo vstupních parametrů pro uložené procedury nebo funkce vracející tabulku. Pole, která se zobrazí v tomto podokně se stanou kolekci polí pro datovou sadu.

 • Chcete-li zobrazit kolekci polí pro datovou sadu, použijte podokno Data sestavy.

 • Seskupit a agregovat   Přepíná použití seskupení a agregací v dotazu. Pokud přidáte seskupení a agregace a poté funkci seskupení a agregací vypnete, budou seskupení a agregace odebrány. Text (žádné) označuje, že nejsou použita žádná seskupení ani agregace. Pokud funkci seskupení a agregací opět zapnete, budou původní seskupení a agregace obnoveny.

 • Odstranit pole   Odstraní vybrané pole.

Seskupit a agregovat

Dotazy pro databáze s rozlehlou tabulkou mohou vrátit velký počet řádků dat, který je příliš vysoký, aby jej bylo možné použít. Takový počet řádků dat má vliv na výkon sítě, která přenáší velké množství dat. Za účelem omezení řádků dat může dotaz obsahovat agregace SQL, které shrnují data na databázovém serveru.

Agregace poskytují souhrny dat. Data jsou seskupena tak, aby podporovala agregaci, která doručuje souhrnná data. Použijete-li v dotazu agregaci, jsou ostatní pole, která dotaz vrátí, automaticky seskupena a dotaz obsahuje klauzuli SQL GROUP BY. Data lze shrnout bez přidávání agregace pouze pomocí možnosti Seskupeno podle v seznamu Seskupit a agregovat. Mnoho agregací zahrnuje verzi, která používá klíčové slovo DISTINCT. Při zahrnutí klíčového slova DISTINCT jsou eliminovány duplicitní hodnoty.

Systém Microsoft SQL Server používá jazyk Transact-SQL, systém Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse používá jazyk SQL. Obě varianty jazyka SQL podporují klauzuli, klíčové slovo a agregace poskytované návrhářem dotazů.

Následující tabulka uvádí jednotlivé agregace s krátkým popisem.

Agregace

Popis

Avg

Vrátí průměr všech hodnot ve skupině. Implementuje agregaci SQL AVG.

Count

Vrátí počet položek ve skupině. Implementuje agregaci SQL COUNT.

Count Big

Vrátí počet položek ve skupině. Jedná se o agregaci SQL COUNT_BIG. Rozdíl mezi agregací COUNT a COUNT_BIG je v tom, že agregace COUNT_BIG vždy vrátí hodnotu datového typu bigint.

Min

Vrátí minimální hodnotu ve skupině. Implementuje agregaci SQL MIN.

Max

Vrátí maximální hodnotu ve skupině. Implementuje agregaci SQL MAX.

StDev

Vrátí statistickou směrodatnou odchylku všech hodnot ve skupině. Implementuje agregaci SQL STDEV.

StDevP

Vrátí statistickou směrodatnou odchylku základního souboru všech hodnot ve skupině zadané ve výrazu. Implementuje agregaci SQL STDEVP.

Sum

Vrátí součet všech hodnot ve skupině. Implementuje agregaci SQL SUM.

Var

Vrátí statistickou odchylku všech hodnot ve skupině. Implementuje agregaci SQL VAR.

VarP

Vrátí statistickou odchylku základního souboru všech hodnot ve skupině. Implementuje agregaci SQL VARP.

Avg Distinct

Vrátí jedinečné průměry. Implementuje kombinaci agregace AVG a klíčového slova DISTINCT.

Count Distinct

Vrátí jedinečné počty. Implementuje kombinaci agregace COUNT a klíčového slova DISTINCT.

Count Big Distinct

Vrátí jedinečný počet položek ve skupině. Implementuje kombinaci agregace COUNT_BIG a klíčového slova DISTINCT.

StDev Distinct

Vrátí jedinečné statistické směrodatné odchylky. Implementuje kombinaci agregace STDEV a klíčového slova DISTINCT.

StDevP Distinct

Vrátí jedinečné statistické směrodatné odchylky. Implementuje kombinaci agregace STDEVP a klíčového slova DISTINCT.

Sum Distinct

Vrátí jedinečné součty. Implementuje kombinaci agregace SUM a klíčového slova DISTINCT.

Var Distinct

Vrátí jedinečné statistické odchylky. Implementuje kombinaci agregace VAR a klíčového slova DISTINCT.

VarP Distinct

Vrátí jedinečné statistické odchylky. Implementuje kombinaci agregace VARP a klíčového slova DISTINCT.

Podokno Parametry funkcí

Podokno Parametry funkcí zobrazuje parametry pro uloženou proceduru nebo funkci vracející tabulku. Zobrazeny jsou následující sloupce:

 • Název parametru   Zobrazuje název parametru, který je definován uloženou procedurou nebo funkcí vracející tabulku.

 • Hodnota   Hodnota, která má být použita pro parametr při spuštění dotazu za účelem získání dat, která budou zobrazena v podokně Výsledky dotazu v době návrhu. Tato hodnota není použita v době běhu.

Podokno Relace

Podokno Relace zobrazuje relace spojení. Relace lze rozpoznat automaticky z relací cizích klíčů, které jsou načteny z metadat databáze, nebo je můžete vytvořit ručně.

Zobrazeny jsou následující možnosti:

 • Autodetekce. Přepíná funkci automatického rozpoznávání, která automaticky vytváří relace mezi tabulkami. Je-li automatické rozpoznávání zapnuto, vytvoří návrhář dotazů relace z cizích klíčů v tabulkách. V opačném případě je nutné vytvořit relace ručně. Vyberete-li tabulky v podokně Zobrazení databáze, pokusí se automatické rozpoznávání automaticky vytvořit relace. Pokud ručně vytvoříte spojení a poté zapnete automatické rozpoznávání, budou tato spojení ztracena.

  Důležité informace: Při použití se systémem SQL Server Parallel Data Warehouse nejsou poskytnuta metadata nutná k vytvoření spojení a relace nelze rozpoznat automaticky. Pokud dotaz načítá data ze systému SQL Server Parallel Data Warehouse, je nutné vytvořit všechna spojení tabulek ručně.

 • Přidat relaci. Přidá relaci do seznamu Relace.

  Je-li zapnuté automatické rozpoznávání, jsou tabulky, jejichž sloupce jsou použity v dotazu, automaticky přidány do seznamu Relace. Pokud automatické rozpoznávání zjistí, že dvě tabulky souvisejí, je jedna tabulka přidána do sloupce Levá tabulka, druhá tabulka je přidána do sloupce Pravá tabulka a mezi tabulkami je vytvořeno vnitřní spojení. Každá relace vytvoří v dotazu klauzuli JOIN. Pokud tabulky nesouvisejí, jsou všechny tabulky uvedeny ve sloupci Levá tabulka a sloupec Typ spojení označuje, že tabulky nesouvisejí s jinými tabulkami. Je-li zapnuté automatické rozpoznávání, nelze ručně přidávat relace mezi tabulkami, které automatické rozpoznávání určí jako nesouvisející.

  Je-li automatické rozpoznávání vypnuté, lze přidávat a měnit relace mezi tabulkami. Chcete-li zadat pole, která se mají použít při spojení tabulek, klikněte na položku Upravit pole.

  Pořadí, ve kterém se relace zobrazí v seznamu Relace, odpovídá pořadí, ve kterém budou spojení provedena v dotazu. Pořadí relací lze změnit přesunutím nahoru nebo dolů v seznamu.

  Při použití více relací v dotazu musí na jednu tabulku z každé relace, kromě první tabulky, odkazovat předchozí relace.

  Pokud předchozí relace odkazuje na obě tabulky v relaci, potom relace nevytvoří samostatnou klauzuli spojení. Je přidána podmínka spojení do klauzule spojení vytvořené předchozí relací. Typ spojení je odvozen podle předchozí relace, která odkazuje na tytéž tabulky.

 • Upravit pole. Otevře dialogové okno Upravit pole v relaci, ve kterém lze přidat a změnit relace mezi tabulkami. V pravé a levé tabulce vyberete pole, která se mají spojit. Můžete spojit více polí z levé a pravé tabulky a zadat tak více podmínek spojení v relaci. Dvě pole, která spojují levou a pravou tabulku, nemusí mít shodné názvy. Spojená pole musí mít kompatibilní datové typy.

 • Odstranit relaci Odstraní vybranou relaci.

 • Přesunout nahoru a Přesunout dolů. Přesune relace nahoru nebo dolů v seznamu vztah. Pořadí, ve kterém jsou umístěná relací v dotazu může být ovlivněné výsledků dotazu. Vztahy se přidají do dotazu v pořadí, že se zobrazí v seznamu relace.

Zobrazeny jsou následující sloupce:

 • Vlevo tabulky   Zobrazuje název první tabulky, která je součástí relace spojení.

 • Typ spojení   Typ příkazu SQL připojení, který se používá v dotazu automaticky vygenerovaného dotazu. Ve výchozím nastavení pokud je zjištěno omezení cizího klíče, INNER JOIN používá. Další typy spojení může být klíčová slovo LEFT JOIN a RIGHT JOIN. Pokud žádný z těchto typů spojení použít, ve sloupci Typ spojení zobrazí Unrelated. Žádné křížové spojení spojení jsou vytvořena pro bez relace tabulky; Místo toho je nutné vytvořit ručně relace spojením sloupce v tabulkách doleva a doprava.

 • Pravá tabulka   Zobrazuje název druhé tabulky v relaci spojení.

 • Připojit pole   Zobrazí seznam dvojic spojených polí. Pokud má relace více podmínek spojení, jsou dvojice spojených polí odděleny čárkami (,).

Podokno Použité filtry

Podokno Použité filtry zobrazuje kritéria, která jsou použita k omezení počtu řádků dat, které jsou načteny v době běhu. Kritéria zadaná v tomto podokně jsou použita k vygenerování klauzule SQL WHERE. Vyberete-li možnost parametru, parametr se automaticky vytvoří.

Zobrazeny jsou následující sloupce:

 • Název pole   Zobrazuje název pole, na nějž mají být kritéria použita.

 • Operátor   Zobrazuje operaci, která má být použita ve výrazu filtru.

 • Hodnota   Zobrazí hodnotu používat ve výrazu filtru.

 • Parametr   Zobrazuje možnost přidat k dotazu parametr dotazu.

Podokno Výsledky dotazu

Podokno Výsledky dotazu zobrazuje výsledky automaticky vygenerovaného dotazu, který je určen výběrem v ostatních podoknech. Sloupce v sadě výsledků dotazu jsou pole, která zadáte v podokně Vybraná pole, a data řádků jsou omezena pomocí filtrů, které zadáte v podokně Použité filtry.

Tato data představují hodnoty ze zdroje dat v čase, kdy spustíte dotaz.

Pořadí řazení v sadě výsledků dotazu je určeno pořadím, v němž jsou data načtena ze zdroje dat. Pořadí řazení může být změněno přímou úpravou textu dotazu.

Panel nástrojů grafického návrháře dotazů

Panel nástrojů grafického návrháře dotazů nabízí následující tlačítka, která vám pomohou dotaz vytvořit nebo zobrazit jeho výsledky.

Tlačítko

Popis

Upravit jako text

Způsobí přepnutí do textového návrháře dotazů, aby bylo možné zobrazit automaticky vygenerovaný dotaz nebo jej upravit.

Import

Importuje existující dotaz ze souboru nebo sestavy. Podporovány jsou typu souborů SQL a RDL.

Spustit dotaz

Spusťte dotaz. Podokno Výsledky dotazu zobrazí sadu výsledků dotazu.

Začátek stránky

Principy automaticky generovaných dotazů

Když vyberete tabulky a sloupce nebo uložené procedury a zobrazení v podokně Zobrazení databáze, návrhář dotazu načte ze schématu databáze podkladové relace založené na primárních a cizích klíčích. Analýzou těchto relací určí návrhář dotazů relace mezi dvěma tabulkami a přidá do dotazu spojení. Dotaz můžete potom změnit. Můžete přidat skupiny a agregace, přidat nebo změnit relace či přidat filtry. Chcete-li zobrazit text dotazu s informacemi o sloupcích, ze kterých sloupců se mají načíst data, spojení mezi tabulkami nebo skupiny a agregace, klikněte na položku Upravit jako text.

Začátek stránky

Textový návrhář dotazů

Textový návrhář dotazů umožňuje zadat dotaz pomocí jazyka dotazů podporovaného zdrojem dat, spustit dotaz a zobrazit výsledky v době návrhu. Můžete zadat více příkazů SQL, syntaxi dotazů nebo příkazů rozšíření pro zpracování vlastních dat a dotazy, které jsou zadány jako výrazy.

Protože textový návrhář dotazů nezpracovává dotaz předem, umožňuje použití libovolné syntaxe dotazu. Jedná se o výchozího návrháře dotazů pro mnoho typů zdrojů dat.

Textový návrhář dotazů zobrazuje panel nástrojů a následující dvě podokna:

 • Dotaz   Zobrazuje text dotazu, název tabulky nebo název uložené procedury v závislosti na typu dotazu. Některé typy dotazů jsou dostupné pro všechny typy zdrojů dat. Název tabulky je třeba podporováno pouze pro zdroj dat OLE DB.

 • Výsledek   Zobrazuje výsledky spuštěného dotazu v době návrhu.

Panel nástrojů textového návrháře dotazů

Textový návrhář dotazů obsahuje jeden panel nástrojů pro všechny typy příkazů. Následující tabulka obsahuje seznam všech tlačítek na panelu nástrojů a jejich funkcí.

Tlačítko

Popis

Upravit jako text

Přepíná mezi textovým a grafickým návrhářem dotazů. Grafický návrhář dotazů není některými typy zdrojů dat podporován.

Import

Importuje existující dotaz ze souboru nebo sestavy. Podporovány jsou pouze typu souborů SQL a RDL.

Ikona návrháře relačních dotazů

Spustí dotaz a zobrazí sadu výsledků dotazu v podokně Výsledek.

Typ příkazu

Vyberte možnost Text, StoredProcedure nebo TableDirect. Pokud uložená procedura obsahuje parametry, zobrazí se dialogové okno Definovat parametry dotazu, když kliknete na příkaz Spustit na panelu nástrojů; můžete vyplnit hodnoty podle potřeby.

Poznámka: Pokud uložená procedura vrátí více než jednu sadu výsledků dotazu, bude k vyplnění datové sady použita pouze první sada výsledků dotazu.

Poznámka: Funkce TableDirect je k dispozici pouze pro zdroj dat OLE DB.

Typ příkazu Text

Když vytvoříte datovou sadu pro systém SQL Server, zobrazí se ve výchozím nastavení návrhář relačních dotazů. Chcete-li přejít do textového návrháře dotazů, klikněte na panelu nástrojů na přepínač Upravit jako text . Textový návrhář dotazů zobrazuje dvě podokna: Dotaz a Výsledek. Podokna jsou označena následujícím obrázkem.

Návrhář relačních dotazů

Následující tabulka popisuje funkce jednotlivých podoken.

Podokno

Funkce

Dotaz

Zobrazuje text dotazu SQL. Toto podokno slouží k zapsání a úpravám dotazu SQL.

Výsledek

Zobrazuje výsledky dotazu. Chcete-li dotaz spustit, klikněte pravým tlačítkem do libovolného podokna a klikněte na příkaz Spustit nebo klikněte na tlačítko Spustit na panelu nástrojů.

Příklad

Následující dotaz vrátí seznam jmen z tabulky s názvem ContactType.

SELECT Název FROM ContactType

Po kliknutí na tlačítko Spustit na panelu nástrojů se v podokně Dotaz spustí příkaz a výsledky, tedy seznam jmen, budou zobrazeny v podokně Výsledek.

Typ příkazu StoredProcedure

Pokud vyberete typ příkazu StoredProcedure, textový návrhář dotazů zobrazí dvě podokna: podokno Dotaz a podokno Výsledek. V podokně Dotaz zadejte název uložené procedury a klikněte na tlačítko Spustit na panelu nástrojů. Pokud uložené procedury používají parametry, otevře se dialogové okno Definovat parametry dotazu. Zadejte hodnoty parametrů pro uloženou proceduru.

Následující obrázek zobrazuje podokna Dotaz a Výsledek při spuštění uložené procedury. V tomto případě jsou vstupní parametry konstanty.

Návrhář relačních dotazů

Následující tabulka popisuje funkce jednotlivých podoken.

Podokno

Funkce

Dotaz

Zobrazuje název uložené procedury a všechny vstupní parametry.

Výsledek

Zobrazuje výsledky dotazu. Chcete-li dotaz spustit, klikněte pravým tlačítkem do libovolného podokna a klikněte na příkaz Spustit nebo klikněte na tlačítko Spustit na panelu nástrojů.

Příklad

Následující dotaz volá uloženou proceduru s názvem uspGetWhereUsedProductID. Pokud má uložená vstupní procedura parametry, je potřeba při spuštění dotazu zadat hodnoty těchto parametrů.

uspGetWhereUsedProductID

Klikněte na tlačítko Spustit (!). V následující tabulce je uveden příklad parametrů uspGetWhereUsedProductID, jejichž hodnoty uvádíte v dialogovém okně Definovat parametry dotazu.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

Typ příkazu TableDirect

Pokud vyberete typ příkazu TableDirect, textový návrhář dotazů zobrazí dvě podokna: podokno Dotaz a podokno Výsledek. Po zadání tabulky a kliknutí na tlačítko Spustit budou vráceny všechny sloupce tabulky.

Příklad

Pro zdroj dat typu OLE DB následující dotaz na datovou sadu vrátí sadu výsledků dotazu pro všechny typy kontaktů v tabulce ContactType.

ContactType

Když zadáte název tabulky ContactType, je jednat o ekvivalent vytvoření příkazu SQL SELECT * z ContactType.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×