LOGLINREGRESE (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce LOGLINREGRESE v Microsoft Excelu.

Popis

Při regresní analýze vypočítá exponenciální křivku, kterou prokládá zadaná data. Výsledkem je matice hodnot, která popisuje parametry této křivky. Jelikož tato funkce vrátí matici hodnot, musí být zadána jako maticový vzorec.

Rovnice pro tuto křivku je následující:

y = b*m^x

nebo

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

pokud existuje více hodnot x, kde závislá hodnota y je funkcí nezávislých hodnot x. Hodnoty m jsou hodnoty základu odpovídající jednotlivým hodnotám exponentu x a hodnota b je konstanta. Důležité je, že hodnoty y, x, a m mohou být vektory. Matice, kterou funkce LOGLINREGRESE vrátí, je ve tvaru {mn;mn-1;...;m1;b}.

Syntaxe

LOGLINREGRESE(pole_y, [pole_x], [b], [stat])

Syntaxe funkce LOGLINREGRESE má následující argumenty:

 • Pole_y:    Povinný argument. Množina hodnot y daných výrazem y = b*m^x.

  • Pokud je oblast pole_y v jediném sloupci, je každý sloupec oblasti pole_x interpretovaný jako samostatná proměnná.

  • Pokud je oblast pole_y v jediném řádku, je každý řádek oblasti pole_x interpretovaný jako samostatná proměnná.

 • Pole_x:    Nepovinný argument. Jedná se o volitelnou množinu hodnot x, které mohou být známé ve vztahu y = b*m^x.

  • Argument pole_x může obsahovat jednu či více množin proměnných. Pokud použijete jen jednu proměnnou, pak pole_y a pole_x mohou být oblasti libovolného tvaru, musí mít pouze shodné rozměry. Použijete-li více nezávislých proměnných, potom pole_y musí být oblast buněk o výšce jednoho řádku a šířce jednoho sloupce (která také reprezentuje vektor).

  • Pokud vynecháte argument pole_x, předpokládá se, že jde o matici {1;2;3;...}, která je stejně velká jako pole_y.

 • B:    Nepovinný argument. Jedná se o logickou hodnotu, která určuje, jestli se má parametr b (absolutní člen) počítat, nebo jestli se má rovnat 1.

  • Pokud má argument b hodnotu PRAVDA nebo není uveden, počítá se konstanta b běžným způsobem.

  • V případě, že argument b má hodnotu NEPRAVDA, uvažuje se, že b = 1, a hodnoty m se upraví tak, aby platilo y = m^x.

 • Stat:    Nepovinný argument. Jedná se o logickou hodnotu, která určuje, zda chcete zjistit další regresní statistiky.

  • Pokud stat je PRAVDA, vrátí funkce LOGLINREGRESE další regresní statistiky, takže výsledná matice má tvar {mn;mn-1;...;m1;b|sen;sen-1;...;se1;seb|r2;sey|F;df|ssreg;ssresid}.

  • Je-li hodnota stat NEPRAVDA nebo není-li uvedena, vrátí funkce LOGLINREGRESE pouze koeficienty m a konstantu b.

Další informace o doplňujících regresních statistikách najdete v tématu LOGLINREGRESE (funkce).

Poznámky

 • Čím více se graf nakreslený podle vstupních dat podobá exponenciální křivce, tím lépe bude vypočtená křivka odpovídat datům. Funkce LOGLINREGRESE, podobně jako funkce LINREGRESE, vrátí matici hodnot, která popisuje vztah mezi hodnotami. Funkce LINREGRESE prokládá data přímkou; funkce LOGLINREGRESE exponenciální křivkou. Další informace naleznete v nápovědě k funkci LINREGRESE.

 • Pokud máte pouze jednu nezávislou proměnnou x, můžete hodnoty y-intercept (b) (průsečík s osou y) získat přímo pomocí vzorců:

  Y-intercept (b):
  INDEX(LOGLINREGRESE(pole_y;pole_x);2)

  Rovnici y = b*m^x lze použít k předpovědi budoucích hodnot y, ale aplikace Microsoft Excel obsahuje pro tento účel vhodnější funkci LOGLINTREND. Další informace získáte v nápovědě k funkci LOGLINTREND.

 • Vzorce, jejichž výsledkem je matice, musí být zadané jako maticové vzorce.

  Poznámka:  V aplikaci Excel Online se maticové vzorce vytvářet nedají.

 • Zadáváte-li jako argument maticovou konstantu (například pole_x), oddělujte hodnoty v řádku středníky a jednotlivé řádky symboly svislé čáry (|). Oddělovače se mohou lišit podle místního nastavení.

 • Je třeba si uvědomit, že odhady hodnot y mimo oblast hodnot pozorování y (extrapolace) nemusí být příliš spolehlivé.

Příklad

Příklad 1

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Měsíc

Jednotky

11

33100

12

47300

13

69000

14

102000

15

150000

16

220000

Vzorec

Popis

Výsledek

=LOGLINREGRESE(B2:B7;A2:A7;PRAVDA;NEPRAVDA)

Vzorec v příkladu musí být v plnohodnotné aplikaci Excel zadán jako maticový vzorec. Po zkopírování příkladu do prázdného listu vyberte oblast C9:D9 počínaje buňkou obsahující vzorec. Stiskněte F2 a potom CTRL+SHIFT+ENTER. Pokud není vzorec zadán jako maticový vzorec, je jediným výsledkem číslo 1,4633.

1,4633

495,3048

Příklad 2

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Měsíc

Jednotky

11

33 100

12

47 300

13

69 000

14

102 000

15

150 000

16

220 000

Vzorec

Výsledek

=LOGLINREGRESE(B2:B7;A2:A7;PRAVDA;NEPRAVDA)

1,4633

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×