Kurz: Analýza dat kontingenční tabulky pomocí datového modelu v Excelu 2013

Za méně než hodinu se v Excelu naučíte vytvářet sestavy kontingenční tabulky, které kombinují data z několika tabulek. V první části tohoto kurzu se postupně seznámíte s importem a průzkumem dat. V druhé polovině pomocí doplňku Power Pivot vylepšíte datový model který stojí za sestavami, a naučíte se, jak přidávat výpočty, hierarchie a optimalizace pro vytváření sestav v Power View.

Začněme importem dat.

 1. Stáhněte si ukázková data (ContosoV2) pro tento kurz. Další informace najdete v kurzech Načtení ukázkových dat pro jazyk DAX a datový model. Datové soubory extrahujte a uložte do snadno dostupného umístění, například do složky Stažené položky nebo Dokumenty.

 2. V Excelu otevřete prázdný sešit.

 3. Klikněte na Data > Načíst externí data > Z Accessu.

 4. Přejděte do složky obsahující ukázkové datové soubory a vyberte soubor ContosoSales.

 5. Klikněte na Otevřít. Protože se připojujete k souboru databáze, který obsahuje víc tabulek, zobrazí se dialog Vybrat tabulku. V něm můžete vybrat tabulky, které chcete importovat.

  Dialog Vybrat tabulku

 6. V dialogu Vybrat tabulku zaškrtněte políčko Povolit výběr více tabulek.

 7. Zvolte všechny tabulky a klikněte na tlačítko OK.

 8. V dialogu Import dat klikněte na možnost Sestava kontingenční tabulky a poté na tlačítko OK.

  Poznámky: 

  • Možná jste si to ještě neuvědomili, ale právě jste vytvořili datový model. Model představuje vrstvu integrace dat, která se vytváří automaticky, když importujete nebo pracujete s více tabulkami zároveň v jedné sestavě kontingenční tabulky.

  • Model je v Excelu většinou přehledný, ale můžete ho zobrazit a upravovat přímo pomocí doplňku Power Pivot . V Excelu víte, že pracujete s datovým modelem, když se zobrazí kolekce tabulek v seznamu polí kontingenční tabulky. Model můžete vytvořit několika způsoby. Podrobné informace najdete v tématu Vytvoření datového modelu v Excelu .

Průzkum dat pomocí kontingenční tabulky

Data můžete snadno prozkoumat přetažením polí do oblastí Hodnoty, Sloupce a Řádky v seznamu polí kontingenční tabulky.

 1. V seznamu polí přejděte dolů a vyberte tabulku FactSales.

 2. Klikněte na SalesAmount. Jelikož jsou tato data typu číselná hodnota, umístí Excel pole SalesAmount automaticky do oblasti Hodnoty.

 3. V tabulce DimDate přetáhněte položku CalendarYear do oblasti Sloupce.

 4. V tabulce DimProductSubcategory přetáhněte položku ProductSubcategoryName do oblasti Řádky.

 5. V tabulce DimProduct přetáhněte položku BrandName do oblasti Řádky a umístěte ji pod podkategorii (ProductSubcategoryName).

Kontingenční tabulka by měla vypadat podobně jako na následující obrazovce.

Kontingenční tabulka obsahující vzorová data

S minimálním úsilím jste teď vytvořili kontingenční tabulku, která zahrnuje pole ze čtyř různých tabulek. To, co tento úkol tak zjednodušilo, byly už předem vytvořené relace mezi tabulkami. Protože relace mezi tabulkami existovaly už ve zdroji a protože jste importovali všechny tabulky v jednom kroku, mohl Excel tyto relace v modelu znovu vytvořit.

Ale co když data pocházejí z různých zdrojů nebo se budou importovat až později? Obvykle můžete nová data začlenit vytvořením relací založených na shodných sloupcích. V následujícím kroku importujete další tabulky a dozvíte se, jaké jsou požadavky a kroky nutné pro vytváření nových relací.

Přidání dalších tabulek

K seznámení se s nastavováním relací tabulek musíte mít nějaké další nepřipojené tabulky, se kterými budete pracovat. V tomto kroku získáte zbývající data používaná v tomto kurzu importem dalšího soboru databáze a vložením dat ze dvou jiných sešitů.

Přidání kategorií produktů

 1. Otevřete nový list v sešitu. Použijete ho k uložení dalších dat.

 2. Klikněte na Data > Načíst externí data > Z Accessu.

 3. Přejděte do složky obsahující ukázkové datové soubory a vyberte soubor ProductCategories. Klikněte na tlačítko Otevřít.

 4. V dialogu Import dat vyberte možnost Tabulka a klikněte na tlačítko OK.

Přidání zeměpisných dat

 1. Vložte další list.

 2. Ze souborů ukázkových dat vyberte a otevřete soubor Geography.xlsx, umístěte kurzor do pole A1 a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END vyberte všechna data.

 3. Zkopírujte data do schránky.

 4. Vložte data do prázdného listu, který jste právě přidali.

 5. Klikněte na příkaz Formátovat jako tabulku a zvolte libovolný styl. Data formátovaná jako tabulka je možné pojmenovat, což bude výhodné při pozdějším definování relací.

 6. V dialogu Formátovat jako tabulku ověřte, jestli je zaškrtnuté políčko Tabulka obsahuje záhlaví. Klikněte na OK.

 7. Tabulku pojmenujte Geography. Na kartě Nástroje tabulky > Návrh zadejte do pole Název tabulky řetězec Geography.

 8. Zavřete soubor Geography.xlsx, okno zmizí z pracovního prostoru.

Přidání dat o prodejnách

 • Předešlý postup zopakujte se souborem Stores.xlsx, jeho obsah vložte do prázdného listu. Tabulku pojmenujte Stores.

Nyní byste měli mít čtyři listy. List List1 obsahuje kontingenční tabulku, List2 obsahuje tabulku ProductCategories, List3 obsahuje tabulku Geography a List4 obsahuje tabulku Stores. Jelikož jste jednotlivé tabulky pojmenovali, bude vytváření relací v dalším kroku mnohem jednodušší.

Použití polí z nově importovaných tabulek

Pole z tabulek, které jste právě importovali, můžete začít hned používat. Pokud Excel nedokáže určit, jak se má pole začlenit do sestavy kontingenční tabulky, zobrazí se výzva k vytvoření relace tabulky, která propojí novou tabulku s tou, která už je součástí modelu.

 1. V horní části polí kontingenční tabulky klikněte na Vše. Zobrazí se seznam všech dostupných tabulek.

 2. Posuňte se na konec seznamu. Tam najdete nové tabulky, které jste právě přidali.

 3. Rozbalte položku Stores.

 4. Přetáhněte položku StoreName do oblasti Filtry.

 5. Všimněte si, že Excel zobrazí výzvu k vytvoření relace. Je to proto, že jste použili pole z tabulky, která není propojená s modelem.

 6. Kliknutím na Vytvořit otevřete dialog Vytvořit relaci.

 7. V dialogu Tabulka zvolte FactSales. Tabulka FactSales z používaných ukázkových dat obsahuje podrobné informace o prodeji a nákladech společnosti Contoso a klíče k dalším tabulkám včetně kódů prodejen, které jsou taky v souboru Stores.xlsx importovaném v předchozím kroku.

 8. V dialogu Sloupec (Cizí) zvolte položku StoreKey.

 9. V dialogu Související tabulka zvolte položku Stores.

 10. V dialogu Související sloupec (Primární) zvolte položku StoreKey.

 11. Klikněte na tlačítko OK.

Excel na pozadí sestavuje datový model, který je možné použít v celém sešitu v libovolném počtu kontingenčních tabulek, kontingenčních grafů nebo sestav Power View. Pro model jsou zásadní relace tabulek, které určují navigaci a výpočet cest použitých v sestavě kontingenční tabulky. V následující úloze ručně vytvoříte relace připojující importovaná data.

Přidání relací

Relace tabulek můžete systematicky vytvářet u všech nově importovaných tabulek. Pokud sešit sdílíte s kolegy, kteří nebudou data znát tak dobře jako vy, určitě předem definované relace přivítají.

Při ručním vytváření relací budete pracovat se dvěma tabulkami najednou. V jednotlivých tabulkách zvolíte sloupce, které Excelu stanoví, jak vyhledávat související řádky v jiné tabulce.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Vytvoření relace mezi tabulkami ProductSubcategory a ProductCategory

 1. V Excelu klikněte na Data > Relace > Nová.

 2. V dialogu Tabulka zvolte položku DimProductSubcategory.

 3. V dialogu Sloupec (Cizí) zvolte položku ProductCategoryKey.

 4. V rozevíracím seznamu Související tabulka vyberte Table_ProductCategory.accdb.

 5. V dialogu Související sloupec (Primární) zvolte položku ProductCategoryKey.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

 7. Zavřete dialog Spravovat relace.

Přidání kategorií do kontingenční tabulky

Ačkoli se datový model aktualizoval a zahrnuje další tabulky a relace, kontingenční tabulka je zatím nepoužívá. V této úloze do seznamu Pole kontingenční tabulky přidáte položku ProductCategory.

 1. Kliknutím na Vše v seznamu Pole kontingenční tabulky zobrazte tabulky existující v datovém modelu.

 2. Přejděte k dolní části seznamu.

 3. V oblasti Řádky odeberte položku BrandName.

 4. Rozbalte položku Table_DimProductCategories.accdb.

 5. Položku ProductCategoryName přetáhněte do oblasti Řádky a umístěte ji nad položku ProductSubcategory.

 6. Kliknutím na Aktivní v seznamu Pole kontingenční tabulky ověřte, že kontingenční tabulka teď tyto tabulky aktivně používá.

Kontrolní bod: Opakování

Máte kontingenční tabulku zahrnující data z několika tabulek, z nichž některé jste importovali v předešlém kroku. Spojení těchto dat dohromady jste dosáhli vytvořením relací mezi tabulkami, které Excel využívá ke korelaci řádků. Naučili jste se, že pro vyhledávání souvisejících řádků jsou nezbytné sloupce poskytující odpovídající data. Všechny tabulky v souborech ukázkových dat zahrnují sloupec, který je možné k tomuto účelu použít.

Přestože je kontingenční tabulka funkční, asi jste si všimli, že je možné některé věci ještě vylepšit. Seznam Pole kontingenční tabulky obsahuje nadbytečné tabulky (DimEntity) a sloupce (ETLLoadID), které se společností Contoso nesouvisejí. A stále nebyla integrovaná data tabulky Geography.

Následuje: Zobrazení a rozšíření modelu pomocí doplňku Power Pivot

V následující řadě úloh rozšíříte model pomocí doplňku Microsoft Office Power Pivot v Microsoft Excelu 2013. Zjistíte, že relace jdou jednodušeji vytvářet v zobrazení diagramu, které je dostupné v doplňku. Pomocí doplňku taky vytvoříte výpočty a hierarchie, skryjete položky, které by se v seznamu polí neměly zobrazovat, a optimalizujete data pro další generování sestav.

Poznámka:  Doplněk Power Pivot v Microsoft Excelu 2013 je dostupný v Office Professional Plus. Další informace viz doplněk Power Pivot v Microsoft Excelu 2013.

Přidání doplňku Power Pivot na pás karet Excel jeho povolením

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Doplňky.

 2. V okně Spravovat klikněte na Doplňky modelu COM > Přejít.

 1. Zaškrtněte políčko Microsoft Office Power Pivot v Microsoft Excelu 2013 a klikněte na OK.

Na pásu teď bude karta Power Pivot.

Přidání relace pomocí zobrazení diagramu v doplňku Power Pivot

 1. V Excelu kliknutím aktivujte List3. List3 obsahuje dříve importovanou tabulku Geography.

 2. Na pásu karet klikněte na Power Pivot > Přidat do datového modelu. Tímto krokem přidáte tabulku Geography do modelu a otevřete taky doplněk Power Pivot, který budete používat k provádění zbývajících kroků v této úloze.

 3. Všimněte si, že se v okně Power Pivot zobrazí všechny tabulky v modelu, včetně tabulky Geography. Klikněte na několik tabulek. V doplňku můžete zobrazit všechna data, která váš model obsahuje.

 4. V okně Power Pivot v části Zobrazení klikněte na položku Zobrazení diagramu.

 5. Pomocí posuvníku změňte velikost diagramu, abyste viděli všechny jeho objekty. Všimněte si, že dvě tabulky nesouvisejí se zbytkem diagramu: DimEntity a Geography.

 6. Klikněte pravým tlačítkem myši na DimEntity a klikněte na Odstranit. Tato tabulka je artefakt z původní databáze a v modelu už není potřeba.

 7. Přibližte tabulku Geography, abyste viděli všechna její pole. Diagram tabulky můžete zvětšit pomocí posuvníku.

 8. V tabulce Geography si všimněte sloupce GeographyKey. Ten obsahuje hodnoty jednoznačně identifikující každý řádek v tabulce Geography. Podívejme se, jestli tento klíč obsahují i jiné tabulky v modelu. Pokud ano, můžeme vytvořit relaci propojující tabulku Geography se zbytkem modelu.

 9. Klikněte na tlačítko Najít.

 10. V dialogu Najít metadata zadejte řetězec GeographyKey.

 11. Opakovaně klikněte na tlačítko Najít další. Položka GeographyKey se zobrazí v tabulkách Geography a Stores.

 12. Přesuňte tabulku Geography vedle tabulky Stores.

 13. Přetáhněte sloupec GeographyKey v tabulce Stores ke sloupci GeographyKey v tabulce Geography. Power Pivot vykreslí mezi dvěma sloupci spojnici označující relaci.

V této úloze jste se naučili novou techniku přidávání tabulek a vytváření relací. Váš model je nyní plně integrovaný, všechny tabulky jsou propojené a dostupné kontingenční tabulce v listu List1.

Tip:  V zobrazení diagramu je několik plně rozbalených diagramů tabulek a jsou zobrazené sloupce jako ETLLoadID, LoadDate nebo UpdateDate. Tato konkrétní pole jsou artefakty z původního datového skladu společnosti Contoso přidané pro podporu operací rozbalení dat a načítání. Ve vašem modelu je nepotřebujete. Odstraníte je tak, že zvýrazníte a kliknete pravým tlačítkem na pole a kliknete na Odstranit .

Vytvoření počítaného sloupce

V doplňku Power Pivot můžete přidat výpočty pomocí jazyka DAX (Data Analysis Expressions). V této úloze vypočítáte celkový zisk a přidáte vypočítaný sloupec, který využívá odkazy na hodnoty dat z jiných tabulek. Později se naučíte zjednodušit model pomocí odkazovaných sloupců.

 1. V okně Power Pivot přepněte zpět na zobrazení dat.

 2. Přejmenujte tabulku Table_ProductCategories.accdb nějakým přívětivějším názvem. V následujících krocích budete na tuto tabulku odkazovat a její kratší název bude ve výpočtech snadněji čitelný. Klikněte pravým tlačítkem myši na název tabulky, klikněte na Přejmenovat, zadejte ProductCategories a pak stiskněte Enter.

 3. Vyberte tabulku FactSales.

 4. Postupně klikněte na položky Návrh > Sloupce > Přidat.

 5. Do řádku vzorců nad tabulkou zadejte následující vzorec. Pomocí funkce automatického dokončování můžete zadat plně kvalifikované názvy sloupců a tabulek. Zobrazuje i seznam dostupných funkcí. Stačí taky kliknout na sloupec a Power Pivot přidá do vzorce název sloupce.

  = [SalesAmount] - [TotalCost] - [ReturnAmount]

 6. Vytvořený vzorec přijměte stisknutím klávesy ENTER.

  Hodnoty pro všechny řádky v počítaném sloupci se vyplní. Když se budete posouvat dolů v tabulce, uvidíte, že řádky mohou mít pro tento sloupec různé hodnoty – závisí na datech v každém řádku.

 7. Přejmenujte sloupec kliknutím pravým tlačítkem myši na CalculatedColumn1 a kliknutím na Přejmenovat sloupec. Zadejte Profit a pak stiskněte Enter.

 8. Nyní vyberte tabulku DimProduct.

 9. Postupně klikněte na položky Návrh > Sloupce > Přidat.

 10. Do řádku vzorců nad tabulkou zadejte následující vzorec.

  = RELATED(ProductCategories[ProductCategoryName])

  Funkce RELATED vrací hodnotu ze související tabulky. V tomto případě tabulka ProductCategories obsahuje názvy kategorií produktů, které bude dobré mít v tabulce DimProduct, když budete vytvářet hierarchii obsahující informace o kategoriích. Další informace o této funkci najdete v tématu Funkce RELATED (DAX).

 11. Vytvořený vzorec přijměte stisknutím klávesy ENTER.

  Hodnoty pro všechny řádky v počítaném sloupci se vyplní. Když se budete posouvat dolů v tabulce, uvidíte, že nyní má každý řádek název kategorií produktů.

 12. Přejmenujte sloupec kliknutím pravým tlačítkem myši na CalculatedColumn1 a kliknutím na Přejmenovat sloupec. Zadejte ProductCategory a pak stiskněte Enter.

 13. Postupně klikněte na položky Návrh > Sloupce > Přidat.

 14. Do řádku vzorců nad tabulkou zadejte následující vzorec a pak ho přijměte stisknutím klávesy ENTER.

  = RELATED(DimProductSubcategory[ProductSubcategoryName])

 15. Přejmenujte sloupec kliknutím pravým tlačítkem myši na CalculatedColumn1 a kliknutím na Přejmenovat sloupec. Zadejte ProductSubcategory a pak stiskněte Enter.

Vytvoření hierarchie

Většina modelů zahrnuje data, která jsou dědičně hierarchická. Nejčastějšími příklady jsou kalendářní data, zeměpisná data a kategorie produktů. Vytváření hierarchií je užitečné, protože umožňuje přetáhnout do sestavy jednu položku (hierarchii) a není třeba opakovaně sestavovat a řadit stejná pole.

 1. V okně doplňku Power Pivot přepněte na zobrazení diagramu. Rozbalte tabulku DimDate, abyste mohli jednodušeji prohlížet všechna její pole.

 2. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na sloupce CalendarYear, CalendarQuarter a CalendarMonth (v tabulce bude třeba přejít níže).

 3. Když jsou vybrané tři sloupce, klikněte pravým tlačítkem na některý z nich a klikněte na Vytvořit hierarchii. V dolní části tabulky se vytvoří nadřazený uzel hierarchie s názvem Hierarchy 1 a vybrané sloupce se zkopírují do této hierarchie jako podřízené uzly.

 4. Jako název nové hierarchie zadejte Dates.

 5. Přidejte do hierarchie sloupec FullDateLabel. Klikněte pravým tlačítkem myši na FullDateLabel a klikněte na Přidat do hierarchie. Klikněte na Date. Sloupec FullDateLabel obsahuje úplné datum, ve kterém je den, měsíc i rok. Ověřte, že je sloupec FullDateLabel v hierarchii zobrazený jako poslední. Teď máte víceúrovňovou hierarchii, která obsahuje rok, čtvrtletí, měsíc a jednotlivé kalendářní dny.

 6. Stále v zobrazení diagramu umístěte ukazatel myši nad tabulku DimProduct a v záhlaví tabulky klikněte na tlačítko Vytvořit hierarchii. V dolní části tabulky se zobrazí prázdný nadřazený uzel hierarchie.

 7. Jako název nové hierarchie zadejte Product Categories.

 8. Podřízené uzly hierarchie vytvoříte přetažením sloupců ProductCategory a ProductSubcategory do hierarchie.

 9. Pravým tlačítkem klikněte na položku ProductName a vyberte příkaz Přidat do hierarchie. Zvolte položku Product Categories.

Nyní již znáte několik různých způsobů vytvoření hierarchie, zkusme je použít v kontingenční tabulce.

 1. Přejděte zpět do Excelu.

 2. V listu List1 (list obsahující kontingenční tabulku) odeberte pole z oblasti Řádky.

 3. Nahraďte je novou hierarchií Product Categories v tabulce DimProduct.

 4. Podobně nahraďte položku CalendarYear v oblasti Sloupce hierarchií Dates v tabulce DimDate.

Když si data projdete teď, snadno poznáte výhody používání hierarchií. Různé oblasti kontingenční tabulky můžete nezávisle rozbalovat a zavírat a máte více kontroly nad využitím dostupného místa. Přidáním jediné hierarchie do obou oblastí Řádky a Sloupce získáte okamžité a obsáhlé informace o podrobnostech dat, aniž byste museli seskupovat několik polí.

Skrytí sloupců

S hierarchií Product Categories umístěnou v tabulce DimProduct již v seznamu Pole kontingenční tabulky nepotřebujete tabulky DimProductCategory a DimProductSubcategory. V této úloze se naučíte skrýt zbytečné tabulky a sloupce zabírající místo v seznamu Pole kontingenční tabulky. Skrytím tabulek a sloupců zlepšíte práci se sestavami, aniž byste ovlivnili model poskytující výpočty a relace mezi daty.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Můžete skrýt jednotlivé sloupce, rozsah sloupců nebo celou tabulku. Názvy tabulek a sloupců jsou zobrazené jako neaktivní a jsou skryté klientům sestav, kteří model používají. Skryté sloupce jsou v modelu zobrazené jako neaktivní, aby byl jasný jejich stav, jsou ale pořád viditelné v zobrazení dat, takže s nimi můžete i nadále pracovat.

 1. V okně doplňku Power Pivot zkontrolujte, jestli je vybrané zobrazení dat.

 2. Na kartách v dolní části klikněte pravým tlačítkem na položku DimProductSubcategory a vyberte příkaz Skrýt v nástrojích klienta.

 3. Akci opakujte pro položku ProductCategories.

 4. Otevřete položku DimProduct.

 5. Pravým tlačítkem klikněte na následující sloupce a pak na příkaz Skrýt v nástrojích klienta:

  • ProductKey

  • ProductLabel

  • ProductSubcategory

 6. Vyberte sousedící sloupce. Začněte u sloupce ClassID a pokračujte po sloupec ProductSubcategory na konci. Kliknutím pravým tlačítkem je skryjte.

 7. Akci opakujte pro ostatní tabulky, odeberte položky ID, klíče a další podrobnosti, které v této sestavě nepoužijete.

Přepněte zpět do Excelu na List1 se seznamem Pole kontingenční tabulky a porovnejte rozdíly. Tabulek je méně a tabulka DimProduct zahrnuje jenom položky, které budete při analýze prodeje zřejmě potřebovat.

Vytvoření sestavy Power View

Sestavy kontingenční tabulky nejsou jedinými typy sestav, které využívají datový model. Můžete přidat list nástroje Power View a pomocí modelu, který jste právě sestavili, vyzkoušet některé z jeho poskytovaných rozložení.

 1. V Excelu klikněte na Vložit > Power View.

  Poznámka:  Pokud na tomto počítači používáte Power View poprvé, zobrazí se výzva, abyste nejprve povolili doplněk a nainstalovali Silverlight.

 2. V seznamu polí nástroje Power View klikněte na šipku vedle tabulky FactSales a klikněte na SalesAmount.

 3. Rozbalte tabulku Geography a klikněte na RegionCountryName.

 4. Na pásu karet klikněte na Mapa.

 5. Zobrazí se sestava mapy. Přetažením rohu můžete upravit její velikost. Modré kruhy různých velikostí na mapě označují prodejní výkony pro různé země nebo oblasti.

Optimalizace pro sestavy nástroje Power View

Když při navrhování sestavy Power View provedete několik drobných změn modelu, získáte intuitivnější reakce. V této úloze přidáte adresy URL webů několika výrobců a potom určíte kategorii těchto dat jako Adresa URL webu, takže se adresa URL zobrazí jako odkaz.

Jako první krok přidejte do sešitu adresy URL.

 1. V Excelu otevřete nový list a zkopírujte tyto hodnoty:

ManufacturerURL

ManufacturerID

http://www.contoso.com

Contoso, LTD

http://www.adventure-works.com

Adventure Works

http://www.fabrikam.com

Fabrikam, Inc.

 1. Naformátujte buňky jako tabulku a pak jí pojmenujte URL.

 2. Vytvořte relaci mezi tabulkou URL a tabulkou obsahující názvy výrobců DimProduct:

  1. Klikněte na Data > Relace. Zobrazí se dialog Vytvořit relaci.

  2. Klikněte na Nová.

  3. V rozevíracím seznamu Tabulka klikněte na DimProduct.

  4. V rozevíracím seznamu Sloupec vyberte Manufacturer.

  5. V rozevíracím seznamu Související tabulka vyberte URL.

  6. V rozevíracím seznamu Související sloupec (primární) vyberte ManufacturerID.

Pokud chcete porovnat stav před a po získání výsledků, spusťte novou sestavu Power View a přidejte do ní sloupce FactSales | SalesAmount, dimProduct | Manufacturer a URL | ManufacturerURL. Všimněte si, že se adresy URL zobrazí jako statický text.

Zobrazení adresy URL jako aktivního hypertextového odkazu vyžaduje kategorizaci. Ke kategorizaci sloupce použijte doplněk Power Pivot.

 1. V doplňku Power Pivot otevřete okno adresy URL.

 2. Vyberte ContinentName.

 3. Postupně klikněte na položky Upřesnit > Vlastnosti sestav > Kategorie dat: Nekategorizováno.

 4. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu.

 5. Vyberte Webová adresa URL.

 6. V Excelu klikněte na Vložit > Power View.

 7. V seznamu polí nástroje Power View vyberte sloupce FactSales | SalesAmount, dimProduct | Manufacturer a URL | ManufacturerURL. Tentokrát se adresy URL zobrazí jako skutečné hypertextové odkazy.

Další optimalizace nástroje Power View zahrnují definování výchozí sady polí pro jednotlivé tabulky a nastavení vlastností určujících, zda jsou řádky opakujících se dat agregovány či uvedeny nezávisle. Další informace naleznete v tématech Konfigurace sady výchozích polí pro sestavy Power View a Konfigurace vlastností chování tabulky pro sestavy Power View.

Vytvoření počítaných polí

Ve druhé úloze, Průzkum dat pomocí kontingenční tabulky, jste v seznamu polí kontingenční tabulky klikli na pole SalesAmount. Protože tento sloupec obsahuje čísla, byl v kontingenční tabulce automaticky umístěný do oblasti Hodnoty. Pole Součet z SalesAmount pak mohlo počítat částky prodejů pro jakékoli použité filtry. V tomto případě nejprve bez filtrů, pak s filtry CalendarYear, ProductSubcategoryName a BrandName.

Ve skutečnosti jste vytvořili implicitní počítané pole, které zjednodušilo analýzu částek prodejů z tabulky FactSales vůči dalším polím, jako jsou kategorie produktu, oblast a kalendářní data. Excel vytváří implicitní počítaná pole, když přetáhnete pole do oblasti Hodnoty nebo když kliknete na číselné pole, tak jako jste klikli na pole SalesAmount. Implicitní počítaná pole jsou vzorce, které používají automaticky vytvořené standardní funkce agregace, jako například SUMA, POČET a PRŮMĚR.

Jsou taky další typy počítaných polí. V doplňku Power Pivot můžete vytvořit explicitní počítaná pole. Na rozdíl od implicitních počítaných polí, která jdou používat jenom v kontingenční tabulce, ve které byla vytvořená, explicitní počítaná pole je možné používat ve všech kontingenčních tabulkách v sešitu nebo v jakékoli sestavě, která používá jako zdroj dat datový model. Pomocí explicitních počítaných polí vytvořených v doplňku Power Pivot můžete používat funkci Automatické shrnutí k automatickému vytváření počítaných polí využívajících standardní agregace nebo můžete vytvářet vlastní pomocí vzorců vytvořených v jazyce DAX (Data Analysis Expressions).

Jak si asi dovedete představit, počítaná pole vám můžou velmi významně pomoci při analýze dat, a tak se pojďme naučit, jak je vytvořit.

Vytváření počítaných polí v doplňku Power Pivot je jednoduché, když použijete Automatické shrnutí.

 1. V tabulce FactSales klikněte na sloupec Profit.

 2. Klikněte na Výpočty > AutoSum. Všimněte si, že v buňce v oblasti Výpočet přímo pod sloupcem Profit se automaticky vytvořilo nové počítané pole s názvem Součet hodnot Profit.

 3. V Excelu na Listu1 klikněte v seznamu polí v tabulce FactSales na Součet hodnot Profit.

A je to! To je všechno, co je potřeba k vytvoření počítaného pole pomocí standardní agregace v doplňku Power Pivot. Jak sami vidíte, za několik minut jste vytvořili počítané pole Součet z Profit, přidali ho do kontingenční tabulky a zjednodušili tak analýzu zisků v závislosti na použitých filtrech. V tomto případě je Součet z Profit filtrovaný podle hierarchií kategorií produktů a kalendářních dat.

Co když ale potřebujete udělat nějakou podrobnější analýzu, například počet prodejů určitého produktu, kategorie nebo v určitém kanálu? K tomuto účelu budete muset vytvořit další počítané pole zjišťující počet řádků, jedno pro každý prodej v tabulce FactSales, v závislosti na použitých filtrech.

 1. V tabulce FactSales klikněte na sloupec SalesKey.

 2. Klikněte na Výpočty, na šipku dolů na tlačítku AutoSum > Počet.

 3. Přejmenujte nové počítané pole, pravým tlačítkem klikněte v oblasti výpočtů na Počet pro SalesKey a potom klikněte na Přejmenovat. Zadejte Počet a stiskněte Enter.

 4. V Excelu na Listu1 klikněte v seznamu polí v tabulce FactSales na Počet pro Profit.

Všimněte si, že do kontingenční tabulky by přidaný nový sloupec Počet, který obsahuje počet prodejů v závislosti na použitých filtrech. Stejně jako u počítaného pole Součet z Profit je Počet filtrovaný podle hierarchií kategorií produktů a kalendářních dat.

Pojďme vytvořit další. Tentokrát vytvoříte počítané pole, které počítá procento z celkových prodejů pro určitý kontext nebo filtr. Na rozdíl od předchozích počítaných polí, která jste vytvořili pomocí funkce Automatické shrnutí, tentokrát zadáte vzorec ručně.

 1. V tabulce FactSales klikněte v oblasti Výpočet na prázdnou buňku. Tip: Nejlepší místo, kde začít umísťovat počítaná pole, je buňka v levém horním rohu, protože je pak jednodušší je najít. V oblasti Výpočet můžete všechna počítaná pole libovolně přesouvat.

 2. Na řádku vzorců zadejte a pomocí technologie IntelliSense vytvořte následující vzorec: Procento z All Products:=[Počet]/CALCULATE([Počet], ALL(DimProduct))

 3. Přijměte vzorec stisknutím klávesy ENTER.

 4. V Excelu na Listu1 klikněte v seznamu polí v tabulce FactSales na Procento z All Products.

 5. V kontingenční tabulce vyberte sloupce Procento z All Products.

 6. Na kartě Domů klikněte na Číslo > Procento. Každý nový sloupec naformátujte na dvě desetinná místa.

Toto nové počítané pole počítá procento z celkových prodejů pro daný kontext filtru. V tomto případě jsou naším kontextem filtru stále hierarchie kategorií produktů a kalendářních dat. Můžete například vidět, že procento počítačů z celkového prodeje produktů se během let zvýšilo.

Vytváření vzorců pro počítané sloupce i počítaná pole pro vás bude mnohem jednodušší, když budete umět vytvářet excelové vzorce. Ovšem bez ohledu na to, jestli to umíte nebo ne, základy vzorců jazyka DAX se nejlépe naučíte procházením lekcí v tématu Rychlý start: Naučte se základy jazyka DAX za 30 minut.

Uložení práce

Sešit si uložte, abyste ho mohli znovu použít v jiných kurzech nebo pro další poznávání.

Další kroky

I když můžete data snadno importovat z Excelu, je často rychlejší a efektivnější importovat je pomocí doplňku Power Pivot. Importovaná data můžete filtrovat a můžete vyloučit sloupce, které nepotřebujete. Taky můžete zvolit, jestli data chcete načíst pomocí tvůrce dotazů nebo příkazu dotazů. V dalším kroku se seznamte s těmito alternativními přístupy: Načtení dat z datového kanálu doplňku Power Pivot a Import dat ze služby Analysis Services nebo z doplňku Power Pivot.

Sestavy nástroje Power View jsou navrženy pro práci s datovými modely podobnými tomu, který jste právě sestavili Další informace o pestrých vizualizacích dat, které nástroj Power View do Excelu přináší, naleznete v tématech: Spuštění nástroje Power View v Excelu 2013 a Power View: Prozkoumejte, vizualizujte a prezentujte svá data.

Zkuste zdokonalit svůj datový model a dosáhnout tak lepších sestav Power View pomocí tématu Kurz: Optimalizace datového modelu pro vytváření sestav v nástroji Power View.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×