Klávesové zkratky v Outlooku na webu

Klávesové zkratky popsané v tomto článku odkazují na rozložení klávesnice pro americkou angličtinu. Rozložení kláves na jiných klávesnicích nemusí přesně odpovídat rozložení na klávesnici pro americkou angličtinu.

Často používané klávesové zkratky

Tato tabulka obsahuje nejčastěji používané klávesové zkratky pro Outlook.

Požadovaná akce

Klávesy

Přidat přílohu

Alt, potom H a potom současně AF

Použít tučné formátování písma

Ctrl+B

Zavřít zprávu

Esc

Kopírovat

Ctrl+C

Vytvořit novou e-mailovou zprávu

Ctrl+N

Vytvořit novou položku

Ctrl+N

Odstranit zprávu nebo položku

Delete

Přeposlat zprávu

Ctrl+F

Přeposlat poštu jako přílohu

Ctrl+Alt+F

Přejít do Kalendáře

Ctrl+2

Vložit soubor

 • Alt+N, potom současně AF – připojit soubor k nové zprávě

 • Alt+N, potom současně AM – vložit položku Outlooku do nové zprávy

 • Alt+N, potom současně AA – vložit vizitku do nové zprávy

 • Alt+N, potom současně AA – vložit kalendář do nové zprávy

Přejít do složky

Ctrl+Shift+B

Otevřít

Enter

Číst e-mailovou zprávu

Enter

Odpovědět všem na e-mailovou zprávu

Ctrl+Shift+R

Odpovědět na e-mailovou zprávu

Ctrl+R

Hledat

Ctrl+E

Odeslat e-mailovou zprávu

Alt+S

Odeslat a přijmout

F9

Přístup k částem Pošta, Kalendář, Lidé a Úkoly

K různým funkcím Outlooku se můžete dostat pomocí standardních příkazů a tlačítek na navigačních panelech nebo můžete používat velké množství klávesových zkratek. Kvůli přehlednosti jsme klávesové zkratky rozdělili podle oblastí.

Různé klávesové zkratky

Pomocí kombinací kláves můžete přecházet na položky v horní části okna Outlook Web Appu.

 • Pomocí kláves Šipka vpravo a Šipka vlevo můžete přecházet mezi částmi Pošta, Kalendář, Lidé a Úkoly.

 • Pomocí klávesy Tab se dostanete ke svým informacím a tlačítkům Možnosti, Hledat a Nápověda.

 • Pomocí klávesy Enter přejdete do oblasti, kterou jste zvýraznili tím, že jste ji vybrali.

Stisknutím klávesy Esc zavřete libovolný otevřený formulář nebo dialogové okno. Když to ale uděláte, nemusí se uložit informace, které jste do formuláře nebo dialogového okna zadali.

Všeobecné klávesové zkratky pro přechody

Ať pracujete v poštovní složce nebo se seznamem e-mailových zpráv, pomocí všeobecných klávesových zkratek můžete snadno procházet obsahem.

Klávesová zkratka

Akce

Šipka dolů

Posunuje v seznamu nebo okně směrem dolů.

Ctrl+Shift+B

Přejde do složky.

Tab

Přejde na další oblast nebo položku.

Shift+Tab

Přejde na předchozí oblast nebo položku.

Šipka nahoru

Posunuje v seznamu nebo okně směrem nahoru.

Všeobecné klávesové zkratky pro akce

Teď když jste zvládli základní klávesy pro přechody, podívejte se na klávesové zkratky, která vám usnadní některé základní akce.

Klávesová zkratka

Akce

Esc

Zavře položku.

Ctrl+N nebo N

Vytvoří novou položku stejného typu, jako je aktuální složka.

Další možnosti

 • Ctrl+Shift+K vytvoří nový úkol.

 • Ctrl+Shift+M vytvoří nový e-mail.

 • Ctrl+Shift+A vytvoří novou událost.

 • Ctrl+Shift+Q vytvoří novou schůzku.

 • Ctrl+Shift+C vytvoří nový kontakt.

E

Vytvořte novou složku Archiv (pokud už není vytvořená). Když pak na vybraných zprávách stisknete E, přesunou se e-maily do složky Archiv.

Alt+Q nebo Ctrl+E nebo Ctrl+Alt+A nebo F3

Přejde do vyhledávacího pole.

Ctrl+F6

Přejde z jedné oblasti do jiné (toto je navigace na nejvyšší úrovni).

Poznámky: 

 • Až dosáhnete požadované oblasti, přejděte na požadovanou položku pomocí kláves se šipkami. Potom stiskněte klávesu Enter a s položkou pracujte.

 • V části Pošta se klávesovou zkratkou Ctrl+F6 přechází cyklicky mezi horním navigačním panelem, osobním stavem, novými položkami, složkami a podoknem čtení.

Klávesa kontextové nabídky

Je to obdoba kliknutí pravým tlačítkem pro výběr možností z místní nabídky. Na klávesnicích kompatibilních s Windows je tato klávesa umístěná vpravo od mezerníku.

Enter

Vybere zprávu, položku kalendáře, kontakt nebo úkol a otevře zvýrazněnou možnost v novém okně.

F9

Odešle a přijme zprávy.

Další možnosti

 • Ctrl+Alt+S definuje skupiny pro posílání a přijímání.

 • Ctrl+M spustí odeslání a příjem.

 • Shift+F9 spustí odeslání a příjem pro aktuální složku s načtením úplných položek (záhlaví, položek a případných příloh).

Klávesové zkratky pro úpravy textu

V této tabulce uvidíte, že klávesové zkratky pro úpravy textu jsou v Outlooku stejné jako v jiných produktech Microsoftu.

Klávesová zkratka

Akce

Ctrl+C

Zkopíruje výběr do schránky.

Ctrl+X

Vyjme výběr do schránky.

Backspace

Odstraní výběr nebo znaky vlevo od kurzoru.

Ctrl+Backspace

Odstraní slovo vlevo od kurzoru, ale ne mezeru před tímto slovem.

Ctrl+L

Zobrazí dialogové okno Text hypertextového odkazu.

Ctrl+V

Vloží obsah schránky do aktuálního místa.

Ctrl+Y

Zopakuje poslední akci.

Ctrl+Z

Vrátí zpátky poslední akci.

Insert

Přepíná mezi režimem vkládání a přepisování textu.

Klávesové zkratky pro formátování textu

Klávesové zkratky pro formátování textu používané v Outlooku už nejspíš dobře znáte. Microsoft v mnoha svých produktech klávesy pro formátování textu standardizoval.

Klávesová zkratka

Akce

Ctrl+B

Použije tučné formátování písma.

Ctrl+I

Použije kurzívní formátování písma.

Ctrl+U

Použije podtržení.

Pošta

Klávesové zkratky pro seznam složek

Tady jsou klávesové zkratky, které se nejčastěji používají u seznamu složek.

Klávesová zkratka

Akce

Šipka vlevo

Sbalí vybranou složku.

Šipka vpravo

Rozbalí vybranou složku.

F2

Umožní přejmenovat vybranou složku.

Klávesové zkratky pro seznam zpráv a seznam položek k přečtení

Tady jsou klávesové zkratky, které se dají používat k provádění stejných akcí, ať pracujete v seznamu zpráv nebo v seznamu položek k přečtení.

Klávesová zkratka

Akce

Insert

Označí vybranou konverzaci nebo zprávu výchozím příznakem bez toho, aby se otevřela nabídka příznaků.

Poznámka: Pokud už konverzace nebo zpráva příznak má, stisknutím klávesy Insert se označí jako dokončená. Tuto funkci můžete použít, i když bude vybraných víc konverzací nebo zpráv.

Esc

Zruší hledání.

Poznámka:  Pokud je otevřena kontextová nabídka, stisknutím klávesy Esc ji zavřete, ale hledání se nezruší.

Delete nebo Ctrl+D

Odstraní vybranou zprávu nebo položku.

Ctrl+Q nebo Q

Označí vybranou konverzaci nebo zprávu jako přečtenou.

Ctrl+U nebo U

Označí vybranou konverzaci nebo zprávu jako nepřečtenou.

Shift+Delete nebo Shift+D

Trvale odstraní vybranou zprávu nebo položku.

Klávesové zkratky pro seznam zpráv

Klávesové zkratky často používají stejné klávesy nebo stejné kombinace kláves. Provedené akce se ale můžou lišit v závislosti na oblasti, ve které pracujete. Tato tabulka obsahuje klávesové zkratky, které se používají u seznamů zpráv.

Klávesová zkratka

Akce

Esc

Zruší hledání.

Poznámka: Pokud je otevřena kontextová nabídka, stisknutím klávesy Esc ji zavřete, ale hledání se nezruší.

Shift+Šipka dolů

Vybere aktuální a další zprávu v seznamu. Umožní vám vybrat víc zpráv, které jsou v seznamu hned pod sebou.

Shift+Šipka nahoru

Vybere aktuální a předchozí zprávu v seznamu. Umožní vám vybrat víc zpráv, které jsou v seznamu hned pod sebou.

Home nebo Ctrl+Home

Vybere první zprávu ve složce.

Page Down

V seznamu zpráv, který má dvě nebo více stránek, vybere první zprávu z další stránky.

Page Up

V seznamu zpráv, který má dvě nebo více stránek, vybere první zprávu z předchozí stránky.

End nebo Ctrl+End

Vybere poslední zprávu ve složce.

Klávesové zkratky pro seznam položek k přečtení

Klávesové zkratky můžou provádět akce, které jsou specifické pro oblast, ve které pracujete, i když používají známé klávesy a kombinace kláves. Tato tabulka obsahuje klávesové zkratky, které se používají u seznamů položek k přečtení.

Klávesová zkratka

Akce

Esc

Zavře novou zprávu.

Ctrl+N nebo N

Vytvoří novou zprávu.

Ctrl+Shift+F

Umožňuje přeposlat vybranou zprávu.

End nebo Ctrl+End

Přejde na konec konverzace nebo zprávy.

Home nebo Ctrl+Home

Přejde na začátek konverzace nebo zprávy.

Page Down

U konverzací nebo zpráv se dvěma nebo více stránkami posune zobrazení o jednu stránku dolů.

Page Up

U konverzací nebo zpráv se dvěma nebo více stránkami posune zobrazení o jednu stránku nahoru.

Ctrl+R nebo Ctrl+Shift+R nebo R

Umožňuje odpovědět na vybranou zprávu.

Ctrl+Shift+C

Umožňuje odpovědět na vybranou zprávu pomocí rychlé zprávy.

Ctrl+Shift+R

Umožňuje odpovědět odesílateli a všem příjemcům vybrané zprávy.

Alt+S

Odešle zprávu.

Kalendář

Následující klávesové zkratky se používají v zobrazení kalendáře.

Klávesová zkratka

Akce

Ctrl+N

Vytvoří novou položku kalendáře.

Ctrl+Shift+A

Vytvoří novou událost.

Ctrl+Shift+Q

Vytvoří novou žádost o schůzku.

Delete

Odstraní vybranou položku.

Ctrl+2

Přejde do kalendáře.

Alt+N, potom současně AA

Přejde do zobrazení měsíce v kalendáři.

Shift+Šipka vpravo

Přejde na další časové období. Pokud jste třeba v zobrazení měsíce, stisknutím kláves Shift+Šipka vpravo přejdete na další měsíc.

Shift+Šipka vlevo

Přejde na předchozí časové období. Pokud jste třeba v zobrazení měsíce, stisknutím kláves Shift+Šipka vlevo přejdete na předchozí měsíc.

Shift+Alt+Y

Přejde na dnešek.

Ctrl+F6

Přejde do jiné oblasti v kalendáři.

Tab

Přejde na další událost nebo oblast v aktuálním zobrazení.

Shift+Tab

Přejde na předchozí událost nebo oblast v aktuálním zobrazení.

Enter

Otevře vybranou položku.

Shift+Alt+1

Přepne do zobrazení dne.

Shift+Alt+3

Přepne do zobrazení celého týdne.

Shift+Alt+4

Přepne do zobrazení měsíce.

Shift+Alt+2

Přepne do zobrazení pracovního týdne.

Ctrl+P

Vytiskne aktuální zobrazení kalendáře.

Formuláře kalendáře

Klávesová zkratka

Akce

Ctrl+S

Uloží událost.

Ctrl+Enter nebo Alt+S

Odešle schůzku.

Úkoly

K práci s úkoly slouží některé základní klávesové zkratky.

Klávesová zkratka

Akce

Ctrl+N

Vytvoří nový úkol.

Delete

Odstraní vybranou položku.

Page Down

V seznamu, který má dvě nebo více stránek, vybere první položku z další stránky.

Page Up

V seznamu, který má dvě nebo více stránek, vybere první položku z předchozí stránky.

Home

Vybere první položku v seznamu.

End

Vybere poslední položku v seznamu.

Šipka dolů

Vybere další položku v seznamu.

Šipka nahoru

Vybere předchozí položku v seznamu.

Viz taky

Klávesové zkratky ve službě Outlook.com

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×