Licenční podmínky pro software společnosti Microsoft

Servisní smlouva aplikace Microsoft Easy Assist

Poslední aktualizace: duben 2008

Servisní smlouva aplikace Microsoft Easy Assist Poslední aktualizace: duben 2008 Tento dokument je smlouvou mezi vámi, fyzickou nebo právnickou osobou, a společností Microsoft Corporation. Týká se použití služeb a softwaru, včetně všech aktualizací, upgradů, podpory a obsahu, které se službou souvisejí (dále společně „Služba“).

Potvrzujete, že jste starší než 18 let nebo že jste v zemi, ve které žijete, dosáhli plnoletosti a že všechny odeslané informace jsou pravdivé a správné.

Službu můžete používat pouze tehdy, souhlasíte-li s těmito podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, Službu nepoužívejte. Tato smlouva omezuje naši odpovědnost za poskytování Služby a odmítá záruky na poskytování Služby v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem. Prostudujte důkladně tyto části smlouvy.

1. Kdy smíte Službu používat

Službu můžete začít používat, jakmile dokončíte proces přijetí, instalace a připojení. Některé části Služby pravděpodobně nebudou hned k dispozici, musíme je nejprve pro vás nakonfigurovat.

2. Doba platnosti

Tato smlouva nabývá platnosti datem přijetí a její platnost bude ukončena vydáním aktualizované verze Služby nebo zrušením či ukončením Služby podle odstavce 8 této smlouvy.

3. Jak smíte Službu používat

Při používání Služby je nutné:

• dodržovat všechny zákony,

• dodržovat všechna pravidla chování a jiná doporučení, která jsme stanovili,

• dodržovat zásady společnosti Microsoft na ochranu před nevyžádanými e-maily,

• udržovat heslo v tajnosti,

• neprodleně informovat společnost Microsoft o každém zjištěném narušení zabezpečení, které souvisí s poskytováním Služby nebo s jakýmkoli neoprávněným použitím Služby.

4. Jak Službu nesmíte používat

Při používání Služby nesmíte:

• používat Službu žádným způsobem, který je protiprávní nebo poškozuje společnost Microsoft, její pobočky, prodejce, distributory, zákazníky a dodavatele (dále společně „Strany Microsoft“), nebo kteréhokoli zákazníka kteréhokoli Strany Microsoft,

• poškozovat, deaktivovat, přetěžovat nebo omezovat Službu (nebo síť připojenou ke Službě) nebo komukoli překážet v nerušeném užívání Služby,

• dále prodávat ani distribuovat Službu ani žádnou její část, pokud nemáte uzavřenou smlouvu se společností Microsoft, která vám tuto činnost dovoluje,

• používat žádnou část Služby jako cílové umístění odkazů v hromadných nevyžádaných zprávách nebo v nevyžádané inzerci, včetně nevyžádaných e-mailů (spam) a nevyžádaných rychlých zpráv,

• získávat přístup ke Službě pomocí softwaru nebo služeb jiných dodavatelů,

• získávat přístup ke Službě nebo Službu používat pomocí žádných automatických procesů nebo služeb, jako jsou například aplikace typu BOT a spider, periodické ukládání informací uložených společností Microsoft do mezipaměti nebo „meta-vyhledávání“),

• měnit, přesměrovat a pokoušet se přesměrovat Službu pomocí žádných neoprávněných prostředků.

5. Účet Služby

Používání Služby vyžaduje zřízení účtu a hesla Služby. Majitel účtu je odpovědný za své heslo a za všechny aktivity, které jsou pod jeho účtem prováděny.

6. Jak můžeme tuto smlouvu měnit

Společnost Microsoft smí tuto smlouvu kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Provedeme-li věcnou změnu této smlouvy, zašleme vám upozornění na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při přihlášení, nejpozději 30 dní před začátkem platnosti této změny. Pokud s touto změnou nesouhlasíte, musíte Službu ukončit a přestat ji používat, než změna nabude platnosti. Nepřestanete-li Službu používat, bude se vaše další používání Služby řídit podle změněné smlouvy.

7. Za zálohování dat odpovídáte sami

Za udržování a zálohování dat, která pomocí Služby vytváříte, používáte a ukládáte, odpovídáte sami. Po ukončení nebo zrušení Služby kteroukoli ze stran a z jakéhokoli důvodu smí společnost Microsoft vaše data trvale odstranit ze svých serverů. Za provedení kroků potřebných k zálohování dat a zajištění primárních prostředků podniku odpovídáte sami.

8. Změny Služby; zrušení a ukončení

• Ze strany společnosti Microsoft. Službu můžeme bez předchozího upozornění kdykoli změnit, a to z libovolného důvodu. Službu nebo část Služby můžeme bez předchozího upozornění kdykoli zrušit nebo pozastavit z libovolného důvodu, včetně porušení podmínek této smlouvy. Pokud Službu nebo část Služby zrušíme nebo pozastavíme, přestanete mít právo Službu a veškerý přidružený software používat.

• Z vaší strany. Službu můžete kdykoli přestat používat z libovolného důvodu.

• Data. Po ukončení nebo zrušení Služby kteroukoli ze stran z jakéhokoli důvodu smí společnost Microsoft vaše data trvale odstranit ze svých serverů. Za provedení kroků potřebných k zálohování dat a zajištění primárních prostředků podniku odpovídáte sami.

• Zřeknutí se práv a povinností. V rozsahu potřebném pro realizaci ukončení této smlouvy se každá strana zříká všech práv a povinností požadovat či získat soudní ukončení této smlouvy podle jakéhokoli platného zákona nebo předpisu.

9. Omezení Služby

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo stanovit omezení Služby. Můžeme například omezit dostupnost této Služby, počet uživatelů, kteří se mohou ke Službě přihlásit, a velikost souborů přenášených během jedné relace.

10. DOLOŽKA O FUNKCÍCH ZÁZNAMU A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOFTWARE A/NEBO SLUŽBA VÁM MOHOU DOVOLIT ZAZNAMENÁVAT SCHŮZKY A SHROMAŽĎOVAT A POUŽÍVAT INFORMACE, KTERÉ IDENTIFIKUJÍ ÚČASTNÍKY SLUŽBY, včetně, mimo jiné, jmen, která jsou zobrazována, přenášena, zpracovávána nebo ukládána jako součást schůzky nebo záznamu o schůzce. ZÁKONY V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH VYŽADUJÍ, ABY BYLI JEDNOTLIVCI PŘED ODPOSLOUCHÁVÁNÍM, MONITOROVÁNÍM A/NEBO ZAZNAMENÁVÁNÍM SVÉ KOMUNIKACE UPOZORNĚNI NEBO POŽÁDÁNI O SOUHLAS A/NEBO ABY SHROMAŽĎOVÁNÍ, UKLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ OSOBNĚ IDENTIFIKUJÍCÍCH ÚDAJŮ BYLO OMEZENO. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony a získáte všechny potřebné souhlasy a provedete všechna potřebná zveřejnění před použitím Softwaru a/nebo Služby a/nebo takových funkcí, jako je například zaznamenávání.

11. Služby podpory. Společnost Microsoft neposkytuje pro Službu žádné služby podpory.

12. Společnost Microsoft nemá redakční kontrolu

• Práva na duševní vlastnictví. Společnost Microsoft nepotvrzuje ani neschvaluje neoprávněné použití obsahu chráněného autorskými nebo jinými právy na duševní vlastnictví. Uznáváte, že sdílením obsahu, který porušuje autorská práva a práva na duševní vlastnictví ostatních, porušujete tuto smlouvu. Prohlašujete a zaručujete, že použitím a zveřejněním obsahu neporušujete práva na duševní vlastnictví žádné třetí strany. Uznáváte, že společnost Microsoft smí kdykoli a bez upozornění obsah odebrat v případě, že obsah porušuje tuto smlouvu nebo platná pravidla chování, nebo v případě, že jsme v dobré víře přesvědčeni o nutnosti odebrání takového obsahu.

• Odkazy na weby třetích stran. Služba nebo obsah zobrazený prostřednictvím Služby mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran. Tyto weby třetích stran nejsou společností Microsoft kontrolovány. Pokud společnost Microsoft tyto odkazy do Služby zahrnula, poskytuje vám je pouze pro pohodlí. Zahrnutí kteréhokoli odkazu třetí strany neznamená, že společnost Microsoft tento web, službu nebo produkt doporučuje.

13. Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů umístěné na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432, jak vaše údaje shromažďujeme a používáme. Používáním Služby souhlasíte s následujícími postupy:

• Sledování vašeho používání Služby. Vaše používání služby považujeme za soukromé. Můžeme ale získat přístup k údajům o vás, o vašem účtu a/nebo o obsahu vaší komunikace a zveřejnit je, pokud je nutné: (1) dodržet zákon nebo se podrobit soudnímu procesu vedenému proti nám; (2) prosadit a vyšetřit porušení této smlouvy, včetně použití této služby k účasti na činnostech, které porušují právo, nebo ke zprostředkování takových činností; (3) chránit práva, majetek a bezpečnost společnosti Microsoft, jejích zaměstnanců, zákazníků a veřejnosti. Souhlasíte s přístupem ke svým informacím a údajům o sobě a jejich zveřejněním, jak jsou uvedeny v této části.

• Přenos osobních údajů. Osobní údaje shromážděné prostřednictvím Služby mohou být ukládány a zpracovávány ve Spojených státech nebo v libovolné jiné zemi, ve které má společnost Microsoft, její pobočky nebo agenti sídlo. Používáním Služby souhlasíte s každým takovým přenosem informací mimo svoji zemi. Další informace o přenosech těchto údajů naleznete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Údaje o výkonnosti a využití. V rámci poskytování Služby můžeme shromažďovat určité informace o výkonnosti Služby, o vašem počítači a využívání Služby. Tyto údaje můžeme z vašeho počítače odesílat automaticky. Podrobnější informace o shromažďování těchto údajů naleznete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Technologie filtrování. Pomocí technologie nebo jinými prostředky můžeme chránit Službu, chránit své zákazníky nebo vám zabránit v dalším porušování této smlouvy. Příklady zahrnují filtrování, které zabraňuje šíření nevyžádaných e-mailů a virů, a zvyšování zabezpečení. Tyto prostředky mohou vaše používání Služby zpomalovat. I když společnost Microsoft neustále aktivně zkoumá a implementuje nové technologie, v současné době neexistuje žádná technologie, která by účinně bránila odesílání a přijímání této nevyžádané komunikace. Tento odstavec nepředstavuje závazek na straně společnosti Microsoft týkající se nevyžádané hromadné nebo komerční komunikace v poskytované službě a uživatelé Služby nebudou společnost Microsoft za přijímání nevyžádané komunikace postihovat. Další informace o zásadách společnosti Microsoft v této oblasti naleznete v zásadách společnosti Microsoft na ochranu před nevyžádanými e-maily.

14. Software

• Použití. Obdržíte-li od nás software jako součást Služby, bude se použití tohoto softwaru řídit licenčními podmínkami, které vám byly předloženy při přijetí softwaru. Pokud vám licence nebyla předložena, udělujeme vám práva na použití softwaru pouze pro používání v rámci Služby podle této smlouvy a pouze pro počet počítačů stanovený v nabídce Služby. Všechna ostatní práva na software si vyhrazujeme. Pokud vás nebudeme informovat jinak, vaše práva na použití softwaru končí, jakmile skončí nebo vyprší vaše právo na používání Služby, a musíte software neprodleně odinstalovat. Po datu ukončení Služby smíme používání softwaru bez předchozího upozornění zakázat.

• Dokumentace. Dokumentaci dodanou spolu se softwarem smíte kopírovat a používat pouze pro interní referenční účely.

• Aktualizace. Verzi softwaru smíme automaticky ověřovat. Smíme Službu aktualizovat, rozšiřovat a dále rozvíjet automatickým stahováním upgradů softwaru do vašeho počítače.

• Rozsah licence. Software je chráněn zákony a úmluvami o ochraně autorských práv a dalších práv na duševní vlastnictví. Software se neprodává, uděluje se licence na jeho používání. Tato smlouva vám dává pouze některá práva na použití softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. I když vám platné zákony udělují více práv než toto omezení, smíte software používat pouze v souladu s podmínkami výslovně uvedenými v této smlouvě. Přitom musíte dodržovat všechna technická omezení v softwaru, která vám dovolují software používat pouze určitým způsobem. Nesmíte:

o prozradit výsledky žádných srovnávacích testů tohoto softwaru žádné třetí straně bez předchozího písemného svolení společnosti Microsoft;

o překračovat žádná omezení v softwaru;

o provádět zpětnou analýzu, dekompilaci ani převod ze strojového kódu žádného softwaru zahrnutého do Služby, s výjimkou a pouze v rozsahu, které jsou pro tuto činnost výslovně povoleny zákonem,

o zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat,

o pronajímat, půjčovat nebo poskytovat software na leasing,

o převést software nebo tuto smlouvu na třetí stranu, o užívat software pro komerční hostitelské služby.

• Zákony o vývozu. Tento software podléhá zákonům a směrnicím pro vývoz platným ve Spojených státech. Musíte dodržovat všechny místní i mezinárodní zákony a směrnice o vývozu vztahující se na software. Tyto zákony zahrnují omezení týkající se cílových míst, koncových uživatelů a koncového použití softwaru. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting.

15. Materiály, na které vám společnost Microsoft uděluje licenci

• Dokumenty. Máte oprávnění pro přístup k informacím o Službě, jako jsou dokumenty white paper, články znalostní báze, datové listy a nejčastější dotazy (dále „dokumenty“). Dokumenty smíte používat pouze pro interní účely. Nesmíte je kopírovat, distribuovat, měnit a ani z nich nesmíte vytvářet odvozená díla. Vzdělávací instituce, které jsou akreditovány podle místních zákonů, mohou dokumenty stahovat a kopírovat pouze pro distribuci v jednotlivých třídách.

• Omezení. Udělení licence na používání dokumentů dodávaných se Službou nezahrnuje licenci na návrh a vzhled Služby ani žádných webových stránek, které vlastní, provozuje, licencuje nebo řídí společnost Microsoft. Bez výslovného povolení společnosti Microsoft byste ze Služby neměli kopírovat ani přenášet žádná loga, grafiku, zvuk ani obrázky. Společnost Microsoft a její dodavatelé nezaručují přesnost dokumentů ani jejich vhodnost pro vaše účely. Začlenění dokumentů do Služby neznamená, že je společnost Microsoft doporučuje. Žádný z dokumentů, které jsou k dispozici prostřednictvím Služby, není profesionálním doporučením, tedy ani investičním, daňovým nebo právním doporučením.

16. Práva na duševní vlastnictví

Společnost Microsoft si vyhrazuje veškerá práva, vlastnické právo a nárok na Službu, včetně všech autorských práv, patentů, obchodních tajemství, ochranných známek a dalších práv na duševní vlastnictví. Společnost Microsoft si vyhrazuje veškerá práva, která nebyla výslovně udělena. Tato smlouva neuděluje ani neobsahuje žádná práva na žádné ochranné známky, obchodní názvy ani loga společnosti Microsoft .

17. Inzerce

Společnost Microsoft smí ve Službě používat inzerci. Vyhrazujeme si právo měnit způsob inzerování ve Službě. Uznáváte, že jakékoli jednání s inzerenty ve Službě se týká pouze vás a těchto inzerentů, ne společnosti Microsoft.

18. Obchodování s ostatními

Uznáváte, že přímý vztah s jakoukoli třetí stranou, se kterou obchodujete, včetně inzerentů a všech osob, které nakupují a prodávají zboží nebo služby prostřednictvím Služby, máte vy, ne společnost Microsoft. Máte výhradní odpovědnost za své obchodování s jakoukoli třetí stranou, včetně následujících činností:

• dodání zboží a služeb a platba za ně,

• zpracování objednávek, plateb zákazníků a dalších transakcí,

• ověření platnosti objednávek zákazníků před schválením objednávky,

• informování zákazníků o stavu objednávek a transakcí,

• poskytování veškeré zákaznické podpory související s objednávkami a transakcemi (například ztracené objednávky, nejasnosti ve vyúčtování, platby apod.),

• stanovení všech případných daní, které vznikly na základě takových objednávek a transakcí nebo s nimi souvisejí, jejich výběr a úhrada příslušným úřadům,

• zakoupení a používání produktů a služeb jakýchkoli třetích stran, vámi i vašimi přidruženými účty.

Prohlašujete a zaručujete, že

• produkty a služby, které inzerujete, prodáváte a distribuujete, lze legálně prodávat a distribuovat a že neporušují tuto smlouvu,

• máte všechny potřebné licence pro prodej, distribuci a inzerování nabízeného zboží a služeb,

• veškerý prodej a inzerce budou vyhovovat platným zákonům,

• budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy (včetně zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů týkající se informací, které shromažďujete od třetích stran).

19. Váš názor

Poskytnete-li společnosti Microsoft svůj názor na Službu, udělujete společnosti Microsoft právo tento názor bezplatně používat, sdílet a komerčně využívat jakýmkoli způsobem a za jakýmkoli účelem. Dáváte také bezplatně třetím stranám veškerá patentová práva, která potřebují jejich produkty, technologie a služby na využití určitých částí softwaru nebo služeb společnosti Microsoft obsahujících váš názor. Nebudete poskytovat svůj názor, pokud podléhá licenci a vyžaduje, aby společnost Microsoft poskytla třetím stranám licenci na software nebo dokumentaci proto, že jsme do nich zahrnuli váš názor. Tato práva zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy.

20. Naše oznámení pro vás; vaše oznámení pro nás

Tato smlouva je v elektronické podobě. Slíbili jsme, že vám budeme zasílat určité informace spojené se Službou, a máme právo vám takové informace zasílat. Mohou existovat další informace o Službě, které jsme povinni vám zasílat podle zákona.

Tyto informace vám smíme zasílat v elektronické podobě. Požadované informace vám smíme posílat e-mailem na adresu, kterou jste zadali při registraci do Služby.

Oznámení budou považována za předaná a přijatá v den odeslání příslušného e-mailu. Dokud budete mít ke Službě přístup a budete ji používat, budete mít k dispozici software a hardware nezbytný pro přijímání těchto oznámení. Nesouhlasíte-li s přijímáním oznámení v elektronické podobě, musíte Službu ukončit. V současné době nejsme vybaveni na přijímání e-mailových oznámení.

21. Žádné záruky

Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku na spolehlivost a přesnost Služby a výsledků získaných ze Služby. Uznáváte, že mechanizmus zabezpečení má ve Službě vlastní omezení a že odpovědnost za zjištění, zda Služba splňuje vaše potřeby, nesete sami.

Poskytujeme Službu „tak jak je“, „se všemi chybami“ a „jak je k dispozici“. Riziko jejího používání nesete sami. Strany Microsoft neposkytují žádné výslovné záruky, garance ani podmínky použití. Podle místních zákonů můžete mít další práva, která tato smlouva nemůže změnit. V rozsahu povoleném platnými zákony vylučují Strany Microsoft všechny předpokládané záruky včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, profesionálního úsilí a neporušení smlouvy.

22. Omezení odpovědnosti; výhradní prostředek nápravy

V rozsahu povoleném platným zákonem nemůžete od Stran Microsoft získat žádné odškodné, včetně odškodného za přímé, nepřímé, následné, zvláštní nebo náhodné škody ani za ztrátu zisku.

Toto omezení platí pro všechny atributy, které:

• souvisejí se Službou,

• vztahují se k obsahu (včetně kódu) webů třetích stran, programů nebo chování třetích stran,

• týkají se virů nebo jiných funkcí, které blokují přístup ke Službě nebo k softwaru a/nebo hardwaru nebo jejich používání,

• souvisejí s nekompatibilitou mezi Službou a jinými službami, softwarem a hardwarem,

• týkají se případných zpoždění nebo selhání při zahájení, provádění nebo dokončování přenosů nebo transakcí ve spojení s včasným a přesným poskytováním Služby,

• souvisejí s nároky na odškodnění za porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínek použití, odškodnění vyplývajícího z přímé odpovědnosti, nedbalosti nebo jiného porušení práva.

Platí dokonce i tehdy,

• jestliže tento nápravný prostředek nevyrovná selhání základního účelu a všechny ztráty,

• jestliže společnost Microsoft byla nebo měla být o možnosti těchto škod informována.

V některých státech nejsou výjimky ani omezení odškodného za náhodné a následné škody povoleny, výše uvedená omezení a výjimky se vás tedy nemusejí týkat. Nemusejí se vás týkat také proto, že výjimky a omezení odškodného za náhodné, následné a jiné škody nemusejí být povoleny v dané provincii nebo zemi.

Výjimka odškodného podle této části 23 je nezávislá na výhradním nápravném prostředku a zůstává v platnosti, i když tento nápravný prostředek nesplní svůj základní účel nebo je považován za nevymahatelný z jiných důvodů. Tato omezení a výjimky platí bez ohledu nato, zda škody vznikly v důsledku (1) porušení smlouvy, (2) porušení záruky, (3) nedbalosti nebo (4) z jakékoli jiného důvodu, v takovém rozsahu, ve kterém nejsou tato omezení a výjimky zakázány platným zákonem.

Nejste-li se Službou spokojeni, nesouhlasíte-li s kteroukoli částí této smlouvy nebo máte-li vůči kterékoli Straně Microsoft jakékoli jiné námitky nebo nároky týkající se této smlouvy nebo Služby, pak vaším jediným a výhradním nápravným prostředkem je ukončit používání Služby.

23. Nároky musejí být vzneseny do jednoho roku

V rozsahu povoleném platným zákonem musejí být veškeré nároky týkající se této smlouvy nebo Služby vzneseny do jednoho roku od data, kdy by mohl být nárok vznesen poprvé. Není-li nárok vznesen, je považován za promlčený. Tato část platí pro vás a vaše nástupce. Platí také pro společnost Microsoft a její nástupce a nabyvatele jejího majetku.

24. Převzetí odpovědnosti

Souhlasíte s tím, že Strany Microsoft zbavíte odpovědnosti, budete je hájit a zajistíte je před jakýmikoli nároky, ztrátami, odpovědností, náklady a výdaji (včetně poplatků za právní zastoupení), které vznikly z vaší strany používáním Služby, porušením této smlouvy nebo porušením práv kterékoli třetí strany.

25. Společnost Microsoft, rozhodné právo a místní příslušnost pro řešení sporů

Společnost Microsoft, se kterou smlouvu uzavíráte:

Microsoft Corporation

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

United States

Rozhodné právo a místní příslušnost pro řešení sporů:

Výklad této smlouvy se řídí zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se budou řídit zákony státu USA, ve kterém bydlíte. Obě strany této smlouvy neodvolatelně souhlasí s výhradní jurisdikcí a místní příslušností tohoto státu a federálních soudů města King County, Washington, USA pro všechny spory vzniklé na základě této smlouvy nebo s ní související.

26. Výklad smlouvy

Všechny části této smlouvy platí v maximálním možném rozsahu povoleném platnými zákony. Soud může rozhodnout, že některou část této smlouvy nelze vymáhat tak, jak je ve smlouvě uvedena. V takovém případě bude tato část nahrazena termíny, které nejpřesněji odpovídají záměru této části, kterou nemůžeme vymáhat. Zbytek smlouvy se nezmění. Tato smlouva spolu se všemi pravidly chování a oznámeními a doložkami, které poskytujeme, představuje úplnou smlouvu mezi společností Microsoft a vámi týkající se Služby. Nahrazuje všechny ostatní smlouvy a prohlášení související se Službou. Případné závazky důvěrnosti týkající se Služby zůstanou v platnosti. Názvy jednotlivých částí této smlouvy neomezují ostatní podmínky smlouvy.

27. Převod

Společnost Microsoft smí kdykoli a bez předchozího upozornění převést tuto smlouvu jako celek nebo její část. Vy tuto smlouvu ani žádnou její část nesmíte převést na žádnou jinou stranu. Každý takový pokus o převedení je neplatný. Můžete raději Službu ukončit a druhá strana potom může zřídit účet Služby a uzavřít s námi smlouvu.

28. Vyšší moc

Společnost Microsoft nepřebírá odpovědnost za žádné ztráty a škody, které vznikly v důsledku jakýchkoli událostí a okolností, které se vymykají její kontrole, včetně války, invaze, výpadků elektrické energie, teroristických útoků, zemětřesení a skutků „z vyšší moci“, a tyto události a okolnosti nebudou považovány za porušení této smlouvy společností Microsoft.

29. Oznámení a doložky

Doložka o autorských právech

Copyright © 2008 Microsoft Corporation a dodavatelé, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 USA. Všechna práva vyhrazena. Zákony a úmluvy na ochranu autorských práv a duševního vlastnictví chrání veškerý software a obsah poskytované jako součást Služby.

Respektování autorských práv

Respektujte práva umělců a tvůrců. Obsah, jako je hudba, fotografie a video, může být chráněn zákonem na ochranu autorských práv. Zobrazené osoby mohou mít právo na kontrolu použití svého obrazu. Obsah ostatních uživatelů nesmíte sdílet bez odpovídajících práv, bez souhlasu vlastníka nebo není-li takové sdílení legální z jiných důvodů.

Oznámení a postupy týkající se uplatňování nároků při porušení autorských práv

Podle zákoníku Spojených států, Kapitola 17, Část 512(c)(2), by oznámení týkající se uplatňování nároků při porušení autorských práv měla být zasílána stanovenému zástupci poskytovatele služeb. NEBUDEME REAGOVAT NA ŽÁDNÁ OZNÁMENÍ, KTERÁ NEJSOU V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍM POSTUPEM: Oznámení a postupy týkající se uplatňování nároků při porušení autorských práv na adrese http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

Doložka o ochranných známkách

Microsoft je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace o ochranných známkách naleznete na adrese

http://www.microsoft.com/about/legal/intellectualproperty/trademarks/default.mspx. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×