Klávesové zkratky ve webové aplikaci PowerPoint pro web

Mnoha uživatelům se v aplikaci PowerPoint pro web ve Windows pracuje lépe s externí klávesnicí a klávesovými zkratkami. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky a je důležitou alternativou k používání myši. V tomto článku uvádíme klávesové zkratky pro PowerPoint pro web ve Windows.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám. 

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a více kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

V následující tabulce najdete zkratky, které v PowerPointu Online nejspíš často využijete.

Akce

Klávesy

Vložení nového snímku

Když je fokus v podokně Miniatury, stiskněte kombinaci Ctrl+M.

Odstranění vybraného textu, objektu nebo snímku

Klávesa Delete

Přesunutí obrazce

Klávesy se šipkami

Přechod na další snímek

Klávesa Page Down

Přechod na předchozí snímek

Klávesa Page Up

Ukončení prezentace

Esc

Začínáme

Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a více kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

PowerPoint pro web běží ve webovém prohlížeči, takže nepoužívá přístupové klávesy jako desktopová aplikace PowerPoint. Když třeba stisknete Alt, fokus se přesune na řádek nabídek prohlížeče a často používané klávesové zkratky jako třeba Ctrl+P (Tisk) a F1 (Nápověda) nespustí příkazy PowerPointu Online, ale příkazy prohlížeče.

Když chcete přesunout fokus do jiné části rozhraní PowerPointu Online (třeba z pásu karet do podokna miniatur), stiskněte Ctrl+F6 pro posun dopředu a Ctrl+Shift+F6 pro posun dozadu. Stejnými příkazy se dá přesouvat do obsahu snímku a pryč z něj. Když chcete v PowerPointu Online procházet příkazy, pro pohyb dopředu stiskněte klávesu Tab, pro pohyb dozadu stiskněte Shift+Tab a požadovanou položku vyberte stisknutím klávesy Enter.

Tip: Když chcete v zobrazení pro úpravy rychle dát nějaký příkaz, přesuňte fokus stisknutím kláves Alt+Q do pole Řekněte mi a potom zadejte požadovaný příkaz. Abyste nějaký příkaz vybrali, stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů a potom stiskněte Enter.

Navigace jen s použitím klávesnice

V Zobrazení pro čtení najdete v horní části obrazovky nad dokumentem vodorovný seznam příkazů. Opakovaně stiskněte Tab, dokud se fokus nedostane na řádek příkazů, a pak procházejte příkazy pomocí klávesy Tab. Když chcete vybrat příkaz, stiskněte Enter.

Když chcete přepnout do Zobrazení pro úpravy, přesuňte se na příkaz Upravit prezentaci, stiskněte Enter a pak vyberte Upravit v PowerPointu Online.

V Zobrazení pro úpravy je pás karet pruh v horní části okna PowerPointu Online. Pás karet je uspořádaný podle karet. Každá karta obsahuje jinou sadu nástrojů a funkcí, které tvoří skupiny, a každá skupina má jeden nebo několik příkazů. Když chcete použít pás karet, opakovaně stiskněte Ctrl+F6, dokud se na něj nepřesune fokus.

Mezi další klávesové zkratky pro práci s pásem karet patří:

 • Mezi kartami se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab nebo Shift+Tab.

 • Když se chcete dostat na pás karet aktuálně vybrané karty, stiskněte Enter.

 • Mezi příkazy na pásu se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab nebo Shift+Tab.

Ovládací prvky se aktivují různě. Záleží na typu ovládacího prvku:

 • Pokud je vybraným příkazem tlačítko nebo tlačítko rozdělení, aktivujte ho stisknutím mezerníku.

 • Pokud je vybraným příkazem seznam (třeba seznam Písmo), otevřete ho stisknutím klávesy Šipka dolů. K pohybu mezi položkami použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Až vyberete požadovanou položku, stiskněte Enter.

 • Pokud je vybraný příkaz galerie, stisknutím klávesy Tab přejděte k jejímu příkazu Další a pak galerii otevřete stisknutím klávesy Enter. Stisknutím klávesy Tab se můžete pohybovat mezi položkami. Jednu z nich pak vyberete stisknutím klávesy Enter.

Navigace v zobrazení pro čtení

Akce

Klávesy

Přechod na další snímek

N

Přechod na předchozí snímek

P

Přechod na určitý snímek

G, zadejte číslo snímku, stiskněte klávesu Tab a pak Enter

Navigace v zobrazení prezentace

Akce

Klávesy

Přechod na další snímek

N

Přechod na předchozí snímek

P

Přechod na určitý snímek

G, zadejte číslo snímku, stiskněte klávesu Tab a pak Enter

Zapnutí nebo vypnutí titulků

J

Ukončení prezentace

Esc

Navigace v zobrazení pro úpravy

Navigace na pásu karet a v podoknech

Pokud chcete procházet hlavními oblastmi příkazů v PowerPoint pro web, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6. V tomto pořadí se přepíná mezi Panelem snímků, podokny úloh a řádky:

 1. Panel snímků

 2. Podokno komentářů (pokud je otevřené)

 3. Podokno poznámek (pokud je otevřené)

 4. Stavový řádek

 5. Horní panel

 6. Pás karet

 7. Podokno miniatur

  Smyčka Ctrl+F6

Akce

Klávesy

Přechod z podokna snímků, podokna Komentáře, podokna Poznámky, stavového řádku, záhlaví, pásu karet a podokna Miniatury

Ctrl+F6

Přechod v opačném směru z podokna snímků, podokna Miniatury, pásu karet, záhlaví, stavového řádku, podokna Poznámky a podokna Komentáře.

Shift+Ctrl+F6

Přechod na jinou kartu na pásu karet

Klávesa Tab, Enter

Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet

Enter

Přechod mezi příkazy na pásu karet

Klávesa Tab

Přechod mezi skupinami funkcí na pásu karet

Ctrl+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo

Úpravy snímků

Požadovaná akce

Klávesy

Vytvoření nového snímku po aktuálně vybrané miniatuře

Ctrl+M

Přecházení zleva doprava mezi zástupnými symboly na snímku

Klávesa Tab

Výběr nebo úprava aktuálního zástupného symbolu

Enter nebo F2

Ukončení úprav textu v zástupném symbolu

F2

Výběr víc jednotlivých objektů

Ctrl+kliknutí nebo Shift+kliknutí

Výběr víc objektů

Kliknutí+přetažení, Shift+přetažení nebo Ctrl+přetažení

Výběr všech objektů na stránce

Ctrl+A

Výběr veškerého textu v aktivním textovém poli

Ctrl+A

Kopírování snímku

Ctrl+C

Vložení snímku

Ctrl+V

Zpět

Ctrl+Z

Znovu

Ctrl+Y

Změna pořadí miniatur, když je aktivní podokno miniatur:

 • Přesun snímku nahoru o jednu pozici

 • Přesun snímku dolů o jednu pozici

 • Přesun snímku na 1.pozici

 • Přesun snímku na poslední pozici

Ctrl+Šipka nahoru

Ctrl+Šipka dolů

Ctrl+Shift+Šipka nahoru

Ctrl+Shift+Šipka dolů

Zmenšit velikost písma

Ctrl+Shift+)

Zvětšit velikost písma

Ctrl+)

Přesouvání kurzoru mezi zástupnými symboly a poznámkami

Akce

Klávesy

Přesunutí o jeden znak vpravo

Šipka vpravo

Přesunutí o jeden znak vlevo

Šipka vlevo

Přesunutí o jedno slovo vpravo

Ctrl+Šipka doprava

Přesunutí o jedno slovo vlevo

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí o jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o jeden řádek dolů.

Šipka dolů

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí o jeden odstavec dolů

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí na začátek řádku

Klávesa Home

Přesunutí na konec řádku

End

Přesun na začátek zástupného symbolu nebo poznámek

Ctrl+Home

Přesun na konec zástupného symbolu nebo poznámek

Ctrl+End

Výběr obsahu: rozšíření výběru

Akce

Stiskněte

Výběr jednoho znaku vpravo

Shift+Šipka vpravo

Výběr jednoho znaku vlevo

Shift+Šipka vlevo

Výběr jednoho slova vpravo

Shift+Ctrl+šipka doprava

Výběr jednoho slova vlevo

Shift+Ctrl+šipka doleva

Výběr jednoho řádku nahoře

Shift+Šipka nahoru

Výběr jednoho řádku dole

Shift+Šipka dolů

Výběr jednoho odstavce nahoře

Shift+Ctrl+šipka nahoru

Výběr jednoho odstavce dole

Shift+Ctrl+šipka dolů

Výběr textu po začátek odstavce

Shift+klávesa Home

Výběr textu po konec odstavce

Shift+End

Výběr směrem k začátku zástupného symbolu nebo poznámek

Shift+Ctrl+Home

Výběr směrem ke konci zástupného symbolu nebo poznámek

Shift+Ctrl+End

Výběr veškerého textu v rámci zástupného symbolu nebo poznámek

Ctrl+A

Úprava textu

Akce

Klávesy

Uložení změn

PowerPoint pro web ukládá změny automaticky.

Vyjmout vybraný text.

Ctrl+X

Zkopírovat vybraný text.

Ctrl+C

Vložit text.

Ctrl+V

Vložit text bez formátování.

Ctrl+Shift+V

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Vrácení poslední změny zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední vrácené akce

Ctrl+Y

Zarovnání vybraného odstavce doleva

Ctrl+J

Přesunutí vybraného obrazce

Akce

Klávesy

Posunutí obrazce doprava

Šipka vpravo

Posunutí obrazce doleva

Šipka vlevo

Posunutí obrazce nahoru

Šipka nahoru

Posunutí obrazce dolů

Šipka dolů

Uspořádání vybraného obrazce

Přenesení obrazce dozadu

Ctrl+Shift+levá hranatá závorka ( [ )

Přenesení obrazce dál

Ctrl+levá hranatá závorka ( [ )

Přenesení obrazce dopředu

Ctrl+Shift+pravá hranatá závorka ( [ )

Přenesení obrazce blíž

Ctrl+pravá hranatá závorka ( ] )

Formátování textu

Akce

Stiskněte

Změna vybraného textu na tučný

Ctrl+B

Změna vybraného textu na kurzívu

Ctrl+I

Podtrhnout vybraný text

Ctrl+U

Zarovnání vybraného textu doleva

Ctrl+L

Zarovnání vybraného textu doprava

Ctrl+R

Zarovnání vybraného textu na střed

Ctrl+E

Práce s komentáři

Klávesové zkratky pro Komentáře (až na zkratku „přidat nový komentář“) uvedené níže fungují jen tehdy, když je podokno Komentáře aktivní a je v něm fokus.

Požadovaná akce

Klávesy

Přidání nového komentáře

Ctrl+Alt+M 

(nebo Obrázek příkazového tlačítka počítače MAC + Shift + M na Macu)

Přechod na další vlákno komentáře (dokument, list, snímek)  

Šipka dolů 

Přechod na předchozí vlákno komentáře (dokument, list, snímek)  

Šipka nahoru 

Rozbalení vlákna komentáře, když je na něm fokus  

Šipka vpravo 

Sbalení vlákna komentáře  

Šipka vlevo 

Přechod na další odpověď ve vlákně komentáře  

Šipka dolů 

Přechod na další odpověď ve vlákně nebo v nadřazeném komentáři 

Šipka nahoru 

Zavření podokna  

Tab 

Pole pro odpověď 

Tab 

Úprava nadřazeného komentáře nebo odpovědi

Tab, když je fokus umístěný na nadřazeném komentáři nebo odpovědi

Publikování komentáře nebo odpovědi nebo uložení úpravy 

Ctrl+Enter 

Zahození konceptu komentáře nebo odpovědi nebo úpravy 

Esc 

Rozbalení vlákna komentáře prostřednictvím tlačítka Zobrazit další odpovědi ve vlákně  

Tab 

Viz také

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×