Kurzy akcií a zeměpisná data

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V Excelu můžete získat ceny akcií a zeměpisné údaje. Je to jednoduché: Do buňky napíšete text a převedete ho na datový typ Akcie nebo Zeměpis. Tyto dva datové typy jsou nové a jsou považované za propojené datové typy, protože jsou propojené na online zdroj dat. Toto propojení dokáže načíst zajímavé informace, se kterými můžete pracovat a které můžete aktualizovat.

Poznámka: 12. června 2018: Tato funkce je k dispozici pro zákazníky na základě postupné přes několika dnech nebo týdnech. Nejdřív bude k dispozici účastníkům Zasvěcených Office osob a novější pro předplatitele Office 365 . Pokud jste si předplatné Office 365, Zkontrolujte, jestli že máte nejnovější verzi Office.

Akcie

Sloupec A obsahuje názvy společností a ikony, sloupec B obsahuje hodnoty cen a sloupec C obsahuje hodnoty změn.

Buňky v obrázku nahoře, které mají ve sloupci A názvy společností, obsahují datový typ Akcie. Pozná se to podle této ikony: Ikona propojeného záznamu pro Akcie . Datový typ Akcie je propojený na online zdroj dat, který obsahuje další informace. Tyto informace se extrahují do sloupců B a C. Z datového typu Akcie ve sloupci A se extrahují konkrétně hodnoty cen a jejich změn.

Zeměpis

Sloupec A obsahuje názvy zemí a ikony, sloupec B obsahuje údaje o počtu obyvatel a sloupec C obsahuje informace o cenách pohonných hmot.

Sloupec A v tomto příkladu obsahuje buňky, které mají datový typ Zeměpis. Pozná se to podle této ikony: Ikona propojeného záznamu pro Zeměpis . Tento datový typ je propojený na online zdroj dat, který obsahuje další informace. Tyto informace se extrahují do sloupců B a C. Z datového typu Zeměpis ve sloupci A se extrahují konkrétně hodnoty počtu obyvatel a ceny pohonných hmot.

1. Zadejte nějaký text.

Buňka A1 obsahuje text „Země“ a buňky A2 až A4 obsahují názvy zemí: Francie, Španělsko, Švédsko

Zadejte do buněk nějaký text. V tomto příkladu nás zajímaly zeměpisné údaje, proto jsme zadali názvy zemí. Mohli byste ale zadat také názvy krajů, území, států, měst a podobně. Pokud chcete získat informace o akciích, zadejte názvy společností, názvy fondů, burzovní symboly a podobně.

2. Vytvořte tabulku.

Karta Vložení, tlačítko Tabulka

I když není to nutné, doporučujeme vám vytvořit si excelovou tabulku. Vyberte libovolnou buňku v oblasti dat a přejděte na Vložení > Tabulka. Později se tím usnadní extrahování informací.

3. Vyberte některé buňky.

Čtyři vybrané buňky, každá má název země

Vyberte buňky, které chcete převést na datový typ.

4. Vyberte datový typ.

Karta Data, tlačítka Akcie a Zeměpis

Na kartě Data klikněte buď na Akcie, nebo na Zeměpis.

6. Zobrazí se ikony.

Čtyři buňky, každá má ikonou mapy a název země

Když Excel najde shodu mezi textem v buňkách a online zdroji, převede váš text na datový typ Akcie nebo Zeměpis. To, že se texty převedly, poznáte podle této ikony pro akcie: Ikona propojeného záznamu pro Akcie nebo této ikony pro zeměpis: Ikona propojeného záznamu pro Zeměpis .

6. Přidejte sloupec.

Pole pro počet obyvatel vybrané v nabídce

Klikněte na tlačítko Přidat sloupec Tlačítko Přidat sloupec a potom klikněte na název pole extrahovat informace, například základního souboru. Pokud toto tlačítko nevidíte, zkontrolujte, že postupujte podle kroků 1 a prvním vytvoření Excelové tabulky .

Poznámka: Pokud místo ikony uvidíte Ikona otazníku , znamená to, že má Excel problém najít shodu mezi vaším textem a daty v našich online zdrojích. Opravte pravopisné chyby. Excel se po stisknutí klávesy Enter pokusí najít odpovídající informace. Můžete také kliknout na Ikona otazníku . Objeví se podokno voliče. Potom vyhledejte data pomocí jednoho nebo dvou klíčových slov, zvolte požadovaná data a klikněte na Vybrat.

Co můžete dělat dál

Buňka s propojeným záznamem pro Francii; ikona klikajícího ukazatele myši; odhalená karta

Po převedení textu na datový typ Akcie nebo Zeměpis se v buňce zobrazí ikona. Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte kartu. Na kartě se zobrazí seznam polí a odpovídajících hodnot. V závislosti na datech se vám může zobrazit několik dvojic polí a hodnot, se kterými můžete pracovat.

Na tomto obrázku například můžete vidět kartu Francie. Jedním z dostupných polí pro Francii je Hlavní město a hodnotou tohoto pole je Paříž. Další pole je Nejvyšší představitelé státu a hodnotami jsou jména nejvyšších představitelů státu.

Pokud chcete vidět více dvojic polí a hodnot, posuňte se uvnitř karty dolů. Pokud vás zajímá, odkud tato pole a hodnoty pochází, posuňte se úplně dolů na konec karty a klikněte na zdrojové odkazy.

Pokud jsou vaše data v excelové tabulce, můžete načíst další informace přidáním sloupců, které extrahují informace z datových typů Akcie nebo Zeměpis.

1. Vyberte v tabulce buňku.

Buňka propojeného záznamu vybraná v tabulce

Zajistěte, aby vaše data byla uvnitř excelové tabulky, a potom vyberte buňku v této tabulce.

2. Přidejte sloupec.

Ukazatel myši klikající na tlačítko Přidat sloupec

Klikněte na tlačítko Přidat sloupec, které se objeví v pravém horním rohu tabulky.

3. Vyberte pole.

Pole pro počet obyvatel vybrané v nabídce

Objeví se nabídka se seznamem dostupných polí. Vyberte pole, které vás zajímá.

4. Vytvoří se nový sloupec.

Nově přidaný sloupec, hodnoty pocházející z propojeného záznamu

Vytvoří se nový sloupec tabulky, který bude zobrazovat hodnoty tohoto pole.

5. Postup zopakujte.

Druhý sloupec přidaných dat

Pokud chcete získat ještě více dat, zopakujte celý postup znovu.

6. Další nový sloupec

Další nový sloupec přidaný do tabulky

Přidá se další nový sloupec, který bude zobrazovat hodnoty vybraného pole.

Tip: Když máte data v excelové tabulce, nemusíte používat tlačítko Přidat sloupec. Místo toho jednoduše začněte zadávat nové záhlaví sloupce. Kdybyste například zadali jako záhlaví sloupce slovo označující počet obyvatel, Excel by automaticky načetl pole pro počet obyvatel z nejbližších datových typů vlevo. Stejně to funguje u řádků: Zadejte nový řádek, a pokud k němu Excel najde online odpovídající informaci, připojí ji k němu a vrátí dostupná pole.

Buňka A2 obsahuje text „Francie“; Buňka B2 obsahuje text =A2. a objeví se nabídka automatického dokončování vzorce s poli z propojeného záznamu.

Můžete také psát vzorce, které používají hodnoty z datových typů Akcie a Zeměpis. To může být užitečné, když vaše data nejsou v tabulce.

Použijete jednoduše operátor tečka (.), který Excelu říká, aby jako parametr použil pole datového typu. V tomto příkladu jsme zadali =A2. a objevila se excelová nabídka automatického dokončování s dostupnými poli pro Francii. Další informace najdete v článku Jak psát vzorce, které odkazují na datové typy.

Tipy a triky

Stiskněte Ctrl+Shift+F2.

Stisknutím kombinace kláves Alt + Shift + F10 otevřete nabídku přidat sloupec. Pak pomocí kláves se šipkami přejděte na pole a stiskněte klávesu Enter a vyberte pole.

Datové typy Akcie a Zeměpis jsou považované za propojené datové typy. Je to z toho důvodu, že odkazují na online zdroj dat. Když převedete text na propojený datový typ, vytvoří se v sešitu připojení k externím datům. Když se potom data, která jsou online, změní, můžete je aktualizovat jejich opětovným načtením v Excelu. Data aktualizujete tak, že kliknete pravým tlačítkem na buňky s propojeným datovým typem a pak kliknete na Datový typ > Aktualizovat. Aktualizuje se tím vybraná buňka a také sousední buňky, které mají propojený datový typ.

Pokud chcete aktualizovat všechny propojené datové typy a všechna datová připojení, které v sešitu jsou (včetně dotazů, dalších datových připojení a kontingenčních tabulek), klikněte na Data > Aktualizovat vše nebo stiskněte Ctrl+Alt+F5.

Informace pro datový typ Akcie nebo Zeměpis můžete zaměnit (vyměnit). Jednoduše klikněte na buňku pravým tlačítkem a pak klikněte na Datový typ > Změnit. Vpravo se zobrazí podokno. Vyhledejte data, která budete chtít, a pak kliknutím na Vybrat nahraďte touto informací původní data.

Pokud už datový typ Akcie nebo Zeměpis nechcete, jednoduše klikněte na buňku pravým tlačítkem a pak klikněte na Datový typ > Převést na text. Datový typ se odebere, online připojení přestane existovat a hodnota v buňce se převede na text. Upozorňujeme, že pokud převedete datový typ na text, zobrazí sloupce nebo vzorce, které měly z tohoto datového typu extrahované hodnoty, chybu #POLE!.

Nabídka Filtr, nabídka Zobrazit hodnotu, zobrazená pole z propojeného datového typu

Data v Excelu můžete kdykoliv seřadit a filtrovat pomocí tlačítek filtru v záhlavích sloupců. (Tlačítka filtru zapnete kliknutím na Data > Filtr.)

Tady je ale tip pro buňky s datovými typy: Klikněte na tlačítko filtru nad buňkami s ikonami a rozhodněte se, jak je chcete seřadit nebo filtrovat. Pokud to chcete udělat podle zobrazeného názvu, nechte v části Vybrat pole vybranou možnost Zobrazit hodnotu. Pokud chcete řadit nebo filtrovat podle jiného pole z propojeného datového typu, vyberte toto pole v části Vybrat pole.

V tomto příkladu jsme vybrali pole pro oblast. Excel ho pak použil jako základ k zobrazení zaškrtávacích políček filtru a zobrazil počty obyvatel zemí, které máme v tabulce. Také je dobré vědět: Excel změní nabídky Číselné filtry v závislosti na poli, které vyberete v části Vybrat pole.

Časté otázky

Excel měl datové typy vždy. Byly to ale tradiční typy dat, jako třeba text, číslo a podobně. Datové typy Akcie a Zeměpis jsou jedinečné, protože jsou považované za propojené datové typy. Propojené datové typy obsahují propojení na online zdroj dat. Jedinými propojenými datovými typy jsou v současnosti datové typy Akcie a Zeměpis. V budoucnu jich chceme na základě názorů zákazníků podporovat více.

Ano, pokud používá Excel 2016 pro předplatitele Office 365.

Poznámka: Tato funkce se zákazníkům zpřístupňuje postupně v průběhu několika dnů nebo týdnů. Nejdříve bude dostupná pro účastníky programu Office Insider a později pro předplatitele Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

V současnosti podporuje datové typy Akcie a Zeměpis jenom Excel 2016 pro předplatitele Office 365. Tyto datové typy můžou být postupem času podporované také v dalších verzích Excelu. Pokud tyto nové datové typy otevřete ve verzi Excelu, která je nepodporuje, zobrazí se v těchto buňkách chyba #HODNOTA!. A vzorce, které na tyto datové typy odkazují, zobrazí chybu #NÁZEV?.

Pokud datové typy Akcie nebo Zeměpis používáte v tabulce, můžete psát pod poslední řádek tabulky. Když stisknete klávesu Enter, Excel se automaticky pokusí porovnat váš text s online daty a převést ho na datový typ. Nemůžete ale vybrat buňku s datovým typem a přetažením úchytu pro vyplňování dat dolů propojit text, který ještě není datovým typem. Totéž platí pro nástroj Kopírovat formát.

Datové typy Akcie a Zeměpis jsou velmi nové a existují některé tradiční excelové funkce, které si s nimi nebudou dobře rozumět. Pokud se například pokusíte vytvořit kontingenční tabulku na základě informací z těchto datových typů, objeví se chyba #HODNOTA!. Použití těchto datových typů s doplňkem Power Pivot, Power Query nebo i s některými grafy nemusí fungovat podle očekávání. 

Tyto datové typy jsou v současnosti dostupné jenom v případě, že máte v jazykových předvolbách Office přidaný jazyk pro úpravy Angličtina. V budoucnu chceme podporovat více jazyků.

Viz také

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×